De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorginkoop MSZ 2014 Niet kiezen = verliezen Wout Adema

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorginkoop MSZ 2014 Niet kiezen = verliezen Wout Adema"— Transcript van de presentatie:

1 Zorginkoop MSZ 2014 Niet kiezen = verliezen Wout Adema
Directeur inkoop medisch specialistische zorg en GGZ 24 april 2013

2 De rol van de verzekeraar
Kwaliteit B C Doelmatigheid D Selectieve Inkoop E Contractvorm en timeline t/m 1 oktober Maarten: Voor de J’s in het midden, nog even bevestigen dat je gehele ppt in lijn is met de eerder uitgestuurde agenda . Bewijs M, I is in control 

3 Citaten uit de memorie van toelichting zorgverzekeringswet
De rol van de zorgverzekeraar is sinds de introductie van de Zorgverzekeringswet ingrijpend veranderd Citaten uit de memorie van toelichting zorgverzekeringswet ‘onderhandelingspartners van de zorgaanbieders’.. ‘over prijs, inhoud en organisatie van de zorg’ ‘kritische zorginkopers die zorgaanbieders dwingen om doelmatig zorg (goede kwaliteit tegen een acceptabele prijs) te leveren.’ ‘doelmatige, klantgerichte regisseurs van de zorg’. ‘Het kwaliteitsaspect speelt duidelijk ook een belangrijke rol; ook veiligheid, bereikbaarheid, tijdigheid en de noodzaak van voortdurende innovatie van de zorg.’ ‘Doel van de regering is dat concurrentie tussen de zorgverzekeraars uiteindelijk leidt tot een zo efficiënt en klantvriendelijk mogelijke inrichting van de zorg.’ ‘Zorgplicht moet waarborgen dat burgers de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben’. Regisseurs van de zorg; dwingende rol Kwaliteit is aspect van doelmatigheid Gaat om ‘goede’ kwaliteit, incl veiligheid, bereikbaarheid, tijdigheid en voortdurende innovatie van zorg Rol in efficiënte en klantvriendelijke organisatie en inrichting van de zorg; verwijst ->zorginfrastructuur!

4 De rol van de verzekeraar
Kwaliteit B C Doelmatigheid D Selectieve Inkoop E Contractvorm en timeline t/m 1 oktober Maarten: Voor de J’s in het midden, nog even bevestigen dat je gehele ppt in lijn is met de eerder uitgestuurde agenda . Bewijs M, I is in control 

5 Wij willen al onze verzekerden de best mogelijke zorg bieden, daarom stimuleren we kwaliteitsverbetering Huidige situatie Gewenste situatie ondermaatse professionals gemiddelde professionals bovenmaatse professionals Kwaliteit van Zorg→

6 ONTWIKKELDE UITKOMSTINDICATOREN
In één jaar kwaliteit van zorg is evenveel bereikt als in ruim 5 jaar Zichtbare Zorg ONTWIKKELDE UITKOMSTINDICATOREN Tranche 2013 Tranche 2012 Gedeelte van de set 2011 niet langer verplicht Start zizo

7 7 We realiseren ons dat transparantie tijd kost, maar we willen graag nu afspraken maken over de toekomst De behandeling juist uitvoeren Transparantie Aanbieders zien: Achmea ziet: Functie: Eigen prestatie ten opzichte van anonieme benchmark Geanonimiseerde uitkomsten Spiegelinformatie voor aanbieders Jaar 1 Eigen prestatie ten opzichte van best practices Jaar 2 Eigen prestatie ten opzichte van alle andere aanbieders Scores van individuele aanbieders Voorwaarde voor contractering Jaar 3 - 4 Keuze-informatie voor verzekerden Jaar 3 - 4

8 De rol van de verzekeraar
Kwaliteit B C Doelmatigheid D Selectieve Inkoop E Contractvorm en timeline t/m 1 oktober Maarten: Voor de J’s in het midden, nog even bevestigen dat je gehele ppt in lijn is met de eerder uitgestuurde agenda . Bewijs M, I is in control 

9 Bron: Achmea zorgkosten data 2009
De MSZ zorg in Nederland vertoont opvallende verschillen qua kostenniveau Afwijking werkelijke prijs tov. verwachte prijs obv leeftijd & geslacht1 [%, 2009 ] Prijs bepaald op afwijking kosten tov verwachte kosten gecorrigeerd voor afwijking tov verwachte zorgconsumptie per postcode Bron: Achmea zorgkosten data 2009

10 Regioanalyse als inspiratiebron en input om zorginkoopbeleid regionaal en segmentoverstijgend te onderbouwen Regioanalyse biedt per MSZ regio integrale blik populatie, toegankelijkheid, betaalbaarheid Regioanalyse biedt inzichten als input voor inkoop om tot regioplannen te komen Kwaliteit Betaalbaarheid Achmea Regioanalyse Achmea Regio-analyse Regioplan versie 1 Populatie Toegankelijkheid Versie 1 regioanalyse is een eerste opzet. In 2013 wordt de regioanalyse doorontwikkeld voor inkoop Zo wordt er gewerkt aan een verdieping van de onderdelen populatie, toegankelijkheid en betaalbaarheid en een verbreding door toevoegen onderdeel Kwaliteit

