De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ISRAEL: Teken èn Waarschuwing voor de volken!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ISRAEL: Teken èn Waarschuwing voor de volken!."— Transcript van de presentatie:

1 ISRAEL: Teken èn Waarschuwing voor de volken!

2 Deze dia in uw presentatie invoegen
Sla deze sjabloon op uw computer op als een presentatie (.ppt-bestand). Open de presentatie waarin u de dia wilt invoegen. Plaats op de tab Dia's het invoegpunt na de dia die vooraf zal gaan aan de dia die u wilt invoegen. (Zorg ervoor dat er geen dia's zijn geselecteerd. Het invoegpunt moet zich tussen de dia's bevinden.) Klik op Dia's uit bestanden in het menu Invoegen. Klik op de tab Diazoeker in het dialoogvenster Presentatie zoeken. Klik op Bladeren, zoek en selecteer de presentatie met de dia die u wilt invoegen en klik vervolgens op Openen. Selecteer in het dialoogvenster Dia's uit bestanden de dia die u wilt invoegen. Schakel het selectievakje Opmaak van bron behouden in. Als u dit nalaat, wordt de gekopieerde dia opgemaakt op basis van het ontwerp van de dia die in de presentatie aan deze dia voorafgaat. Klik op Invoegen. Klik op Sluiten.

3 Deze dia in uw presentatie invoegen
Sla deze sjabloon op uw computer op als een presentatie (.ppt-bestand). Open de presentatie waarin u de dia wilt invoegen. Plaats op de tab Dia's het invoegpunt na de dia die vooraf zal gaan aan de dia die u wilt invoegen. (Zorg ervoor dat er geen dia's zijn geselecteerd. Het invoegpunt moet zich tussen de dia's bevinden.) Klik op Dia's uit bestanden in het menu Invoegen. Klik op de tab Diazoeker in het dialoogvenster Presentatie zoeken. Klik op Bladeren, zoek en selecteer de presentatie met de dia die u wilt invoegen en klik vervolgens op Openen. Selecteer in het dialoogvenster Dia's uit bestanden de dia die u wilt invoegen. Schakel het selectievakje Opmaak van bron behouden in. Als u dit nalaat, wordt de gekopieerde dia opgemaakt op basis van het ontwerp van de dia die in de presentatie aan deze dia voorafgaat. Klik op Invoegen. Klik op Sluiten.

4 Deze dia in uw presentatie invoegen
Sla deze sjabloon op uw computer op als een presentatie (.ppt-bestand). Open de presentatie waarin u de dia wilt invoegen. Plaats op de tab Dia's het invoegpunt na de dia die vooraf zal gaan aan de dia die u wilt invoegen. (Zorg ervoor dat er geen dia's zijn geselecteerd. Het invoegpunt moet zich tussen de dia's bevinden.) Klik op Dia's uit bestanden in het menu Invoegen. Klik op de tab Diazoeker in het dialoogvenster Presentatie zoeken. Klik op Bladeren, zoek en selecteer de presentatie met de dia die u wilt invoegen en klik vervolgens op Openen. Selecteer in het dialoogvenster Dia's uit bestanden de dia die u wilt invoegen. Schakel het selectievakje Opmaak van bron behouden in. Als u dit nalaat, wordt de gekopieerde dia opgemaakt op basis van het ontwerp van de dia die in de presentatie aan deze dia voorafgaat. Klik op Invoegen. Klik op Sluiten.

5 Opgericht in 1991 tijdens de Golfoorlog
Doel: Joodse mensen bemoedigen en helpen terugkeren naar Israël

6 Vanaf 1992 -2004 hebben 40.000 Joden alijah per schip gemaakt.
Van Odessa naar Haifa. “….en de schepen van Tarsis zullen de eerste zijn om uw kinderen van verre te brengen,” Jes. 60:9

7

8 “Wie zijn dezen, die daar komen aangevlogen als een wolk,als duiven naar hun til?” Jes. 60:8

