De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Q[dl[ toldot Gerard Wijtsma 2 nov.2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Q[dl[ toldot Gerard Wijtsma 2 nov.2013"— Transcript van de presentatie:

1 Q[dl[ toldot Gerard Wijtsma 2 nov.2013

2 Gen.25:19-28:9 Qqxjy [dl[ hlav We elè toldot jitschak en dit (zijn de) nakomelingen (van) Isaäk

3 Stamboom

4 [dl[ hlav We elè toldot WV: en dit (zijn de) nakomelingen (van) NBG: en dit (is de) geschiedenis (van) HSV: en dit (zijn de) afstammelingen (van) NBV: en dit (is de) geschiedenis (van) DB: geslachten

5 Gen. 5:1 “Dit is het geslachtsregister van Adam
Gen.5:1 “Dit is het geslachtsregister van Adam.” Mda [dlv[ rfw hz zeh sefer toldot adam Hier wordt het woord sefer gebruikt HSV “Dit is het boek van Adams geslacht.” Sefer = boek, rol, kleitablet Rabbi Munk: "Precies zoals de woorden [dit zijn de generaties van] bij het begin van hoofdstuk 5 een nieuwe ontwikkeling aankondigde, openen de woorden [dit zijn de generaties van] ook hier een nieuw hoofdstuk in de menselijke geschiedenis."

6 “Die entstehung der Genesis” – P.J.Wiseman
11 maal toldot, 11 maal een nieuw begin 11 bronnen “Die entstehung der Genesis” – P.J.Wiseman

7 Jozef Lucas 3 Maria Mattheüs 1 Messias

8 Gen. 5:1 “Dit is het geslachtsregister van Adam
Gen.5:1 “Dit is het geslachtsregister van Adam.” Hier wordt het woord sefer gebruikt. Mda [dlv[ rfw hz zeh sefer toldot adam De HSV vertaalt dit beter: “Dit is het boek van Adams geslacht.” Sefer = boek, rol, kleitablet Mattheus gebruikte enige geschreven bronnen net als Mozes voor Genesis

9 [ddlv[ rfw hz Zeh sefer toldot Dit (is het) boek (van de) geschiedenis
eVsy xysmh Ha Masjiach Jesjoea

10 Zoon van Abraham Zaad van Abraham
STAMBOOM VAN JOZEF Mattheüs 1:1 Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. 2 Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broeders, 3 Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram, 4 Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, 5 Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï, 6 Isaï verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria, 7 Salomo verwekte Rechabeam, Rechabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asa, 8 Asa verwekte Josafat, Josafat verwekte Joram, Joram verwekte Uzzia, 9 Uzzia verwekte Jotam, Jotam verwekte Achaz, Achaz verwekte Hizkia, 10 Hizkia verwekte Manasse, Manasse verwekte Amon, Amon verwekte Josia, 11 Josia verwekte Jechonja en diens broeders ten tijde van de Babylonische ballingschap. 12 Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja Sealtiël, Sealtiël verwekte Zerubbabel, 13 Zerubbabel verwekte Abihud, Abihud verwekte Eljakim, Eljakim verwekte Azor, 14 Azor verwekte Sadok, Sadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud, 15 Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Mattan, Mattan verwekte Jakob, 16 Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus geboren is, die Christus genoemd wordt. 17 Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn veertien geslachten en van David tot de Babylonische ballingschap veertien geslachten en van de Babylonische ballingschap tot de Christus veertien geslachten. Zoon van Abraham Zaad van Abraham Gen.22:18 En met uw nageslacht (zaad) zullen alle volken der aarde gezegend worden, 

11 “de erkende zoon wordt als wettelijke erfgenaam erkend.”
STAMBOOM VAN JOZEF Mattheüs 1:1 Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. 2 Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broeders, 3 Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram, 4 Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, 5 Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï, 6 Isaï verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria, 7 Salomo verwekte Rechabeam, Rechabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asa, 8 Asa verwekte Josafat, Josafat verwekte Joram, Joram verwekte Uzzia, 9 Uzzia verwekte Jotam, Jotam verwekte Achaz, Achaz verwekte Hizkia, 10 Hizkia verwekte Manasse, Manasse verwekte Amon, Amon verwekte Josia, 11 Josia verwekte Jechonja en diens broeders ten tijde van de Babylonische ballingschap. 12 Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja Sealtiël, Sealtiël verwekte Zerubbabel, 13 Zerubbabel verwekte Abihud, Abihud verwekte Eljakim, Eljakim verwekte Azor, 14 Azor verwekte Sadok, Sadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud, 15 Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Mattan, Mattan verwekte Jakob, 16 Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus geboren is, die Christus genoemd wordt. 17 Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn veertien geslachten en van David tot de Babylonische ballingschap veertien geslachten en van de Babylonische ballingschap tot de Christus veertien geslachten. Talmud-tractaat Bava Batra 134a: “de erkende zoon wordt als wettelijke erfgenaam erkend.”

