De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ochtendprogramma 9:30 Opening door Marcel van Raaij, directeur Milieu RIVM Hoe geven we met elkaar vorm aan de vernieuwingen in de Emissieregistratie 9:45Nieuw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ochtendprogramma 9:30 Opening door Marcel van Raaij, directeur Milieu RIVM Hoe geven we met elkaar vorm aan de vernieuwingen in de Emissieregistratie 9:45Nieuw."— Transcript van de presentatie:

1 Ochtendprogramma 9:30 Opening door Marcel van Raaij, directeur Milieu RIVM Hoe geven we met elkaar vorm aan de vernieuwingen in de Emissieregistratie 9:45Nieuw in de Emissieregistratie, Wim van der Maas RIVM De laatste trends in emissie en onderzoek, internationale ontwikkelingen 10:15Programmatische aanpak stikstof, Mark Wilmot EZ AERIUS rekent uw vergunning door: past deze in de ontwikkelruimte? 10:45koffiepauze 11:15Black Carbon, Antoon Visschedijk TNO PM 10, PM 2,5 en nu BC in de Emissieregistratie? 11:45Introductie Omgevingswet, Petra Loef RIVM Eenvoudiger en efficiënter 12:15Greendeal CO 2 emissiefactoren, Ingrid Aaldijk Milieu Centraal Well to wheel, tank to wheel? Emissiesymposium Lucht 18 november 201418 november 2014

2 Middagprogramma Graaf van Leicester Auditorium 13:30 – 14:30 Satellietmetingen van emissies, Bas Mijling, KNMI 14:45 – 15:45Onzekerheden in onze emissiecijfers, Rianne Dröge, TNO Anne van Oostenrijk zaal 13:30 – 14:30 uur en 14:45 – 15:45 uur www.emissieregistratie.nlwww.emissieregistratie.nl Wat kun ermee en wat kan er beter, Wim van der Maas, RIVM Graaf Willem IV zaal (Boerderij, onderste verdieping) 13:30 – 14:30 uur en 14:45 – 15:45 uur Regionale gegevens, wat zegt Emissieregistratie over uw gebied? Romuald te Molder, RIVM Graaf Jan van Nassau zaal (Boerderij, bovenste verdieping) 13:30 – 14:30 uur en 14:45 – 15:45 uur Het elektronisch Milieujaarverslag, de volgende stap, Hellen van Eijsden, Fugro-Ecoplan Emissiesymposium Lucht 18 november 201418 november 2014

3 Samen vernieuwen ●De Emissieregistratie verandert continue –Onderzoekt bronnen die het meest bijdragen aan de onzekerheid –Afgelopen vrijdag op www.emissieregistratie.nl de nieuwste cijfers gepubliceerdwww.emissieregistratie.nl –Nieuwe stoffen (Black Carbon) –Onzekerheden communiceren: waar is mijn ontwikkelruimte gebleven? ●Nu kansen om slimmer te combineren –De PAS en het AERIUS systeem bij RIVM –De Omgevingswet –Kunnen satellieten helpen bij de validatie? De burger met een Smartphone? ●Hoe het voor u, de bedrijven en bevoegde gezagen, eenvoudiger te maken –Het eMJV wordt elk jaar gebruikersvriendelijker en u waardeert dat –Combineert zoveel mogelijk bevragingen, recent ook CBS-enquêtes –In dialoog met de stakeholders –Green Deal CO 2 emissiefactoren Wim van der Maas 18 november 2014 3

4 4 Betrokken organisaties Rijkswaterstaat Leefomgeving: - Materialen, Mobiliteit en Klimaat - Kenniscentrum InfoMil Directie Klimaat, Lucht en Geluid Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Economische Zaken Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Ministerie van Economische Zaken, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport RWS-Waterdienst

5 Even voorstellen 5

6 Nieuw in de Emissieregistratie 1.Hoe werkt de Emissieregistratie? 2.Trends per stof –Mee en tegenvallers –Methodewijzigingen –Toekomstige wijzigingen 3.Overige vernieuwingen –Nieuwe guidance over 2013 –Herzien Gotenburg protocol –Clean Air Policy Package –2020 Climate and Energy Package Wim van der Maas

