De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst voor bestuurders MEE en portefeuillehouders IVH op 18 september 2013 In vogelvlucht: “Wat is op dit moment de stand van zaken positionering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst voor bestuurders MEE en portefeuillehouders IVH op 18 september 2013 In vogelvlucht: “Wat is op dit moment de stand van zaken positionering."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst voor bestuurders MEE en portefeuillehouders IVH op 18 september 2013 In vogelvlucht: “Wat is op dit moment de stand van zaken positionering Integrale Vroeghulp bij gemeenten en in gemeentelijk beleid?” Schriftelijke enquête onder voorzitters van netwerken IVH in Nederland juli – september 2013

2 Vooraf Digitale vragenlijst werd aangeboden aan alle bestuurders / portefeuillehouders IVH cc coördinatoren. Inzenden voor eind juli. Te vinden via www.integralevroeghulp.nl.www.integralevroeghulp.nl De 28 lijsten werden ingevuld door 29 % bestuurders en 29 % managers/portefeuillehouders. De overige 42%: coördinatoren De respons was 100 %, d.w.z.: door 19 MEE-organisaties en één GGD-organisatie ingevuld, betrekking hebbend op alle 37 netwerken. Enkele dubbele inzendingen zijn uit de statistieken weggehaald, alsook één anonieme inzending.

3 Bent u in gesprek met gemeenten over positionering IVH ? Zo’n 93 % geeft aan op één of andere manier ‘in gesprek’ te zijn met gemeenten en te werken aan positionering. Twee IVH-regio’s zeggen ‘nog niet in gesprek’ te zijn. Bij nader beschouwing zijn deze twee vergelijkbaar met andere inzenders. Aldus: iedereen is ‘in gesprek’. Maar…: de mate waarin én de manier waarop is uiteenlopend.

4 Op welke manier bent u ‘in gesprek’ over IVH ? Blad 1/3 1. Kennismaking tussen Gemeenten en IVH wederzijds. Met name ambtenaren jeugd en coördinatoren CJG. In mindere mate met politici. Via gesprekken / kennismaking met deze groepen; presentaties (80%); werkbezoeken (ruim 50%); workshops over IVH op lokale/regionale conferenties. (Niet expliciet gemeld: ‘in samenwerking met ouders’) Wél: publicaties IVH (46 %) en verhalen / ervaringen van ouders (39 %) in media.

5 Op welke manier bent u ‘in gesprek’ over IVH ? Blad 2/3 2. Werk in uitvoering: proefdraaien en experimenteren Een enkele keer in formele 'proeftuinen' vanuit gemeenten. Vaker in zelf geïnitieerde samenwerkingsverbanden van netwerkpartners & gemeente. In de meeste regio's gericht op CJG. In aantal ook andere experimenten, bijvoorbeeld: -meedraaien in lokale wijkteams (42 %) -aanmelden bij IVH vanuit lokaal wijkteam (bijv. ZHN) -IVH als onderdeel CJG (Kennemerland) -Gezamenlijk financieringsmodel uitwerken.

6 Op welke manier bent u ‘in gesprek’ over IVH ? Blad 3/3 3. Mee-denken en mee-praten: op weg naar mee-beslissen -Deelname aan klankbordgroepen, denktanks, brainstormbijeenkomsten, informatie- rondes e.d. - Deelname aan en meeschrijven in werkgroepen, beleidsgroepen; groepen waar beslisdocumenten worden geschreven.

7

8 Wie zijn nog meer uw partners in crime ? De top 4: 10VG-sector 8(jeugd) GGZ 5Revalidatiecentrum 3Onderwijs 3Gemeenten: CJG-coordinatoren

9 Presenteert u zich als gezamenlijk netwerk? In cijfers zegt men: 67% samen als netwerk, 59% af en toe, 40 % ieder voor zich. Maar men geeft aan: het is vaak een combinatie. Het komt erop neer dat de meeste partners hun (strategische) afweging maken of ze al dan niet ‘namens het netwerk’ spreken. Aanbeveling: Maak afspraken binnen het netwerk wie / hoe en wanneer de belangen behartigt van IVH.

10 Wie heeft Regie…? Nu2015 Gemeenten / CJG1515 MEE i.s.m. IVH76 Onduidelijk35 * Slechts kleine verschuivingen. Enerzijds ‘iets minder MEE’, anderzijds ‘iets meer ‘nog onduidelijk’. * Maar deze categorie duidt niet meer op ‘onbekend’, maar men twijfelt slechts nog tussen ‘MEE’ en ‘JGZ/gemeente’.

11 Wat zou u helpen om positionering verder ter hand te nemen? 1.Inspirerende voorbeelden op de website of platform 83 % 2.Gemeenten bekend met IVH en bouwstenen VVI78 % 3.Toolkit met presentatiemateriaal68 % 4.Kennis digitaal beschikbaar, op inhoudelijke thema’s57 % 5.Als kennis en ervaring gedeeld kan worden in bijeenkomsten54 % 6.Idem… bijeenkomsten voor bestuurders onderling50 % 7.Kennis delen in eigen community met de regionale partners43 % 8.Digitale leeromgeving met kennis over bouwstenen VVI36 %

12 Gebruikt u de bouwstenen VVI bij positionering IVH ? 1.Bouwsteen 3: één gezin één plan100 % 2.Bouwsteen 4: Informatie, advies en ondersteuning100 % 3.Bouwsteen 2: multidisciplinaire diagnostiek96 % 4.Bouwsteen 1: vroegsignalering (preventie)89 % 5.Bouwsteen 7: ketensamenwerking: de schakels maken82 % 6.Bouwsteen 5: preventieve gezinsondersteuning71 % 7.Bouwsteen 6: onderwijs en zorg / Passend Onderwijs42 % Het zijn ‘verstaanbare’ onderdelen voor gemeenten, versterkt de (landelijke) herkenning

13 Hoe wenst u zich de situatie ná 1 januari 2015 ? Wensen t.a.v. kinderen en ouders IVH blijft beschikbaar voor ouders en kinderen IVH blijft beschikbaar voor MCG-doelgroep Wensen t.a.v. organisatie en inbedding Bovenregionaal expertisenetwerk Met lokale verbinding in wijkteams / CJG. Casemanagers in team of ‘vlak erbij’ In aantal gevallen: MEE houdt de regie De kracht van het netwerk behouden! Wensen t.a.v. financiering De financiering geborgd binnen het gemeentelijk beleid.

14 Wat is er voor nodig om dat te realiseren ? Een top 3: 1.Bekendheid bij gemeente bevorderen én meerwaarde van IVH laten zien Landelijke lobby & positionering van IVH bij VNG en VNG– leden, duidelijke visie bij (lokale) overheid op verbinding jeugdbeleid en netwerk IVH. 2.Financiering: hulp en ondersteuning bij ontwikkelen (lokale) financieringsstructuur. Financiële borging van casemanagers en coördinator. 3.Kennis en ervaringen onderling kunnen delen.

15 En nu…. weer opnieuw aan de slag Binnen MEE Nederland…….. Met uw coördinatoren Met de landelijke taskforce Met het eigen netwerk Met uw gemeenten …………………………………………Voor ouders en kinderen..!!


Download ppt "Bijeenkomst voor bestuurders MEE en portefeuillehouders IVH op 18 september 2013 In vogelvlucht: “Wat is op dit moment de stand van zaken positionering."

Verwante presentaties


Ads door Google