De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De problemen met het kwantitatieve lerarentekort vallen in het niet bij de dreigende daling in de kwaliteit van het pedagogisch didactisch handelen van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De problemen met het kwantitatieve lerarentekort vallen in het niet bij de dreigende daling in de kwaliteit van het pedagogisch didactisch handelen van."— Transcript van de presentatie:

1 De problemen met het kwantitatieve lerarentekort vallen in het niet bij de dreigende daling in de kwaliteit van het pedagogisch didactisch handelen van het lerarencorps in het voortgezet onderwijs Wim van de Grift Onderwijs Research Dagen Groningen 2014

2 Het kwantitatieve tekort aan leraren in het voortgezet onderwijs Het lerarentekort in het voortgezet onderwijs wordt groter door De verhoging van het onderwijsniveau van de bevolking De vergrijzing van het lerarencorps De uitval van jonge leraren uit het beroep Het lerarentekort in het voortgezet onderwijs wordt kleiner omdat de uitval van jonge bevoegde leraren is kleiner dan verwacht door de afnemende instroom van 12-jarigen in het voortgezet onderwijs Na 2018 is het lerarentekort in het voortgezet onderwijs verwaarloosbaar Doordat het lerarentekort maar 4 jaar duurt zal het vooral tot taakverzwaring voor leraren leiden

3 Het pedagogisch didactische kwaliteit van leraren in het voortgezet onderwijs De pedagogisch didactische kwaliteit van het lerarencorps in het voortgezet onderwijs zal achteruit gaan doordat een grote groep oudere ervaren leraren vervangen wordt door jonge nog onervaren leraren De achteruitgang in kwaliteit gaat vooral ten koste van de moelijker pedagogisch didactische vaardigheden die nu net nodig zijn om adequaat te kunnen inspelen op De toegenomen heterogeniteit in het voorgezet onderwijs die is ontstaan doordat meer leerlingen naar HAVO en VWO gaan dan vroeger Wanneer we hier niet tijdig mee aan de slag gaan, dan gaan de (gemiddelde) prestaties van de leerlingen dalen, en dat heeft gevolgen voor onze economie

4 Leeftijden van leraren in het voortgezet onderwijs in 2010 (EaG, 2012) Vanaf 2016 gaat een grote groep zeer ervaren leraren het voortgezet onderwijs verlaten Zij worden vervangen door een kleine groep beginnende leraren Als we niets doen, leidt dat tot vergroting van het lerarentekort, en daling in de kwaliteit van het lerarencorps

5 % leerlingen dat naar HAVO of VWO gaat (CBS, statline) De afgelopen 23 jaar is 13% meer leerlingen naar havo en vwo gegaan Leerlingen die naar hogere opleidingen gaan, verblijven een jaar langer in het voortgezet onderwijs De verhoging van het onderwijsniveau van de bevolking draagt door dat extra jaar bij aan de groei van het lerarentekort

6 Ongeveer 25% van de beginnende leraren verlaat binnen 5 jaar de school waar ze hun loopbaan zijn begonnen (Centerdata, 2012; De Jonge & De Muijnck, 2002; OCW, 2003; 2010; Van Kregten & Moerkamp, 2004). Dit is overigens allerminst een specifiek Nederlands probleem (Algozzine, Gretes, Queen, Cowan-Hathcock, 2007; Andrews, Gilbert & Martin, ###; Ingersoll & Smith, 2003; Alliance for Excellent Education, 2004; Danielson, 2002). Maar hoe zijn die percentages precies opgebouwd? Uitval van beginnende leraren uit het beroep

7 Stoppen en hoppen Niet alle beginnende leraren die hun eerste baan verlaten, verlaten ook het beroep 14% hopt binnen 3 jaar naar een andere baan in het onderwijs en is dus niet voor het onderwijs verloren, en slechts 16% van de beginnende leraren verlaat binnen 3 jaar het beroep Bevoegd en onbevoegd Niet alle beginnende leraren zijn bevoegd 34% van de beginnende leraren is niet bevoegd is voor het geven van les in het voortgezet onderwijs, en slechts 66% van de beginnende leraren is afgestudeerd aan een universiteit of hogeschool Van de Grift, W. & Helms-Lorenz, M. (2013). Waarom verlaten zoveel beginnende leraren de school waar zij hun carrière begonnen. Van twaalf tot achttien, 23(8). Uitval van beginnende leraren uit het beroep

