De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichtingsbijeenkomst Maritieme Sector Stichting Scheepvaart & Anker Verzekeringen n.v.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichtingsbijeenkomst Maritieme Sector Stichting Scheepvaart & Anker Verzekeringen n.v."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichtingsbijeenkomst Maritieme Sector Stichting Scheepvaart & Anker Verzekeringen n.v.

2 Agenda Agenda Stichting Scheepvaart Inhoud en invulling Stichting Scheepvaart Samenwerking tussen Stichting Scheepvaart en Anker Onderzoek toekomst Stichting Scheepvaart Modernisering Ziektewet en de Maritieme Sector Pauze MLC 2006 in de Nederlandse praktijk Actualiteiten (bemannings)verzekeringen

3 Stichting Scheepvaart Gerard Stark

4 Stichting Scheepvaart O&O fonds Zeescheepvaart Vereniging Zee-Risico 1967 OWM AZVZ AZVZ Services B.V. Stichting Zee-Risico 1996

5 Stichting Scheepvaart/Secretariaat Scheepvaart Uitvoering/bestuursondersteuning Maar bijvoorbeeld ook: –voorlichting –ACVAZ –Platform Maritiem voor Werk en Inkomen Serviceorganisatie t.b.v. de scheepvaart!

6 Samenwerking met Anker Administratie sedert 2012 ondergebracht bij Anker Verzekeringen en Marbo in 2012 verkocht aan Anker

7 Waarom Anker Zelfstandig doorgaan geen optie Verzekeringen onder één dak Kennis onder één dak Synergievoordelen grotere organisatie Invloed

8 Wereld verandert – toekomst Stichting Scheepvaart Steeds minder Europese zeevarenden Wijzigende wetgeving Wijzigende behoeften Onderzoek toekomst Secretariaat Scheepvaart

9 Modernisering Ziektewet Raymond van Santen (UWV)

10 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Stichting Scheepvaart

11 Blok 1 Inleiding en re-integratie Samenwerken werkt!

12 Ontwikkeling aantal nieuwe WGA-uitkeringen Bron: cijfers t/m 2009 rapport WIA-evaluatie en cijfers 2010, 2011 en 2012 afkomstig uit kwantitatieve informatie bij UWV-jaarverslag Samenwerken werkt!

13 Werkingsgebied Wet BeZaVa Vangnetters zonder werkgever: Fictieve dienstverbanden Nawerking Zieke werknemers van wie hun dienstverband wordt beëindigd tijdens ziekte Samenwerken werkt!

14 Maatregelen Wet BeZaVa Prikkels voor vangnetters  uitbreiding re-integratieverplichtingen  aanpassing ZW-criterium Prikkels voor UWV  snellere focus op werk/re-integratie  duidelijke afspraken met klant  scherper handhavingsbeleid Prikkels voor werkgevers  aanpassing premievaststelling  stap naar ERD-schap ZW eenvoudiger Samenwerken werkt!

15 Re-integratietaak UWV Tot 2013 Gericht op de vraag of sprake is van arbeidsongeschiktheid voor haar/zijn arbeid Vanaf 2013 Naast de vraag of sprake is van arbeidsongeschiktheid voor haar/zijn arbeid na 1 jaar mede de vraag of gangbare arbeid verricht kan worden Samenwerken werkt!

16 Uitbreiding re-integratieverplichtingen Wettelijk geregeld Inspanningen van de vangnetter moeten gericht zijn op herstel en werkhervatting Vangnetter moet er alles aan doen om weer aan het werk te kunnen gaan Aanscherping handhavingsbeleid Mogelijkheid om werkgever te betrekken in re-integratie Samenwerken werkt!

17 Aanpassing ZW-criterium Eerstejaars Ziektewetbeoordeling medische en arbeidskundige beoordeling UWV nodigt uit (week 42) informatieuitvraag indien werkgever ERD ZW is herbeoordeling op verzoek ERD werkgever bij verbetering belastbaarheid in 2e ziektejaar Samenwerken werkt!

