De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mobiliteitsplan Gemeente Huldenberg mobiliteitsplan / sneltoets / verkeersraad.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mobiliteitsplan Gemeente Huldenberg mobiliteitsplan / sneltoets / verkeersraad."— Transcript van de presentatie:

1 Mobiliteitsplan Gemeente Huldenberg mobiliteitsplan / sneltoets / verkeersraad

2 Mobiliteitsplan Gemeente Huldenberg Tijdlijn 19/01/2011mobiliteitsplan gemeente Huldenberg

3 Mobiliteitsconvenant Vrijwillige overeenkomst tussen lokale besturen en de Vlaamse overheid. Hierdoor verbonden om een mobiliteitsplan op te stellen en conform te laten verklaren. 19/01/2011mobiliteitsplan gemeente Huldenberg

4 Mobiliteitsplan Conform verklaard op 10 december 2002. Meer dan vijf jaar oud en dus aftoetsen aan de actualiteit met de sneltoets. 19/01/2011mobiliteitsplan gemeente Huldenberg

5 Definities  Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC)  Basis-overlegorgaan  Voert sneltoets uit  Alle partners die het mobiliteitsconvenant hebben ondertekend.  Gemeente, Vlaamse Overheid (MOW & AWV), De Lijn  Provinciale Audit Commissie (PAC)  beoordeelt de kwaliteit van de mobiliteitsplannen (conformiteit), adviesorgaan naar de minister.  gaat na of de sneltoets correct werd uitgevoerd en of consensus bereikt over het te volgen spoor. 19/01/2011mobiliteitsplan gemeente Huldenberg

6 Definities  Openbaar Vervoer Commissie (OVC)  Beoordeelt de kwaliteit van projecten inzake openbaar vervoer en basismobiliteit (conformiteit).  Provinciale Commissie Verkeersveiligheid (PCV)  Acuut veiligheidsprobleem aanpakken met kleinschalige maatregelen, niet-convenantgebonden 19/01/2011mobiliteitsplan gemeente Huldenberg

7 Doelstellingen mobiliteitsplan 1 e generatie, 10/12/2002 2 e generatie  Veilige leefbare woon- en leefomgevingen.  Alternatieven autogebruik stimuleren  Minder broeikasgasemissie  Verbeteren verkeersveiligheid  Garanderen bereikbaarheid  N253 herinrichten  Uitbouwen centrumfunctie Huldenberg  Meer details en beter geïntegreerd met andere plannen. De koppeling met ruimtelijke ordening.  Veilige en leefbare woon- en leefomgevingen  Alternatieven autogebruik stimuleren  Minder broeikasgasemissie  Verbeteren verkeersveiligheid  Garanderen bereikbaarheid  N253 herinrichten  Uitbouwen centrumfunctie Huldenberg 19/01/2011mobiliteitsplan gemeente Huldenberg

8 Sneltoets De sneltoets heeft als doel het huidige mobiliteitsplan te toetsen op zijn actualiteitswaarde en richting te geven aan het toekomstige gemeentelijk mobiliteitsbeleid. 19/01/2011mobiliteitsplan gemeente Huldenberg

9 Sneltoets De sneltoets is een evaluatietool voor elk conform verklaard mobiliteitsplan. Er worden drie vragen in overlopen :  Hoe is de planningscontext veranderd sinds de conformverklaring van het mobiliteitsplan? Zijn er andere beleidsdomeinen/-plannen (van de lokale én hogere overheden) waarop er moet worden afgestemd?  Kunnen de actoren zich nog vinden in de doelstellingen van het mobiliteitsplan? Staan ze nog nadrukkelijk en onverdeeld achter de realisatie van dat plan?  Zo ja, zijn er dan thema's, deelaspecten die in het bestaande mobiliteitsplan onbehandeld gebleven zijn en/of onvoldoende zijn uitgewerkt? Welke? 19/01/2011mobiliteitsplan gemeente Huldenberg

10 Sneltoets Spoor 1: Vernieuwen Spoor 2: Verbreden/verdiepen Spoor 3: Bevestigen/actualiseren Na de sneltoets: 2 e generatie mobiliteitsplan: maximum 12 tot 27 maanden om mobiliteitsplan conform te laten verklaren door de PAC. Sluitstuk van het mobiliteitsplan: acties en projecten Participatie verkeersraad bij elke fase. 19/01/2011mobiliteitsplan gemeente Huldenberg

11 Verkeersraad Terugkoppelen van de bevolking naar het bestuur. Buigt zich over concrete problemen en oplossingen. Elke fase van het stappenplan voorleggen. 19/01/2011mobiliteitsplan gemeente Huldenberg