12 DE VLOEK VAN JECHONJA De stamboom van Jesjoea loopt via Jechonja en
er zijn Joden die leren dat Hij daarom geen Messias kan zijn, omdat Jechonja vervloekt was. Geen nakomeling van Jechonja kan ooit op de troon zitten. (HSV) Jeremia 22:24-27 (c.a. 645.tot ca. 587 v.Chr.) 24 Zo waar Ik leef, spreekt de HEERE, zelfs al was Chonia, de zoon van Jojakim, de koning van Juda, een zegelring (chotahm, M[vx) aan Mijn rechterhand, toch zou Ik u daarvan afrukken,en u geven in de hand van hen die u naar het leven staan, en in de hand van hen voor wie u met schrik bevangen bent, namelijk in de hand van Nebukadrezar, de koning van Babel, en in de hand van de Chaldeeën. Ik zal u en uw moeder, die u gebaard heeft, wegwerpen naar een ander land waar u niet geboren bent, en daar zult u sterven. Naar het land waarnaar zij smachten om daar terug te keren, daarheen zullen zij niet terugkeren. Is deze man, Chonia, een afgedankte, stukgeslagen kruik? Of is hij een pot waaraan niemand waarde hecht? Waarom zijn hij en zijn nageslacht weggeslingerd, ja, weggeworpen naar een land dat zij niet kenden? Land, land, land, hoor het woord van de HEERE! Zo zegt de HEERE: Schrijf deze man in als kinderloos, een man die niet voorspoedig zal zijn in zijn dagen. Niemand van zijn nageslacht zal immers voorspoedig zijn, zitten op de troon van David en weer heersen in Juda. DE VLOEK VAN JECHONJA Jechonja, Chonia, Konjahu,

13 M[vx chotahm zegelring zegel

14 kun je nooit een theorie gronden!
Jesjoea = Messias? Jesjoea ≠ Messias? Op basis van één vers kun je nooit een theorie gronden!

15 van vervloekt naar uitverkoren
OMMEKEER van vervloekt naar uitverkoren Jeremia ±645 – ±587 v.Chr. Haggai rond 520 v.Chr. 650 640 630 620 610 600 590 580 570 560 550 540 530 520 Jeremia ”Te dien dage, luidt het woord van de HERE der heerscharen, zal Ik u, Zerubbabel, zoon van Sealtiël, mijn knecht, nemen, luidt het woord des HEREN, en Ik zal u tot een zegelring (chotahm, M[vx) maken, want u heb Ik uitverkoren, luidt het woord van de HERE der heerscharen.” Haggai 2:24 (520 v.Chr.)

16 Hhmdah hrVra K[mda yrfV X…KrfV DE AARDE VERVLOEKT
Gen.3:17 En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u gebood: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Hhmdah hrVra Aroerah ha adama Vervloekt het land DE GEZEGENDE AARDE Gen.39:5 Ja, de zegen van de HEERE rustte op alles wat hij bezat, zowel in het huis als op het land. K[mda yrfV X…KrfV Oevrach oefri adamatècha Gezegend de vrucht van de aarde

17 Openbaring 22:3 En geen enkele vervloeking zal er meer zijn.

18 “Het vuur van God viel neer uit de hemel en ontbrandde”
Job 1:16  ”En de HEERE zegende het latere leven van Job meer dan zijn eerdere.” Job 42:12 

19 yme yme al ‘Noem hem Lo-Ammi, want jullie zijn mijn volk niet meer
“ Toen zei de HEER: ‘Noem hem Lo-Ammi,  want jullie zijn mijn volk niet meer en ik zal er voor jullie niet meer zijn.” Hosea 1:9 yme al yme ” Lo-Ammi noem ik weer mijn volk, en dan antwoordt hij: ‘Mijn God.’ Hosea 2:25

20 Het koninklijke geslachtsregister werd minitieus bijgehouden.
Gen.49:8 Juda, ù zullen uw broeders loven, uw hand zal zijn op de nek uwer vijanden, voor u zullen uws vaders zonen zich neerbuigen.9 Een leeuwewelp is Juda; na de roof zijt gij omhoog geklommen, mijn zoon; hij kromt zich, legt zich neder als een leeuw of als een leeuwin; wie durft hem opjagen? 10 De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heersersstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Het koninklijke geslachtsregister werd minitieus bijgehouden. Het is verloren gegaan bij de verwoesting van Jeruzalem. Dit geslachtsregister was beschikbaar en daar is Mattheus van uitgegaan.