7 Wim van der Maas 18 november 2014 7 Hoe emissies berekenen? Emissies van 2600 bedrijfsvestigingen 650 emissieoorzaken met nationale emissies en activiteitsniveau’s Verdeeld in 55 ‘werkvelden’ (voor onder de emissiedeskundigen 5 Taakgroepen ●Energiesector, industrie en afvalverwerking ●Landbouw ●Verkeer ●Water ●Consumenten Diffuse bronnen Berekende emissies per bedrijfstak (SBI) eMJV / IPPC- inrichtingen

8 Waarvoor Emissiesymposium 18 november 201418 november 2014 8

9 Model- ijking 9 (Basis)registraties Emissie- registratie GDN/GCN Monitoringstool en AERIUS PAS-tool LML / MAN Ingave emissies door bedrijven en validatie door (lokale) overheden in het Milieujaarverslag Verkeersbeleid, (MIRT) projecten maatregelen en beleid (lokale) overheden OPS- mode l Milieujaarverslag: Informatiesystemen lucht RIVM

10 Nieuw in de Emissieregistratie 1.Hoe werkt de Emissieregistratie? 2.Trends per stof –Mee en tegenvallers –Methodewijzigingen –Toekomstige wijzigingen 3.Overige vernieuwingen –Nieuwe guidance over 2013 –Herzien Gotenburg protocol –Clean Air Policy Package –2020 Climate and Energy Package Wim van der Maas

11 Wim van der Maas 18 november 2014 11 CO 2 Variaties sinds 1990: -Koude en warme winters -Import/export elektriciteit -Stijging elektriciteitsverbruik -Stijging mobiliteit -aandeel CO 2 in BKG steeg naar 85 % (was 73%) Nieuwe ontwikkelingen: -Afname wegtransport, elektriciteitsproductie en het energieverbruik in de petrochemische industrie -Zachte winter Huidig onderzoek: -Aanpassingen aan nieuwe guidelines -Uitbreiding emissiemodel mobile werktuigen en tweewielers -CO 2 van carbonaten in klei bij steenbakker meenemen (0,7 Mton)

12 Wim van der Maas 18 november 2014 12 Methaan Daling sinds 1990 -48% gedaald -Vooral stortplaatsen, CH 4 afvang -Minder organisch afval gestort -Landbouw constant -Daling Olie- en gaswinning door minder ‘venting’ Nieuwe ontwikkelingen -Gasslip door toename WKK -Nu constant Huidig onderzoek -Aanpassingen aan nieuwe guidelines

13 Wim van der Maas 18 november 2014 13 Lachgas Daling sinds 1990: -55% reductie bereikt -Vooral door maat- regelen in de chemische industrie -2008 grote daling door salperterzuurproductie (Chemelot en Yara) Nieuwe ontwikkelingen: -Caprolactam in 2011 lichte stijging na meetcampagne (Chemelot) Huidig onderzoek: -Aanpassingen aan nieuwe guidelines -Hoofdbron nu landbouw

14 Wim van der Maas 18 november 2014 14 Zwaveldioxide Daling door -rookgasreiniging E- industrie -Zwavelarme brandstoffen in industrie en verkeer -Overgang van stookolie naar aardgas bij raffinaderijen -Ruim onder het NEC- plafond -Zeescheepvaart belangrijk

15 Wim van der Maas 18 november 2014 15 Stikstofoxiden als NO 2 Daling sinds 1990: -Euro normen verkeer -Maatregelen industrie low Nox, SCR Nieuwe ontwikkelingen: -Herberekening: jaarlijks nieuwe emissiefactoren verkeer -NOx uit gewassen -Uit WKK hogere emissiefactoren Huidig onderzoek: -NOx uit WKK: inzettingspercentage SCR -Vanaf 2015 nieuwe lagere norm