8 Als we de beginnende leraren uitsplitsen naar bevoegd en onbevoegd en dan naar stoppen en hoppen kijken, dan blijkt: ‘Slechts’ 9% van de afgestudeerde leraren verlaat binnen 3 jaar het beroep Van de Grift, W. & Helms-Lorenz, M. (2013). Waarom verlaten zoveel beginnende leraren de school waar zij hun carrière begonnen. Van twaalf tot achttien, 23(8). Uitval van beginnende leraren uit het beroep bevoegde leraren (n=222)onbevoegden (n=116) abs.% % blijft in eerste baan17578.86253.5 hopt binnen 3 jaar2712.22017.2 stopt binnen 3 jaar209.03429.3 222100.0116100.0

9 Instroom van 12-jarigen het voortgezet onderwijs in 2010 (CBS, STATline) Vanaf 2013 krimpt de instroom leerlingen van 207.000 geleidelijk naar 182.000 in 2020 Deze daling van bijna 12% zal het lerarentekort mitigeren

10 ‘Optimistische’ schatting van de onvervulde vraag naar leraren in het voortgezet onderwijs (CentERdata, 2013, 66) Na 2018 zal het leraren- tekort in het voortgezet onderwijs verwaar- loosbaar zijn

11 Wetend, dat het lerarentekort in het voortgezet onderwijs na 2018 verwaarloosbaar zal zijn (CentERdata, 2013), lopen we in de komende periode tot 2018 het risico dat beleidsmakers en bestuurders ‘aan de knoppen gaan draaien’: Langer doorwerken van ervaren leraren De klasgrootte verhogen Het aantal lesuren per docent verhogen Grotere inzet van ‘blended learning’ en video-onderwijs Relatief eenvoudige mitigerende processen

12 Het ‘kwalitatieve’ lerarentekort Het probleem van het ‘kwalitatieve lerarentekort’ zou in het voortgezet onderwijs wel eens groter kunnen zijn dan het kwantitatieve tekort, dat na 2018 afgelopen is De beginnende leraren die de komende jaren de uitstromende ervaren leraren gaan vervangen, liggen in pedagogisch didactische vaardigheid nog ver achter bij de ervaren leraar Dit alles kan ten koste gaan van de prestaties van onze leerlingen

13 Pedagogisch didactische vaardigheid en ervaring van 1604 leraren in het voortgez. onderwijs (gemidd.=21.91; s.d.=6.85) Beginnende leraren liggen ongeveer twee derde standaard deviatie achter bij de gemiddelde leraar en zij liggen een volle standaard deviatie achter bij de ‘top’ leraar Van de Grift W.J.C.M. (2013). Betere leraren, beter onderwijs: Wat is nodig om over voldoende hoog gekwalificeerde leraren te kunnen beschikken? Schoolmanagement Totaal 15, 4-12.

14 Waarom is dit een serieus probleem? De kwaliteit van het pedagogisch didactisch handelen is niet alleen gerelateerd aan leerwinst maar ook aan het later inkomen van leerlingen Leerlingen van leraren die een standaard deviatie beter zijn, boeken 10% tot 25% meer leerwinst (Aaronson, Barrow & Sander, 2007; Brandsma & Knuver, 1989; Bosker & Witziers, 1996; Hanushek & Rivkin, 2010; Houtveen & Van de Grift, 2007a; 2007b; Kane & Staiger, 2008; Rivkin, Hanushek & Kain, 2005; Roeleveld, 2003; Rockoff, 2004; Wijnstra, Ouwens & Béguin, 2003) Leerlingen van leraren die een standaard deviatie beter zijn, verdienen op latere leeftijd gemiddeld 20.000 dollar meer (Hanushek, 2011)

15 Beroepservaring van leraren en leerlingprestaties Leigh, A. (2010). Estimating Teacher Effectiveness from two- year changes in students' test scores Economics of Education Review, 29, 480-488.

