De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie voor ouders/verzorgers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie voor ouders/verzorgers"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie voor ouders/verzorgers
BO VO Schooljaar Presentatie voor ouders/verzorgers van De Kleine Keizer

2 Indeling informatieavond 2 oktober 2012
Welkomstwoord Dhr. E. Toet BOVO-procedure tot de kerstvakantie Mevr. S. Weegman Uitleg standaardscore CITO Eindtoets Mevr. M. Vermin BOVO-procedure vanaf de kerstvakantie Mevr. M. Vermeulen Informatie voortgezet onderwijs Mevr. M. van Baalen Vragen???

3 De BOVO-procedure en uw kind
PO BOVO: Een initiatief van de schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden. BOVO-procedure: Verzorgt de overgang van het Primair Onderwijs (PO) naar het Voortgezet Onderwijs(VO) in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.

4 Tijdpad tot de kerstvakantie
Datum Activiteit 20-08 1e schooldag 02-10 Informatieavond groep 8 (door leerkrachten groep 8) 08-10 Drempelonderzoek 18-10 Uiterlijk Toestemmingsformulieren NIO/NDT 22-10 t/m 26-10 Herfstvakantie Uiterlijk 02-11 De VO scholen publiceren per niveau de toelatingscriteria, voorrangsregels en het aantal lesplaatsen op de schoolwebsite Begin november CITO LVS Leeswoordenschat Tussen en 07-12 Intelligentieonderzoek NIO/NDT door HCO 06 t/m 08 november Proef-CITO 2011 1e rapport / voorlopig-advies t/m Kerstvakantie

5 Uitleg procedure Drempelonderzoek
Alle leerlingen van groep 8 maken het DO. De uitslag van dit onderzoek is mede bepalend voor het prë-advies. Het DO rekent per afgenomen onderdeel uit of er sprake is van een leerachterstand. Het DO berekent een voorlopige standaardscore. (indicatie score eind CITO) Het DO bepaalt eveneens een advies voor het schooltype. Dit onderzoek bevat de onderdelen: Technisch lezen Rekenen Woordenschat Spelling Begrijpend Lezen

6 Intelligentieonderzoek
Scholen in de regio Haaglanden kunnen kiezen voor afname van de CITO Eindtoets of voor afname van een intelligentieonderzoek. Voorbeelden van intelligentieonderzoeken: NIO NDT 6 6

7 LWOO Leerwegondersteunend onderwijs
LWOO is geen apart onderwijs maar een extra voorziening binnen de leerwegen van het VMBO. Bedoeld voor: leerlingen die wel een VMBO-diploma kunnen halen, maar die hierbij extra ondersteuning kunnen gebruiken.

8 CITO Eindtoets De CITO wordt afgenomen in februari. Deze toets bestaat uit vragen op het gebied van: taal studievaardigheden rekenen-wiskunde wereldoriëntatie (op meeste scholen) 8

9 CITO – UITSLAG (voorbeeld)
9

10 CITO – UITSLAG (voorbeeld)
10

11 Tijdpad na de kerstvakantie
Datum Activiteit 08-01 t/m Proef-CITO 2012 Voor Toetsen CITO LVS 14-01 t/m 18-01 Pré-advies gesprekken voor lln. PrO en LWOO Bespreken OKR / aanmeldingsformulieren mee 19-01 t/m 15-03 Aanmeldingsperiode lln. PrO en LWOO 21-01 t/m 25-01 Pré-advies gesprekken voor lln. VMBO zonder LWOO, HAVO en VWO Bespreken OKR aanmeldingsformulieren mee 26-01 t/m 15-03 1e Aanmeldingsperiode VMBO HAVO VWO 05-02 t/m 07-02 Afname CITO Eindtoets 25-02 t/m 01-03 Voorjaarsvakantie 04-03 t/m 08-03 Uitslagen CITO Eindtoets 25-03 t/m 18-04 2e VO aanmeldingsperiode Plaatsing op volgorde van binnenkomst Uiterlijk voor uur bericht over loting. Uiterlijk bericht van plaatsing leerlingen 2e aanmeldingsperiode. 26-06 t/m 28-06 Kennismakingsdagen op nieuwe VO school Afscheid groep 8 Zomervakantie

12 Pré-advies gesprekken
Bespreken OKR Leerling- en schoolgegevens Advies basisschool LVS Toetsen basisschool Schoolloopbaan Speciale begeleiding Werkhouding Huiswerkattitude Voor leerlingen met LWOO extra bijlage Motivering verwijzing Aanmeldingsformulier mee (rode kaart)

13 Aanmeldingsformulier
Uniek BOVO aanmeldingsnummer

14 Aanmeldingsformulier
Met het aanmeldingsformulier kan de leerling op één VO-school worden aangemeld. BOVO-digitaal: Digitaal overdrachtssysteem voor uitwisseling van het onderwijskundig rapport. Uniek BOVO-leerlingnummer: Met dit nummer meldt de VO-school de leerling aan in BOVO-digitaal, waardoor de basisschool direct op de hoogte is van de aanmelding en de VO-school het onderwijskundig rapport kan bekijken.

