De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klaar voor de toekomst 1 november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klaar voor de toekomst 1 november 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Klaar voor de toekomst 1 november 2014

2 Agenda Opening Ontwikkelingen voor oprichting KNTS Het Bestuur
Toelichting Statuten Contributie en Begroting 2015 Pauze Vragen Aanmeldingsformulieren en mandatering Rondvraag Sluiting Presentatie 1 november 2014

3 Logo en Naam Koepel Nederlandse Traditionele Schutters
Ontwerp: Frank van Loon Het logo en de naam staan ergens voor: Logo: Het is een overkoepelend orgaan die met name de Traditionele Schutters onder zich heeft. Wellicht dat er nog kleur in komt, maar dat zou dan het landelijke karakter moeten dragen (bijvoorbeeld de kleuren van de Nederlandse Vlag of Oranje) KNTS: Koepel geeft al aan dat het over de verenigingen heen gaat. Nederlandse geeft aan dat het verder gaat dan Brabant en dat er dus ook verenigingen uit het hele land aan kunnen haken. Traditioneel: geeft de wijze aan waarop geschoten dient te worden. Dit kan op verschillende manieren, maar altijd met een historische of culturele achtergrond. Schutters: Het mag duidelijk zijn waarvoor we dit doen, onze schutters. Presentatie 1 november 2014

4 Koepel Nederlandse Traditionele Schutters
Wat is de KNTS? Een koepel organisatie, geen schietvereniging Verschil KNTS <-> KNSA Gesprekspartner Ministerie van Veiligheid en Justitie Een Koepelorganisatie geen schietvereniging Daarmee is de KNTS anders dan de VBG. Van de KNTS kunnen uitsluitend niet natuurlijke rechtspersonen lid worden. Dus gilden, schutterijen, verenigingen. Dit onderscheid de KNTS van de VBG, waarvan de schutters individueel lid zijn. Dat is een belangrijk verschil. De Koepel verdedigt de belangen van de gilden, schutterijen en verenigingen richting het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Maar ook worden de diverse schietdisciplines geborgd. Er is veel aandacht voor de wijze van schieten en dergelijke. Als Koepelorganisatie is de KNTS vergelijkbaar met de KNSA. De doelgroepen verschillen echter. De KNSA behartigt de belangen van de schietsport, vooral gericht op Olympische disciplines en het baanschieten. Noodgedwongen hebben zij ook de mogelijkheid gecreëerd om via de VBG, de VGGF en de vereniging van Buksmeesters de gildeschutters aan zich te binden. De KNSA doet daar verder niets voor. Overigens heeft de KNSA zich inmiddels aangepast door de mogelijkheid van de OMNI-vereniging in het leven te roepen. De KNTS behartigt de belangen van de Traditionele vorm van schieten. Door zich hierop te richten kan de KNTS, veel beter dan de KNSA, de belangen van gilden en schutterijen behartigen. En door de KNTS krijgen de gilden en schutterijen een rechtstreekse spreekbuis bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hierdoor is de kans dat wet- en regelgeving zonder inspraak wordt gewijzigd veel kleiner. Er zal in de KNTS veel meer aandacht zijn voor de karakteristieke wijze van schieten. Presentatie 1 november 2014

5 Koepel Nederlandse Traditionele Schutters
Waarom de KNTS? Veel onvrede over lidmaatschap KNSA Eigen wijze van certificeren gericht op gilden en schutterijen Lagere kosten Belangenbehartiging, meer invloed Einde aan een bijzondere constructie Veel onvrede lidmaatschap KNSA: Vanaf het moment van het gedwongen lidmaatschap is het onrustig geweest onder de gildeschutters. Zij voelen zich niet thuis bij deze organisatie, die gericht is op de schietsport. De relatief hoge kosten en hetgeen je daarvoor terugkrijgt maakt dat veel schutters zijn afgehaakt. Andere wijze van certificeren. Deze is gericht op gilden en schutterijen. Bovendien kunnen we deze eenvoudiger aanpassen en deze aanpassingen rechtstreeks afstemmen met het Ministerie. Denk hierbij aan zaken die via andere bestuursniveaus geregeld worden. Lagere kosten. De kosten liggen door de kleinere organisatie en minder gericht op uiterlijk vertoon, veel lager. Dit wordt verder toegelicht bij het agendapunt over de contributie en begroting. Mogelijk motiveren de lagere kosten gildeleden om weer mee te gaan doen aan het schieten. Belangenbehartiging is al diverse keren benoemd. Er zal meer invloed zijn bij wijziging Wet- en Regelgeving Einde bijzondere constructie. Het onderbrengen van de gildeschutters in de VBG is een bijzondere constructie binnen de KNSA. Het is een vereniging zonder eigen accommodatie, zonder interne competitie en zo zijn er nog meer uitzonderingen. Deze maken dat er voortdurend naar bijzondere oplossingen wordt gezocht. Steeds is er dan de goedkeuring van de KNSA nodig. De KNTS maakt dat de gilden en schutterijen veel beter in de regelgeving passen. Presentatie 1 november 2014