21 Afhankelijk van het doel worden er in een stramboom namen weggelaten.
Het heilige getal 7 is leidend.

22 Gennao: geboren doen worden Ddly – jalad: ter wereld brengen Ezra 3:2
Ruth 4:18-22/ 1 Kronieken 2:1-15; 3:5-19 Mattheus 1 1 Abraham 2 Isaäk 3 Jakob 4 Juda 5 Peras Peres 6 Chesron 7 Ram Aram 8 Amminadab 9 Nachson 10 Salmon 11 Boaz 12 Obed 13 Isaï 14 David DAVID Ruth 4:18-22/ 1 Kronieken 2:1-15; 3:5-19 Mattheus 1 14 David 1 DAVID 15 Salomo 2 16 Rechabeam 3 17 Abia 4 18 Asa 5 Asaf 19 Josafat 6 20 Joram 7 21 Achazja Ontbreekt 1 22 Joas Ontbreekt 2 23 Amasja Ontbreekt 3 24 Azarja = Uzziah 8 Uzzia = Azarja 25 Jotam 9 26 Achaz 10 27 Hizkia 11 28 Manasse 12 29 Amon 13 30 Josia 31 Jojakim Ontbreekt 4 32 Jechonja JECHONJA Ruth 4:18-22/ 1 Kronieken 2:1-15; 3:5-19 Mattheüs 1 32 Jechonja 1 JECHONJA 33 Assir 2 34 Sealtiel 3 Sealtiël (pleegvader) 35 Zerubabel Z. van Pedaja 4 Zerubabel (zaad van Babel) 36 5 Abiud 37 6 Eljakim 38 7 Azor 39 8 Sadok 40 9 Achim 41 10 Eliud 42 11 Eleazar 43 12 Mattan 44 13 Jakob 45 Jozef 46 14 Jezus Matth.1:8 “Joram verwekte Uzzia” “Josia verwekte Jechonja” Egennesen Gennao: geboren doen worden Ddly – jalad: ter wereld brengen Ezra 3:2 Zerubbabel, de zoon van Sealtiël (zie ook: Ezr 3:8; 5:2; Ne 12:1; Hag 1:1, 12, 14; 2:2, 23; Mt 1:12; Lu 3:27) Joram huwde de goddeloze Atalja. Matth. Laat de koningen tot in het vierde geslacht weg.

23 Ezra 7:1   1 Kron.6:4  Aäron Eleazar Pinechas Abisua Bukki Bukki   Uzzi Zerachja Merajot Azarja ….. Amarja Achitub Sadok ………  Achimaäz ……….  Jochanan ……….. Sallum  Sallum Chilkia Chilkia   Seraja

24 Ddbd Dd =4 Dv =6 Samen: 14 3x14=42 generaties
Waarom 14 geslachten tot David 14 geslachten tot de ballingschap en 14 geslachten tot Jesjoea? DAVID Ddbd Dd =4 Dv =6 Samen: 14 3x14=42 generaties Mattheus wil zeggen: Jesjoea is de zoon van David uit het nageslacht van Abraham die tot een zegen voor de hele mensheid zal zijn.

25 dvd David Dod = geliefde
Matth.3:17 Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.