11 Hoeveel kost de behandeling? integraal beeld over alle data
Grip op zorgkosten wordt vergroot door onderhandeling op inhoud 1 2 3 Hoeveel patiënten? Welke behandeling? Hoeveel kost de behandeling? Aandoening Kans op behandeling per inwonercategorie Behandeling Kwaliteit van behandeling Profiel van de behandeling Kosten Kosten per verrichting – zowel materiaal, personeel als kapitaalslasten / / / Inwoners Inwoners opgesplitst naar leeftijd, geslacht, SES, etc. Aandoening Aantal patiënten Behandelingen Profiel van de behandeling Voor onderhandeling op inhoud gebruikt Achmea de kracht van vergelijking: integraal beeld over alle data

12 De groei 2005-2011 is lager en stabieler dan in 1972-2005 2012: Verzekeraars kochten zorg te duur in
Voor 2005 Na 2005 Overheid/ instellingen Verzekeraars/ ziekenhuizen Jaarlijkse groei per capita op constant prijsbasis 4,1% 2,3% CAGR CAGR Jaar 73 81 88 90 97 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zorg ziekenhuis 1) Niet gecorrigeerd voor demografische opbouw, zorginflatie en technologie

13 De rol van de verzekeraar
Kwaliteit B C Doelmatigheid D Selectieve Inkoop E Contractvorm en timeline t/m 1 oktober Maarten: Voor de J’s in het midden, nog even bevestigen dat je gehele ppt in lijn is met de eerder uitgestuurde agenda . Bewijs M, I is in control 

14 Filmpje

15 Prestatiebekostiging en uitbreiding marktwerking zijn de ‘echte’ verandering en niet invoering DOT
Ø 120% Implicaties invoer DOT en uitbreiding prestatiebekostiging Onderhandeling over 95% van de prestaties (incl honoraria) Invoering overgangsmodellen voor overgangsfase: Bijhouden schaduw-FB voor berekening transitieomzet ( ) Invoering beheersmodel honorariumomzet medisch specialisten ( ) Invoering overgangsregeling kapitaallasten ( ) Honoraria B-segment Vrij segment FB budget 70% Gereguleerd segment 25% Vast segment 5% Oude situatie Per 2012

16 Selectief contracteren
Selectief contracteren? Nut en Noodzaak Inkopen van “de nodige” zorg voor onze verzekerden

17 Selectief contracteren op speerpunten is goed voor onze verzekerden, maar ook voor onze “top” zorgverleners Patiëntervaring Medische kwaliteit Aantal (Q) Prijs (P)

18 Geoffreerde (en gecontracteerde) prijzen voor DOT’s lopen ver uiteen – kunnen wij dit nog uitleggen aan onze verzekerden? Offerteprijzen voor totale heupoperatie (declaratiecode 15b034) [EUR, 2012] SELECTIE 2012 OFFERTES +74%

19 Invloed van bepalen minimale standaard versus prestatieinkoop
Hoog Hoog Laag Laag ‘De maximale prestatie die ik ga leveren’ Inschrijver 1 Inschrijver 2 Inschrijver 1 Prestatie Risico Prestatie Inschrijver 3 Risico Inschrijver 2 Inschrijver 3 Inschrijver 4 Inschrijver 4 Laag Laag Hoog Hoog ‘Het minimale kwaliteitsniveau dat ik wens’ Bron: Bureau Scenter, prestatie-inkoop

20 Zilveren Kruis Beter Af Selectief & Take Care Now: Prijsdifferentiatie noodzakelijk…..
Meer en meer verzekerden kiezen de polis op prijs…. …en nemen beperkingen op de koop toe! (Zekur, Blue) Zonder promotie inmiddels bijna (!) verzekerden Korting op de premie van 4 EUR per maand t/m 2013: Beperkingen van de keuze vrijheid voor farmacie (internet farmacie) en hulpmiddelen (beperkt aantal aanbieders). En in 2014: Ook specifieke inkoop bij beperkt aantal zorgaanbieders (ziekenhuizen) Per regio 2 tot 3 ziekenhuizen selecteren met de beste aanbieding: quality passed, best price Verzekerden mogen dan alleen nog naar het geselecteerde ziekenhuis (behoudens acute zorg en tertiaire verwijzing)

21 De rol van de verzekeraar
Kwaliteit B C Doelmatigheid D Selectieve Inkoop E Contractvorm en timeline t/m 1 oktober Maarten: Voor de J’s in het midden, nog even bevestigen dat je gehele ppt in lijn is met de eerder uitgestuurde agenda . Bewijs M, I is in control 

