De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorginkoop MSZ 2014 Niet kiezen = verliezen Wout Adema Directeur inkoop medisch specialistische zorg en GGZ 24 april 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorginkoop MSZ 2014 Niet kiezen = verliezen Wout Adema Directeur inkoop medisch specialistische zorg en GGZ 24 april 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Zorginkoop MSZ 2014 Niet kiezen = verliezen Wout Adema Directeur inkoop medisch specialistische zorg en GGZ 24 april 2013

2 2 De rol van de verzekeraar Doelmatigheid A Kwaliteit C B Selectieve Inkoop Contractvorm en timeline t/m 1 oktober D E

3 3 De rol van de zorgverzekeraar is sinds de introductie van de Zorgverzekeringswet ingrijpend veranderd ‘onderhandelingspartners van de zorgaanbieders’.. ‘over prijs, inhoud en organisatie van de zorg’ ‘kritische zorginkopers die zorgaanbieders dwingen om doelmatig zorg (goede kwaliteit tegen een acceptabele prijs) te leveren.’ ‘doelmatige, klantgerichte regisseurs van de zorg’. ‘Het kwaliteitsaspect speelt duidelijk ook een belangrijke rol; ook veiligheid, bereikbaarheid, tijdigheid en de noodzaak van voortdurende innovatie van de zorg.’ ‘Doel van de regering is dat concurrentie tussen de zorgverzekeraars uiteindelijk leidt tot een zo efficiënt en klantvriendelijk mogelijke inrichting van de zorg.’ ‘Zorgplicht moet waarborgen dat burgers de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben’. Regisseurs van de zorg; dwingende rol Kwaliteit is aspect van doelmatigheid Gaat om ‘goede’ kwaliteit, incl veiligheid, bereikbaarheid, tijdigheid en voortdurende innovatie van zorg Rol in efficiënte en klantvriendelijke organisatie en inrichting van de zorg; verwijst ->zorginfrastructuur! Citaten uit de memorie van toelichting zorgverzekeringswet

4 4 De rol van de verzekeraar Doelmatigheid A Kwaliteit C B Selectieve Inkoop Contractvorm en timeline t/m 1 oktober D E

5 5 gemiddelde professionals bovenmaatse professionals ondermaatse professionals Kwaliteit van Zorg→ Huidige situatie Gewenste situatie Wij willen al onze verzekerden de best mogelijke zorg bieden, daarom stimuleren we kwaliteitsverbetering

6 6 In één jaar kwaliteit van zorg is evenveel bereikt als in ruim 5 jaar Zichtbare Zorg ONTWIKKELDE UITKOMSTINDICATOREN Tranche 2012 Tranche 2013 Gedeelte van de set 2011 niet langer verplicht Start zizo

7 7 7 Aanbieders zien:Achmea ziet:Functie:Transparantie We realiseren ons dat transparantie tijd kost, maar we willen graag nu afspraken maken over de toekomst De behandeling juist uitvoeren Jaar 3 - 4 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 - 4 Eigen prestatie ten opzichte van best practices Eigen prestatie ten opzichte van alle andere aanbieders Eigen prestatie ten opzichte van anonieme benchmark Scores van individuele aanbieders Geanonimiseerde uitkomsten Voorwaarde voor contractering Spiegelinformatie voor aanbieders Keuze-informatie voor verzekerden

8 8 De rol van de verzekeraar Doelmatigheid A Kwaliteit C B Selectieve Inkoop Contractvorm en timeline t/m 1 oktober D E

9 9 De MSZ zorg in Nederland vertoont opvallende verschillen qua kostenniveau Afwijking werkelijke prijs tov. verwachte prijs obv leeftijd & geslacht 1 [%, 2009 ] Prijs bepaald op afwijking kosten tov verwachte kosten gecorrigeerd voor afwijking tov verwachte zorgconsumptie per postcode Bron: Achmea zorgkosten data 2009

10 10 Regioplan versie 1 Regioanalyse als inspiratiebron en input om zorginkoopbeleid regionaal en segmentoverstijgend te onderbouwen Regioanalyse biedt per MSZ regio integrale blik populatie, toegankelijkheid, betaalbaarheid Betaalbaarheid Populatie Versie 1 regioanalyse is een eerste opzet. In 2013 wordt de regioanalyse doorontwikkeld voor inkoop 2015. Zo wordt er gewerkt aan een verdieping van de onderdelen populatie, toegankelijkheid en betaalbaarheid en een verbreding door toevoegen onderdeel Kwaliteit Toegankelijkheid Achmea Regio- analyse Regioanalyse biedt inzichten als input voor inkoop om tot regioplannen te komen Achmea Regioanalyse Kwaliteit