26 Er staat niet dat Eli hem verwekte!
STAMBOOM VAN MIRJAM (MARIA) Lucas 3: 23 En Hij, Jezus, was, toen Hij optrad, ongeveer dertig jaar, een zoon, naar men meende, van Jozef, de zoon van Eli, 24 de zoon van Mattat, de zoon van Levi, de zoon van Melchi, de zoon van Jannai, de zoon van Jozef, 25 de zoon van Mattatias, de zoon van Amos, de zoon van Naüm, de zoon van Hesli, de zoon van Naggai, 26 de zoon van Maät, de zoon van Mattatias, de zoon van Semeïn, de zoon van Josek, de zoon van Joda, 27 de zoon van Joanan, de zoon van Resa, de zoon van Zerubbabel, de zoon van Sealtiël, de zoon van Neri, 28 de zoon van Melchi, de zoon van Addi, de zoon van Kosam, de zoon van Elmadan, de zoon van Er, 29 de zoon van Jozua, de zoon van Eliëzer, de zoon van Jorim, de zoon van Mattat, de zoon van Levi, 30 de zoon van Simeon, de zoon van Juda, de zoon van Jozef, de zoon van Jonan, de zoon van Eljakim, 31 de zoon van Melea, de zoon van Menna, de zoon van Mattatta, de zoon van Natan, de zoon van David, 32 de zoon van Isaï, de zoon van Obed, de zoon van Boaz, de zoon van Salma, de zoon van Nachson, 33 de zoon van Amminadab, de zoon van Admin, de zoon van Arni, de zoon van Chesron, de zoon van Peres, de zoon van Juda, 34 de zoon van Jakob, de zoon van Isaak, de zoon van Abraham, de zoon van Terach, de zoon van Nachor, 35 de zoon van Serug, de zoon van Reü, de zoon van Peleg, de zoon van Eber, de zoon van Selach, 36 de zoon van Kenan, de zoon van Arpaksad, de zoon van Sem, de zoon van Noach, de zoon van Lamech, 37 de zoon van Metuselach, de zoon van Henoch, de zoon van Jered, de zoon van Mahalalel, de zoon van Kenan, 38 de zoon van Enos, de zoon van Set, de zoon van Adam, de zoon van God. De zoon van Eli Er staat niet dat Eli hem verwekte! Matth.1: 16  ”Jakob verwekte Jozef, de man van Maria.” Eli was de vader van Mirjam (Maria) In onze tijd zouden we zeggen: Jozef de schoonzoon van Eli

27 Jozef was de schoonzoon van Eli Rut was de schoondochter van Naomi
Gen.2: 24 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn. Omdat man en vrouw een vlees zijn is Jozef door het huwelijk met Maria ook zoon van Eli en Rut een dochter van Naomi  Ruth 1: 11 Maar Naomi zeide: Keert terug, mijn dochters, Jozef was de schoonzoon van Eli Rut was de schoondochter van Naomi

28 “De nakomeling van de moeder wordt niet haar nakomeling genoemd.”
STAMBOOM VAN MIRJAM (MARIA) Lucas 3: 23 En Hij, Jezus, was, toen Hij optrad, ongeveer dertig jaar, een zoon, naar men meende, van Jozef, de zoon van Eli, 24 de zoon van Mattat, de zoon van Levi, de zoon van Melchi, de zoon van Jannai, de zoon van Jozef, 25 de zoon van Mattatias, de zoon van Amos, de zoon van Naüm, de zoon van Hesli, de zoon van Naggai, 26 de zoon van Maät, de zoon van Mattatias, de zoon van Semeïn, de zoon van Josek, de zoon van Joda, 27 de zoon van Joanan, de zoon van Resa, de zoon van Zerubbabel, de zoon van Sealtiël, de zoon van Neri, 28 de zoon van Melchi, de zoon van Addi, de zoon van Kosam, de zoon van Elmadan, de zoon van Er, 29 de zoon van Jozua, de zoon van Eliëzer, de zoon van Jorim, de zoon van Mattat, de zoon van Levi, 30 de zoon van Simeon, de zoon van Juda, de zoon van Jozef, de zoon van Jonan, de zoon van Eljakim, 31 de zoon van Melea, de zoon van Menna, de zoon van Mattatta, de zoon van Natan, de zoon van David, 32 de zoon van Isaï, de zoon van Obed, de zoon van Boaz, de zoon van Salma, de zoon van Nachson, 33 de zoon van Amminadab, de zoon van Admin, de zoon van Arni, de zoon van Chesron, de zoon van Peres, de zoon van Juda, 34 de zoon van Jakob, de zoon van Isaak, de zoon van Abraham, de zoon van Terach, de zoon van Nachor, 35 de zoon van Serug, de zoon van Reü, de zoon van Peleg, de zoon van Eber, de zoon van Selach, 36 de zoon van Kenan, de zoon van Arpaksad, de zoon van Sem, de zoon van Noach, de zoon van Lamech, 37 de zoon van Metuselach, de zoon van Henoch, de zoon van Jered, de zoon van Mahalalel, de zoon van Kenan, 38 de zoon van Enos, de zoon van Set, de zoon van Adam, de zoon van God. Matth.1: 16 Jakob verwekte Jozef, de man van Maria Talmud-tractaat Bava Batra 110a: “De nakomeling van de moeder wordt niet haar nakomeling genoemd.”