9 Gustav & Elsa Scheller, oprichter van Ebenezer Operatie Exodus

10 Helpen met de alijah!

11 De Bijbel open met de folder van Ebenezer over alijah erbij!

12 Alijah vanuit alle landen!
“Ik doe uw nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug, breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde.” Jesaja 49 :22

13 “…maar in de dagen van de stem van de zevende engel,
wanneer hij bazuinen zal, is ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk Hij zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd.” Openbaring 10:7 Enkele geheimenissen in de Bijbel: De Messias Wedergeboorte Israëls verharding Bruid van de Messias: Israël en de gemeente Babylon, de wetteloosheid “.. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is,...” Efeze 2:19-20 “En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde..”Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden.” Openb.17:5 en 2 Thes.2:7 “..het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen. Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid.” Kol. 1:26-27 “Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan.” Rom. 11:25 “En buiten twijfel, groot is het geheimenis der godsvrucht: Die Zich geopenbaard heeft in het vlees, is gerechtvaardigd door de Geest, is verschenen aan de engelen, is verkondigd onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid.” 1 Tim.3:16 Deze dia in uw presentatie invoegen Sla deze sjabloon op uw computer op als een presentatie (.ppt-bestand). Open de presentatie waarin u de dia wilt invoegen. Plaats op de tab Dia's het invoegpunt na de dia die vooraf zal gaan aan de dia die u wilt invoegen. (Zorg ervoor dat er geen dia's zijn geselecteerd. Het invoegpunt moet zich tussen de dia's bevinden.) Klik op Dia's uit bestanden in het menu Invoegen. Klik op de tab Diazoeker in het dialoogvenster Presentatie zoeken. Klik op Bladeren, zoek en selecteer de presentatie met de dia die u wilt invoegen en klik vervolgens op Openen. Selecteer in het dialoogvenster Dia's uit bestanden de dia die u wilt invoegen. Schakel het selectievakje Opmaak van bron behouden in. Als u dit nalaat, wordt de gekopieerde dia opgemaakt op basis van het ontwerp van de dia die in de presentatie aan deze dia voorafgaat. Klik op Invoegen. Klik op Sluiten.

14 Babylon/wetteloosheid Koninkrijk der hemelen
Paradijs Babylon/wetteloosheid Verhar-ding Weder-geboorte Jood & Heiden Bruid van de Messias Koninkrijk der hemelen Deze dia in uw presentatie invoegen Sla deze sjabloon op uw computer op als een presentatie (.ppt-bestand). Open de presentatie waarin u de dia wilt invoegen. Plaats op de tab Dia's het invoegpunt na de dia die vooraf zal gaan aan de dia die u wilt invoegen. (Zorg ervoor dat er geen dia's zijn geselecteerd. Het invoegpunt moet zich tussen de dia's bevinden.) Klik op Dia's uit bestanden in het menu Invoegen. Klik op de tab Diazoeker in het dialoogvenster Presentatie zoeken. Klik op Bladeren, zoek en selecteer de presentatie met de dia die u wilt invoegen en klik vervolgens op Openen. Selecteer in het dialoogvenster Dia's uit bestanden de dia die u wilt invoegen. Schakel het selectievakje Opmaak van bron behouden in. Als u dit nalaat, wordt de gekopieerde dia opgemaakt op basis van het ontwerp van de dia die in de presentatie aan deze dia voorafgaat. Klik op Invoegen. Klik op Sluiten.

