De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE VOETAFDRUK VAN VLEES Stijn Bruers 27/11/2013 EVA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE VOETAFDRUK VAN VLEES Stijn Bruers 27/11/2013 EVA."— Transcript van de presentatie:

1 DE VOETAFDRUK VAN VLEES Stijn Bruers 27/11/2013 EVA

2 1 I NHOUDSOPGAVE M ILIEU - ASPECTEN VEETEELT Hoeveel verschillende aspecten? V OETAFDRUKKEN EN PLANETAIRE GRENZEN Wat is een voetafdruk? G LOBALE MILIEU - IMPACT EN BIODIVERSITEIT Wat is aandeel van de veeteelt? K LIMAAT EN KOOLSTOFVOETAFDRUK Nieuwe gegevens bijdrage veeteelt aan klimaatopwarming L ANDGEBRUIK EN ECOLOGISCHE VOETAFDRUK Wat met biologische veeteelt? Minder ontbossing door veganisme? N UTRIËNTENCYCLUS EN STIKSTOFVOETAFDRUK Is een mondiale veganistisch-biologische landbouw haalbaar? Z OET WATER EN WATERVOETAFDRUK

3 2 M ILIEU - ASPECTEN VAN VEETEELT

4 3 D E MILIEU - IMPACT VAN VEETEELT 1.K LIMAATOPWARMING DOOR METHAAN, CO2 EN LACHGAS 2.O NTBOSSING 3.B ODEMEROSIE DOOR OVERBEGRAZING EN AKKERBOUW 4.V ERVUILING DOOR MEST : EUTROFIËRING ( VISSTERFTE EN DODE KUSTZONES DOOR OVERBEMESTING ) 5.V ERZURING DOOR AMMONIAK 6.V ERVUILING DOOR PESTICIDEN 7.V ERVUILING DOOR DIERGENEESMIDDELEN 8.V ERZILTING DOOR IRRIGATIE 9.U ITPUTTING GRONDWATER 10.O VERBEVISSING VOOR VISMEEL 11.E NERGIEVERBRUIK 12.M ONOCULTUREN EN GGO ’ S 13.C HEMISCHE VERVUILING BIJ VERWERKING 14.F IJNSTOF EN SMOG 15.F RAGMENTERING VAN ECOSYSTEMEN VOOR GROOTWILD 16.I NTRODUCTIE VAN INVASIEVE EXOTISCHE GRASSOORTEN

5 4 “H ET ZIET ER NAAR UIT DAT DE VEETEELT WEL EENS DE BELANGRIJKSTE SPELER ZOU KUNNEN ZIJN IN HET VERLIES AAN BIODIVERSITEIT, AANGEZIEN HET DE GROOTSTE OORZAAK IS VOOR ONTBOSSING, EN EEN VAN DE BELANGRIJKSTE OORZAKEN VOOR LANDEROSIE, VERVUILING, KLIMAATVERANDERING, OVERBEVISSING (…)” (FAO, 2006, P. XXIII ) “D E BIJDRAGE VAN DE VEETEELT AAN MILIEUPROBLEMEN IS GROOTSCHALIG. D E IMPACT IS ZO SIGNIFICANT DAT HET MET SPOED MOET WORDEN AANGEPAKT.” ( P. XX ) “D E VEETEELT STAAT VOORAAN ALS ÉÉN VAN DE TOP TWEE OF DRIE MEEST BELANGRIJKE BIJDRAGERS AAN DE ERNSTIGSTE MILIEUPROBLEMEN, OP ELKE SCHAAL VAN LOKAAL TOT MONDIAAL ” ( P. XX ) “E EN SUBSTANTIËLE VERMINDERING VAN DE MILIEU - IMPACT IS ENKEL MOGELIJK MET EEN SUBSTANTIËLE WERELDWIJDE VERANDERING VAN VOEDINGSPATROON, WEG VAN DIERLIJKE PRODUCTEN.” (UNEP, 2010) FAO, 2006: Livestock’s Long Shadow UNEP, 2010: Assessing the Environmental Impacts of Consumption and Production

