De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Positionering en Functiewaardering: Wat zijn de raakvlakken?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Positionering en Functiewaardering: Wat zijn de raakvlakken?"— Transcript van de presentatie:

1 Positionering en Functiewaardering: Wat zijn de raakvlakken?
drs. Arthur Warmer Onderhandelaar arbeidsvoorwaarden FBZ

2 Wie ben ik? Arthur Warmer onderhandelaar arbeidsvoorwaarden FBZ
Socioloog (UvA) Sinds 1999 werkzaam voor LAD en FBZ Sinds 2001 betrokken bij Cao Ziekenhuizen Van 2006 tot 2008 werkzaam bij FWG CV

3 Opzet presentatie Aanleiding: de zorg verandert!
Het belang van positionering, juist NU De rol van de OR en de FBZ De rol van u als lid en uw beroepsvereniging Belang van een goede functiebeschrijving Hoe komt u tot een goede beschrijving?

4 Het belang van positionering

5 Het belang van positionering
Werkgevers zijn, ook als zij financieel gezond zijn, steeds kritischer aan het kijken naar mogelijke financiële risico’s of mogelijkheden om te bezuinigen. Het is van belang om te zorgen voor een sterke positie binnen de instelling. Daarom is gedegen profilering van de geestelijk verzorger onontbeerlijk. Uw werkgever kan het voornemen hebben om ‘een belangrijke wijziging’ (term uit de Wet op de Onder-nemingsraden (WOR) door te voeren die ook uw discipline kan raken. Op grond van de WOR dient de bestuurder in dat geval te overleggen met de OR.

6 Het belang van positionering
Indien uw werkgever voornemens is om te reorganiseren kan er onder andere: Sprake zijn van een reductie van formatie (minder arbeidsplaatsen) Sprake zijn van het overdragen of verzelfstandigen van de eenheid Sprake zijn van het geheel of gedeeltelijk staken van activiteiten, waaronder een eigen dienst GV Het is van belang dat uw werkgever tijdig over alle relvante informatie beschikt voordat hij stappen zet!

7 De rol van de OR en de FBZ

8 De rol van de OR De Ondernemingsraad (OR) toetst onder andere de onderbouwing (en de effecten) van de voorgestelde maatregel of reorganisatie. Het is dus van belang dat in de fase waarin de OR het verzoek van de werkgever (VB) beoordeelt, de leden van de OR weten hoe de discipline, i.c. de dienst GV, zelf denkt over het voorgenomen besluit. In dat geval kan de OR het oordeel van uw dienst GV nadrukkelijk meewegen bij de beoordeling van het voorgenomen besluit van de werkgever.

9 De rol van de FBZ De FBZ doet namens uw beroepsvereniging de collectieve belangenbehartiging voor de (bij een reorganisatie) betrokken leden. De FBZ biedt geen individuele belangenbehartiging: dit wordt hetzij verzorgd door uw beroepsvereniging hetzij via een rechtsbijstandverzekering. Een vakbond, dus ook de FBZ, heeft geen formele rol en derhalve minder invloed op het besluitvormings-proces van OR en RvB. (wel kan invloed worden uitgeoefend tijdens het vooroverleg met de OR).

10 De rol van de FBZ De werknemersorganisaties, zoals de FBZ hebben als taak: het ondervangen van de arbeidsvoorwaardelijke consequenties van een (voorgenomen) besluit. Daartoe worden afspraken gemaakt over zaken als: De mogelijkheid tot interne her- of overplaatsing De noodzaak tot om- of bijscholing Er is geen perspectief op interne plaatsing: van werk naar werk Er is geen reëel perspectief op interne plaatsing of bemiddeling: afspraken over vertrek.

11 De rol van u als lid en uw beroepsvereniging

12 De rol van u als lid en uw beroepsvereniging
Het is geen vanzelfsprekendheid dat de meerwaarde / onmisbaarheid van uw vak goed wordt begrepen door uw manager of andere verantwoordelijken Zorg er voor dat u ‘in beeld’ bent (positioneren) en draag er zorg voor dat u attent blijft met betrekking tot kansen en bedreigingen voor uw discipline Een duidelijk verhaal over de toegevoegde waarde van de geestelijk verzorger in de instelling is onmisbaar. Er zijn diverse manieren om uw vak goed op de kaart te zetten binnen uw instelling. Leer van elkaars goede ervaringen en deel deze met uw beroepsvereniging.

13 Het belang van een goede functiebeschrijving

14 Het belang van een FuBe Waarom is een goede functiebeschrijving van belang? Een functiebeschrijving is meer dan een hulpmiddel om tot waardering van een functie te komen. Een functiebeschrijving is, in de zorg cao’s, onder-deel van de arbeidsovereenkomst. In de functiebeschrijving worden taken, verant-woordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd. Door dit vast te leggen ontstaat ook duidelijkheid over de positie van de functie binnen de instelling.

15 Het belang van een FuBe Hoe kan een goede functiebeschrijving helpen bij het profileren en positioneren van mijn beroep? Om te komen tot een goede functiebeschrijving is het nodig kritisch na te denken over de unieke / onder-scheidende aspecten van de geestelijk verzorger. Door deze gedachte-exercitie uit te voeren worden bouwstenen ‘benoemd’ die zowel behulpzaam kunnen zijn bij de positionering van uw discipline, als bij het aanscherpen van uw functiebeschrijving.