16 Wat kan gedaan worden om uitval van beginnende leraren uit het beroep te beperken? maar Wat kan gedaan worden – om de ontwikkeling van pedagogisch didactische vaardigheden van net afgestudeerde en beginnende leraren te versnellen, en – om de groep leraren met 20-25 jaar ervaring uit de dip te halen? Het belangrijkste probleem is dus eigenlijk niet

17 Pedagogisch didactische vaardigheid en ervaring (n=1604; gemiddelde=21.91; sd=6.85) Stel dat afstudeerders beginnende leraren, en leraren met veel ervaring 25% van een standaard deviatie zouden groeien in pedagogisch didactische vaardigheid Van de Grift W.J.C.M. (2013). Betere leraren, beter onderwijs: Wat is nodig om over voldoende hoog gekwalificeerde leraren te kunnen beschikken? Schoolmanagement Totaal 15, 4-12.

18 ICALT-Raschschaal ‘De leraar …’ n=1604 observaties Gemiddelde =21.91 Stand. deviatie=6.85 1 toont in gedrag en taalgebruik respect voor leerlingen 01 -5.57 2 geeft duidelijke uitleg van de leerstof 01 -1.94 3 zorgt voor ontspannen sfeer 01 -1.78 4 ondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen 01 -1.05 5 geeft feedback aan de leerlingen 01 -.99 6 zorgt voor een ordelijk verloop van de les 01 -.95 7 zorgt voor wederzijds respect 01 -.85 8 zorgt voor doelmatig klassenmanagement 01 -.76 9 geeft goed gestructureerd les 01 -.71 10 bevordert dat leerlingen hun best doen 01 -.67 11 gebruikt leertijd efficiënt 01 -.67 12 gaat tijdens verwerking na of leerlingen opdrachten goed uitvoeren 01 -.50 13 stelt vragen die leerlingen tot denken aanzetten 01 -.42 14 betrekt alle leerlingen bij de les 01 -.12 15 verduidelijkt bij de aanvang van de les de lesdoelen 01 -.12 16 hanteert werkvormen die leerlingen activeren 01 -.04 17 duidelijke uitleg van didactische hulpmiddelen en opdrachten 01.16 18 stimuleert leerlingen om over oplossingen na te denken 01.16 19 gaat tijdens instructie na of leerlingen de leerstof hebben begrepen 01.23 20 stimuleert het zelfvertrouwen van zwakke leerlingen 01.36 21 zorgt voor interactieve instructie 01.65 22 moedigt kritisch denken van leerlingen aan 01.65 23 bevordert het toepassen van het geleerde 01.71 24 laat leerlingen hardop denken 01.81 25 leert leerlingen hoe complexe problemen te vereenvoudigen 01 1.26 26 gaat na of de lesdoelen werden bereikt 01 1.32 27 stimuleert het gebruik van controle activiteiten 01 1.54 28 leert leerlingen oplossingen checken 01 1.57 29 stemt de instructie af op relevante verschillen tussen leerlingen 01 1.79 30 vraagt leerlingen na te denken over strategieën bij de aanpak 01 1.82 31 biedt zwakke leerlingen extra leer-en instructietijd 01 1.86 32stemt verwerking van leerstof af op verschillen tussen leerlingen 01 2.26 Van de Grift, W., Helms-Lorenz, M., & Maulana, R (2014). Teaching skills of student teachers: Calibration and validation of an observation instrument. Submitted

19 ICALT-Raschschaal ‘De leraar …’ (n=1604; gem=21.91; sd=6.85) toont in gedrag en taalgebruik respect voor leerlingen -5.571 geeft duidelijke uitleg van de leerstof -1.942 zorgt voor ontspannen sfeer -1.783 Veilig onderwijsleerklimaatondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen -1.054 geeft feedback aan de leerlingen -.995 zorgt voor een ordelijk verloop van de les -.956 zorgt voor wederzijds respect -.857 zorgt voor doelmatig klassenmanagement -.768 geeft goed gestructureerd les -.719 bevordert dat leerlingen hun best doen -.6710 Doelmatig klasmanagementgebruikt leertijd efficiënt -.6711 gaat tijdens verwerking na of leerlingen opdrachten goed uitvoeren -.5012 stelt vragen die leerlingen tot denken aanzetten -.4213 betrekt alle leerlingen bij de les -.1214 verduidelijkt bij de aanvang van de les de lesdoelen -.1215 hanteert werkvormen die leerlingen activeren -.0416 Duidelijke instructieduidelijke uitleg van didactische hulpmiddelen en opdrachten.1617 stimuleert leerlingen om over oplossingen na te denken.1618startende leraar gaat tijdens instructie na of leerlingen de leerstof hebben begrepen.2319 stimuleert het zelfvertrouwen van zwakke leerlingen.3620 Activeren van leerlingenzorgt voor interactieve instructie.6521 moedigt kritisch denken van leerlingen aan.6522grand mean bevordert het toepassen van het geleerde.7123 laat leerlingen hardop denken.8124 leert leerlingen hoe complexe problemen te vereenvoudigen 1.262516-20 jr ervaring gaat na of de lesdoelen werden bereikt 1.3226 stimuleert het gebruik van controle activiteiten 1.5427 Leerlingen leren hoe te lerenleert leerlingen oplossingen checken 1.5728 stemt de instructie af op relevante verschillen tussen leerlingen 1.7929 vraagt leerlingen na te denken over strategieën bij de aanpak 1.8230 biedt zwakke leerlingen extra leer-en instructietijd 1.8631 Afstemmen op verschillnenstemt verwerking van leerstof af op verschillen tussen leerlingen 2.2632 Van de Grift, W., Helms-Lorenz, M., & Maulana, R (2014). Teaching skills of student teachers: Calibration and validation of an observation instrument. Submitted

