De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Begroting 2007 Sociaal en betrokken. 15-09-20062Presentatie raad begroting 2007 Positief beeld Bezuinigingsoperatie geslaagd Economie trekt weer aan Rijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Begroting 2007 Sociaal en betrokken. 15-09-20062Presentatie raad begroting 2007 Positief beeld Bezuinigingsoperatie geslaagd Economie trekt weer aan Rijk."— Transcript van de presentatie:

1 Begroting 2007 Sociaal en betrokken

2 Presentatie raad begroting 2007 Positief beeld Bezuinigingsoperatie geslaagd Economie trekt weer aan Rijk geeft meer geld Wel risico’s

3 Presentatie raad begroting 2007 Programma Opbouw begroting Beschikbare ruimte Uitgangspunten Tarievenbeleid Risico’s Kengetallen begroting 2007 Beleidsvoorstellen

4 Presentatie raad begroting 2007 Opbouw begroting (1) 1.Inleiding 2.Algemene beleidskaders 3.Algemene financiële kaders 4.Beleidsprogramma's 5.Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 6.Verplichte paragrafen 7.Totaaloverzicht baten en lasten

5 Presentatie raad begroting 2007 Opbouw begroting (2) Programma’s (15) sluiten aan op collegeprogramma Inhoud: –Wat willen we bereiken (effecten) –Wat doen we daarvoor (activiteiten en resultaten) –Wat mag het kosten (budget) Nog te verbeteren: meting voor indicatoren

6 Presentatie raad begroting 2007 Beschikbare ruimte 2007 (x € 1000) Meerjarenbegroting bij start Bijstellingen gemeentefonds Bijstelling BTW compensatie Areaalontwikkeling Openbaar groen inkoopvoordeel Minder exploitatielasten IVP Diverse Rentevoordeel dekkingsreserves Totaal Structureel € € 2.100

7 Presentatie raad begroting 2007 Beschikbare ruimte (2) ( x € 1.000) Jaarrekeningresultaat 2005 Onvoorzien incidenteel Onvoorzien structureel Begrotingsruimte 2007 €

8 Presentatie raad begroting 2007 Uitgangspunten Collegeprogramma Stads(re)visie en M.O.P Contracten met Rijk (o.a. GSB) en met derden Medebewindstaken (WWB, WMO e.d.) Rente en afschrijving bestaande investeringen Operationele taken Sluitende (meerjaren)begroting

9 Presentatie raad begroting 2007 Risico’s Financiële ontwikkelingen in –WWB –WMO Grondexploitatie Autonomie belastinggebied Ontwikkeling gemeentefonds Ontwikkeling BTW compensatiefonds Economische ontwikkelingen, waaronder rente

10 Presentatie raad begroting 2007 Highlights - Nieuw beleid en intensiveringen Investeringen 2007 Wethouder Bethlehem

11 Presentatie raad begroting 2007 Basis beleidsvoorstellen Collegeprogramma: Sociaal en Betrokken 5 speerpunten stadsrevisie 1.Jeugd en Onderwijs (inclusief schooluitval) 2.Sociale participatie, integratie en gedeelde verantwoordelijkheid 3.Veilige, schone en duurzame leefomgeving 4.Centrumontwikkeling en stadsmarketing 5.Doorgroei van de stad met het accent op wonen, economie en werkgelegenheid

12 Presentatie raad begroting 2007 Kengetallen begroting 2007 (1) Totaal baten en lasten Belastingen (excl. heffingen) Gemeentefonds Nieuw beleid/intensiveringen Investeringen 2007 Formatie € 322 miljoen 14,1 miljoen 69,4 miljoen 7,1 miljoen 48,4 miljoen 651 FTE

13 Presentatie raad begroting 2007 Financiële kengetallen begroting 2007 (2) In 2006 eenmalige teruggave afvalstoffenheffing € 50,00

14 Presentatie raad begroting 2007 Tarievenbeleid Uitgangspunt: alleen inflatiecorrectie (1,25%) Hogere waardering WOZ vervolgens compenseren met evenredige tariefsverlaging Leges en heffingen stijgen met 1,25%, met als uitgangspunt kostendekking Rioolrecht stijgt extra met € 10,00 Grondprijzen: index/marktconforme verhogingen