16 Wim van der Maas 18 november 2014 16 NM-VOS Daling sinds 1990: -KWS2000 programma -Reductieplan NMVOS 2010 -Euro-normen verkeer Nieuwe ontwikkelingen: -Recente daling vooral door verkeer Huidig onderzoek: -Optische metingen van diffuse NMVOS emissies Zweden

17 Wim van der Maas 18 november 2014 17 Fijn stof PM 10 Daling door -Euro normen verkeer (roet filters) -Maatregelen industrie, veel doekfilters -Op- en overslag Nieuwe inzichten -Jaarlijkse actualisatie emissiefactoren verkeer -Hogere beladingsgraad vrachtwagens  +5% PM 10 uit vrachtwagen -Brommer en motorfietsen rijden meer kilometers Huidig onderzoek -eMJV: TSP/PM 10 /PM 2,5 -Dit jaar Black Carbon -Slijtage-emissies verkeer en houtstook nemen in belang toe -Discussie ‘condensables’ telt bij emissies mee of later atmosferische chemie?)

18 Wim van der Maas 18 november 2014 18 Ammoniak Daling sinds 1990 door -Onderwerken mest -Eiwit armer diervoeder -Afname aantal dieren -Emissiearme stallen Nieuwe inzichten -Gaswassers niet altijd gebruikt (60% t/m 2009) -Dierenwelzijn (ruimere stallen) -Jaarproductie mest in hetzelfde jaar geplaatst Huidig onderzoek -Emissiefactoren stallen -Toename rundvee begint -Ammoniak uit zee -Ammoniak uit gewas- afrijping en gewasresten -Mestverwerkingstechniek en (vergisting, co- vergisting, drogen, etc.)

19 Wim van der Maas 18 november 2014 19 HCB- Hexachloorbenzeen Daling sinds 1990 door -Pas sinds 2012 cijfers over deze POP -Was één emissiefactor gekoppeld aan de hoeveelheid verbrand afval Nieuwe inzichten -Maatregelen bij afval- verbrandingsinstallaties (AVI’s) vergelijkbaar met dioxine Huidig onderzoek -Andere bronnen van HCB kwantificeren Houtstook, kolencentrales -Altijd onder de grens van het E-PRTR (1 kg)

20 Wim van der Maas 18 november 2014 20 Kwik Daling sinds 1990 door - Maatregelen sector Afval, Chemische industrieen de Basismetaal Nieuwe inzichten -Aanpassing bij de E– centrales?

21 Nieuw in de Emissieregistratie 1.Hoe werkt de Emissieregistratie? 2.Trends per stof –Mee en tegenvallers –Methodewijzigingen –Toekomstige wijzigingen 3.Overige vernieuwingen –Nieuwe guidance over 2013 –Herzien Gotenburg protocol –Clean Air Policy Package –2020 Climate and Energy Package Wim van der Maas

22 Wim van der Maas 18 november 2014 22 Nieuwe guidebooks Internationaal vastgestelde richtlijnen voor het berekenen van emissies Dit jaar van kracht (over de 1990-2013 cijfers) ●Zowel voor de nieuwe budgetperiode Kyoto broeikasgassen ●Als voor de grootschalige luchtverontreiniging (CLRTAP / NEC emissieplafonds) -Nieuwe bronnen -Actualisering van de emissie-factoren en methodieken -Betere afstemming tussen de indelingen voor Kyoto/NEC -Nieuwe GWP-waarden voor o.a. Methaan en Lachgas

23 Wim van der Maas 18 november 2014 23 Gotenburg protocol herzien ●Geen plafonds meer voor de stoffen, maar reductiepercentages ●Nieuwe basisjaar 2005; de reducties moeten zijn gehaald in 2020 e.v. ●Behalve de huidige stoffen (SOx, NOx, NH 3, NMVOC, PM 10 ) –toegevoegd PM 2.5 –en Black Carbon (rapportage is vrijwillig / aanbevolen) ●Adjustment procedure toegevoegd, voor nieuwe inzichten -De nieuwe rapportageverplichtingen gaan in per 1 feb 2015 -Ruimtelijke detaillering naar 0,1 * 0,1 graad (7*12 km 2 )

