De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Zelfcheck Inkoop Jeugd-GGZ (1) De Jeugd-GGZ wordt per 1 januari 2015 onderdeel van het integrale systeem van de zorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vereniging van Nederlandse Gemeenten Zelfcheck Inkoop Jeugd-GGZ (1) De Jeugd-GGZ wordt per 1 januari 2015 onderdeel van het integrale systeem van de zorg."— Transcript van de presentatie:

1 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Zelfcheck Inkoop Jeugd-GGZ (1) De Jeugd-GGZ wordt per 1 januari 2015 onderdeel van het integrale systeem van de zorg voor jeugd. Iedereen beseft dat dit een complex vraagstuk is dat vraagt om zorgvuldig handelen. Enerzijds willen we als gemeenten zorgen voor een zorgvuldige transitie waarin zorgcontinuïteit, beperkte frictie en een goede infrastructuur voor Jeugd-GGZ gegarandeerd is, anderzijds willen we noodzakelijke stappen zetten in de richting van innovatie van de jeugdhulp. Relatief laat werd bekend (februari 2014 na een landelijk akkoord met de verzekeraars) dat de inkoop van Jeugd-GGZ al in 2014 door gemeenten zou moeten worden uitgevoerd. Het is geen eenvoudige opgave dit alles op een dergelijke korte termijn in goede banen te leiden. Als onderdeel van het landelijk akkoord is afgesproken dat verzekeraars een adviserende rol hebben.adviserende rol Om gemeenten verder te ondersteunen bij deze opgave is een landelijk Ondersteunings-programma Jeugd- GGZ opgericht dat ondersteuning kan bieden aan regio’s die daar behoefte aan hebben. Het Ondersteuningsprogramma heeft een eigen plek op de website van de VNG. Op deze website is alles te vinden vanuit het Ondersteuningsprogramma, zoals het aangeboden cursusmateriaal van de Masterclasses Inkoop Jeugd-GGZ en een sectie met Veelgestelde vragen die zeer regelmatig wordt bijgewerkt.eigen plek aangeboden cursusmateriaalVeelgestelde vragen Om zelf na te kunnen gaan of er onderdelen van de Jeugd-GGZ zijn waarop uw gemeente een beroep wil doen voor verdere ondersteuning is deze ‘Zelfcheck Inkoop Jeugd-GGZ’ opgesteld.

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Zelfcheck Inkoop Jeugd-GGZ (2) De ‘Zelfcheck Inkoop Jeugd-GGZ’ kan voor gemeenten en regio’s die al ver zijn met de Jeugd-GGZ gelden als ruggensteun; een bevestiging dat inderdaad aan de meeste dingen al is gedacht. Voor gemeenten en regio’s die nog minder ver zijn kan de Zelfcheck gelden als inventarisatie en startpunt voor verdere activiteiten of het formuleren van een eventuele ondersteuningsvraag. Mocht dat laatste het geval zijn in uw regio: neem dan snel contact op met het Ondersteuningsprogramma om samen verdere stappen te bespreken! Goed te weten is ook dat niet alles tegelijk geregeld hoeft te zijn. Sommige delen van de Jeugd-GGZ zouden idealiter af moeten zijn voordat de inkoop (contractering) plaatsvindt, sommige delen pas bij het vaststellen van de begroting, en weer andere delen mogelijk uiterlijk bij de inwerkingtreding van de Jeugdwet per 1/1/2015. Met dat doel zijn in bijgaande Zelfcheck ook vakjes opgenomen met de tekst ‘Mijlpaaldatum?'. Het vraagteken zegt het al: of uw gemeente voor het betreffende punt een mijlpaal wil stellen en op welke datum precies, dat kunt u zelf bepalen. Voor alle vragen en vormen van ondersteuning in de regio is er het landelijk Ondersteuningsprogramma Jeugd-GGZ. Dat Ondersteuningsprogramma is van en voor gemeenten, en ondersteunt vooral op uw verzoek. Daarom is het belangrijk dat u ons weet te vinden, via: www.vng.nl/otd Mail: otd@vng.nlotd@vng.nl Tel. 070-3738398