12 Verkeersraad en de sneltoets  Actualiteit mobiliteitsplan  Verbreden/verdiepen: gekozen thema’s  Duiding van de problemen/knelpunten  3 fasen: verkenningsfase / uitwerkingsfase / mobiliteitsplan  Fase 1: verkenningsfase  Stap 1: uitkomst van de sneltoets 19/01/2011mobiliteitsplan gemeente Huldenberg

13 19/01/2011mobiliteitsplan gemeente Huldenberg

14 Mobiliteitsplan vs. Sneltoets Samenvatting van het huidige mobiliteitsplan en koppeling naar de sneltoets.

15 Scenario’s  3 werkdomeinen:  A: Ruimtelijke ontwikkelingen en hun mobiliteitseffecten  B: Netwerken per Modus  C: Ondersteunende Maatregelen  Scenario’s los van projecten definiëren.  Stap 1: uitkomst van de sneltoets  Spoor 2: verbreden/verdiepen  Welke thema’s uitwerken of toevoegen? (en niet welke concrete projecten) 19/01/2011mobiliteitsplan gemeente Huldenberg

16 Mobiliteitsplan vs. Sneltoets 3 werkdomeinen Scenario’s los van de projecten definiëren.  Werkdomein A: Ruimtelijke structuur van het leefbaarheidscenario  A1: Ruimtelijke plannen  A2: Ruimtelijke projecten  A3: Wegencategorisering  Werkdomein B: Netwerken per modus  B1: Verblijfsgebieden en voetgangers  B2: Fietsbeleid  B3: Openbaar vervoer  B4: Herinrichting van wegen  B5: Verkeersveiligheidsmaatregelen  B6: Parkeerbeleid  Werkdomein C: Ondersteunend en flankerend beleid  C1: Vervoersmanagement  C2: Tarifering  C3 en C4: Voorlichting en educatie  C5: Bewegwijzering  C6: Handhaving  C7: Beleidsondersteuning 19/01/2011mobiliteitsplan gemeente Huldenberg

17 Werkdomein A: ruimtelijke ontwikkelingen en hun mobiliteitseffecten Mobiliteitsplan Sneltoets  A1: Ruimtelijke planning  Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan  Ruimtelijke Uitvoeringsplannen  Verkavelingsplannen  A2: Strategische ruimtelijke projecten  A3: Categorisering van wegen  Aanwezig?  Actueel?  Uitwerken/toevo egen? 19/01/2011mobiliteitsplan gemeente Huldenberg

18 Werkdomein B: Netwerken per modus Mobiliteitsplan Sneltoets  B1: Verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen  B2: Fietsroutenetwerk  B3: Openbaarvervoernetwerk  B4: Herinrichting van wegen  B5: Verkeersveiligheidsmaatregelen  B6: Parkeerbeleid  Aanwezig?  Actueel?  Uitwerken/toevo egen? 19/01/2011mobiliteitsplan gemeente Huldenberg

19 Werkdomein B: Netwerken per modus Mobiliteitsplan Sneltoets  B1: Verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen  Verblijfsgebieden  Voetgangersnetwerk en Trage Wegen  Schoolomgevingen en routes  Voorzieningen mindermobielen  Aanwezig?  Actueel?  Uitwerken/toevo egen? 19/01/2011mobiliteitsplan gemeente Huldenberg

20 Werkdomein B: Netwerken per modus Mobiliteitsplan Sneltoets  B1: Verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen  Verblijfsgebieden  Aanpak knelpunt en oversteekmogelijkheden centrum Huldenberg  Verblijfsfunctie Gemeenteplein Huldenberg herstellen – geen parkeren  Doortocht- en kernherinrichting  Aanwezig?  Actueel?  Uitwerken/toevo egen? 19/01/2011mobiliteitsplan gemeente Huldenberg

21 Werkdomein B: Netwerken per modus Mobiliteitsplan Sneltoets  B1: Verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen  Voetgangersnetwerk  Aanleg van ruimte en comfortabele voetgangersvoorzieningen in en naar de kernen  Vrijhouden en onderhoud van buurt-en kerkwegels en paadjes die een korte verbinding realiseren  Veilige oversteekplaatsen  Aanwezig?  Actueel?  Uitwerken/toevo egen?  Trage Wegen toevoegen? 19/01/2011mobiliteitsplan gemeente Huldenberg

