De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Staatsinrichting van Nederland 1789 Franse Revolutie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Staatsinrichting van Nederland 1789 Franse Revolutie."— Transcript van de presentatie:

1 Staatsinrichting van Nederland 1789 Franse Revolutie

2 Staatsinrichting van Nederland Geestelijkheid Adel Burgers & boeren ? ? ? ? Rechten Plichten

3 Staatsinrichting van Nederland Geeste- lijkheid Adel Burgers Boeren ? Iedereen gelijk voor de wet

4 Staatsinrichting van Nederland

5

6 1848

7 Oh, shit Laat Thorbecke komen! Ik ben in één nacht van conservatief liberaal geworden! Ja, ja! Schrijf een liberale grondwet! Sire, u hebt mij geroepen

8 Staatsinrichting van Nederland -Iedereen gelijk voor de wet -De koning wordt onschendbaar -De ministers krijgen ministeriële verantwoordelijkheid -De Tweede Kamer wordt gekozen en krijgt wetgevende macht -Census kiesrecht

9 Staatsinrichting van Nederland Rechten van de Tweede Kamer -Recht van interpellatie (vragenrecht) - Recht van enquête -Recht van amendement -Budgetrecht

10 Staatsinrichting van Nederland ? Liberaal ? Arbeiders, socialisten Emanciperen

11 Nederland na de Tweede Wereldoorlog (continuïteit en discontinuïteit) Nederland

12 Nederland na de Tweede Wereldoorlog (continuïteit en discontinuïteit) Nederland S o c i a l i s t e n K a t h o l i e k e n P r o t s t a n t e n L i b e r a l e n TroelstraSchaepmanKyuperThorbecke

13 Nederland na de Tweede Wereldoorlog (continuïteit en discontinuïteit) Nederland SocialistenSocialisten KatholiekenKatholieken ProtstantenProtstanten LiberalenLiberalen TroelstraSchaepmanKyuperThorbecke

14 Nederland na de Tweede Wereldoorlog (continuïteit en discontinuïteit) Nederland SocialistenSocialisten KatholiekenKatholieken ProtstantenProtstanten LiberalenLiberalen TroelstraSchaepmanKyuperThorbecke

15 Staatsinrichting van Nederland 1917

16 Pacificatie

17 Klassieke grondrechten Art. 1. Gelijkheidsbeginsel; discriminatieverbod. Art. 2. Nederlanderschap; vreemdelingen; uitlevering; recht land te verlaten Art. 4. Kiesrecht Art. 6. Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging Art. 7. Vrijheid van meningsuiting Art. 8. Vrijheid van vereniging Art. 9. Vrijheid van vergadering en betoging Art. 13. Briefgeheim en telefoon- en telegraafgeheim

18 Staatsinrichting van Nederland Art. 1. Gelijkheidsbeginsel; discriminatieverbod. Art. 7. Vrijheid van meningsuiting

19 Rechtelijke macht Uitvoerende macht Wetgevende macht Staatsinrichting van Nederland http://www.schooltv.nl/beeldbank/clippopup/20101104_rechtsstaat01 Macht

20 Staatsinrichting van Nederland Art. 1. [Gelijkheidsbeginsel; discriminatieverbod] Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan

21 Staatsinrichting van Nederland Art. 7. [Vrijheid van meningsuiting] [ -1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. -2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisie-uitzending. -3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan 16 jaar regelen ter bescherming van de goede zeden. -4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame

22 Staatsinrichting van Nederland Sociale grondrechten Art. 19. Arbeid -1. Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid. -2. De wet stelt regels omtrent de rechtspositie van hen die arbeid verrichten en omtrent hun bescherming daarbij, alsmede omtrent medezeggenschap. -3. Het recht van iedere Nederlander op vrije keuze van arbeid wordt erkend, behoudens de beperkingen bij of krachtens de wet gesteld. Art. 20. Bestaanszekerheid en welvaartsspreiding; sociale zekerheid Art. 21. Bewoonbaarheid en leefmilieu. Art. 22. Volksgezondheid; woongelegenheid; ontplooiing en vrijetijdsbesteding] Art. 23. Onderwijs

23 Staatsinrichting van Nederland

24

25 http://www.schooltv.nl/beeldbank/clippopup/20070829_geschiedeniseu01www.schooltv.nl/beeldbank/clippopup/20070829_geschiedeniseu01 http://www.schooltv.nl/beeldbank/clipdigibord/20060706_democratie

26 Staatsinrichting van Nederland http://www.schooltv.nl/beeldbank/clipdigibord/20040317_aletta02 http://www.schooltv.nl/beeldbank/clipdigibord/20080906_degrondwet01 http://www.schooltv.nl/beeldbank/clippopup/20101104_democratie01


Download ppt "Staatsinrichting van Nederland 1789 Franse Revolutie."

Verwante presentaties


Ads door Google