11 11 Grip op zorgkosten wordt vergroot door onderhandeling op inhoud Hoeveel kost de behandeling?Hoeveel patiënten?Welke behandeling? Inwoners Inwoners opgesplitst naar leeftijd, geslacht, SES, etc. Behandeling Kwaliteit van behandeling Profiel van de behandeling Aandoening Aantal patiënten Kosten Kosten per verrichting – zowel materiaal, personeel als kapitaalslasten Behandelingen Profiel van de behandeling Aandoening Kans op behandeling per inwonercategorie / Voor onderhandeling op inhoud gebruikt Achmea de kracht van vergelijking: integraal beeld over alle data 123 //

12 12 De groei 2005-2011 is lager en stabieler dan in 1972-2005 2012: Verzekeraars kochten zorg te duur in 1) Niet gecorrigeerd voor demografische opbouw, zorginflatie en technologie 12111098765432109790888173 Voor 2005Na 2005 Overheid/ instellingen Verzekeraars/ ziekenhuizen 4,1%2,3% CAGR 1972-2005 CAGR 2006-2011 Jaarlijkse groei per capita op constant prijsbasis zorgziekenhuis Jaar

13 13 De rol van de verzekeraar Doelmatigheid A Kwaliteit C B Selectieve Inkoop Contractvorm en timeline t/m 1 oktober D E

14 14 Filmpje

15 15 Prestatiebekostiging en uitbreiding marktwerking zijn de ‘echte’ verandering en niet invoering DOT FB budget B-segment Honoraria Per 2012 5% 25% Oude situatie 70% Ø 120% Vrij segment Gereguleerd segment Implicaties invoer DOT en uitbreiding prestatiebekostiging  Onderhandeling over 95% van de prestaties (incl honoraria)  Invoering overgangsmodellen voor overgangsfase: oBijhouden schaduw-FB voor berekening transitieomzet (2012- 2013) oInvoering beheersmodel honorariumomzet medisch specialisten (2012-2014) oInvoering overgangsregeling kapitaallasten (2011-2016) Vast segment

16 16 Selectief contracteren? Nut en Noodzaak Inkopen van “de nodige” zorg voor onze verzekerden

17 17 Selectief contracteren op speerpunten is goed voor onze verzekerden, maar ook voor onze “top” zorgverleners Prijs (P) Patiëntervaring Aantal (Q) Medische kwaliteit

18 18 Geoffreerde (en gecontracteerde) prijzen voor DOT’s lopen ver uiteen – kunnen wij dit nog uitleggen aan onze verzekerden? +74% Offerteprijzen voor totale heupoperatie (declaratiecode 15b034) [EUR, 2012] SELECTIE 2012 OFFERTES

19 19 Invloed van bepalen minimale standaard versus prestatieinkoop Inschrijver 1 Inschrijver 2 Inschrijver 3 Inschrijver 4 Hoog Laag Prestatie Laag Risico Hoog ‘Het minimale kwaliteitsniveau dat ik wens’ Inschrijver 4 Inschrijver 3 Inschrijver 2 Inschrijver 1 Risico HoogLaag HoogLaag Prestatie ‘De maximale prestatie die ik ga leveren’ Bron: Bureau Scenter, prestatie-inkoop

20 20 Zilveren Kruis Beter Af Selectief & Take Care Now: Prijsdifferentiatie noodzakelijk….. Meer en meer verzekerden kiezen de polis op prijs…. …en nemen beperkingen op de koop toe! (Zekur, Blue) Zonder promotie inmiddels bijna 200.000 (!) verzekerden Korting op de premie van 4 EUR per maand t/m 2013: Beperkingen van de keuze vrijheid voor farmacie (internet farmacie) en hulpmiddelen (beperkt aantal aanbieders). En in 2014: Ook specifieke inkoop bij beperkt aantal zorgaanbieders (ziekenhuizen) Per regio 2 tot 3 ziekenhuizen selecteren met de beste aanbieding: quality passed, best price Verzekerden mogen dan alleen nog naar het geselecteerde ziekenhuis (behoudens acute zorg en tertiaire verwijzing)