15 De leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen: ‘Waarom spreekt u
in gelijkenissen tot hen?’ Hij antwoordde: ‘Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen, hun is dat niet gegeven. Want wie heeft zal nog meer krijgen, en het zal overvloedig zijn; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen. Dit is de reden waarom ik in gelijkenissen tot hen spreek: omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen. In hen komt deze profetie van Jesaja tot vervulling: “Jullie zullen goed luisteren maar niets begrijpen, en jullie zullen goed kijken maar geen inzicht hebben. Want het hart van dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof en hun ogen houden zij gesloten. Met hun ogen willen ze niets zien, met hun oren niets horen, met hun hart niets begrijpen. Want anders zouden ze tot inkeer komen en zou ik hen genezen.” Gelukkig jullie ogen omdat ze zien, en jullie oren omdat ze horen! Want ik verzeker jullie: vele profeten en rechtvaardigen hebben ernaar verlangd te zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en te horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen Mattheus 13:10-17 Deze dia in uw presentatie invoegen Sla deze sjabloon op uw computer op als een presentatie (.ppt-bestand). Open de presentatie waarin u de dia wilt invoegen. Plaats op de tab Dia's het invoegpunt na de dia die vooraf zal gaan aan de dia die u wilt invoegen. (Zorg ervoor dat er geen dia's zijn geselecteerd. Het invoegpunt moet zich tussen de dia's bevinden.) Klik op Dia's uit bestanden in het menu Invoegen. Klik op de tab Diazoeker in het dialoogvenster Presentatie zoeken. Klik op Bladeren, zoek en selecteer de presentatie met de dia die u wilt invoegen en klik vervolgens op Openen. Selecteer in het dialoogvenster Dia's uit bestanden de dia die u wilt invoegen. Schakel het selectievakje Opmaak van bron behouden in. Als u dit nalaat, wordt de gekopieerde dia opgemaakt op basis van het ontwerp van de dia die in de presentatie aan deze dia voorafgaat. Klik op Invoegen. Klik op Sluiten.

16 Hij zei: Wie zal Ik zenden? Wie zal er voor Ons gaan?
Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij. Toen zei Hij: Ga en zeg tegen dit volk: Luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken. Maak het hart van dit volk vet, en stop hun oren toe, en sluit hun ogen; anders zullen zij met hun ogen zien, en met hun oren horen, en met hun hart begrijpen en zich bekeren, en zal Hij hen genezen. Toen zei ik: Hoelang, Heere? Hij zei: Totdat de steden verwoest zijn, zodat er geen inwoner meer is, en de huizen, zodat er geen mens meer in is, en het land verworden is tot een woestenij. Want de HEERE zal de mensen ver weg doen gaan, en de verlatenheid in het land zal groot zijn. Al zal daarin nog een tiende deel over zijn, het zal weer verwoest worden. Maar zoals van de eik en de haageik na het omhakken een stronk overblijft, zal hun stronk een heilig zaad zijn. Jesaja 6:8-13 Deze dia in uw presentatie invoegen Sla deze sjabloon op uw computer op als een presentatie (.ppt-bestand). Open de presentatie waarin u de dia wilt invoegen. Plaats op de tab Dia's het invoegpunt na de dia die vooraf zal gaan aan de dia die u wilt invoegen. (Zorg ervoor dat er geen dia's zijn geselecteerd. Het invoegpunt moet zich tussen de dia's bevinden.) Klik op Dia's uit bestanden in het menu Invoegen. Klik op de tab Diazoeker in het dialoogvenster Presentatie zoeken. Klik op Bladeren, zoek en selecteer de presentatie met de dia die u wilt invoegen en klik vervolgens op Openen. Selecteer in het dialoogvenster Dia's uit bestanden de dia die u wilt invoegen. Schakel het selectievakje Opmaak van bron behouden in. Als u dit nalaat, wordt de gekopieerde dia opgemaakt op basis van het ontwerp van de dia die in de presentatie aan deze dia voorafgaat. Klik op Invoegen. Klik op Sluiten.