29 Jesjoea het zaad van de vrouw
STAMBOOM VAN MIRJAM (MARIA) Lucas 3: 23 En Hij, Jezus, was, toen Hij optrad, ongeveer dertig jaar, een zoon, naar men meende, van Jozef, de zoon van Eli, 24 de zoon van Mattat, de zoon van Levi, de zoon van Melchi, de zoon van Jannai, de zoon van Jozef, 25 de zoon van Mattatias, de zoon van Amos, de zoon van Naüm, de zoon van Hesli, de zoon van Naggai, 26 de zoon van Maät, de zoon van Mattatias, de zoon van Semeïn, de zoon van Josek, de zoon van Joda, 27 de zoon van Joanan, de zoon van Resa, de zoon van Zerubbabel, de zoon van Sealtiël, de zoon van Neri, 28 de zoon van Melchi, de zoon van Addi, de zoon van Kosam, de zoon van Elmadan, de zoon van Er, 29 de zoon van Jozua, de zoon van Eliëzer, de zoon van Jorim, de zoon van Mattat, de zoon van Levi, 30 de zoon van Simeon, de zoon van Juda, de zoon van Jozef, de zoon van Jonan, de zoon van Eljakim, 31 de zoon van Melea, de zoon van Menna, de zoon van Mattatta, de zoon van Natan, de zoon van David, 32 de zoon van Isaï, de zoon van Obed, de zoon van Boaz, de zoon van Salma, de zoon van Nachson, 33 de zoon van Amminadab, de zoon van Admin, de zoon van Arni, de zoon van Chesron, de zoon van Peres, de zoon van Juda, 34 de zoon van Jakob, de zoon van Isaak, de zoon van Abraham, de zoon van Terach, de zoon van Nachor, 35 de zoon van Serug, de zoon van Reü, de zoon van Peleg, de zoon van Eber, de zoon van Selach, 36 de zoon van Kenan, de zoon van Arpaksad, de zoon van Sem, de zoon van Noach, de zoon van Lamech, 37 de zoon van Metuselach, de zoon van Henoch, de zoon van Jered, de zoon van Mahalalel, de zoon van Kenan, 38 de zoon van Enos, de zoon van Set, de zoon van Adam, de zoon van God. Jesjoea het zaad van de vrouw Ben haAdam Ben Elohim Gen.3: 15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.

30 Hhrsmh yh[v Vnl-N[n Nb Vnl-dly dly-yk
Jesaja 9:5/6 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare (Pele -wonderlijk) Raadsman (Joets-raad), Sterke God (El Gibor), Eeuwige Vader (Avi-ad), Vredevorst (Sar Sjalom). Hhrsmh yh[v Vnl-N[n Nb Vnl-dly dly-yk Kie jeled joelad-lanoe ben nitan-lanoe wa tehie ha misjrah Mvls-rs deyba rvbg la JeVy alp vms arqyv vmks-le al-sjikmo wa jiqra smo pele joets el gibor aviad sar sjalom Deze Godsnamen kunnen niet duiden op JHWH zelf! kind - geboren – zoon – gegeven  jeled – joelad – ben - nitan

31 HAFTARA LEZING Jesaja 52:13 Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn, hij zal verhoogd, ja, ten hoogste verheven zijn. 14 Zoals velen zich over u ontzet hebben – zozeer misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning, en niet meer als die der mensenkinderen zijn gestalte – 15 zó zal hij vele volken doen opspringen, om hem zullen koningen verstommen, want wat hun niet verteld was, zien zij, en wat zij niet gehoord hadden, vernemen zij. Jesaja 53: 1 Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des HEREN geopenbaard? 2 Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde; hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. 3 Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. 4 Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. 5 Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. 

32 Jesaja 53:16 Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. 7 Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. 8 Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. 9 En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. 10 Maar het behaagde de HEREhem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des HEREN zal door zijn hand voortgang hebben. 11 Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe; door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal hij dragen. 12 Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft.

33 who was bruised for our sins."
Targoem Jonathan: "My servant, the Messiah, will be great, who was bruised for our sins." Jonathan Ben Uzziël


Download ppt "Q[dl[ toldot Gerard Wijtsma 2 nov.2013"

Verwante presentaties


Ads door Google