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Zelfcheck Inkoop Jeugd-GGZ Gericht op zorgcontinuïteit per 1/1/2015 1. Het gemeentelijk Jeugd-GGZ beleid draagt bij aan een 'zachte landing' van de decentralisatie Jeugd. 2. Het huidige aanbod, gebruik en bekostiging van de Jeugd-GGZ is afdoende in beeld. 5. Er is voor het contracteren van Jeugd-GGZ een inkoopprocedure, bekostigings- strategie en wijze van (voor)financiering van aanbieders gekozen. 3. Er zijn duidelijke samenwerkingsafspraken gemaakt met andere gemeenten over wie wat doet in de gemeentelijke Jeugd-GGZ-portefeuille (lokaal/regionaal/bovenregionaal) 4. Er zijn adequate afspraken gemaakt om de toegang tot de Jeugd-GGZ te borgen. 8. De gegevensuitwisseling tussen partijen die samenwerken met de Jeugd-GGZ is georganiseerd 9. Administratieve voorzieningen en benodigde ICT voor declaratieverkeer en betaling van Jeugd-GGZ zijn ingericht. 6. De gemeente sluit conform landelijke afspraken aan bij de prestaties en tarieven zoals landelijk voor volwassenen worden vastgesteld door de Nza. 10 Het monitoren van financiële uitputting, facturatie en controle van verrichte levering is ingeregeld. Uitwerking en informatie 7. Er zijn afdoende afspraken gemaakt met de zorgaanbieders over zorgcontinuïteit zodat deze per 1/1/2015 is gegarandeerd. Uitwerking en informatie Uitwerking en informatie Uitwerking en informatie Uitwerking en informatie Uitwerking en informatie Uitwerking en informatie Uitwerking en informatie Uitwerking en informatie Uitwerking en informatie Mijlpaal- datum? Check?

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 1. Het gemeentelijk Jeugd-GGZ beleid draagt bij aan een 'zachte landing' van de decentralisatie Jeugd 4. De gemeente heeft de toegang voor jeugdigen met een trajectduur van meer dan één jaar geregeld. 5. Er is een structurele relatie met de zorgverzekeraars en betrokken zorg- aanbieders met afspraken waardoor de continuïteit van zorg bij overgang 18- naar 18+ is geregeld. 3. Het gemeentelijke Jeugd-GGZ beleid houdt expliciet rekening met de te verwachten effecten (en beperkingen) ten gevolge van overeengekomen overgangsmaatregelen. 2. Het gemeentelijke Jeugd-GGZ beleid respecteert de landelijke gemaakte afspraken over de 'zachte landing' van de Jeugd-GGZ, met oog voor tijdig inzetten transformatie. 1. De gemeentelijke visie op decentralisatie, transformatie Jeugd en invullen van 'jeugdhulpplicht' is (kwalitatief en kwantitatief) specifiek gemaakt voor Jeugd- GGZ. 6. De gemeente heeft afspraken gemaakt over hoe jeugdigen en ouders die per 1/1/2015 over een indicatie beschikken maar nog geen zorg ontvangen, deze zorg gaan ontvangen. Mijlpaal- datum? Check? Algemene informatie: Handreiking functioneel ontwerp Zorg voor jeugdHandreiking functioneel ontwerp Zorg voor jeugd Bestuurlijk akkoord GGZ 2013-2014 Jeugd-GGZ specifieke informatie: Onderhandelingsresultaat ZN en VNG: Voorstel Inkoop Jeugd-GGZ Onderhandelingsresultaat ZN en VNG: Voorstel Inkoop Jeugd-GGZ Op weg naar Inkoop Jeugd-GGZ FAQ JGGZ

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 3. De gemeente heeft zicht op de aard van het zorggebruik, bijvoorbeeld de verhouding van zorg die is aan te merken als generalistische basis GGZ en specialistische GGZ. 2. De gemeente heeft huidige bekostiging en geldstromen binnen de Jeugd-GGZ die met deze jeugdigen gemoeid zijn afdoende in beeld. 1. De gemeente heeft de huidige aantallen jeugdigen binnen de Jeugd-GGZ die haar gemeente toekomen afdoende in beeld. 2. Het huidige aanbod, gebruik en bekostiging van de Jeugd-GGZ is afdoende in beeld 4. De gemeente heeft een beeld van de te verwachten ontwikkeling van zorgvraag (kwantitatief en kwalitatief) aan Jeugd-GGZ. 5. De gemeente heeft een beeld van de mate waarin budgetten toereikend zullen zijn voor de te verwachten zorgvraag naar Jeugd-GGZ. 6. De gemeente heeft een plan hoe (bijv. via besparingsmogelijkheden door transformatie) zorgvraag en budget passend gemaakt kunnen worden. Mijlpaal- datum? Check? Algemene informatie: Handreiking financiën en de 3 decentralisaties Factsheet beleidsinformatie Handreiking bekostigingsmodellen Jeugd Functioneel ontwerp ‘zorg voor de jeugd’ Toelichting Macrobudget Jeugd Jeugd-GGZ specifieke informatie: Aantallen jongeren in gefinancierde jeugdzorg (CBS)Aantallen jongeren in gefinancierde jeugdzorg (CBS) FAQ JGGZ