18 Blok 2: Premievaststelling Samenwerken werkt!

19 ZW flex nu Garantstelling ERD ZW vanaf 1-1-’13 niet meer verplicht Arbo certificaat wel Staartlasten blijven in publiek stelsel PRIVAATPUBLIEK Eigenrisicodragen ZW Sectorpremie Ufo-premie (Overheid) Samenwerken werkt!

20 ZW flex straks ZWPRIVAATPUBLIEK Grote werkgever >100 x gemiddelde loonsom per werknemer ERD ZWGedifferentieerde premie Middelgrote werkgever >10 en ≤100 x ERD ZW Gewogen gemiddelde gedifferentieerde en sectorale premie Kleine werkgever ≤10 x ERD ZWSectorale premie Samenwerken werkt!

21 WGA-vast nu WGA-VASTPRIVAATPUBLIEK Werkgevers met vast personeel Minimale en maximale premie afhankelijk van bedrijfsgrootte ERD WGAGedifferentieerde premie Samenwerken werkt!

22 WGA-vast en –flex 2014 en 2015 WGA-VAST PRIVAAT WGA-VAST PUBLIEK WGA-FLEX PUBLIEK Grote werkgever >100 x gemiddelde loonsom per werknemer ERD WGA Gedifferentieerde premie Middelgrote werkgever >10 en ≤100 x ERD WGA Gewogen gemiddelde gedifferentieerde en sectorale premie Gewogen gemiddelde gedifferentieerde en sectorale premie Kleine werkgever ≤10 x ERD WGA Sectorale premie Samenwerken werkt!

23 WGA 2016 Samenvoeging WGA-vast & WGA-flex in één hybride stelsel Twee gedifferentieerde premies één premie voor combi WGA-vast & WGA-flex één premie voor ZW Eén garantstelling ERD WGA voor WGA-vast & flex uitbreiding huidige garantstelling met flex-risico voor 2-10-’15 Samenwerken werkt!

24 WGA 2016 WGA TOTAALPRIVAATPUBLIEK Grote werkgever >100 x gemiddelde loonsom per werknemer ERD WGA Gedifferentieerde premie Middelgrote werkgever >10 en ≤100 x ERD WGA Gewogen gemiddelde gedifferentieerde en sectorale premie Kleine werkgever ≤10 x ERD WGASectorale premie Samenwerken werkt!

25 Premiedifferentiatie Werkhervattingskas 2014 Ten behoeve van ZW invoering nieuwe gedifferentieerde ZW-premie - met deze premie worden ZW-uitkeringen aan vangnetters zonder werkgever aan de ex-werkgever toegerekend (ZW-flex) Ten behoeve van WGA invoering nieuwe WGA-flex-premie - met deze premie worden WGA-uitkeringen toegekend aansluitend op ZW-uitkering voor max. 10 jaar aan ex- werkgever toegerekend (WGA-flex) Koppeling met reeds bestaande gedifferentieerde WGA- premie voor werknemers met vast dienstverband Samenwerken werkt!

26 Premiedifferentiatie Werkhervattingskas 2014 Drie gedifferentieerde premies ZW-flex (ontstane ZW-uitkeringen aan vangnetters in 2012) WGA-flex (ontstane WGA-uitkeringen aan vangnetters in 2012) WGA-vast (verstrekte WGA-uitkeringen in 2012 aan werknemers die vanuit een vast dienstverband zijn ingestroomd) Werkgevers zijn daarmee ook belanghebbende bij ZW- en WGA-flex uitkeringen en kunnen bezwaar aantekenen UWV berekent de premies en Belastingdienst stelt deze vast Samenwerken werkt!

27 Uitbreiding kring belanghebbenden Vanaf 1 januari 2013 ontvangt belanghebbende werkgever een kopie van beschikking WGA-flex Vanaf 1 juli 2013 ontvangt belanghebbende werkgever een kopie van de beschikking ZW-flex In 2013 ontvangt elke betrokken werkgever een overzicht van uitkeringen die zijn ontstaan in 2012 en voor ZW-flex 1e helft 2013 mogelijkheid tot opvragen kopie beschikking mogelijkheid tot aantekenen bezwaar Samenwerken werkt!