6 Koepel Nederlandse Traditionele Schutters
Waarom de KNTS (vervolg)? Beter aansluiting bij geldende wetgeving Onduidelijke positie VBG - Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de certificering en dergelijke in het leven geroepen voor de borging van de Veiligheid. Het sociale aspect van de Gilden sluit hier perfect bij aan. Door de constructie via de VBG is dit aspect totaal verloren gegaan. Presentatie 1 november 2014

7 Koepel Nederlandse Traditionele Schutters
Waarom nu de KNTS? Geen Lidmaatschap KNSA in 2015 Overgangstermijn certificering eindigt op 31 december 2014. Wanneer de KNTS vóór 1 januari wordt erkend, kan het lidmaatschap van de KNSA vervallen. Dit bespaart kosten bij verenigingen die nu 3 of meer leden hebben bij de VBG/KNSA. Als de erkenning achterwege blijft zal de VBG nog een jaar lid blijven van de KNSA. Op 31 december vervalt de overgangsregeling voor de certificering. Dit betekent dat alle verenigingen ook de VBG dient te zijn gecertificeerd. Er is nog overleg over de VBG-certificering omdat er nog wat discussiepunten zijn. Presentatie 1 november 2014

8 Wat biedt de KNTS? Licentie Traditioneel Schieten Eigen Certificaat
Koepel Nederlandse Traditionele Schutters Wat biedt de KNTS? Licentie Traditioneel Schieten Eigen Certificaat Lagere tarieven Betrokkenheid en kennis Ontwikkeling van nieuwe diensten Spreekt de taal van gilden en schutterijen De KNTS gaat een eigen schietlicentie uitgeven. Hiermee kan het wapenverlof verlengd en aangevraagd worden. Je bent dan immers lid van een gecertificeerde vereniging. Verenigingen die een KNSA licentie hebben, hoeven niet opnieuw te worden gecertificeerd. De KNTS erkent het KNSA-certificaat. De KNTS gaat een eigen certificaat uitgeven. Deze krijgt een geheel eigen vormgeving en bij het certificaat behoort een bijlage met vermelding van de Licentiehouders. Bijvoorbeeld competitie (BAS) De tarieven komen bij agendapunt 6 aan de orde. De KNTS is geheel gericht op Traditioneel schieten. De bestuursleden komen uit het gildewezen en weten waarover ze praten. Na de opstartfase zal de KNTS overgaan tot het ontwikkelen van nieuwe diensten. Zo zal gekeken worden naar verzekeringen (als daaraan behoefte bestaat). Presentatie 1 november 2014

