De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doelen, ambities en werkwijze Passend Onderwijs www.swvpo3010.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doelen, ambities en werkwijze Passend Onderwijs www.swvpo3010.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Doelen, ambities en werkwijze Passend Onderwijs www.swvpo3010.nl

2  Voor alle leerlingen passend onderwijs  Groei beperking van speciaal onderwijs  Vergroting van opvangmogelijkheden leerlingen in regulier onderwijs  Ondersteunings- en onderwijsbehoeften staan centraal  Dekkende ondersteuningsstructuur in de regio en samenwerking met jeugdhulp  Kostenbeheersing en nieuw financieringsstelsel

3  Invoering van zorgplicht  Afscheid van de slagboom  Afscheid van denken in beperkingen en labels  Denken in onderwijsbehoefte en ondersteuningsbehoefte  Denken in kansen en mogelijkheden  Uitdaging voor ons allen

4 Zo thuis nabij mogelijk Zoveel mogelijk binnen het regulier onderwijs Waar nodig in het speciaal (basis) onderwijs… …onderwijs verzorgen passend bij de ondersteuningsbehoefte en mogelijkheden van leerlingen

5 Het samenwerkingsverband draagt bij aan een zo optimaal mogelijke leeromgeving waarbinnen elk kind wordt voorbereid op een volwaardige deelname aan de samenleving. Scholen, ouders, instellingen voor jeugdhulp en experts werken samen aan een passende onderwijsplek voor alle kinderen. Het samenwerkingsverband heeft daarbij een ondersteunende en faciliterende rol

6  Alle scholen bo en sbo in de gemeenten: Aalburg, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk  Scholen voor so uit Tilburg, ‘s Hertogenbosch en Oisterwijk  Aantal leerlingen (1-10-2013): basisscholen: 10.538 speciaal basisonderwijs: 291 (2,69%) speciaal onderwijs: 134 (1,24%)

7                                   Raad van toezicht Directeur bestuurder OPR OOGO Deelnemersraad Directeurenberaad

8  Aantal leerlingen SO: op huidig peil houden:1,32% (landelijk gemiddelde = 1,64%)  Aantal leerlingen SBO: op huidige peil houden 2,72% (landelijk gemiddelde = 2,6%, bekostigingsnorm = 2%);  Tegelijkertijd ook een streefpercentage van terugplaatsing van leerlingen uit so en sbo jaarlijks 3%  Geen thuiszitters in de regio Kwantitatieve resultaten

9  Scholenbudget  Leerlingbudget  Expertisebudget  bedrag per school op basis van lln-aantal en vaste voet  continuering rugzak in de vorm van arrangement voor een jaar nieuwe arrangementen  vanaf 2015-2016 maatwerk met arrangementen  scholing, ondersteuning en Team Passend Onderwijs

10 De vier aspecten van basisondersteuning zijn:  Kwaliteit van het onderwijs  Ondersteuningsstructuur  Planmatig werken  Preventieve en licht curatieve interventies

11  Inzicht ondersteuningsbehoeften leerlingen  Jaarlijkse evaluatie  Planmatig werken  Borgen van kwaliteit  Afleggen verantwoording  Bevordering van actief burgerschap en sociale integratie

12  Ontwikkeling en versterking van de ondersteuningssstructuur  Rollen en taken IB’er  Inzet van leerlingvolgsysteem  Vroegtijdige signalering  Analyse van probleem  Inzet extra en aanvullende maatregelen  Inzet van ontwikkelingsperspectief  Systematische evaluatie  Structurele samenwerking ketenpartners  Planmatig werken  Functioneren van ondersteuningsteam

13  Dyslexie en dyscalculie  Onderwijs voor leerlingen met hoog of juist minder hoog IQ (omgaan met verschillen)  Planmatig werken  Fysieke toegankelijkheid gebouwen  Sociale veiligheid en pestprotocol  Omgaan met gedragsproblemen  Protocol medisch handelen  Contacten met ketenpartners

14 Aanwezig  60-70% scoort voldoende op kwaliteit  75% heeft veranderingen op rol staan  Stevige basis lvs, planmatig handelen, handelingsgericht werken (60-70%)  Overlegstructuur met ketenpartners (67%)  Overleg met ouders (82%)  Protocol dyslexie geïmplementeerd (82%)  Scholing over gedrag (71%)  Leerlingen voelen zich veilig (73%)  Protocol medisch handelen (71%)

15  Aspecten van planmatig werken; analyse, planmatig uitvoeren, evaluatie  Ontwikkeling van dyscalculie  Aanbod ontwikkeling leerlingen hoge en juist minder hoge intelligentie  Gedragsproblematiek is een punt van voortdurende zorg en aandacht (beleid, afspraken, scholing, grensoverschrijdend gedrag)

16  Wanneer is extra ondersteuning nodig? Ondersteuningsbehoefte van de leerling gaat de basisondersteuning te boven  Ondersteuningsteam van de school stelt de ondersteuningsbehoefte vast en bespreekt met bovenschoolse deskundige en maakt een aanzet tot arrangement. Leerling wordt aangemeld bij TAC  TAC stelt passend arrangement vast met middelen en ondersteuning. Indien gewenst een toelaatbaarheidsverklaring voor sbao of sbo  Ontwikkelingsperspectief wordt gemaakt voor alle leerlingen met extra ondersteuning

17  Zorgplicht voor besturen zorgen voor een passende plaats voor elke leerling  Basisondersteuning – Extra ondersteuning extra ondersteuning middelen via het swv (o.a. de voormalige rugzakmiddelen  Toelaatbaarheids- en adviescommissie cie op verzoek swv zet de arrangementen uit en de toelaatbaarheidsverklaringen  Arrangementen Inzet van middelen en expertise op maat en vervangt de huidige rugzak

18  Toelaatbaarheidsverklaring verklaring swv dat kind toelaatbaar is voor so en sbao  Ontwikkelingsperspectief vervangt handelingsplan en verplicht bij inzet middelen uit extra ondersteuning  Team Passend Onderwijs inzet van expertise voormalige ambulant begeleiders  Ondersteuningsteam Passend Onderwijs voormalige zorg- en adviesteam van de school

19  Krachten bundelen met andere scholen en instellingen voor jeugdhulp  Versterking van de basisondersteuning  Continueren met een sterke ondersteuningsstructuur  Kansen blijven zien in de eigen kracht  Open en transparante communicatie met ouders


Download ppt "Doelen, ambities en werkwijze Passend Onderwijs www.swvpo3010.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google