28 Informatie UWV www.uwv.nl www.werk.nl www.uwv.nl/premiewijzer UWV telefoon werkgevers 0900 92 95 UWV telefoon werknemers 0900 92 94 Samenwerken werkt!

29

30 MLC in de Nederlandse Praktijk Gerard Stark

31 Verzekeringsplicht Werkgeverschap Sociale verzekeringen Zee-Risico 1967 Verzekering medische kosten Verzekering arbeidsvoorwaarden

32 Werkgeverschap Wijzigingen in Nederlandse maritieme wetgeving Ander werkgeverschap is mogelijk, zoals: –uitzendbureau –aannemer –etc.

33 Verzekeringsplicht SV Aanwijzing Sv-stelsel t.a.v. EU-zeevarenden EU-verordening 883/2004 –zeevarende is verzekerd in de vlagstaat –zeevarende is echter verzekerd in het woonland indien beloond door rechtspersoon in het woonland Introductie ander werkgeverschap: mogelijk ander SV- stelsel van toepassing

34 Voorbeeld: schip Nederlandse vlag zeevarende woont in Letland werkgever is gevestigd in Letland

35 Zee-Risico 1967 verzekeringsplicht Artikel 734 Boek 7 Burgerlijk Wetboek ZR67 verzekerd: –zeevarende niet zw verzekerd en niet verzekerd ingevolge een overeenkomende wettelijke regeling van een lidstaat van de EU

36 Schip Nederlandse vlag: Werkgever in Nederland/ Woonland geen verdragsland SV Werkgever in EU-lidstaat A Woonland EU- lidstaat A Werkgever in niet verdragsland SV Woonland geen verdragsland SV ZR67 verzekerd SV stelsel Lidstaat A ZR67 verzekerd

37 Rechten verzekerden Zee-Risico 1967 Bij ziekte –Maximaal 52 weken uitkering naar 80% loon Bij ongeval (of beroepsziekte) –Verlenging uitkering maximaal 3 jaar naar 70% loon (of deel daarvan) -Afkoopsom na uiterlijk 4 jaar Medische kosten thuisland Overlijdensuitkering

38 De werkgever is van rechtswege aangesloten bij Zee-Risico 1967 BW boek 7 Art. 734k, echter: Werkgever en scheepsbeheerder zijn hoofdelijk aanspreekbaar (verbonden) v.w.b. o.a. de premie! Premie-inning bij de Nederlandse scheepsbeheerder

39 Medische kosten BW boek 7 art. 734a –zeevarende heeft buiten thuisland recht op verpleging en geneeskundige behandeling (Indien verzekerd conform Zorgverzekeringswet geen recht in Nederland) Scheepsbeheerder is uiteindelijk aansprakelijk indien de werkgever in gebreke blijft!

40 Verzekering CAO verplichting AMOSUP/PSU KPI NEMEA Wat als de in het buitenland gevestigde werkgever in gebreke blijft?

41 Samenloop Zee-Risico 1967 en de CAO verplichting Meervoudig recht op uitkering –vanuit wetgeving –vanuit CAO 120 dagenCAO overeenkomst 80% afkoopsom ZR’67

42 Actualiteiten bemanningsverzekeringen Swanhilde Henze

43 Medische kosten en repatriëring Zieke werknemer, medische gegevens en privacy WGA Eigen Risicodragersverzekering Tarieven 2014

44 Medische kosten en repatriëring Gevolg MLC2006 –verzekeringsbewijs –onduidelijkheid met betrekking tot verantwoordelijkheid repatriëring bij ‘abandonment’ Verzekeringsvoorwaarden Integratie modules Zee-Risico 1996 en Anker volgt Tarieven voor 2014 –tarieven –assurantiebelasting

45 Zieke werknemer, medische gegevens en privacy Wet bescherming persoonsgegevens Regels voor het verwerken en vastleggen van informatie Van toepassing op alle “bemanningsverzekeringen”

46 Privacy en medische gegevens Een melding bevat al snel te veel informatie casus: Werknemer heeft al geruime tijd last van rugklachten Ondanks gebruik van pijnstillers werden de pijnklachten niet minder. In verband hiermee is hij door zijn huisarts doorverwezen naar een neurochirurg. Conclusie: hernia. Volgende week wordt hij hieraan geopereerd waarna hij verder zal moeten revalideren bij een fysiotherapeut. Herstelprognose is ?