15 Basisschooladvies Is opgebouwd uit: Mening van de basisschool over
het onderwijsniveau het functioneren door de jaren heen 2. Onafhankelijke toets- en testgegevens 15

16 Welke stappen? Bezoeken open dagen VO 1e aanmeldingsperiode
Aanmeldingsformulier inleveren bij school van uw keuze. Alle aanmeldingen in deze periode worden gezien als gelijktijdig binnen gekomen. 1e behandelperiode VO-school beoordeelt of de leerling plaatsbaar is op basis van toelatingscriteria.

17 Welke stappen? 4. Bericht van wel/niet plaatsing op vaste datum:
Toepassen van eventuele voorrangsregels Plaatsing bij voldoende ruimte Loting bij onvoldoende ruimte Nb. De toelatingscriteria en voorrangsregels worden door de VO-scholen zelf bepaald en kunnen per school verschillen. Kijk voor criteria en voorrangsregels op website van de VO-school( Vanaf 2 november)

18 Welke stappen? 5. 2e aanmeldingsperiode
Voor kinderen die na de 1e periode niet zijn aangemeld op een school (bijv. doordat ze uitgeloot zijn). Aanmeldingsformulier inleveren bij school van uw keuze. Aanmelding op volgorde van binnenkomst. Hierbij geldt de volgende uitzondering:

19 Welke stappen? Uitzondering
Bij overaanmelding op de eerste dag van de tweede periode worden deze aanmeldingen behandeld als gelijktijdig binnengekomen. Vervolgens vindt onder deze aanmeldingen een loting plaats om alsnog een volgorde van binnenkomst te bepalen. Het doel hiervan is dat ouders zich niet genoodzaakt voelen om op de eerste dag zo vroeg mogelijk bij de VO-school aanwezig te zijn om hun kind aan te melden. 6. Bericht van wel/niet plaatsing voor leerlingen van de tweede periode zodra de VO-school een besluit heeft genomen.

20 Grote veranderingen Meer leerkrachten Verhuizen naar een ander lokaal Meer en dagelijks huiswerk Sjouwen met een zware tas Studielessen Huiswerkklas Afstand school – thuis Nieuwe klasgenoten Weer de jongste van de school Ander schoolklimaat Andere lestijden Weer de jongste (‘brugpieper’)

21 Uitstroom naar het VO PO sbo bo so VO PrO vmbo (LWOO) havo vwo vso

22 Schooltypen Onderbouw vwo PrO havo vmbo (met of zonder LWOO) 6 jaar
Welke school je ook kiest, in de eerste leerjaren (de onderbouw) van al deze schoolsoorten leren alle leerlingen grotendeels hetzelfde. Daarna komen er grote verschillen. Het vwo duurt bijvoorbeeld langer dan de andere schoolsoorten en ook het eindniveau van het vwo ligt hoger. Ook kan de manier waarop je les krijgt per schoolsoort verschillen. Nb. havo en vwo onderbouw = 3 jaar 1 jaar

23 Onderbouw voortgezet onderwijs
vmbo, havo en vwo Vakken/leergebieden: Nederlands Engels Rekenen en Wiskunde Mens en Natuur Mens en Maatschappij Kunst en Cultuur Bewegen en Sport Het onderwijsaanbod in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (VO) bestaat in de eerste twee leerjaren uit het kerndeel en het differentieel deel. Het kerndeel omvat minstens tweederde deel van het onderwijsprogramma. De rest van de tijd is beschikbaar voor het differentiële deel. Het kerndeel is bestemd voor alle leerlingen en bevat 58 globaal geformuleerde kerndoelen. Die kerndoelen beschrijven wat alle leerlingen in de onderbouw moeten leren. Kerndoelen zijn in het voortgezet onderwijs als volgt onderverdeeld: Nederlands Engels Rekenen en Wiskunde Mens en Natuur Mens en Maatschappij Kunst en Cultuur Bewegen en Sport. Met het differentieel deel beschikt iedere school over vrije uren die de school kan gebruiken voor extra lessen binnen het kerndeel. Of voor lessen en activiteiten die buiten het kerndeel vallen, zoals godsdienstles, levensbeschouwelijke vorming of andere onderwerpen waarmee de school zich wil profileren. De ruimte voor eigen keuzes van de school in het differentiële deel is beperkter als leerlingen: op het gymnasium Grieks en Latijn moeten krijgen; op de havo en het vwo verplicht een tweede en derde moderne vreemde taal moeten volgen; in het vmbo, met uitzondering van de basisberoeps gerichte leerweg, een tweede moderne vreemde taal moeten volgen; in Friesland het vak Fries moeten krijgen.

