De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerkingsverband Maastricht/Heuvelland PO d.d. 8 september 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerkingsverband Maastricht/Heuvelland PO d.d. 8 september 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerkingsverband Maastricht/Heuvelland PO d.d. 8 september 2014
PASSEND ONDERWIJS Samenwerkingsverband Maastricht/Heuvelland PO d.d. 8 september 2014

2 Zorgniveaus 1 t/m 4? Niet meer van deze tijd!

3 Nieuw denken: BASISKWALITEIT BASISONDERSTEUNING EXTRA ONDERSTEUNING

4 Strategisch Programma 2015
Hoofddoelstelling MosaLira streeft naar het behalen van maximale leeropbrengst voor ieder kind, waarbij in een waardegerichte benadering de vorming en het welbevinden van het gehele kind centraal staat. Subdoelstellingen 1. Beter benutten van haar breed onderwijsaanbod en goede kwaliteitszorg 2. Versterken van de professionele cultuur 3. Versterken van het persoonlijk meesterschap

5 Bestuursakkoord PO Opbrengstgericht werken HRM / Lerende organisatie
Omgaan met verschillen in de klas Basisvaardigheden (taal, lezen en rekenen) Excellentie & hoogbegaafdheid Bèta / Wetenschap & techniek

6 Context Binnen welke context moet onderwijs in deze regio haar doelstellingen realiseren? Afnemende leerlingenaantallen Bevindingen en ontwikkelingen inspectietoezicht Afspraken bestuursakkoord PO Stelselwijziging Passend Onderwijs Ontwikkeling Integrale Kindcentra

7 Investeringsagenda Resultaten investeringsagenda 2013-2015
Thema 1: Maximaliseren leeropbrengst en persoonlijk meesterschap 1. Doen van stichtingsbrede nulmeting van kennis, compententies (SBL) en vaardigheden van leerkrachten 2. Verhogen van kennis en vaardigheid van leerkrachten met betrekking tot taal- en leesonderwijs (kerndoelen, referentieniveaus, leerlijnen en didactiek) 3. Verhogen van kennis en vaardigheid van leerkrachten met betrekking tot rekenonderwijs (kerndoelen, referentieniveaus, leerlijnen en didactiek) 4. Opleveren van een NT-2-leerlijn 5. Verhogen van de vaardigheid van leerkrachten om om te kunnen gaan met verschillen in de klas en diverse ondersteuningsbehoeften van kinderen (signaleren, analyseren, diagnosticeren, interveniëren en evalueren) Thema 2: Verbeteren kwaliteitszorg Vaststellen van stichtingsbreed beleid op ouderbetrokkenheid Ontwikkelen digitaal communicatieplatform voor ouders Ontwikkelen van digitaal portfolio en digitale werkomgeving voor leerlingen Thema 3: Versterken professionele cultuur en persoonlijk meesterschap Doen van stichtingsbrede nulmeting van kennis, competenties (NSA) en vaardigheden van directeuren Verhogen van kennis en vaardigheid in leiderschap van directeuren Verhogen van de vaardigheid van directeuren in het uitvoeren van de IPB cyclus Ontwikkelen van digitaal portfolio voor medewerkers Verhogen van kennis en vaardigheid van medewerkers op het gebied van ICT

8 Leren in het kwadraat Goed onderwijs door lerende professionals
Het programma stelt directeuren in staat leiding te geven aan de transformatie van scholen tot krachtige leeromgevingen voor leraren en kinderen met een aantoonbare uitwerking op de kwaliteit van het dagelijkse pedagogisch didactisch handelen. In aansluiting op de uitgangssituatie van hun school leren directeuren stappen te nemen bij de ontwikkeling van hun team, waarbij ten minste de helft van de scholen gedurende de driejarige duur van het traject tot de meest complexe niveaus van onderwijskundig functioneren moet komen.

9 Leren in het kwadraat STAPPENPLAN
Analyses van de scholen die de leiding en het team inzicht geeft in de uitgangssituatie. Ondersteuning van directies bij ontwerpen en plannen van implementatie, met oog voor aspecten van kwaliteitszorg. Opleiding van auditoren, die de zelfevaluatie op scholen ondersteunen en toetsen.

10 Effectieve scholen Audit richt zich op de belangrijkste kenmerken:
pedagogisch didactisch handelen (9 indicatoren) het leerstofaanbod; de zorgstructuur en het werken aan de hand van ontwikkelings-perspectieven; methodieken voor systematische verzameling en analyse van gegevens.

11 Krachtige onderwijskundige systemen
een samenhangend, actueel en goed onderhouden leerplan; een breed doorgevoerde ondersteunende pedagogiek, gebaseerd op hoge verwachtingen en het gedeelde besef dat de leraar ertoe doet; een hecht patroon van continue instructiekenmerken; een structuur van leerlingenzorg die is verankerd in het pedagogisch didactisch handelen van leraren en in professionele, kritische reflectie in aansluiting op wat kinderen nodig hebben; een stimulerende leeromgeving in de school en in de klassen; gemeenschappelijk kenmerken van een productief werkklimaat.

12 Voorzieningen Basisonderwijs (17) Speciaal basisonderwijs (2)
Speciaal onderwijs Zeer Moeilijk Lerend (1) Speciaal onderwijs Autisme (1) Speciaal onderwijs Gedrag (1) Dienstencentrum Leerlandschap Ambulant dienst Centrum voor Onderwijs, Zorg en Onderzoek ( generalistische basis en gespecialiseerde GGZ en logopedie bekostigd via zorgverzekeraars)

13 Expertise Leerkrachten LA Basisonderwijs
Leerkrachten LB Basisonderwijs Leerkrachten LB Speciaal (basis)onderwijs Rekenspecialisten Taalspecialisten Lees- en dyslexiespecialisten Logopedisten Orthopedagogen Psychologen Specialisten hoogbegaafdheid Diagnostici Specialisten autisme Gedragsspecialisten

14 Opdracht dus: Het bouwen van interne en externe netwerken van professionals zodat ieder kind zo thuis nabij mogelijk een bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften passend aanbod krijgt door optimalisatie van en afstemming tussen de volgende drie aspecten: BASISKWALITEIT BASISONDERSTEUNING EXTRA ONDERSTEUNING

15 Bedankt voor de aandacht!!


Download ppt "Samenwerkingsverband Maastricht/Heuvelland PO d.d. 8 september 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google