De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GEEN KIND MEER TUSSEN WAL EN SCHIP

Verwante presentaties


Presentatie over: "GEEN KIND MEER TUSSEN WAL EN SCHIP"— Transcript van de presentatie:

1 GEEN KIND MEER TUSSEN WAL EN SCHIP
PASSEND ONDERWIJS GEEN KIND MEER TUSSEN WAL EN SCHIP De Opdracht Presentatie jeugdartsen UM

2 Bestuurlijk beraad

3 Wat roept dit op?

4 Kernwaarden veel SWV-en
Subsidiariteit Solidariteit Betrokkenheid Gemeenschappelijkheid Duurzaamheid

5 Doelen en ambities Voor alle kinderen (2-13jaar) passend onderwijs;
samenhangend geheel van onderwijsvoorzieningen (en gezonde en veilige school) Gezamenlijk verantwoordelijk voor alle leerlingen in de regio; zo thuisnabij mogelijk en binnen de reguliere context; zorgplicht in samenwerking, ook met gemeenten en jeugdhulp Leerkrachten zijn goed toegerust Vanuit een integrale en handelingsgerichte aanpak Bestaande ter discussie, nieuwe mogelijkheden zien Transparante toeleiding en / of toewijzing van extra zorg, incl. doelmatige investeringen Rol ouders cruciaal; leerling en ouders participeren vanaf de start

6 ontwikkeling; onderwijs dat bij hen past
PASSEND ONDERWIJS Ieder kind de best passende ontwikkeling; onderwijs dat bij hen past Uitgangspunten; duurzaam, dekkend, continuïteit

7 Basisondersteuning: t/m niveau 4

8 Schematische weergave ondersteuningsstructuur
Cascademodel niveau 5 b Cascademodel niveau 5 b Schematische weergave ondersteuningsstructuur Zware onder-steuning (niveau 5b) en afspraak duur arrangement (niveau 5a) (bijv. SBO, met OPP Lichte ondersteuning (HGPD met bijv. eigen leerroute / OPP, al of niet met PAB) (niveau 4) maatwerk arrangement Basisondersteuning met Regulier onderwijsaanbod / basisondersteuning (niveau 1-3) Verantwoorde-lijkheid SWV Ondersteuningsteam

9 Basisondersteuning & ondersteuningsteams
School is eigenaar Kleine expertiseteams gekoppeld aan scholen / clusters van scholen Ervaren ondersteuner (orthoped., psycholoog,…) Expertise SBO, SO, AD, PO, Jeugdhulp (…….jeugdarts) (1 kind-1 plan, 1 gezin-1 plan) Waar nodig specialisme (……….via jeugdarts) Leerling in zijn / haar kracht; zo volwaardig mogelijk burgerschap Leerkracht in zijn haar kracht Ouders in hun kracht Passende arrangementen, gekoppeld aan OPP Ook bouw- en teamgericht In verbinding met VVE en VO/VSO; schakelmomenten altijd lastig

10 Functies ondersteuningsteams
Signaal is handelingsverlegenheid m.b.t. de ondersteuning van een leerling. BaO- school blijft verantwoordelijk voor de inzet van ondersteuning Handelingsverlegenheid kan betrekking hebben op: Helder krijgen van de hulpvraag ( bv. aanvullende diagnostiek) Leerkracht: specifieke kennis en vaardigheid gerelateerd aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling ( kennis van leerlingkenmerken) Groep: organisatie van de ondersteuning in de groep Team: handelingsverlegenheid betreft ( deel van) het schoolteam N.B.: rol / positie externe ondersteuners in lijn en afstemming met ondersteuningsteams

11 Ondersteuningsteams De hulpvraag leerkracht/school dient en curatief en ontwikkelingsgericht opgepakt te worden. Leerling-adequate ondersteuning en leerkracht/school leert ervan. Preventie middels gestandaardiseerde consultatieve begeleiding

12 Grenzen aan de basisondersteuning
Samen met ontvangende school (extra ondersteuning licht of zwaar), ouders, lid ondersteuningsteam perspectieven in beeld / OPP; altijd weging mogelijk terugkeerperspectief; deeltijdopties. Vanuit match ondersteuningsbehoeften en benodigd arrangement Deskundigenadvies, waar mogelijk op school BTO: met name procedurele toetsing en toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

13

14 Grenzen verlegd??!! Meer leerlingen thuisnabij passend onderwijs?
Minder leerlingen doen een beroep op licht / zware ondersteuning geheel of gedeeltelijk buiten de reguliere basisschool Betaalbaarheid en vereveningsuitdaging: niet los van elkaar te zien: SBO 2.7% SO 1.7% Een dilemma geschetst; de uitwisseling opgezocht

15 Dilemma of……....????? Een enkel kengetal nader beschouwd
Rechtstreekse instroom SWV soms > 70%! Een voorbeeld toegelicht (cluster 4)

16 Feiten en dilemma’s SO school: 118 leerlingen
72 leerlingen rechtstreekse instroom / onderinstroom Van de 72 leerlingen 44 leerlingen vanuit een plaatsbekostigde setting ingeschreven En waar zijn leerlingen ingeschreven?

17 Maar ook prachtige ontwikkelingen en initiatieven: vaker regiospecifiek
Doorgaande lijnen PO-VO Werkgroepen PO-VO: van techniek tot meer- en hoogbegaafdheid Synthesegroepen: cluster 4 in regulier VO DC naar CJG; onderwijs achter loket Naar krachtigere verbindingen met VVE En………vele “pareltjes” binnen de scholen

18 Relatie met gemeentelijk beleid.
Beleid gemeenten. Hulp moet passend zijn bij de vraag: licht en kort waar het kan, zwaar waar nodig. 1 Gezin 1 Plan is uitgangspunt (1 kind - 1 gezin - 1 plan) Keuzevrijheid voor jeugdhulp in evenwicht met betaalbaarheid Ingrijpen als de veiligheid van het kind in geding is Bij ingewikkelde situaties zijn jeugdhulppartners gezamenlijk verantwoordelijk Divers en flexibel aanbod Betaalbaar jeugdhulpstelsel met betekenis voor ouders en jeugd.

19 Perspectief We kunnen het alleen maar samen
Overleg en afstemming met partners absoluut noodzakelijk; allemaal van harte uitgenodigd Alleen een gezamenlijk willen en een gezamenlijke inspanning kan leiden tot het realiseren van onze ambitie

20 PASSEND ONDERWIJS: FUNCTIONEEL VERBINDEN

21 Gedachtewisseling Wat roept het op?
Wat vraagt het van U? Hoe ziet u uw bijdragen in de lijn van passend onderwijs? Welke betekenis kunt u hebben in de verbinding met de behandelinstituten? ………………………………………………………………………………

22 Met vele links


Download ppt "GEEN KIND MEER TUSSEN WAL EN SCHIP"

Verwante presentaties


Ads door Google