17 “Maar de HEERE heeft u geen hart gegeven om dat te erkennen,
of ogen om te zien, of oren om te horen, tot op deze dag.” Deut. 29:4 “Want de HEERE heeft over u uitgegoten een geest van diepe slaap. Gesloten heeft Hij uw ogen, de profeten; en uw hoofden, de zieners, heeft Hij omhuld. Daarom is voor u het visioen van dit alles geworden als de woorden van een verzegeld boek. Men geeft het aan iemand die lezen kan en zegt: Lees dit eens! Maar hij zegt: Dat kan ik niet, het is verzegeld. Of men geeft het aan iemand die niet lezen kan, en zegt: Lees dit eens! Maar hij zegt: Ik kan niet lezen. De Heere zei: Omdat dit volk tot Mij nadert met zijn mond en zij Mij eren met hun lippen, maar hun hart ver van Mij houden, en hun vrees voor Mij slechts een aangeleerd gebod van mensen is, daarom, zie, ga Ik verder met wonderlijk te handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaar; want de wijsheid van zijn wijzen zal vergaan en het verstand van zijn verstandigen zal zich verbergen. ” Jesaja 29:10-14 Deze dia in uw presentatie invoegen Sla deze sjabloon op uw computer op als een presentatie (.ppt-bestand). Open de presentatie waarin u de dia wilt invoegen. Plaats op de tab Dia's het invoegpunt na de dia die vooraf zal gaan aan de dia die u wilt invoegen. (Zorg ervoor dat er geen dia's zijn geselecteerd. Het invoegpunt moet zich tussen de dia's bevinden.) Klik op Dia's uit bestanden in het menu Invoegen. Klik op de tab Diazoeker in het dialoogvenster Presentatie zoeken. Klik op Bladeren, zoek en selecteer de presentatie met de dia die u wilt invoegen en klik vervolgens op Openen. Selecteer in het dialoogvenster Dia's uit bestanden de dia die u wilt invoegen. Schakel het selectievakje Opmaak van bron behouden in. Als u dit nalaat, wordt de gekopieerde dia opgemaakt op basis van het ontwerp van de dia die in de presentatie aan deze dia voorafgaat. Klik op Invoegen. Klik op Sluiten.

18 “Op de dag dat je toekeek hoe andere volken de bezittingen van je broeder wegsleepten, hoe vreemdelingen de stadspoorten binnengingen en het lot wierpen over Jeruzalem, toen was jij zoals zij….. …Maar de dag van de HEER is nabij voor alle volken; dan zal met jou gedaan worden wat jij met hen gedaan hebt, dan zullen je daden op je eigen hoofd neerkomen. Zoals jullie, volk van Jakob, op mijn heilige berg de beker van mijn woede moesten drinken, zo zal ieder volk die drinken. Ze zullen moeten drinken tot ze niet meer kunnen, en het zal zijn alsof ze nooit hadden bestaan. Obadja vers 11,15,16

19 Er is grote schoonmaak nodig in de Kerk
Er is grote schoonmaak nodig in de Kerk! We moeten ons ontdoen van alle vervangings- en vervullings theologie dat onrecht doet aan Gods trouw en beloften aan Israël. vervangings- en vervullings theologie

20 mensen in 102 landen zijn geïnterviewed in wat genoemd wordt het “meest uitvoerige onderzoek naar antisemitische uitingen werelwijd,” door de Anti-Defamation League. Hieruit blijkt dat 26% van de ondervraagden “diep besmet“ zijn met een antisemitische houding terwijl minder dan de helft van hen wel eens van de Holocaust heeft gehoord! Twee derde van hen zeiden dat zij of niet gehoord hadden van de Nazi moorden of zij geloofden niet dat de historische feiten op waarheid berusten! De meest antisemitische regio’s zijn de gebieden van de Palestijnse Authoriteit/Gaza Strip. In het Midden Oosten en Noord Afrika heeft 74% van de ondervraagden een negatief stereotiep beeld van de Joden. Daarna is Oost Europa het meest antisemitisch met 34%, gevolgd door West Europa met 24%. Het meest antisemitische land buiten het M-O en Noord Afrika om, was Griekenland met 69%.

21 Waarom de Joden (Israël) terugbrengen naar hun land?
Het is een opdracht Het is Gods wil In Jeruzalem zal het volk getroost worden “Ik zal zeggen tegen het noorden: Geef! En tegen het zuiden: Weerhoud niet! Breng Mijn zonen van ver, en Mijn dochters van het einde der aarde.” Jesaja 43:6 “Ik zal de mensen op u talrijk maken, heel het huis van Israël, in zijn geheel. De steden zullen bewoond en de puinhopen zullen herbouwd worden..” Ezechiël 36:10 “Zoals iemands moeder hem troost, zo zal Ík u troosten; ja, in Jeruzalem zult u getroost worden!” Jesaja 66:13