20 We moeten niet alleen het niveau van het lerarencorps stabiel zien te houden; het niveau moet eigenlijk omhoog, want …

21 Er zijn nog andere gevolgen van de toename van het percentage leerlingen dat naar HAVO of VWO gaat De toename van het percentage leerlingen brengt met zich mee dat de havo en vo klassen heterogener worden de klassen in de basisberoepsgerichte leerweg homogener worden Onderzoeksbevindingen Goede leerlingen presteren beter in homogene klassen Zwakke leerlingen presteren beter in heterogene klassen Kulik & Kulik (1982); Lou, Abrami, Spence, Poulsen, Chambers, et al. (1996); Slavin (1996); Betts & Shkolnik (2000); Boaler, Wiliam & Brown (2000); Hallinan, Bottoms, Pallas & Palla (2003); Reezigt, Houtveen & Van de Grift (2001); Wiliam & Bartholomew (2004); Corno (2008) Maar het omgekeerde gebeurt! Dat betekent dat leraren meer maatwerk moeten leveren om dezelfde prestaties bij hun leerlingen te bereiken

22 hoger % leerlingen naar havo/vwo Niveau verhoging van ons onderwijs stelsel Toename heterogeniteit in hogere VO- vormen Toegenomen homogeniteit in basisber. leerweg meer zwak presterende leerlingen minder excellent presterende leerlingen Verlaging van de gemiddelde onderwijs prestaties De paradox van Niveauverhoging en Prestatiedaling

23 Gemiddelde prestaties van onze 15-jarigen (PISA 2000-2012) jaargemiddelde score lezen bij PISA gemiddelde score wiskunde bij PISA gemiddelde score science bij PISA % leerlingen dat naar havo en vwo gaat 2000532--38.3 2003513538-- 200650753152543.5 200950852652244.1 201251152652245.5

24 Beginnende leraren moeten sneller leren om Als we een dalende trend in de PISA-resultaten willen voorkomen, en door willen gaan met de verhoging van het onderwijsniveau van de bevolking, en dan moet de kwaliteit van het pedagogisch didactisch handelen van het lerarencorps niet gelijk blijven, maar omhoog Dat kan door zowel van net afgestudeerde leraren als van beginnende leraren te verlangen dat ze eerder leren: leerlingen te activeren leerlingen te leren hoe ze iets moeten leren, en vooral in te spelen op verschillen tussen leerlingen

25 Meedoen aan het groot landelijk longitudinaal onderzoek? De Rijksuniversiteit Groningen start binnenkort met longitudinaal onderzoek naar de professionele ontwikkeling van beroepsvaardigheden van (beginnende) leraren Als wilt deelnemen, neem dan contact op met: W.J.C.M.van.de.Grift@RUG.NL of M.Helms-Lorenz@RUG.NL Deze PowerPoint is te vinden op: http://www.rug.nl/staff/w.j.c.m.van.de.grift/research