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 4. De gemeenten hebben afspraken gemaakt over en zijn bekend met de modelovereenkomsten voor bovenregionale zorgfuncties (o.a. LVB ZZP4). 5. De gemeenten zijn bekend met en maken gebruik van de raamovereen- komsten voor landelijke zorgfuncties GGZ (onder andere eetstoornissen, autisme, persoonlijkheidsstoornissen). 3. Er zijn duidelijke samenwerkingsafspraken gemaakt met andere gemeenten over wie wat doet in de gemeentelijke inkoop van Jeugd- GGZ (lokaal, regionaal, bovenregionaal) 1. De gemeenten hebben de onderlinge samenwerking op inkoop van Jeugdhulp (taken, uitvoeringswijze (hoe?), partners, samenwerkingsvorm, rechtsvorm) vastgesteld. 2. De gemeenten hebben de onderlinge organisatorische samenwerking op inkoop van Jeugdhulp specifiek gemaakt voor de inkoop van Jeugd-GGZ. 2. De gemeenten hebben de onderlinge organisatorische samenwerking op inkoop van Jeugdhulp specifiek gemaakt voor de inkoop van Jeugd-GGZ. 3. De gemeenten beschikken over een nadere uitwerking van de inkoop van Jeugd-GGZ waarbij onderling duidelijk is afgesproken wie verantwoordelijk is voor welk processtap. Mijlpaal- datum? Check? 6. De gemeenten hebben een Jeugd-GGZ team samengesteld waarbij voldoende capaciteit en de belangrijkste competenties (zoals (J)GGZ, inkoop, financiën) zijn verzameld om de inkoop van Jeugd-GGZ het hoofd te bieden. Algemene informatie: Handreiking integrale samenwerking Bovenlokale Samenwerking Voor de Jeugd Handreiking Opdrachtgever- OpdrachtnemerschapHandreiking Opdrachtgever- Opdrachtnemerschap Jeugd-GGZ specifieke informatie: Boven lokale zorg voor de jeugd Raamovereenkomsten en regionale modelovereenkomsten voor functies binnen J-GGZRaamovereenkomsten en regionale modelovereenkomsten voor functies binnen J-GGZ FAQ JGGZ

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 4. Er zijn adequate afspraken gemaakt om de toegang tot de Jeugd- GGZ te borgen 3. De gemeente heeft de medische verwijzers geïnformeerd over de ingekochte Jeugd- GGZ, zowel de Jeugd-GGZ die onderdeel uitmaakt van de vrijtoegankelijke als de niet-vrijtoegankelijke jeugdhulp. 1. De gemeente heeft de (wettelijk gemandateerde) medische verwijzers in de Jeugd-GGZ (huisarts, jeugdarts, medisch specialist) in beeld. 5. De gemeente heeft afspraken gemaakt met de medische verwijzers over het evalueren van de verwijzingen naar de vrij- en niet-vrijtoegankelijke Jeugdhulp. 6. Er is een communicatie- en informatieplan voor de bewoners van de gemeente waaruit blijkt hoe zij een beroep kunnen doen op Toegang tot jeugdhulp (vrij- en nietvrij-toegankelijke), waaronder Jeugd-GGZ. Mijlpaal- datum? Check? Algemene informatie: Checklist Toegang Jeugd-GGZ specifieke informatie: Beantwoording Kamervragen over toegang tot de Jeugd-GGZ Beantwoording Kamervragen over toegang tot de Jeugd-GGZ FAQ JGGZ 4. De gemeente heeft afspraken gemaakt met de medische verwijzers over de samenwerking met gemeentelijke georganiseerde toegang, rekeninghoudend met privacyaspecten van de zorgvrager. 2. De gemeente past de 'Norm van Verantwoorde Werktoedeling' toe bij de verwijzing naar J-GGZ en heeft bij verordening vastgelegd hoe deze Toegang en verwijzing plaatsvindt als onderdeel van de inrichting van het lokale Jeugddomein.