22 Werkdomein B: Netwerken per modus Mobiliteitsplan Sneltoets  B1: Verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen  Schoolomgevingen en routes  Aanleg schoolerven en verkeersremmende maatregelen bij schooluitgangen  Veiligheidsmaatregelen treffen op schoolroutes  Scholen starten schoolvervoerplan  Gebruik maken van opgestelde verkeersdossiers  Inleggen schoolbussen en starten fietspool- projecten  Aanwezig?  Actueel?  Uitwerken/toevo egen? 19/01/2011mobiliteitsplan gemeente Huldenberg

23 Werkdomein B: Netwerken per modus Mobiliteitsplan Sneltoets  B1: Verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen  Voorzieningen voor mindermobielen  Waar voetpaden worden aangebracht, deze zodanig inrichten dat aan de eisen t.b.v. mindermobielen wordt voldaan  Aandacht besteden aan het onderhoud van voetgangersvoorzieningen  Prioritair dient een aangepaste voetgangersroute te worden voorzien tussen Ganspoel en centrum Huldenberg  Aanwezig?  Actueel?  Uitwerken/toevo egen? 19/01/2011mobiliteitsplan gemeente Huldenberg

24 Werkdomein B: Netwerken per modus Mobiliteitsplan Sneltoets  B2: Fietsroutenetwerk  Uitbouw fietsnetwerk  Aanleggen fietsvoorzieningen langs lokale wegen type 1 en 2  Aanbrengen goede oversteeklocaties  Integratie functioneel en recreatief fietsnetwerk met oog voor ruimtelijke kwaliteit  Aandacht voor vervoerketen van de fiets  Aandacht voor fietsstallingen  Aanwezig?  Actueel?  Uitwerken/toevo egen? 19/01/2011mobiliteitsplan gemeente Huldenberg

25 Werkdomein B: Netwerken per modus Mobiliteitsplan Sneltoets  B3: Openbaarvervoernetwerk  Verfijning onderzoek naar potentiële reizigers  Intensivering van de frequenties  Afstemmen aansluitingen bus en trein  Verzorgen stationsonthaal – uitbouw Sint-Joris- Weert als knooppunt  Inzetten nieuw en comfortabel spoormaterieel  Inspelen op oppurtuniteiten GEN en BB-net  Onderzoek naar invoeren belbussysteem  Aanbod verbindende lijnen tussen kernen  Instellen van servicehaltes in de kernen  Frequentieverhoging in de spits  Aanwezig?  Actueel?  Uitwerken/toevo egen?  Nachtvervoer toevoegen?  Belbussen schrappen 19/01/2011mobiliteitsplan gemeente Huldenberg

26 Werkdomein B: Netwerken per modus Mobiliteitsplan Sneltoets  B4: Herinrichting van wegen  Regionale verkeersstructuur:  Aanwijzen regionale hoofdstructuur  Opstellen streefbeeldstudie N253  Overleg Provincie, AWV, buurgemeenten  Vrachtverkeer:  Instellen zones met tonnenmaatbeperking  Ontsluitingsinfrastructuur van en naar de stort- en ontginningszones  N253:  Fiestvoorzieningen, kruispunten, doortocht  Aanwezig?  Actueel?  Uitwerken/toevo egen?  Sluipverkeer?  Doorstroming? 19/01/2011mobiliteitsplan gemeente Huldenberg

27 Werkdomein B: Netwerken per modus vrachtroutes 19/01/2011mobiliteitsplan gemeente Huldenberg

28 Werkdomein B: Netwerken per modus sluiproutes 19/01/2011mobiliteitsplan gemeente Huldenberg

29 Werkdomein B: Netwerken per modus Mobiliteitsplan Sneltoets  B5: verkeersveiligheidsmaatregelen  Verkeersknelpunten oplossen:  Gevaarlijke kruispunten  Gevaarlijke wegvakken door ontbrekende fietsvoorzieningen  Moeilijke oversteekbaarheid  Kruispunt N253 Huldenberg centrum, Leuvensebaan, Wolfshaegen, Florivalstraat Door gekozen verkeersstructuur en wegencategorisering, snelheidsgedrag en fietsvoorzieningen  Aanwezig?  Actueel?  Uitwerken/toevo egen?  Zwarte punten?  Evolutie ongevallen 19/01/2011mobiliteitsplan gemeente Huldenberg

30 Werkdomein B: Netwerken per modus Mobiliteitsplan Sneltoets  B6: Parkeerbeleid  Uitgangspunten:  Stand-still principe: geen uitbreiding  Optimaliseren van alternatieven  Langparkeerders naar de rand  Parkeerduurbeperking  Bewonersparkeren  Betalend parkeren  Nauwelijks parkeerproblemen  Aanwezig?  Actueel?  Uitwerken/toevo egen?  Scholen?  Parkeerstudie? (1990) 19/01/2011mobiliteitsplan gemeente Huldenberg