24 Wim van der Maas 18 november 2014 24 Clean Air Policy Package Nog in onderhandeling - voorstel December 2013 ●Herziening NEC-D ●Voorstel voor Richtlijn Middelgrote Stookinstallaties (1-50 MWth) ●Ratificatie van het herziene Gotenburg Protocol -NEC-D: emissieplafonds voor 2020/2030, nog te onderhandelen. -Plafond voor 2020 = Gotenburg -Plafond voor 2030 gaat verder en zal ook CH 4 omvatten -Middelgrote stookinstallaties -Monitoring 20-50 MWth jaarlijks -Monitoring 1-20MWth elke 3 jaar -Implementatie van bestaande regelgeving, -zoals Euro VI, mobiele werktuigen, RIE (Richtlijn Industriële Emissies), -Update BREF's, nieuwe ecodesign voor houtkachels

25 Wim van der Maas 18 november 2014 25 2020 Climate and Energy Package (20-20-20) In 2020 een reductie van 20% broeikasgas emissies; 20% meer energie efficiency en 20% duurzaam opgewekte energie EU Effort Sharing Decision (niet ETS-deel). -een reductie van 10% bkg emissies in 2020 tov 2005 voor de niet-ETS sectoren. -10% is een EU gemiddelde: voor Nederland een reductie van 16% in 2020 t.o.v. 2005. -De nationale emissiereducties dienen gehaald te worden via een vastgesteld pad -Dit zal jaarlijks worden gereviewd onder de EU Monitoring Mechanism Regulation (MMR). -Het gaat om dezelfde gassen als onder het Kyoto Protocol. -Luchtvaart en internationale zeescheepvaart blijven buiten beschouwing. -Er geldt ook een verplichting om de (t-1) emissies te gaan rapporteren, nl uiterlijk op 31 juli in het jaar t over (t-1).

26 Wim van der Maas 18 november 2014 26 Internationale rapportages BroeikasgassenKyoto UNFCCC en EU Monitoringsmechanisme: National Inventory Report en CRF database Grootschalige luchtverontreiniging UNECE CLRTAP EMEP NEC-rapportage (emissieplafonds): Informative Inventory Report, NFR-database, POP protocol Bedrijfsemissies naar lucht, water riool en afval E-PRTR rapportage, Large Combustion Plants, Industrial Emission Directive (IPPC) vergunningen, OSPAR rapportage Geregionaliseerde emissies naar lucht en water Voor grootschalige concentratie- en depositiekaarten (GCN/GDN)  NSL en PAS (Natura2000) EMEP grid, KRW rapportage www.emissieregistratie.nl emissieregistratie@rivm.nl Aarhus verplichting Loket functie publiek

27 VN/EU NEC Emissieplafonds EU luchtkwaliteit VN/EU Kyoto Broeikas- gassen EU E-PRTR RIVM Emissieregistratie RIVM GCN/GDN (Grootschalige concentratie- en depositiekaarten RIVM NSL (Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit) RIVM Luchtmeetnet EU IPPC vergunningen Bedrijven RWS Water- schappen ProvinciesGemeentenRUD’s RIVM Milieu- jaarverslag Bureau PAS (Programatische Aanpak Stikstof) IPPC vergunningen EU INSPIRE VN-LPS Grote punt- bronnen EU-LCP Emissies grote vuurhaarden VN Aarhus emissieregistratie.nl VN Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants Wim van der Maas 27 september 2013 Veel synergie

28 Dagvoorzitter ●Emissieregistratie 1984-2014 –40 jaar! ●Twitter account #emissieregistratie –Twitterwall in de lunchruimte ●Toegangsbewijs workshops vanmiddag ●Na afloop een elektronische enquête –5 minuten max. 28


Download ppt "Ochtendprogramma 9:30 Opening door Marcel van Raaij, directeur Milieu RIVM Hoe geven we met elkaar vorm aan de vernieuwingen in de Emissieregistratie 9:45Nieuw."

Verwante presentaties


Ads door Google