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 1. De gemeente beschikt over een inkoopstrategie voor de contractering van Jeugd-GGZ die een voldoende mate van keuzevrijheid voor jeugdigen en ouders biedt (o.a. gezindte). 2. De gemeente heeft voor het contracteren van Jeugd-GGZ een inkoopprocedure vastgesteld die zich verhoudt met de algemene aanbestedingsbeginselen ('2B-regime'). 3. De gemeente heeft een bekostigingsstrategie voor de Jeugd-GGZ gericht op sturen en beheersen van kosten, door bijv. financieren basisvoorzieningen, volume- of budgetmaximering, beïnvloeden en sturen van toegang, budgetmonitoring, etc. 5. Er is voor het contracteren van Jeugd-GGZ een inkoopprocedure, bekostigingsstrategie en wijze van (voor)financiering van aanbieders gekozen. 4. De gemeente heeft afspraken met zorgaanbieders over hoe de verleende Jeugd-GGZ zorg zal worden (voor)gefinancierd. 5. De gemeente heeft specifieke afspraken met (collectieven van) vrijgevestigden over hoe met hen wordt omgegaan, ook als zij niet (op voorhand) gecontracteerd worden. Mijlpaal- datum? Check? Jeugd-GGZ specifieke informatie: Op weg naar Inkoop Jeugd-GGZ Factsheet Contract Modelcontracten FAQ JGGZ

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 1. De gemeente heeft afspraken gemaakt met zorgaanbieders die aansluiten bij de huidige hoofdstructuur in de volwassen GGZ van 'prestaties' (declaratietitel) in de Generalistische Basis-GGZ en 'DBC’s' in de Specialistische GGZ. 2. De gemeente gebruikt de specifieke toevoegingen voor de Jeugd-GGZ, waaronder consultatie(functie). Deze worden momenteel landelijk ontwikkeld. 6. De gemeente sluit conform landelijke afspraken aan bij de prestaties en tarieven zoals landelijk voor volwassenen worden vastgesteld door de NZa 3. De gemeente maakt tariefsafspraken met zorgaanbieders die zich verhouden tot de huidige maximale tarieven die door de NZA gesteld worden. 5. De gemeente heeft bepaald hoe zij haar beleidsvrijheid wenst in te zetten ten behoeve van afspraken met zorgaanbieders over kennisdeling, innovatie, preventie, et cetera. 4. De gemeente maakt - binnen genoemde kaders van de landelijke structuren - afspraken over volumes, prestaties (aantal cliënten en behandelintensiteit) en tarieven met de aanbieders van Jeugd-GGZ om haar beleidsdoelen te realiseren Mijlpaal- datum? Check? Algemene informatie: Tarieven Basis GGZ 2014 Tarieven gespecialiseerde GGZ 2014 1 Tarieven gespecialiseerde GGZ 2014 2 Toelichting op tariefberekening gespecialiseerde GGZ en forensische zorgToelichting op tariefberekening gespecialiseerde GGZ en forensische zorg Tarieven AWBZ-zorgaanbieders 2014 Tarieven NHC en NIC bestaande zorgaanbieders 2014 Tarieven NHC en NIC bestaande zorgaanbieders 2014 Tariefbeschikking dyslexiezorg 2014 Factsheet Prestaties en Tarieven FAQ JGGZ