22 Waarom de Joden (Israël) terugbrengen naar hun land?
4. Het heiligt Gods Naam 5. God heeft een ontmoeting met Zijn volk in Israël! 6. Ontferming betonen aan het volk van God “Zeg daarom tegen het volk van Israël: “Dit zegt God, de HEER: Ik zal ingrijpen, volk van Israël – niet omwille van jou, maar omwille van mijn heilige naam” Ezechiël 36:22 “Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben..” Zacharia 12:10 “En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.” Mattheus 25:40

23 de internationale pers bezig....!
De Media oorlog! de internationale pers bezig....!

24

25 ”Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen,” Ex. 23:2

26 Proclamatie KL Auschwitz 1 Joodse jeugdgroep uit Amsterdam; 28 april 2014 “March of the Living”.

27 KL Auschwitz 1: 28 barakken

28

29 Oswiecim

30

31

32 Duizenden schoenen van evenzovele mensen….
“Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en de Here HERE zal de tranen van alle aangezichten afwissen en de smaad van zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen, want de HERE heeft het gesproken. En men zal te dien dage zeggen: Zie, deze is onze God, van wie wij hoopten, dat Hij ons zou verlossen; dit is de HERE, op wie wij hoopten; laten wij juichen en ons verblijden over de verlossing die Hij geeft”. Jes.25:8-9 Duizenden schoenen van evenzovele mensen….

33

34 400.000 Hongaarse Joden zijn vanaf 29 april 1944 in tien weken tijd vermoord op deze plaats!

35 KL Auschwitz Birkenau

36 De selectie plaats : links arbeidsslaaf in kamp; rechts direct naar gaskamers!

37

38 Proclamatie

39 “Heel de nacht weent zij, haar wangen zijn nat van tranen
“Heel de nacht weent zij, haar wangen zijn nat van tranen. Er is niemand die haar troost, niemand van haar vele minnaars; geen vriend bleef haar trouw, allen zijn haar vijandig gezind…….Hierom ween ik, hierom baden mijn ogen in tranen. Oneindig ver weg is mijn trooster, die mij levenskracht geeft. Mijn kinderen zijn verbrijzeld, want groot was de overmacht van de vijand.” Klaagl. 1:2 en16 “..ja, tranen stromen er uit mijn ogen naar beneden, want de kudde van de HEERE is gevangen weggevoerd.” Jer. 13:17

40 “Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël
“Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël. Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken, zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw God.” Amos 9:14-15 “Zo zegt de Heere HEERE: Als Ik het huis van Israël bijeengebracht heb uit de volken waaronder zij verspreid zijn, en Ik door hen voor de ogen van de heidenvolken geheiligd word, dan zullen zij in hun land wonen, dat Ik Mijn dienaar Jakob gegeven heb. Zij zullen er onbezorgd wonen, huizen bouwen en wijngaarden planten. Ja, zij zullen er onbezorgd wonen, zodra Ik strafgerichten heb voltrokken aan allen die hen verachten onder hen die hen omringen. Dan zullen zij weten dat Ik, de HEERE, hun God ben.” Ez. 28:25-26

41 Proclamatie “De HEERE vernietigt de raad van de heidenvolken, Hij verbreekt de gedachten van de volken. Maar de raad van de HEERE bestaat voor eeuwig, de gedachten van Zijn hart bestaan van generatie op generatie. Welzalig het volk dat de HEERE tot zijn God heeft, het volk dat Hij Zich als eigendom verkozen heeft…….” Psalm 33:10-12

42 Zijn we straks “Gewogen en
te licht bevonden?!”

43 “Want Ik zal voor Efraïm zijn als een felle leeuw, voor het huis van Juda als een jonge leeuw” Hos. 5:14 “Droog je tranen. De leeuw uit de stam Juda, de wortel van David, heeft overwonnen! “ Openb. 5:5

44 EBENEZER Wie zal Ik zenden? Wie zal er voor Ons gaan?


Download ppt "ISRAEL: Teken èn Waarschuwing voor de volken!."

Verwante presentaties


Ads door Google