47 Wat u mag vragen en weten Functionele beperkingen en mogelijkheden Herstelprognose Over te dragen werkzaamheden Telefoonnummer en verpleegadres Vangnetbepaling ziektewet Verband arbeidsongeval Regresmogelijkheden

48 Wat mag u niet weten? Medische informatie zoals: –naam ziekte –diagnoses –pijnaandoeningen –klachten –afspraken met artsen, psychologen, fysiotherapeuten, therapieën –behandelingen Privéoorzaken/-situaties (niet werkgerelateerde klachten)

49 Wat mag uw verzekeraar vragen Administratieve gegevens nodig voor claimbeoordeling: –verzuimperiode –herstelprognose –verzuimpercentage –informatie over de procesgang: is er een Probleemanalyse en een Plan van aanpak opgesteld, 1 e jaarsevaluatie, etc. Geen documenten! –re-integratie 2 e spoor tijdig opgestart

50 Rol van de bedrijfsarts Verantwoordelijk sociaal-medische begeleiding Adviseur werkgever en werknemer: noodzakelijke info voor re-integratie en begeleiding zieke werknemer Gebonden aan medisch beroepsgeheim Terugkoppeling door de bedrijfsarts Functionele beperkingen/mogelijkheden Geschatte verzuimduur Aard van noodzakelijke aanpassingen/werkvoorziening Noodzakelijke interventies re-integratie-inspanningen Inspanningsplicht werknemer

51 Rol van de casemanager Marbo Procesbegeleider: werkgever blijft verantwoordelijk Beschikt niet over medische informatie Onafhankelijke adviseur

52 Werknemer heeft al geruime tijd beperkingen t.a.v. lopen en zitten. Hiervoor is hij onder behandeling, maar klachten worden niet minder. In verband hiermee is hij door zijn arts doorverwezen naar een specialist. Volgende week zal hij een medische ingreep ondergaan waarna een revalidatietraject zal volgen. Herstelprognose: 4-6 weken.

53 WGA Eigen Risicodragersverzekering Het in samenwerking met de sector Koopvaardij ontwikkelde WGA-product was een aantrekkelijk aanbod qua premie i.c.m. de verzuim- en re-integratiebegeleiding Hoogte van de uitkeringen blijkt hoger dan ingeschat en duur langer dan verwacht Momenteel negatieve verhouding premie/schade

54 Samen op zoek naar de oplossing In gesprek met de sector tot oplossingen gekomen Focus op beheersing vanaf de start, door: -tijdig melden van ziektegevallen; -intensieve rol casemanagement door Marbo -actief herbeoordelingen aanvragen; Let op BeZaVa! WGA-flex Medewerkers die ziek uit dienst gaan komen uiteindelijk voor rekening van de laatste werkgever WGA Eigen Risicodragers ook voor flexwerkers!

55 Afsluiting bijeenkomst Wim Waanders

56 Belang van AZVZ voor de sector Van belang voor de 0 procent (inkomensafhankelijk) zorgpremie Maar ook voor de collectiviteitkortingen!

57 Verzekeringsportefeuille per 1-1-2011 naar Zorg en Zekerheid Label AZVZ Tegelijkertijd financiële afspraken

58 Winst op zeevarendenportefeuille wordt in eerste instantie gebruikt om 2,7 miljoen solvabiliteit op te bouwen Zodra solvabiliteit op peil extra ruimte voor collectiviteitkortingen Winst 2011: 0,9 miljoen! Winst 2012 0,9(?) 2013 0,9(?) = 2,7 miljoen 2015 verhoging kortingen? Winst vasthouden in de sector Dus Zeevarenden bij AZVZ!!

59 Kortingen nu Basisverzekering 10% AV plus 65% (wal 30%) Av top 30% (wal 30%) 2015 forse verhoging kortingen?


Download ppt "Voorlichtingsbijeenkomst Maritieme Sector Stichting Scheepvaart & Anker Verzekeringen n.v."

Verwante presentaties


Ads door Google