6 5 E NKELE WEETJES B IOMASSA VAN VEEDIEREN : ?% VAN DE TOTALE BIOMASSA VAN ALLE DIEREN OP LAND 20% O PPERVLAKTE VOOR VEEDIEREN : ?% VAN DE TOTALE LANDOPPERVLAKTE 30% (en 80% van landbouwoppervlakte) A ANTAL VEEDIEREN : PER MENS HOEVEEL VEEDIEREN ? 3

7 6 V OETAFDRUKKEN EN PLANETAIRE GRENZEN

8 7 W AT IS EEN VOETAFDRUK ? Het vraag-aanbodmodel  Cfr. bankrekening

9 8 Koolstofvoetafdruk Ecologische voetafdruk Watervoetafdruk Stikstofvoetafdruk Energievoetafdruk Materialenvoetafdruk … V OETAFDRUKKEN

10 9 Planetaire grenzen W AT IS EEN VOETAFDRUK ? 14,5% (16%) 30% 30-50% 75% 8% Rockström e.a. (2009) A Safe Operating Space for Humanity

11 10 G LOBALE MILIEU - IMPACT EN BIODIVERSITEIT

12 11

13 12

14 13 Stehfest, E. e.a. (2008), Vleesconsumptie en klimaatbeleid, Planbureau voor de Leefomgeving.

15 14 K LIMAAT EN DE KOOLSTOFVOETAFDRUK

16 15 Antropogene emissies van Kyoto-broeikasgassen (exclusief korte cyclus biologische systemen)  Kyoto-gassen:  CO2 (fossiele brandstoffen, verandering van landgebruik)  NH4 (landbouw, productieprocessen, aardgaslekken)  N2O (landbouw, chemie)  Fluorgassen (koelsystemen)  Korte cyclus: bv. menselijke ademhaling (voeding), brandhout met heraanplanting  Eenheid: kg CO2-equivalenten  Bv. 1 kg CH4 = 34 kg CO2-equivalent D E KOOLSTOFVOETAFDRUK

17 16 D E KOOLSTOFVOETAFDRUK

18 17 Hoe groot is de koolstofvoetafdruk per persoon?  Wereldgemiddelde: 7 ton CO2-eq per jaar  Belgisch gemiddelde: 20 ton CO2-eq per jaar Wat is de planetaire grens?  1 ton CO 2 -eq per persoon per jaar tegen 2050 D E KOOLSTOFVOETAFDRUK

19 18 D E KOOLSTOFVOETAFDRUK

20 19 Reducing Climate Change Mitigation Costs Through Diet

21 20 L ANDGEBRUIK EN DE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK

22 21 In EU

23 22 Het gebruik van biologisch productieve aardoppervlakte  Het gebruik van fossiele brandstoffen.  energieland = de benodigde oppervlakte van bossen om CO 2 op te nemen.  Het gebruik van hernieuwbare materialen (biomassa).  akkerland voor de productie van voedsel en vezels,  grasland voor vee,  visgronden voor vis op zee en in binnenwateren  bosland voor hout- en papierproducten.  Het gebruik van infrastructuur en gebouwen:  bouwland = de oppervlakte voor woningen en tuinen, diensten-, industrie- en nijverheidsgebouwen, transportinfrastructuur, lucht- en zeehavens, waterkrachtcentrales en mijnen. D E ECOLOGISCHE VOETAFDRUK

24 23 Meeteenheid: gha.jaar  gha = globale hectare (wereldgemiddelde bioproductiviteit) Hoe groot is de ecologische voetafdruk per persoon?  Wereldgemiddelde: 2,4 gha  Belgisch gemiddelde: 7 gha Wat is de planetaire grens?  1,8 gha D E ECOLOGISCHE VOETAFDRUK

25 24 D E ECOLOGISCHE VOETAFDRUK Wie berekent de watervoetafdruk?  Global Footprint Network www.footprintnetwork.org www.footprintnetwork.org  Voor maaltijden/catering www.watervoetafdruk.be www.watervoetafdruk.be

26 25 K OEMELK OF SOJAMELK ?

