De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Begroting 2007 Sociaal en betrokken. 15-09-20062Presentatie raad begroting 2007 Positief beeld Bezuinigingsoperatie geslaagd Economie trekt weer aan Rijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Begroting 2007 Sociaal en betrokken. 15-09-20062Presentatie raad begroting 2007 Positief beeld Bezuinigingsoperatie geslaagd Economie trekt weer aan Rijk."— Transcript van de presentatie:

1 Begroting 2007 Sociaal en betrokken

2 15-09-20062Presentatie raad begroting 2007 Positief beeld Bezuinigingsoperatie geslaagd Economie trekt weer aan Rijk geeft meer geld Wel risico’s

3 15-09-20063Presentatie raad begroting 2007 Programma Opbouw begroting Beschikbare ruimte Uitgangspunten Tarievenbeleid Risico’s Kengetallen begroting 2007 Beleidsvoorstellen

4 15-09-20064Presentatie raad begroting 2007 Opbouw begroting (1) 1.Inleiding 2.Algemene beleidskaders 3.Algemene financiële kaders 4.Beleidsprogramma's 5.Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 6.Verplichte paragrafen 7.Totaaloverzicht baten en lasten

5 15-09-20065Presentatie raad begroting 2007 Opbouw begroting (2) Programma’s (15) sluiten aan op collegeprogramma Inhoud: –Wat willen we bereiken (effecten) –Wat doen we daarvoor (activiteiten en resultaten) –Wat mag het kosten (budget) Nog te verbeteren: meting voor indicatoren

6 15-09-20066Presentatie raad begroting 2007 Beschikbare ruimte 2007 (x € 1000) Meerjarenbegroting bij start Bijstellingen gemeentefonds Bijstelling BTW compensatie Areaalontwikkeling Openbaar groen inkoopvoordeel Minder exploitatielasten IVP Diverse Rentevoordeel dekkingsreserves Totaal Structureel € 132 599 500 163 406 192 15 93 € 2.100

7 15-09-20067Presentatie raad begroting 2007 Beschikbare ruimte (2) ( x € 1.000) Jaarrekeningresultaat 2005 Onvoorzien incidenteel Onvoorzien structureel Begrotingsruimte 2007 € 5.199 2.189 159 57

8 15-09-20068Presentatie raad begroting 2007 Uitgangspunten Collegeprogramma Stads(re)visie en M.O.P 2005-2009 Contracten met Rijk (o.a. GSB) en met derden Medebewindstaken (WWB, WMO e.d.) Rente en afschrijving bestaande investeringen Operationele taken Sluitende (meerjaren)begroting

9 15-09-20069Presentatie raad begroting 2007 Risico’s Financiële ontwikkelingen in –WWB –WMO Grondexploitatie Autonomie belastinggebied Ontwikkeling gemeentefonds Ontwikkeling BTW compensatiefonds Economische ontwikkelingen, waaronder rente

10 15-09-200610Presentatie raad begroting 2007 Highlights - Nieuw beleid en intensiveringen 2007 - Investeringen 2007 Wethouder Bethlehem

11 15-09-200611Presentatie raad begroting 2007 Basis beleidsvoorstellen Collegeprogramma: Sociaal en Betrokken 5 speerpunten stadsrevisie 1.Jeugd en Onderwijs (inclusief schooluitval) 2.Sociale participatie, integratie en gedeelde verantwoordelijkheid 3.Veilige, schone en duurzame leefomgeving 4.Centrumontwikkeling en stadsmarketing 5.Doorgroei van de stad met het accent op wonen, economie en werkgelegenheid

12 15-09-200612Presentatie raad begroting 2007 Kengetallen begroting 2007 (1) Totaal baten en lasten Belastingen (excl. heffingen) Gemeentefonds Nieuw beleid/intensiveringen Investeringen 2007 Formatie € 322 miljoen 14,1 miljoen 69,4 miljoen 7,1 miljoen 48,4 miljoen 651 FTE

13 15-09-200613Presentatie raad begroting 2007 Financiële kengetallen begroting 2007 (2) In 2006 eenmalige teruggave afvalstoffenheffing € 50,00

14 15-09-200614Presentatie raad begroting 2007 Tarievenbeleid Uitgangspunt: alleen inflatiecorrectie (1,25%) Hogere waardering WOZ vervolgens compenseren met evenredige tariefsverlaging Leges en heffingen stijgen met 1,25%, met als uitgangspunt kostendekking Rioolrecht stijgt extra met € 10,00 Grondprijzen: index/marktconforme verhogingen

15 15-09-200615Presentatie raad begroting 2007 1. Openbare orde en veiligheid Exploitatie Opleiding brandweer € 328.000 Aanvals/bereikbaarheidskaarten 75.000 Investeringen handcomputers handhaving 130.000 Uniformen brandweer 50.000 Voertuigen en materieel brandweer367.000 Uitvoering verkeerveiligheidsplan199.000 Politiekeurmerk O.V.105.000