15 Presentatie raad begroting Openbare orde en veiligheid Exploitatie Opleiding brandweer € Aanvals/bereikbaarheidskaarten Investeringen handcomputers handhaving Uniformen brandweer Voertuigen en materieel brandweer Uitvoering verkeerveiligheidsplan Politiekeurmerk O.V

16 Presentatie raad begroting Werk en Inkomen Exploitatie Maaltijdvoorziening € Uitbreiding casemanagement Meer kwijtschelding belastingen

17 Presentatie raad begroting Maatschappelijke dienstverlening, zorg en integratie Exploitatie Structureel maken sociaal raadsliedenwerk € Idem jongerencentra Mantelzorgondersteuning Exploitatie MFC Brandevoort WMONeutraal

18 Presentatie raad begroting Jeugd en onderwijs Exploitatie Meerkosten leerlingenvervoer € Extra inzet jeugdwerkwerkloosheid Schoolmaatsch. Werk Impuls jeugdbeleid Investeringen Onderwijshuisvesting Extra impuls onderwijs

19 Presentatie raad begroting Cultuur Exploitatie Meerkosten beheer kasteel/museum€ Idem beeldenonderhoud Programmering Scalazaal Industrieel erfgoed Inkomstenderving kermis Investeringen Bibliotheek

20 Presentatie raad begroting Sport en recreatie Exploitatie Planontwikkeling Berkendonk € Investeringen Citysporthal verplaatsing naar Suytkade Turnhal Suytkade

21 Presentatie raad begroting Centrumontwikkeling Investeringen Parkeergarage€ Steenweg 3e fase ‘t Hool Kwaliteitsimpuls Diverse/economische versterking (hiervan komt € uit programma stedelijke vernieuwing)

22 Presentatie raad begroting Economie en werkgelegenheid Exploitatie Reservering t.b.v. deelname Brainport € Kosten 0,5 FTE marktmanager Investeringen Innovatief vermogen bedrijfsleven

23 Presentatie raad begroting R.O. en volkshuisvesting Exploitatie Basisregistratie adressen en Gebouwen € Dag van de architectuur Diverse kosten bedrijfsvoering Stelpost strategische verwervingen (uitgangspunt: rendabel) € Investeringen Parkeergarage Suytkade Bedrijfsvoering

24 Presentatie raad begroting Stedelijke vernieuwing Exploitatie 2e buurtbeheerder € Investeringen Binnenstad-oost inclusief Heistraat UItvoering PvA Helmond West (dekking t.l.v. Programma stedelijke vernieuwing € )

25 Presentatie raad begroting Mobiliteitsbeleid Investeringen Herstel Henri Dunanttunnel€ Hoofdwegenstructuur Station en omgeving 1e fase Fietspadennetwerk Openbaar vervoer Storting mobiliteitsfonds Diverse

26 Presentatie raad begroting Beheer openbare ruimte Exploitatie Beheerslasten station Brandevoort € Gratis fietsenstallingen Investeringen Dorpsstraat openbare ruimte Ontsluiting A. van Dijkschool Brug Geldropseweg Leemberging

27 Presentatie raad begroting Groen en natuurbescherming Exploitatie Kwaliteitsimpuls openbaar groen € Boomonderhoud Investeringen Dierdonk planrand Noord/waterberging Aa Diverse

28 Presentatie raad begroting Milieu Exploitatie Geluidszonebewakingsmodel € Investeringen Rioleringsprogramma Bodemsanering Geluidssanering Luchtkwaliteit Afvalvoorziening

29 Presentatie raad begroting Bestuur en organisatie Exploitatie Stijging energiekosten € ICT Basisregistraties Digitalisering bouwvergunningen Veteranendag Overige Investeringen ICT en archief

30 Presentatie raad begroting 2007 Samenvattend Sociaal en betrokken


Download ppt "Begroting 2007 Sociaal en betrokken. 15-09-20062Presentatie raad begroting 2007 Positief beeld Bezuinigingsoperatie geslaagd Economie trekt weer aan Rijk."

Verwante presentaties


Ads door Google