De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KICK OFF De specifieke lerarenopleiding

Verwante presentaties


Presentatie over: "KICK OFF De specifieke lerarenopleiding"— Transcript van de presentatie:

1 KICK OFF 2014-2015 De specifieke lerarenopleiding 2014-2015

2 Inschrijven 2 stappen: 1) inschrijven voor een opleiding via de online applicatie:

3 Inschrijven 2) Inschrijven op vakken
Na activatie NetID & adres via PAM-service -Bij je registratie worden de opleidingsonderdelen die je dat academiejaar opneemt, vastgelegd in een opleidingsprogramma. Het is voor deze opleidingsonderdelen dat je de lessen kan volgen en examens kan afleggen. Voor opleidingsonderdelen waarvoor je niet geregistreerd bent, kan je geen officieel examen afleggen. Informatiemoment 25/09/2013

4 Inschrijven Inloggen via de selfservice studenten

5 Inschrijven De SelfService Studenten is een onderdeel van het CaLi-systeem. Nadat je bent ingeschreven kan je via de SelfService Studenten inschrijven voor opleidingsonderdelen, je persoonsgegevens beheren, studiegegevens en inschrijvingsgeld bekijken. Registreer je vakken 1e semester: voor 15 oktober 2e semester: voor 1 maart *Indien er geen vakken geregistreerd zijn, wordt de student automatisch geregistreerd voor het modeltraject.*

6 Inschrijven

7 Herinschrijven Herinschrijven  Via herinschrijvingsmail
 Rechtstreeks in de self-service studenten -Bij je registratie worden de opleidingsonderdelen die je dat academiejaar opneemt, vastgelegd in een opleidingsprogramma. Het is voor deze opleidingsonderdelen dat je de lessen kan volgen en examens kan afleggen. Voor opleidingsonderdelen waarvoor je niet geregistreerd bent, kan je geen officieel examen afleggen.

8 Inschrijven Problemen? https://my.vub.ac.be/EHBO-inschrijvingen
Vraagformulier: https://tim4vub.wufoo.com/forms/problemen-bij-registratie-opleidingsonderdelen/ CALI op de campus: 01/10/2014 vanaf 14u in lokaal E1.4

9 Afstuderen eerste zittijd
1) Afstuderen 1e zittijd  Aanvraag via de self-service indienen VOOR 1 december

10 Aanvraag BEV of OVR 2) Aanvraag BEV
- De SLO kan recht geven op 100 uur BEV. Mits 20 contactlesuren die samenvallen met de werkuren, wordt het recht op aantal uren BEV verhoogd tot 120 uur. De SLO die leidt tot een knelpuntberoep (wiskunde) kan recht geven op 180 uur BEV. - Verplicht invullen van aanwezigheidslijst! - De aanvraag voor Betaald Educatief Verlof (BEV) of Onthaal- en Vormingsverlof (OVR, moet je doen via het formulier Werken en studeren Gelieve dit ingevuld en ondertekend aan het Studenten Administratie Centrum te bezorgen. * terug te vinden via my VUB/IDLO

11 Uitschrijven & stopzetten
1) Bij vermindering van het aantal studiepunten wordt geen studiegeld terugbetaald. In het geval je enkel vakken uitschrijft wordt daarvoor dus NOOIT studiegeld terugbetaald. 2) Stopzetten van je studies De eventuele terugbetaling van je studiegeld (of een gedeelte daarvan) is afhankelijk van het bedrag dat je reeds betaalde en van het tijdstip waarop je je studie stopzet: Vóór 15 september 2014: terugbetaling van het volledige studiegeld na aftrek van een administratieve kost van € 80,00. Tussen 15 september en 31 november 2014: terugbetaling van de helft van het verschuldigde studiegeld na aftrek van een administratieve kost van € 80,00. Vanaf 1 december 2014: het volledige studiegeld blijft verschuldigd; er wordt geen studiegeld terugbetaald. Stopzetten van je studies ontslaat je niet van je financiële verplichtingen jegens de Vrije Universiteit Brussel. Het studiegeld dat je nog schuldig bent op het moment van je uitschrijving/stopzetting blijft verschuldigd en moet je dus nog betalen.