31 Werkdomein C: Ondersteunend en flankerend beleid Mobiliteitsplan Sneltoets  C1: Vervoersmanagement  C2: Tarifering  C3 en C4: Voorlichting en educatie  C5: Bewegwijzering  C6: Handhaving  C7: Beleidsondersteuning  C8: Monitoring en evaluatie  Aanwezig?  Actueel?  Uitwerken/toevo egen? 19/01/2011mobiliteitsplan gemeente Huldenberg

32 Werkdomein C: Ondersteunend en flankerend beleid Mobiliteitsplan Sneltoets  C1: Vervoersmanagement  Fietspool:  Actieve rol fietspool-projecten  Ondersteuning: materiaal, kennis, voorlichting, verzekering  Carpoolen stimuleren  Bedrijfsvervoerplanning  Ganspoel, Ter Meere en Gemeentebestuur  Aanwezig?  Actueel?  Uitwerken/toevo egen?  Scholen  Evenementen 19/01/2011mobiliteitsplan gemeente Huldenberg

33 Werkdomein C: Ondersteunend en flankerend beleid Mobiliteitsplan Sneltoets  C2: Tarifering  Aanwezig?  Actueel?  Uitwerken/toevo egen? 19/01/2011mobiliteitsplan gemeente Huldenberg

34 Werkdomein C: Ondersteunend en flankerend beleid Mobiliteitsplan Sneltoets  C3 en C4: Voorlichting en educatie  Inwoners bewust maken van gevolgen  Inwoners stimuleren duurzame vervoerswijzen te kiezen  Lespakketten voor kinderen en jongeren  Senioren onderrichten over verkeersregels  Autogebruikers wijzen op hun risicocreërend gedrag  Fietsers en bromfietsers inzicht verschaffen in foutieve gedrag  Aanwezig?  Actueel?  Uitwerken/toevo egen?  Website 19/01/2011mobiliteitsplan gemeente Huldenberg

35 Werkdomein C: Ondersteunend en flankerend beleid Mobiliteitsplan Sneltoets  C5: Bewegwijzering  Afstemmen op wegencategorisering en routes  Zones van tonnagebeperking  Bewegwijzering voor fietsers  Aanwezig?  Actueel?  Uitwerken/toevo egen?  Verkeersborden databank 19/01/2011mobiliteitsplan gemeente Huldenberg

36 Werkdomein C: Ondersteunend en flankerend beleid Mobiliteitsplan Sneltoets  C6: Handhaving  Snelheidsovertredingen  Alcoholmisbruik  Weggedrag van jongeren  In gevaar brengen zachte weggebruikers  Aanwezig?  Actueel?  Uitwerken/toevo egen? 19/01/2011mobiliteitsplan gemeente Huldenberg

37 Werkdomein C: Ondersteunend en flankerend beleid Mobiliteitsplan Sneltoets  C7: Beleidsondersteuning  Mobiliteitsdienst/mobiliteitswinkel  Mobiliteitseducatie  Doelgerichte sensibilisatiecampagnes  Aanwezig?  Actueel?  Uitwerken/toevo egen?  Verkeersraad 19/01/2011mobiliteitsplan gemeente Huldenberg

38 Werkdomein C: Ondersteunend en flankerend beleid Mobiliteitsplan Sneltoets  C8: Monitoring en evaluatie  Aanwezig?  Actueel?  Uitwerken/toevo egen? 19/01/2011mobiliteitsplan gemeente Huldenberg

39 Verder uitwerken of toevoegen van thema’s Mobiliteitsplan 2 e generatie  Welke thema’s en samenhang?  Sneltoets tabel actualiteitswaarde en uitwerken/toevoegen aanvullen  Welke toevoegingen?  Thema’s  Concrete suggesties Aanbevelingen in samenspraak met vereniging tegen 16/02/2011 (via email) 19/01/2011mobiliteitsplan gemeente Huldenberg

40 Volgende verkeersraad  Woensdag 23 februari 2011 om 20u  Agenda:  Bespreking van de input en conclusies  Nieuwe (definitieve) versie van de sneltoets  Sneltoets goedkeuren door schepencollege op 03/03/2011  Sneltoets goedkeuren op GBC midden maart (14/03/2011) 19/01/2011mobiliteitsplan gemeente Huldenberg


Download ppt "Mobiliteitsplan Gemeente Huldenberg mobiliteitsplan / sneltoets / verkeersraad."

Verwante presentaties


Ads door Google