9 Koepel Nederlandse Traditionele Schutters
Hoe Verder? Wachten op erkenning door Min. V&J VBG opheffen (na erkenning KNTS) Geen erkenning vóór 1 januari 2015: Wat dan? Afwijzing verzoek tot erkenning Na erkenning alle aanmeldingen verwerken Toetreden van andere verenigingen Allereerst moeten we wachten op een reactie op het verzoek tot erkenning van de KNTS. Dit ligt nu bij het Ministerie. Er is wel voortdurend contact met het Ministerie. Als de KNTS is erkend, wordt de VBG opgeheven. Er is dan immers geen noodzaak meer voor het handhaven van de VBG. Het is juist van belang dat alle schutters zich via hun gilde aansluiten bij de KNTS. Vanwege het draagvlak. Als de VBG ophoud te bestaan, krijgen de VBG-leden geen KNSA –licentie meer. Geen erkenning vóór 1 januari 2015: Afhankelijk van de oorzaak hiervan zal er actie worden ondernomen. In ieder geval worden alle gilden en schutterijen via de gebruikelijke kanalen op de hoogte gehouden. Als er geen erkenning is, zullen er ook geen contributies worden geïnd. Dit start wanneer de erkenning binnen is. Als het verzoek wordt afgewezen dan worden alle aanmeldingen en automatische incassoformulieren vernietigd. Wat dan het vervolg is, is nog niet duidelijk. Als de erkenning er is zullen alle aanmeldingen worden verwerkt. Aan de gilden zal dan gevraagd worden alle leden die meer dan 3x per jaar schieten aan te melden bij de KNTS. Hoe wordt te zijner tijd bekend gemaakt. Wij verwachten dat ook de schutters zonder eigen verlof die vaker dan 3x per jaar schieten aan worden gemeld. Dit is overeenkomstig de wet- en regelgeving. Bovendien bevordert dit de saamhorigheid en maakt dat de contributie laag kan blijven. (blz. 39 paragraaf 2.2.5) Zoals al eerder aangegeven streven wij ernaar om ook andere verenigingen die Traditioneel schieten de mogelijkheid te geven om toe te treden. Dit verbreedt het draagvlak en draagt bij aan de financiële haalbaarheid. Presentatie 1 november 2014

10 Koepel Nederlandse Traditionele Schutters
Hoe verder (vervolg) Erkenning van schietreglementen Huishoudelijk reglement: Omschrijving bevoegdheden en verantwoordelijkheden Zwarte lijst Commissie van Beroep Erkenning van schietreglementen: Er wordt momenteel hard gewerkt aan de aanpassing van het NBFS-schietreglement. Met name is er veel aandacht voor het borgen van de verschillende type geweren waarmee wordt Koning-geschoten. Dit loopt sterk uiteen. De opzet is dat dit zo breed mogelijk wordt omschreven, zodat zoveel mogelijk van de gebruikte wapens worden veiliggesteld. Er dient nog een Huishoudelijk Reglement te worden opgesteld. Hierin dienen de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van functionarissen te worden vastgelegd. Dit is een van de actiepunten als de erkenning daar is. Zwarte lijst: Het Ministerie heeft aangegeven dat er nadrukkelijk ook aandacht dient te worden besteed aan de zogenaamde Zwarte lijst. Dit is een lijst waarop schutters worden geplaatst die handelen in strijd met de Wet en Regelgeving en daarom ongeschikt zijn om met wapens om te gaan. Commissie van Beroep: Deze wordt aangewezen door de Algemene vergadering en speelt in rol in het geval een certificaat wordt geweigerd. De betrokken vereniging kan tegen dit besluit beroep aantekenen bij deze Commissie. Presentatie 1 november 2014

11 foto: René Theunissen fotografie
5. De Statuten Ondertekening van de Statuten bij het passeren van de Akte van Oprichting op 22 oktober 2014 te Ravestein. Presentatie 1 november 2014

12 Koepel Nederlandse Traditionele Schutters
Doel Artikel De vereniging heeft ten doel: het behartigen van de belangen van de verenigingen die de traditionele schietsport beoefenen, zoals gilden, schutterijen en andere verenigingen die zich (mede) ten doel stellen het op traditionele wijze beoefenen van de schietsport of hun leden daartoe in gilde- of verenigingsverband in de gelegenheid stellen. Lidmaatschap Artikel De vereniging kent slechts gewone leden Slechts rechtspersonen kunnen lid zijn. Rechtspersonen kunnen slechts lid zijn indien zij de traditionele schietsport beoefenen en, naar het oordeel van het bestuur, voldoen aan de eisen gesteld door deze statuten. Artikel 2 uit de Statuten het doel van de vereniging Presentatie 1 november 2014

13 Koepel Nederlandse Traditionele Schutters
Contributie en Begroting Contributie Vastgesteld tot 1 januari 2016 KNTS-Licentiekosten Certificeringskosten Begroting Presentatie 1 november 2014

14 Koepel Nederlandse Traditionele Schutters
Pauze Presentatie 1 november 2014

15 Koepel Nederlandse Traditionele Schutters
Vragen Er kunnen nu vragen worden gesteld. Vragen stellen kan bij de opgestelde microfoons. Graag eerst je naam en je gilde noemen. Vervolgens de vraag. Presentatie 1 november 2014


Download ppt "Klaar voor de toekomst 1 november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google