12 Vrijstellingen Bachelors en Masters VUB
erkende vrijstellingen op basis van precedentenlijst en overgangsbepalingen Automatische equivalentie in CALI Equivalenties goed nakijken in selfservice studenten Indien de equivalentie NIET opgenomen is -In sommige gevallen worden door IDLO automatisch vrijstellingen toegekend op basis van eerder gevolgde opleidingsonderdelen binnen bepaalde opleidingsprogramma’s van de eigen opleidingsinstelling (in de bachelor- of masterjaren of in de AILO). -Zowel houders van een diploma van professionele bachelor onderwijs als houders van een GPB-attest die in het bezit zijn van een masterdiploma en beslissen een inschrijving te nemen in de specifieke lerarenopleiding aan de Vrije Universiteit Brussel krijgen vrijstelling voor een vastgelegd pakket opleidingsonderdelen. -Houders van een diploma van professionele bachelor secundair onderwijs die in het bezit zijn van een aan de VUB behaald diploma master Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen of deze masteropleiding volgen aan de VUB en beslissen om ook nog een inschrijving te nemen in de specifieke lerarenopleiding, krijgen omwille van het hoge aantal uren stage tijdens de bachelor- en masteropleiding, naast de vrijstellingen toegekend aan houders van een professionele bachelor onderwijs, bijkomend ook nog een vrijstelling voor het opleidingsonderdeel ‘begeleide oefenstage’ in het opleidingsprogramma SLO Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen.

13 Vrijstellingen Aanvraag vrijstellingen op basis EVK
 Toe te voegen documenten en bewijsstukken: Kopie diploma Kopie puntenblad (met resultaten) Cursusbeschrijving: aantal SP, uren theorie en praktijk, inhoudsbeschrijving of kopie inhoudstafel gebruikt cursusmateriaal  Aanvraagformulier vrijstellingen op dossier + nodige documenten binnen brengen op IDLO-secretariaat (3B202) !! Vóór 15/10 (OO’s 1ste semester) !! vóór 15/02 (OO’s 2de semester) -Vrijstellingen op basis van Eerder Verworven Kwalificaties (EVK) voor een opleidingsonderdeel kunnen aangevraagd worden indien je aan een andere instelling of binnen een andere opleiding (al dan niet van de VUB) al een vak met dezelfde of gelijkaardige inhoud volgde. Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden bij de aanvang van zowel het eerste als het tweede semester. De deadlines worden door de vakgroep lerarenopleiding bepaald, en staan duidelijk op de aanvraagformulieren vermeld.

14 Vrijstellingen Houders van een diploma van professionele bachelor onderwijs (vroegere regenten) + houders GBP-attest  Erkend pakket vrijstellingen o.b.v. reeds behaald diploma  Aanvraagformulier vrijstellingen + nodige documenten binnen brengen op IDLO-secretariaat (3B202) !! Vóór 15/10 (OO’s 1ste semester) !! vóór 15/02 (OO’s 2de semester)

15 Vrijstellingen https://my.vub.ac.be/IDLO/onderwijs/vrijstellingen

16 Inhoud van het vak? Kijk naar de opleidingsonderdeelfiches:
Leerresultaten Inhoud Studiemateriaal Wijze examineren Bijkomende informatie, … https://my.vub.ac.be/IDLO/onderwijs#Onderwijsaanbod Een opleidingsonderdeelfiche of OO-fiche is een beschrijvingsfiche van elk opleidingsonderdeel met allerlei informatie over het vak.

17 Reglementen OER (Onderwijs- en examenreglement) met facultaire aanvullingen Belangrijk: Afdeling 3: Studievoortgangsbewaking en weigering op basis van onvoldoende leerkrediet (pg 38) Hoofdstuk IV Onderafdeling 2: Studiecontracten Onderafdeling 3: Wijziging van studiecontract Afdeling 4: Studiegelden https://my.vub.ac.be/IDLO/reglementen-en-formulieren#reglementen Reglementen bieden “juridisch kader” voor de opleiding  bij twijfel, discussie,… zal steeds worden teruggegrepen naar de reglementen

18 Belangrijke sites https://my.vub.ac.be/IDLO - lesrooster - reglementen
- examenrooster - formulieren - vrijstellingen - … https://student.cumulus.vub.ac.be - Inschrijven op vakken – examenresultaten - officieel curriculum -… - Lesopdrachten - cursussen - communicatie naar studenten - …

19 Diploma diploma leraar: wordt pas uitgereikt na het behalen van de mastergraad Opgelet! Studenten die dit jaar slagen met de code: ‘lager jaar niet geslaagd’ MOETEN zich opnieuw inschrijven (anders is afstuderen niet mogelijk)! Let op: inschrijving is noodzakelijk in het jaar waar je het masterdiploma behaalt. Op het puntenblad staat dan ook gecombineerde inschrijving niet geslaagd lager jaar

20 Jij wordt… Diploma van leraar
Onderwijsbevoegdheid in de tweede en derde graad Welke vakken mag ik geven? (secundair onderwijs  van diploma naar vak  bv: agogische wetenschappen OF ten minste master) De SLO telt 60 SP en wordt ingevuld met een theoretische component van 30 SP en een praktijkcomponent van 30 SP.