26 ICALT-Raschschaal ‘De leraar …’ (n=1604; gem=21.91; sd=6.85) toont in gedrag en taalgebruik respect voor leerlingen -5.571normering geeft duidelijke uitleg van de leerstof -1.942 zorgt voor ontspannen sfeer -1.783 Veilig onderwijsleerklimaatondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen -1.054 geeft feedback aan de leerlingen -.995 zorgt voor een ordelijk verloop van de les -.956 zorgt voor wederzijds respect -.857halverwege opleiding zorgt voor doelmatig klassenmanagement -.768 geeft goed gestructureerd les -.719 bevordert dat leerlingen hun best doen -.6710 Doelmatig klasmanagementgebruikt leertijd efficiënt -.6711 gaat tijdens verwerking na of leerlingen opdrachten goed uitvoeren -.5012 stelt vragen die leerlingen tot denken aanzetten -.4213 betrekt alle leerlingen bij de les -.1214 verduidelijkt bij de aanvang van de les de lesdoelen -.1215 hanteert werkvormen die leerlingen activeren -.0416 Duidelijke instructieduidelijke uitleg van didactische hulpmiddelen en opdrachten.1617 stimuleert leerlingen om over oplossingen na te denken.1618 gaat tijdens instructie na of leerlingen de leerstof hebben begrepen.2319startende leraar stimuleert het zelfvertrouwen van zwakke leerlingen.3620 Activeren van leerlingenzorgt voor interactieve instructie.65211-5 jr ervaring moedigt kritisch denken van leerlingen aan.6522gemiddelde leraar bevordert het toepassen van het geleerde.71236-15 jr ervaring laat leerlingen hardop denken.8124 leert leerlingen hoe complexe problemen te vereenvoudigen 1.262516-20 jr ervaring gaat na of de lesdoelen werden bereikt 1.3226 stimuleert het gebruik van controle activiteiten 1.5427 Leerlingen leren hoe te lerenleert leerlingen oplossingen checken 1.5728 stemt de instructie af op relevante verschillen tussen leerlingen 1.7929 vraagt leerlingen na te denken over strategieën bij de aanpak 1.8230 biedt zwakke leerlingen extra leer-en instructietijd 1.8631 Afstemmen op verschillnenstemt verwerking van leerstof af op verschillen tussen leerlingen 2.2632

27 ICALT-Raschschaal ‘De leraar …’ n=1604 gem=21.91 sd=6.85 1 toont in gedrag en taalgebruik respect voor leerlingen 01 -5.57 2 geeft duidelijke uitleg van de leerstof 01 -1.94 3 zorgt voor ontspannen sfeer 01 -1.78 4 ondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen 01 -1.05 5 geeft feedback aan de leerlingen 01 -.99 6 zorgt voor een ordelijk verloop van de les 01 -.95 7 zorgt voor wederzijds respect 01 -.85 8 zorgt voor doelmatig klassenmanagement 01 -.76 9 geeft goed gestructureerd les 01 -.71 10 bevordert dat leerlingen hun best doen 01 -.67 11 gebruikt leertijd efficiënt 01 -.67 12 gaat tijdens verwerking na of leerlingen opdrachten goed uitvoeren 01 -.50 13 stelt vragen die leerlingen tot denken aanzetten 01 -.42 14 betrekt alle leerlingen bij de les 01 -.12 15 verduidelijkt bij de aanvang van de les de lesdoelen 01 -.12 16 hanteert werkvormen die leerlingen activeren 01 -.04 17 duidelijke uitleg van didactische hulpmiddelen en opdrachten 01.16 18 stimuleert leerlingen om over oplossingen na te denken 01.16 19 gaat tijdens instructie na of leerlingen de leerstof hebben begrepen 01.23 20 stimuleert het zelfvertrouwen van zwakke leerlingen 01.36 21 zorgt voor interactieve instructie 01.65 22 moedigt kritisch denken van leerlingen aan 01.65 23 bevordert het toepassen van het geleerde 01.71 24 laat leerlingen hardop denken 01.81 25 leert leerlingen hoe complexe problemen te vereenvoudigen 01 1.26 26 gaat na of de lesdoelen werden bereikt 01 1.32 27 stimuleert het gebruik van controle activiteiten 01 1.54 28 leert leerlingen oplossingen checken 01 1.57 29 stemt de instructie af op relevante verschillen tussen leerlingen 01 1.79 30 vraagt leerlingen na te denken over strategieën bij de aanpak 01 1.82 31 biedt zwakke leerlingen extra leer-en instructietijd 01 1.86 32stemt verwerking van leerstof af op verschillen tussen leerlingen 01 2.26