16 15-09-200616Presentatie raad begroting 2007 2. Werk en Inkomen Exploitatie Maaltijdvoorziening € 27.000 Uitbreiding casemanagement 275.000 Meer kwijtschelding belastingen 200.000

17 15-09-200617Presentatie raad begroting 2007 3. Maatschappelijke dienstverlening, zorg en integratie Exploitatie Structureel maken sociaal raadsliedenwerk € 120.000 Idem jongerencentra 49.800 Mantelzorgondersteuning 25.000 Exploitatie MFC Brandevoort 80.000 WMONeutraal

18 15-09-200618Presentatie raad begroting 2007 4. Jeugd en onderwijs Exploitatie Meerkosten leerlingenvervoer €200.000 Extra inzet jeugdwerkwerkloosheid300.000 Schoolmaatsch. Werk 83.300 Impuls jeugdbeleid100.000 Investeringen Onderwijshuisvesting 1.505.000 Extra impuls onderwijs 1.000.000

19 15-09-200619Presentatie raad begroting 2007 5. Cultuur Exploitatie Meerkosten beheer kasteel/museum€ 50.000 Idem beeldenonderhoud 15.000 Programmering Scalazaal 39.000 Industrieel erfgoed150.000 Inkomstenderving kermis100.000 Investeringen Bibliotheek 1.156.000

20 15-09-200620Presentatie raad begroting 2007 6. Sport en recreatie Exploitatie Planontwikkeling Berkendonk €170.000 Investeringen Citysporthal verplaatsing naar Suytkade 9.545.000 Turnhal Suytkade 1.326.000

21 15-09-200621Presentatie raad begroting 2007 7. Centrumontwikkeling Investeringen Parkeergarage€2.500.000 Steenweg 3e fase 865.000 ‘t Hool 420.000 Kwaliteitsimpuls 695.000 Diverse/economische versterking2.717.000 (hiervan komt € 3.050.000 uit programma stedelijke vernieuwing)

22 15-09-200622Presentatie raad begroting 2007 8. Economie en werkgelegenheid Exploitatie Reservering t.b.v. deelname Brainport € 1.600.000 Kosten 0,5 FTE marktmanager 45.000 Investeringen Innovatief vermogen bedrijfsleven 98.000

23 15-09-200623Presentatie raad begroting 2007 9. R.O. en volkshuisvesting Exploitatie Basisregistratie adressen en Gebouwen € 60.000 Dag van de architectuur 20.000 Diverse kosten bedrijfsvoering 53.500 Stelpost strategische verwervingen (uitgangspunt: rendabel) € 5000.000 Investeringen Parkeergarage Suytkade 6.000.000 Bedrijfsvoering 50.000

24 15-09-200624Presentatie raad begroting 2007 10. Stedelijke vernieuwing Exploitatie 2e buurtbeheerder € 35.000 Investeringen Binnenstad-oost inclusief Heistraat 5.947.000 UItvoering PvA Helmond West 300.000 (dekking t.l.v. Programma stedelijke vernieuwing € 2.367.000)

25 15-09-200625Presentatie raad begroting 2007 11. Mobiliteitsbeleid Investeringen Herstel Henri Dunanttunnel€1.331.000 Hoofdwegenstructuur 693.000 Station en omgeving 1e fase 784.000 Fietspadennetwerk 200.000 Openbaar vervoer 100.000 Storting mobiliteitsfonds1.734.000 Diverse 411.000

26 15-09-200626Presentatie raad begroting 2007 12. Beheer openbare ruimte Exploitatie Beheerslasten station Brandevoort € 90.000 Gratis fietsenstallingen 75.000 Investeringen Dorpsstraat openbare ruimte392.000 Ontsluiting A. van Dijkschool365.000 Brug Geldropseweg166.000 Leemberging 60.000

27 15-09-200627Presentatie raad begroting 2007 13. Groen en natuurbescherming Exploitatie Kwaliteitsimpuls openbaar groen € 200.000 Boomonderhoud 85.000 Investeringen Dierdonk planrand Noord/waterberging Aa640.000 Diverse255.000

28 15-09-200628Presentatie raad begroting 2007 14. Milieu Exploitatie Geluidszonebewakingsmodel € 40.000 Investeringen Rioleringsprogramma4.400.000 Bodemsanering6.000.000 Geluidssanering 700.000 Luchtkwaliteit 175.000 Afvalvoorziening 60.000

29 15-09-200629Presentatie raad begroting 2007 15. Bestuur en organisatie Exploitatie Stijging energiekosten € 250.000 ICT Basisregistraties 120.000 Digitalisering bouwvergunningen 69.000 Veteranendag 14.000 Overige 44.000 Investeringen ICT en archief 367.000

30 15-09-200630Presentatie raad begroting 2007 Samenvattend Sociaal en betrokken


Download ppt "Begroting 2007 Sociaal en betrokken. 15-09-20062Presentatie raad begroting 2007 Positief beeld Bezuinigingsoperatie geslaagd Economie trekt weer aan Rijk."

Verwante presentaties


Ads door Google