21 Verplichte aanwezigheid
Workshops i.k.v. OO ‘pedagogische vraagstukken’ Reflectiesessies i.k.v. OO ‘reflecterend en onderzoekend handelen’ Reflectiesessies i.k.v. OO ‘professioneel handelen in de onderwijspraktijk voor de LIO’ Lessen van alle vakdidactische OO’s Indien > 20% afwezig Binnen 10 werkdagen contact betrokken titularis Titularis bepaalt vervangende vereisten  Opgelet: geen contact = student kan geweigerd worden tot examen Bij LIOs melden zich bij de docent voor een vervangende taak als zij op het ogenblik van die lessen zelf les geven. (gemotiveerde aanvragen aan de docent)

22 Opleidingsprogramma LIO
 Studenten die wegens een LIO-baan niet aanwezig kunnen zijn tijdens de lessen vragen zelf een alternatieve taak aan de docent.  Meer informatie mbt LIO-baan via: Titularis: Prof. dr. Van Looy Begeleider: Dr. Wouter Cools In het opleidingsprogramma van de SLO zijn zowel gemeenschappelijke als vakspecifieke OO’s opgenomen…

23 Europese samenwerking
Erasmus+ acties om Europese contacten te leggen met scholen of organisaties (Noorwegen, Ijsland, Lichtenstein, Turkije) Buitenlandse stage NA afstuderen Oproep voor inschrijven +- februari VLIR-beurs Mogelijkheid tot buitenlandse stage van min. 1 maand Beurs aanvragen in oktober vertrek tussen januari/februari Individueel stage-traject 13-14: ervaring met CONGO - In de toekomst ook: Kroatië, Macedonië en Zwitserland - Kans om in een school in één van de LLP-landen mee te draaien en ervaring op te doen. Bedoeling is vreemde talen te leren, het onderwijs in andere Europese landen te leren kennen, kennis te maken met een andere manier van werken en je didactische vaardigheden uit te breiden. -- SLO: afgestudeerd zijn en nog niet eerder officieel als leerkracht aan de slag Duur: 3 maanden tot volledig een schooljaar Ervaring: in Noorwegen – Sofie Van Lerberghe UCOS: ontwikkelen van methodieken om jongvolwassenen op een leuke manier te stimuleren kritisch na te denken over mondiale uitdagingen en internationale solidariteit. Dit gaat va heel laagdrempelige sensibiliseringsacties tot diepgaandere workshops en trajecten. – onder begeleiding van educatieve medewerker van UCOS. Conform de vereisten van je opleiding en afhankelijk van de mogelijkheden binnen de organisaties, bekijken we aan welke specifieke projecten jij kan en wil werken. Grundtvig: voor ervaring op te doen in een organisatie voor volwasseneneducatie. Professionele en interculturele vaardigheden te verbeteren, andere Europese landen en hun onderwijssystemen te leren kennen, talenkennis bijspijkeren en om de Europese dimensie in volwassenenedcatie te versterken

24 Studentenvertegenwoordiging
Wil je jouw stem laten klinken in onze opleiding: Vanaf dit academiejaar zijn 1/3 van de mandaten in de opleidingsraad voorbehouden voor studenten. We roepen jullie dan ook massaal op om je kandidaat te stellen. Voor 1 oktober. Niet twijfelen, gewoon doen! We zijn op zoek naar minstens 5 studenten!

25 Begeleiding

26 Vragen? Stagecoördinator Kom langs op het IDLO-secretariaat (3B202)!
02/ of 02/ Leertrajectbegeleider (Stoppen? Vragen? Twijfels?) Veerle Vandromme- 02/ – lokaal 3B204 Stagecoördinator Eva Van Moer - 02/ – lokaal 3B204

27 Vakspecifieke stage-info
D2.06: SLO Taal- en letterkunde D2.16: SLO Economische wetenschappen, D2.19: SLO Cultuur- en maatschappijwetenschappen D2.13: SLO Lichamelijke Opvoeding en bewegingswetenschappen; SLO Biomedische, Gezondheids- en Revalidatiewetenschappen D3.03: SLO Wetenschappen en Ingenieurswetenschappen D3.13: SLO Agogische wetenschappen, SLO Psychologie en pedagogische wetenschappen D2.14: LIO D2.16: VOS (enkel 1e semester)


Download ppt "KICK OFF De specifieke lerarenopleiding"

Verwante presentaties


Ads door Google