De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doelen, ambities en werkwijze Passend Onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doelen, ambities en werkwijze Passend Onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Doelen, ambities en werkwijze Passend Onderwijs www.swvpo3010.nl

2 Passend Onderwijs Voor alle leerlingen passend onderwijs
Groei beperking van speciaal onderwijs Vergroting van opvangmogelijkheden leerlingen in regulier onderwijs Ondersteunings- en onderwijsbehoeften staan centraal Dekkende ondersteuningsstructuur in de regio en samenwerking met jeugdhulp Kostenbeheersing en nieuw financieringsstelsel

3 Passend onderwijs; de omslag
Invoering van zorgplicht Afscheid van de slagboom Afscheid van denken in beperkingen en labels Denken in onderwijsbehoefte en ondersteuningsbehoefte Denken in kansen en mogelijkheden Uitdaging voor ons allen

4 Missie Zo thuis nabij mogelijk
Zoveel mogelijk binnen het regulier onderwijs Waar nodig in het speciaal (basis) onderwijs… …onderwijs verzorgen passend bij de ondersteuningsbehoefte en mogelijkheden van leerlingen

5 Visie Het samenwerkingsverband draagt bij aan een zo optimaal mogelijke leeromgeving waarbinnen elk kind wordt voorbereid op een volwaardige deelname aan de samenleving. Scholen, ouders, instellingen voor jeugdhulp en experts werken samen aan een passende onderwijsplek voor alle kinderen. Het samenwerkingsverband heeft daarbij een ondersteunende en faciliterende rol

6 Het samenwerkingsverband
Alle scholen bo en sbo in de gemeenten: Aalburg, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk Scholen voor so uit Tilburg, ‘s Hertogenbosch en Oisterwijk Aantal leerlingen ( ): basisscholen: speciaal basisonderwijs: 291 (2,69%) speciaal onderwijs: 134 (1,24%)

7 Organisatie Raad van toezicht Directeur bestuurder OOGO OPR
Directeur bestuurder OOGO OPR Deelnemersraad Directeurenberaad

8 Kwantitatieve resultaten
 Aantal leerlingen SO: op huidig peil houden:1,32% (landelijk gemiddelde = 1,64%)  Aantal leerlingen SBO: op huidige peil houden 2,72% (landelijk gemiddelde = 2,6%, bekostigingsnorm = 2%);  Tegelijkertijd ook een streefpercentage van terugplaatsing van leerlingen uit so en sbo jaarlijks 3%  Geen thuiszitters in de regio

9 Inzet budgetten Scholenbudget Leerlingbudget Expertisebudget
bedrag per school op basis van lln-aantal en vaste voet continuering rugzak in de vorm van arrangement voor een jaar nieuwe arrangementen vanaf maatwerk met arrangementen scholing, ondersteuning en Team Passend Onderwijs

10 Basisondersteuning De vier aspecten van basisondersteuning zijn:
Kwaliteit van het onderwijs Ondersteuningsstructuur Planmatig werken Preventieve en licht curatieve interventies

11 1. Kwaliteit onderwijs Inzicht ondersteuningsbehoeften leerlingen
Jaarlijkse evaluatie Planmatig werken Borgen van kwaliteit Afleggen verantwoording Bevordering van actief burgerschap en sociale integratie

12 2-3 Ondersteuningsstructuur- planmatig werken
Ontwikkeling en versterking van de ondersteuningssstructuur Rollen en taken IB’er Inzet van leerlingvolgsysteem Vroegtijdige signalering Analyse van probleem Inzet extra en aanvullende maatregelen Inzet van ontwikkelingsperspectief Systematische evaluatie Structurele samenwerking ketenpartners Planmatig werken Functioneren van ondersteuningsteam

13 4. Preventie en licht curatief
Dyslexie en dyscalculie Onderwijs voor leerlingen met hoog of juist minder hoog IQ (omgaan met verschillen) Planmatig werken Fysieke toegankelijkheid gebouwen Sociale veiligheid en pestprotocol Omgaan met gedragsproblemen Protocol medisch handelen Contacten met ketenpartners

14 Nulmeting basisondersteuning December 2013
Aanwezig 60-70% scoort voldoende op kwaliteit 75% heeft veranderingen op rol staan Stevige basis lvs, planmatig handelen, handelingsgericht werken (60-70%) Overlegstructuur met ketenpartners (67%) Overleg met ouders (82%) Protocol dyslexie geïmplementeerd (82%) Scholing over gedrag (71%) Leerlingen voelen zich veilig (73%) Protocol medisch handelen (71%)

15 Nog in ontwikkeling Aspecten van planmatig werken; analyse, planmatig uitvoeren, evaluatie Ontwikkeling van dyscalculie Aanbod ontwikkeling leerlingen hoge en juist minder hoge intelligentie Gedragsproblematiek is een punt van voortdurende zorg en aandacht (beleid, afspraken, scholing, grensoverschrijdend gedrag)

16 Extra Ondersteuning Wanneer is extra ondersteuning nodig? Ondersteuningsbehoefte van de leerling gaat de basisondersteuning te boven Ondersteuningsteam van de school stelt de ondersteuningsbehoefte vast en bespreekt met bovenschoolse deskundige en maakt een aanzet tot arrangement. Leerling wordt aangemeld bij TAC TAC stelt passend arrangement vast met middelen en ondersteuning. Indien gewenst een toelaatbaarheidsverklaring voor sbao of sbo Ontwikkelingsperspectief wordt gemaakt voor alle leerlingen met extra ondersteuning

17 Nieuwe begrippen Zorgplicht voor besturen zorgen voor een passende plaats voor elke leerling Basisondersteuning – Extra ondersteuning extra ondersteuning middelen via het swv (o.a. de voormalige rugzakmiddelen Toelaatbaarheids- en adviescommissie cie op verzoek swv zet de arrangementen uit en de toelaatbaarheidsverklaringen Arrangementen Inzet van middelen en expertise op maat en vervangt de huidige rugzak

18 Nieuwe begrippen 2 Toelaatbaarheidsverklaring verklaring swv dat kind toelaatbaar is voor so en sbao Ontwikkelingsperspectief vervangt handelingsplan en verplicht bij inzet middelen uit extra ondersteuning Team Passend Onderwijs inzet van expertise voormalige ambulant begeleiders Ondersteuningsteam Passend Onderwijs voormalige zorg- en adviesteam van de school

19 Opgave voor iedere school
Krachten bundelen met andere scholen en instellingen voor jeugdhulp Versterking van de basisondersteuning Continueren met een sterke ondersteuningsstructuur Kansen blijven zien in de eigen kracht Open en transparante communicatie met ouders


Download ppt "Doelen, ambities en werkwijze Passend Onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google