22 P*Q*Q = PQ² 2012 & 2013 totale inkoop Achmea – plafond (<10%) of aanneemsom – plafond hoofdzakelijk historisch bepaald-transitiemodel 2014: P (obv check met referentieprijstAchmea) x Q (reëel 12 maands volume obv declaratie en doelmatigheidscheck) dZ&G (Agis, ZilverenKruis, Prolife) DFZ/FBTO Volmachten

23 Meerjarencontract: een meerjarenperspectief
Meerjarencontract: een meerjarenperspectief KRIMP SCENARIO GROEI SCENARIO BASIS SCENARIO Opbouw contractwaarde Onderbouwing in literatuur/richtlijnen Valide meetbaar, controleerbaar Voorbeeld: Aanwezigheid VMS, complicatieregistratie Veelal ontbreken wetenschappelijke onderbouwing of helder afkappunt. Wel consensus beroepsgroep/ onderbouwd vermoeden etc. Voorbeeld: Praktijkvariatie Tijd 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Honorarium Substitutie Ziekenhuiskosten Kapitaallasten 23 23

24 ZBC’s zijn veel sneller in staat om contractering af te ronden en om geleverde zorg in rekening te brengen Contract getekend 2013 Prijslijst definitief Contract verzonden; niet retour In onderhandeling Contract nog in behandeling Geen offerte ontvangen 6% 5% 9% 22% 27% 6% 51% 49% 22% 29% 86% 88% Ziekenhuizen ZBC’s Ziekenhuizen ZBC’s Peildatum: 16 april 2013

25 Wachten wordt niet (meer) beloond: 3 opties voor contractering
Standaardovereenkomst met maatwerkafspraken en lokale prijslijst 1/5 -30/9 – groeikader zeer beperkt – doelmatigheid obv analyse Standaardovereenkomst en referentieprijslijst (beste kwartiel) – financieel kader gelijk aan 2013(ceteris paribus) 1/5-1/11 Geen overeenkomst vanwege kwaliteit, doelmatigheid of timeline. Uitwerkingsvormen: coulance naar verzekerden obv restitutie obv marktconforme tarieven in combinatie met zorgsturing Niet contracteren: restitutie 60% obv marktconform tarief

26 Detailplanning van beleid  portaal  contract 2014
Detailplanning van beleid  portaal  contract 2014 18 mrt 28 mrt 25 mrt 2 apr 9 apr 15 apr 22 apr AFSTEMMEN MAO – WETENSCHAPPELIJKE VERENIGINGEN AFSTEMMEN NALEVING PORTAAL 2GETHER PROEFDRAAIEN & VERBETEREN Doorne- men ZISV01 ZIS 2014 def AFSTEMMEN NALEVING PORTAAL 2GETHER DEADLINE VERBETER- PLANNEN REALISATIE 2013 24 apr 1 juni 1 juli 1 aug 1 okt 1 nov 1 mei 7 juni 15 juni Onderbouwing in literatuur/richtlijnen Valide meetbaar, controleerbaar Voorbeeld: Aanwezigheid VMS, complicatieregistratie Veelal ontbreken wetenschappelijke onderbouwing of helder afkappunt. Wel consensus beroepsgroep/ onderbouwd vermoeden etc. Voorbeeld: Praktijkvariatie ONDERHANDELINGEN ZORGAANBIEDER –ACHMEA OFFERTE PRIJZEN STANDAARD PRIJZEN PORTAAL GLOSSY Bekend- making MSZ beleid ZI 2014 Portaal ingevuld door Zorg- aanbieder Regioplan def Account- plan per aanbieder Check Contract- afspraken 2013 Uiterlijk Aanleve- ren offertes DBC- services Mondeling overeen- Komst contract Definitief contract 26 26

27 Samenvatting - Kernpunten contractering 2014:
AFSLUITING EN VRAGEN Kernpunten contractering 2014: Op tijd beginnen; op tijd klaar De verzekerde moeten bij het afsluiten van de polis weten waar hij/zij aan toe is “Van contracteren van zorgaanbieders, naar inkopen van zorg” Regionale zorgvraag van onze verzekerden (inhoud en marktaandeel) als uitgangspunt voor visie op zorginfrastructuur en onderhandelingsstrategie Beheersing van de zorgkosten langs de weg van doelmatigheid en kwaliteit P*Q*Q (PQ2) Stand van zaken contractering 2013 Vragen en discussie Onderhandelen op prijs, kwaliteit en volumes van zorgproducten En dus intensieve(re) uitwisseling van dit soort informatie Selectieve inkoop; van iedereen alles naar zorginkoop van de beste zorg tegen de beste prijs Dat proces kost tijd, maar wordt binnenkort ingezet voor de zorginkoop 2014 Incentives voor goede én doelmatige zorg; bijvoorbeeld in contractduur Contractering verdwijnt en zorginkoop verschijnt 27 Achmea divisie Zorg & Gezondheid 27

28 Voor de verzekerde verschillend; voor de zorgaanbieder één
Wie zijn wij? 28 28 Achmea divisie Zorg & Gezondheid 28


Download ppt "Zorginkoop MSZ 2014 Niet kiezen = verliezen Wout Adema"

Verwante presentaties


Ads door Google