21 21 De rol van de verzekeraar Doelmatigheid A Kwaliteit C B Selectieve Inkoop Contractvorm en timeline t/m 1 oktober D E

22 22 P*Q*Q = PQ² 2012 & 2013 totale inkoop Achmea – plafond (<10%) of aanneemsom – plafond hoofdzakelijk historisch bepaald-transitiemodel 2014: P (obv check met referentieprijstAchmea) x Q (reëel 12 maands volume obv declaratie en doelmatigheidscheck) dZ&G (Agis, ZilverenKruis, Prolife)DFZ/FBTOVolmachten

23 23 Meerjarencontract: een meerjarenperspectief 2020201920182017201620152014 KapitaallastenZiekenhuiskostenSubstitutieHonorarium Tijd Opbouw contractwaarde BASIS SCENARIO GROEI SCENARIO KRIMP SCENARIO

24 24 ZBC’s zijn veel sneller in staat om contractering af te ronden en om geleverde zorg in rekening te brengen 51% 22% 27% Contract getekend 2013 Contract verzonden; niet retour Contract nog in behandeling 9% 5% 86% Ziekenhuizen ZBC’s 49% 29% 22% Geen offerte ontvangen In onderhandeling Prijslijst definitief 6% 88% 6% Ziekenhuizen ZBC’s Peildatum: 16 april 2013

25 25 Wachten wordt niet (meer) beloond: 3 opties voor contractering Standaardovereenkomst met maatwerkafspraken en lokale prijslijst 1/5 -30/9 – groeikader zeer beperkt – doelmatigheid obv analyse Standaardovereenkomst en referentieprijslijst (beste kwartiel) – financieel kader gelijk aan 2013(ceteris paribus) 1/5-1/11 Geen overeenkomst vanwege kwaliteit, doelmatigheid of timeline. Uitwerkingsvormen: 1)coulance naar verzekerden obv restitutie obv marktconforme tarieven in combinatie met zorgsturing 2)Niet contracteren: restitutie 60% obv marktconform tarief

26 26 Detailplanning van beleid  portaal  contract 2014 18 mrt 25 mrt 22 apr 15 apr 2 apr 24 apr 9 apr 1 nov 1 juni 1 juli ZIS 2014 def Doorne- men ZISV01 AFSTEMMEN MAO – WETENSCHAPPELIJKE VERENIGINGEN AFSTEMMEN NALEVING PORTAAL 2GETHER 1 mei Bekend- making MSZ beleid ZI 2014 Portaal ingevuld door Zorg- aanbieder AFSTEMMEN NALEVING PORTAAL 2GETHER PROEFDRAAIEN & VERBETEREN 28 mrt 15 juni Account- plan per aanbieder 7 juni Regioplan def PORTAAL GLOSSY Check Contract- afspraken 2013 1 aug Uiterlijk Aanleve- ren offertes DBC- services ONDERHANDELINGEN ZORGAANBIEDER –ACHMEA OFFERTE PRIJZEN 1 okt STANDAARD PRIJZEN Mondeling overeen- Komst contract Definitief contract DEADLINE VERBETER- PLANNEN REALISATIE 2013

27 27 Achmea divisie Zorg & Gezondh eid 27 Samenvatting - Kernpunten contractering 2014: Vragen en discussie Stand van zaken contractering 2013 AFSLUITING EN VRAGEN Kernpunten contractering 2014: Op tijd beginnen; op tijd klaar De verzekerde moeten bij het afsluiten van de polis weten waar hij/zij aan toe is “Van contracteren van zorgaanbieders, naar inkopen van zorg” Regionale zorgvraag van onze verzekerden (inhoud en marktaandeel) als uitgangspunt voor visie op zorginfrastructuur en onderhandelingsstrategie Beheersing van de zorgkosten langs de weg van doelmatigheid en kwaliteit P*Q*Q (PQ 2 )

28 28 Achmea divisie Zorg & Gezondh eid 28 Wie zijn wij? Voor de verzekerde verschillend; voor de zorgaanbieder één


Download ppt "Zorginkoop MSZ 2014 Niet kiezen = verliezen Wout Adema Directeur inkoop medisch specialistische zorg en GGZ 24 april 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google