16 Het belang van een FuBe Wat is nu een goede functiebeschrijving?
Nogmaals: een goede functiebeschrijving is meer dan een beschrijving die leidt tot indeling in de voor VGVZ-leden gewenste functiegroep (i.c. FG 65). Een goede beschrijving moet, zeker in het geval van Geestelijk Verzorgers, absolute duidelijkheid geven over cruciale aspecten als bijvoorbeeld de vrijplaats. Verder vormt het organisatiebeleid ten aanzien van ‘geestelijke verzorging’ (i.c. de meerwaarde van het hebben van een eigen dienst GV) een belangrijk uitgangspunt. U hebt hier invloed op!

17 Hoe komt u tot een goede functiebeschrijving?

18 Komen tot een goede FuBe
Zelfs indien uw huidige functie is ingedeeld in de door u gewenste functiegroep, is dit geen garantie dat u beschikt over een goede FunctieBeschrijving (FuBe). Alvorens u ‘begint’ is het goed dat u zich eerst ‘bezint’: Wat is mijn actuele (uitgangs)situatie? Wat is het ‘laaghangend fruit’ en kan ik eenvoudig verzilveren? Wat zijn aandachts- en verbeterpunten? Is de eerste stap direct het verbeteren van de FuBe of is eerst een verbetering van de profilering / positionering nodig? Bij de voorbereidingen kunt u veel steun hebben van collega’s (goede voorbeelden). Ook uw beroeps-vereniging en de FBZ kunnen hierbij worden betrokken.

19 Komen tot een goede FuBe
In de cao zijn procedures opgenomen die de rechten en plichten van werkgever en werknemer regelen. Er is (o.a.) een FWG-herindelingsprocedure: deze geldt als de verwachting is dat de functie in een andere functiegroep zal worden ingedeeld. Er is een FWG-herbeschrijvingsprocedure: deze is bedoeld voor het actueel houden van de beschrijving of het herzien van het ‘format’ (bijvoorbeeld: van taakgericht naar resultaatgericht). Een functie moet altijd voldoen aan de kwaliteitseisen (zie bijvoorbeeld: Cao Z, Bijlage D, Paragraaf 2 e.v.).

20 Komen tot een goede FuBe
Op hoofdlijnen bereikten sociale partners in het zogeheten Protocol 1999 overeenstemming over:  “basis voor de indeling is de daadwerkelijk uitgeoefende functie, vastgelegd in een desbetreffende functie-beschrijving conform door CAO partijen overeen-gekomen kwaliteitscriteria” “de kwaliteitseisen te stellen aan functiebeschrijvingen” waarvan de belangrijkste zaken zijn: Actueel ( in relatie tot ‘daadwerkelijk’) Herkenbaar Relevante toelichting per gezichtspunt

21 Komen tot een goede FuBe
Kwaliteitseisen: cao-partijen hebben (in het Protocol 1999) afspraken gemaakt over de eisen waaraan een (goede) functiebeschrijving moet voldoen: Herkenbaarheid: de functie dient een herkenbaar beeld op te roepen. (Dat is niet hetzelfde als ‘gedetailleerd’: doel is vooral dat er geen abstracte, weinig concrete functiebeelden worden neergezet). Er dient een relevante toelichting op de (9) gezichts-punten te worden gegeven. (Aanvankelijk was de afspraak dat dit alleen zou gebeuren voor de gezichts-punten die nog nadere duiding behoeven, inmiddels is de norm om alle gezichtspunten toe te lichten).

22 Komen tot een goede FuBe
Het gegeven dat de functiebeschrijving onderdeel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst betekent dat deze niet (zonder meer) eenzijdig kan worden gewijzigd. Niet door de werkgever, noch door de werknemer. Indien u van mening bent dat het verbeteren / aanscherpen van uw functiebeschrijving wenselijk of noodzakelijk is, dient u zich eerste beraden op de vraag of het doel is: Het actualiseren / verbeteren van de bestaande functie-beschrijving (met behoud van de huidige indeling) Het komen tot een andere functiegroep-indeling omdat uw functie wezenlijk is gewijzigd.

23 Komen tot een goede FuBe
Partijen hebben in 2009 voorzien in een procedure om bij iedere wijziging van de functiebeschrijving deze voor te leggen aan de werknemer en deze het recht van bezwaar toe te kennen: Herbeschrijving. Dit is geregeld in de Cao’s Z, GGZ en VGN, maar niet in de Cao VVT. De werkgever kan of mag de functiebeschrijving vast-stellen zonder instemming van de werknemer: de bestuurder is wel degelijk bevoegd hiertoe te besluiten, maar niet zonder de werknemer tenminste vooraf te informeren. Belangrijk: het staat u als werknemer vrij om zelf het initatief te nemen om de functiebeschrijving te laten aanpassen. Maak daar gebruik van!

24 Interactief deel: Uw vragen over positionering en uw functiebeschrijving


Download ppt "Positionering en Functiewaardering: Wat zijn de raakvlakken?"

Verwante presentaties


Ads door Google