27 26 Vleesconsumptie en Klimaatbeleid (2008) Planbureau voor de Leefomgeving

28 27 Biologische dierlijke producten: +50% hogere voetafdruk

29 28 N UTRIËNTENCYCLUS EN DE STIKSTOFVOETAFDRUK

30 29 De uitstoot van reactieve stikstof  ammoniak NH 3 en ammonium NH 4 +, voornamelijk afkomstig van de landbouw (kunstmest en dierlijke mest)  stikstofoxiden NO x, voornamelijk afkomstig van verbrandingsmotoren en elektriciteitscentrales  nitraat NO 3 – en nitriet NO 2 −, voornamelijk afkomstig van landbouw (kunstmest)  distikstofmonoxide (lachgas) N 2 O, voornamelijk afkomstig van de landbouw en de chemische industrie Reactieve stikstof zorgt voor  verzuring: salpeterzuur HNO 3 is schadelijk voor natuurgebieden,  vermesting of eutrofiëring: een daling van zuurstofconcentraties zorgt voor vissterfte en creëert dode kustzones,  aantasting van de stratosferische ozonlaag door NO-gas,  klimaatopwarming: N 2 O is een 300-keer krachtiger broeikasgas dan CO 2  smogvorming D E STIKSTOFVOETAFDRUK

31 30 D ODE ZONES DOOR STIKSTOFVERVUILING

32 31

33 32 Meeteenheid: kg N Hoe groot is de stikstofvoetafdruk per persoon?  Wereldgemiddelde: 8 kg N/jaar  Belgisch gemiddelde: 25 kg N/jaar  Een Belg eet per jaar 5 kg N Wat is de planetaire grens? ?? D E STIKSTOFVOETAFDRUK

34 33 Wie berekent de stikstofvoetafdruk?  N-print: www.n-print.orgwww.n-print.org D E STIKSTOFVOETAFDRUK

35 34 Center for Ecology and Hydrology, Global Partnersjip on Nutrient management (2013) Our Nutrient World

36 35 Z OET WATER EN DE WATERVOETAFDRUK

37 36 Het gebruik en de vervuiling van beschikbaar proper zoet water  Groen water = de hoeveelheid water in neerslag, dat wordt opgenomen en verdampt door planten  Blauw water = de hoeveelheid zoet water uit oppervlakte- of grondwaterbronnen dat verdampt wordt tijdens productie van gewassen of energie.  Irrigatiewater  Koelwater bij krachtcentrales  Grijs water = de hoeveelheid proper zoet water dat nodig is om vervuild water zodanig te verdunnen tot de waterkwaliteit voldoet aan de normen. D E WATERVOETAFDRUK

38 37 Meeteenheid: liter of m³ Hoe groot is de watervoetafdruk per persoon?  Wereldgemiddelde: > 1400 m³/jaar  Belgisch gemiddelde: 3800 m³/jaar Wat is de planetaire grens?  Wereldwijde neerslag op land: 16.000 m³/jaar/persoon  Neerslag in België: 2600 m³/jaar/Belg  Waterbeschikbaarheid: 830 m³/jaar/Belg D E WATERVOETAFDRUK

39 38 D E WATERVOETAFDRUK Wie berekent de watervoetafdruk?  Water Footprint Network www.waterfootprint.org www.waterfootprint.org  Voor maaltijden/catering www.watervoetafdruk.be www.watervoetafdruk.be


Download ppt "DE VOETAFDRUK VAN VLEES Stijn Bruers 27/11/2013 EVA."

Verwante presentaties


Ads door Google