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 7. Er zijn afdoende afspraken gemaakt met de zorgaanbieders over zorgcontinuïteit 1. Er is een transparant inkoopproces dat bekend is bij (potentiële) aanbieders van Jeugd-GGZ waarbij duidelijk gemaakt wordt welk type contract verstrekt gaat worden aan verschillende soorten aanbieders (groot, klein, vrijgevestigd, enz.). 2. De gemeente heeft duidelijkheid over toereikendheid van beschikbaar budget voor Jeugd-GGZ als onderdeel van de gehele Jeugdhulp en heeft afspraken gemaakt over omgang met eventueel tekort of overschot. 5. Afspraken rondom zorgcontinuïteit in RTA’s (bijv. budgetgaranties) zijn uitgewerkt en vertaald in concrete toezeggingen (bijv. 'budgetbrieven') aan aanbieders Jeugd-GGZ. 3. De gemeente heeft vormen van doorlopend overleg met zorgaanbieders ingericht (bijv. 'inkooptafels') waar besproken wordt hoe zorgcontinuïteit te realiseren is. Mijlpaal- datum? Check? 4. De gemeente heeft een goed vindbaar en toegankelijk aanspreekpunt voor vrijgevestigden en communiceert duidelijk over hoe de contractering van vrijgevestigden wordt vormgegeven. Algemene informatie: Focuslijst voor gemeenten Continuïteit van zorg voor de Jeugd 2015-2017 FAQ JGGZ

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 1. De door de gemeente gemaakte afspraken rond gegevensuitwisseling zijn gericht op 'doelinformatie'; in lijn met het doel van de Jeugdwet, bevorderlijk voor de hulpverlening en werkbaar voor de zorgvrager. 8. De gegevensuitwisseling tussen partijen die samenwerken met de Jeugd-GGZ is georganiseerd Mijlpaal- datum? Check? Algemene informatie: MvA omtrent gegevensuitwisseling Jeugdhulp Factsheet CORV Ondersteuning bij aansluiting gemeenten op CORV Ondersteuning bij aansluiting gemeenten op CORV 2. De door de gemeente gemaakte afspraken rond gegevensuitwisseling verhouden zich met de toepasselijke wettelijke kaders als WGBO, BIG, Cliëntenrecht en Wbp. 3. Daar waar Jeugd-GGZ wordt verleend in het ‘gedwongen kader’ ziet de gemeente toe op aansluiting van de gegevensuitwisseling op CORV (Collectieve Opdracht Routeer Voorziening). 3. Daar waar Jeugd-GGZ wordt verleend in het ‘gedwongen kader’ ziet de gemeente toe op aansluiting van de gegevensuitwisseling op CORV (Collectieve Opdracht Routeer Voorziening).

12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 9. Administratieve voorzieningen en benodigde ICT voor declaratie- verkeer en betaling van Jeugd-GGZ zijn ingericht 5. Er is een proces ingericht om ontvangen declaraties en facturen te betalen. 3. Backoffice administratieve en ICT voorzieningen van de gemeenten zijn ingericht om declaraties van zorgaanbieders op de overeengekomen wijze te ontvangen. 1. Er is afstemming en overeenstemming met gemeenten in de regio over de manier van verantwoorden en declareren door zorgaanbieders. 2. Er is overeenstemming met zorgaanbieders over hoe declaraties kunnen worden ingediend, zich verhoudend tot landelijke afspraken (o.a. gebruik VECOZO-portaal). 4. Er zijn back-up afspraken gemaakt voor het geval de declaratie op de overeen- gekomen wijze bij zorgaanbieders onverhoopt mocht mislopen. Mijlpaal- datum? Check? FAQ JGGZ

13 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 10. Het monitoren van financiële uitputting, facturatie en controle van verrichte levering is ingeregeld 1. De gemeente kent vormen van materiële controle op de levering van zorg die specifiek toegepast kunnen worden op Jeugd-GGZ. 3. Er zijn maatregelen afgesproken om bij te sturen wanneer de levering of declaratie afwijkt van de contractuele afspraken. 4. Er is een vorm van budgetmonitoring (financiële uitputting) en overige managementrapportage ingericht voor Jeugd-GGZ. 5. Er is een gemeentelijk of regionaal aanspreekpunt voor Jeugd-GGZ aanbieders (instellingen en vrijgevestigden) rond contractzaken en geschillen. 2. De gemeente kent vormen factuur/declaratiecontrole van zorg die specifiek toegepast kunnen worden op Jeugd-GGZ. Mijlpaal- datum? Check? FAQ JGGZ


Download ppt "Vereniging van Nederlandse Gemeenten Zelfcheck Inkoop Jeugd-GGZ (1) De Jeugd-GGZ wordt per 1 januari 2015 onderdeel van het integrale systeem van de zorg."

Verwante presentaties


Ads door Google