28 ICALT-Raschschaal ‘De leraar …’ n=1604 gem=21.91 sd=6.85 toont in gedrag en taalgebruik respect voor leerlingen1normering geeft duidelijke uitleg van de leerstof2 zorgt voor ontspannen sfeer3 ondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen4 geeft feedback aan de leerlingen5 zorgt voor een ordelijk verloop van de les6 zorgt voor wederzijds respect7 halverwege opleiding zorgt voor doelmatig klassenmanagement8 geeft goed gestructureerd les9 bevordert dat leerlingen hun best doen10 gebruikt leertijd efficiënt11 gaat tijdens verwerking na of leerlingen opdrachten goed uitvoeren12 stelt vragen die leerlingen tot denken aanzetten13 betrekt alle leerlingen bij de les14 verduidelijkt bij de aanvang van de les de lesdoelen15 hanteert werkvormen die leerlingen activeren16 duidelijke uitleg van didactische hulpmiddelen en opdrachten17 stimuleert leerlingen om over oplossingen na te denken18 gaat tijdens instructie na of leerlingen de leerstof hebben begrepen19 startende leraar stimuleert het zelfvertrouwen van zwakke leerlingen20 zorgt voor interactieve instructie211-5 jr erv. moedigt kritisch denken van leerlingen aan22gem. leraar bevordert het toepassen van het geleerde23 6-15 jr ervaring laat leerlingen hardop denken24 leert leerlingen hoe complexe problemen te vereenvoudigen25 16-20 jr ervaring gaat na of de lesdoelen werden bereikt26 stimuleert het gebruik van controle activiteiten27 leert leerlingen oplossingen checken28 stemt de instructie af op relevante verschillen tussen leerlingen29 vraagt leerlingen na te denken over strategieën bij de aanpak30 biedt zwakke leerlingen extra leer-en instructietijd31 stemt verwerking van leerstof af op verschillen tussen leerlingen32 Van de Grift, W., Helms-Lorenz, M., & Maulana, R (2014). Teaching skills of student teachers: Calibration and validation of an observation instrument. Submitted

29 Veilig onderwijsleerklimaat bieden toont in gedrag en taalgebruik respect voor leerlingen1 geeft duidelijke uitleg van de leerstof2 zorgt voor ontspannen sfeer3 ondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen4 geeft feedback aan de leerlingen5 zorgt voor een ordelijk verloop van de les6 zorgt voor wederzijds respect7 zorgt voor doelmatig klassenmanagement8 geeft goed gestructureerd les9 bevordert dat leerlingen hun best doen10 gebruikt leertijd efficiënt11 -1sd startende leraar gaat tijdens verwerking na of leerlingen opdrachten goed uitvoeren12 stelt vragen die leerlingen tot denken aanzetten13 betrekt alle leerlingen bij de les14 verduidelijkt bij de aanvang van de les de lesdoelen15 hanteert werkvormen die leerlingen activeren16 duidelijke uitleg van didactische hulpmiddelen en opdrachten17 stimuleert leerlingen om over oplossingen na te denken18 gaat tijdens instructie na of leerlingen de leerstof hebben begrepen19 stimuleert het zelfvertrouwen van zwakke leerlingen20 zorgt voor interactieve instructie21 Grand mean moedigt kritisch denken van leerlingen aan22 bevordert het toepassen van het geleerde23 16-20 jr ervaring laat leerlingen hardop denken24 leert leerlingen hoe complexe problemen te vereenvoudigen25 gaat na of de lesdoelen werden bereikt26 stimuleert het gebruik van controle activiteiten27 leert leerlingen oplossingen checken28 stemt de instructie af op relevante verschillen tussen leerlingen29 vraagt leerlingen na te denken over strategieën bij de aanpak30 biedt zwakke leerlingen extra leer-en instructietijd31 stemt verwerking van leerstof af op verschillen tussen leerlingen32+1sd Inspelen op verschillen tussen leerlingen Leerlingen leren hoe iets te leren Activeren van leerlingen Efficiënt klasmanagement Heldere instrructie


Download ppt "De problemen met het kwantitatieve lerarentekort vallen in het niet bij de dreigende daling in de kwaliteit van het pedagogisch didactisch handelen van."

Verwante presentaties


Ads door Google