24 vmbo voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
Duur: 4 jaar (2 jaar onderbouw + 2 jaar bovenbouw) Leerwegen Basisberoeps Kaderberoeps Gemengd/ Theoretisch Afkorting BBL KBL GL/TL MBO-niveau 1 & 2 3 & 4 De basisberoepsgerichte leerweg bereidt voor op de basisberoepsopleidingen in het mbo (niveau 2). Deze leerweg kan een leerling kiezen als hij heel praktisch is ingesteld. Soms kan een leerling in deze leerweg een leer-werktraject volgen (leren en werken gecombineerd). Dit traject is tijdens de laatste twee jaar. In de kaderberoepsgerichte leerweg leert een leerling ook door vooral praktisch bezig te zijn. Aan het niveau van de beroepsgerichte vakken worden echter hoge eisen gesteld. Deze leerweg bereidt voor op de vakopleidingen en middenkaderopleidingen in het mbo (niveau 3 en 4). Een leerling kan de gemengde leerweg kiezen als hij weinig moeite heeft met studeren, maar zich ook gericht wil voorbereiden op bepaalde beroepsopleidingen. Deze leerweg bereidt voor op de vakopleidingen en middenkaderopleidingen in het mbo (niveau 3 en 4). Leerlingen die de gemengde leerweg volgen, volgen bijna hetzelfde programma als de leerlingen die de theoretische leerweg volgen. Het verschil is dat zij vanaf het derde schooljaar een theoretisch vak kunnen vervangen door een praktisch vak. Met de gemengde leerweg kan een leerling soms ook doorstromen naar het havo. Havo-scholen kunnen hiervoor zelf regels opstellen. Een leerling kan de theoretische leerweg kiezen als hij niet veel moeite heeft met studeren en nog geen specifieke beroepsopleidingen wil kiezen. De theoretische leerweg bereidt voor op de vakopleidingen en de middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Met de theoretische leerweg kan een leerling soms ook doorstromen naar het havo. Havo-scholen kunnen hiervoor zelf regels opstellen.

25 vmbo: sectoren Techniek Zorg en Welzijn Economie Landbouw
bouwtechniek, metaaltechniek, elektrotechniek, voertuigentechniek, installatietechniek, grafische techniek, bouwbreed, techniekbreed, metalektro en instalektro. Zorg en Welzijn verzorging, uiterlijke verzorging en zorg-en-welzijnbreed Economie administratie, handel en verkoop, mode en commercie, handel en administratie, consumptief-breed Landbouw landbouw en natuurlijke omgeving, landbouw-breed Intersectoraal dienstverlening en commercie, technologie en commercie, technologie en dienstverlening, ICT-route, sport dienstverlening en veiligheid.

26 havo hoger algemeen voortgezet onderwijs
Duur: Bovenbouwprofielen: Vervolgopleiding: 5 jaar (3 jaar onderbouw + 2 jaar bovenbouw) Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij HBO Het havo duurt vijf jaar en is vooral bedoeld als voorbereiding op het hbo (hoger beroepsonderwijs). Met een bewijs dat de eerste drie leerjaren havo met gunstig gevolg zijn doorlopen, kan een leerling doorstromen naar een vakopleiding (niveau 3) of een middenkaderopleiding (niveau 4) van het mbo. Profielen: Elk profiel heeft een gemeenschappelijk deel, dat voor alle profielen gelijk is. Daarnaast is er een profieldeel dat elk van de profielen kenmerkt. Ten slotte is er een vrij deel. Deze vrije ruimte kan de leerling gebruiken om vakken te volgen uit een ander profieldeel. Dat vergroot je mogelijkheden om door te stromen naar het hoger onderwijs.

27 vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Duur: Bovenbouwprofielen: Vervolgopleiding: 6 jaar (3 jaar onderbouw + 3 jaar bovenbouw) Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij HBO of universiteit Het vwo duurt zes jaar en is vooral bedoeld als voorbereiding op het wo (wetenschappelijk onderwijs). Met een bewijs dat de eerste drie leerjaren van het vwo met een gunstig gevolg zijn doorlopen, kan een leerling doorstromen naar een vakopleiding (niveau 3) of een middenkaderopleiding (niveau 4) van het mbo. Tot het vwo behoren het atheneum en het gymnasium. Op het gymnasium krijgen alle leerlingen Grieks en Latijn in de onderbouw en Grieks en/of Latijn in de bovenbouw. Op het atheneum wordt soms Latijn gegeven als keuzevak. Profielen: Elk profiel heeft een gemeenschappelijk deel, dat voor alle profielen gelijk is. Daarnaast is er een profieldeel dat elk van de profielen kenmerkt. Ten slotte is er een vrij deel. Deze vrije ruimte kan de leerling gebruiken om vakken te volgen uit een ander profieldeel. Dat vergroot je mogelijkheden om door te stromen naar het hoger onderwijs.

28 Tips voor ouders Bij het kiezen van een VO-school spelen allerlei zaken een rol, zoals: kosten, opvang bij lesuitval, afstand huis – school, mogelijkheden voor extra ondersteuning en begeleiding (bijv. bij dyslexie, huiswerk). Leestips: BOVO Ouderfolder Website BOVO Haaglanden Checklist bij schoolkeuze Handige websites (zie: > primair onderwijs > ouders) De Scholenwijzer VO (uitgave: gemeente Den Haag) VO-gids ministerie OCW (zie:

29 Einde Veel succes!


Download ppt "Presentatie voor ouders/verzorgers"

Verwante presentaties


Ads door Google