De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Njoen Testamenti I – Les 3 Da Libi foe Jezus Kristus

Verwante presentaties


Presentatie over: "Njoen Testamenti I – Les 3 Da Libi foe Jezus Kristus"— Transcript van de presentatie:

1 Njoen Testamenti I – Les 3 Da Libi foe Jezus Kristus
Bijbel Baptist Kerk Les Njoen Testamenti I – Les 3 Da Libi foe Jezus Kristus Robert D. Patton Da Froktoe foe da Jeje: Lobi 4/6/2017

2 Da srepi neti Mt. 13:47. Dan, da kownoekondre foe hemel de leki wan srepi-neti, disi dem ben trowe na ini da zee, en a kisi ala sortoe fisi; 48. En di a ben foeroe, dem ben srepi hem kom na sjoro en dem ben sidon, en dem ben prati dem boen fisi kibri na ini dem bari, ma dem takroe wan dem ben fringi trowe Na so a sa de na da kaba foe grontapoe; dem engel sa kom, en dem sa prati dem ogri soema foe dem regtvaardiki wan, 50. En dem sa trowe dem na ini da faja onfoe; drape dem sa bari krei en kaw tifi. Dem engel sa prati dem boen wan foe dem ogriwan Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

3 Da mosterd siri Mk. 4:30. En A ben taki: Sortoe fasi de gersi da kownoekondre? Nanga sortoe gersi-tori wi sa poeroe hem kom na krin? 31. A de leki wan mosterd siri, disi, te joe prani hem na ini da gron, a de moro pikin leki ala dem siri disi de na grontapoe; 32. Ma te a gro, a kom bigi, moro bigi leki ala dem groentoe, en a meki bigi taki so dati dem fowroe foe loktoe kan kibri na da kowroepresi foe hem. Fowroe = ogri normaal leki symbool Dja ete wan leisi wi si da kownoekondre foe hemel abi boen nanga ogri moksi na wan Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

4 Jezus mama & brada Mk. 3:31. Hem brada nanga Hem mama ben kom drape, en dem ben tan na dorosei, seni kari Hem kom En dem hipi soema ben sidon lontoe Hem, en dem ben taki gi Hem taki: Loekoe, Joe mama nanga Joe brada na dorosei de soekoe Joe En A ben piki dem taki: Soema na Mi mama efoe Mi brada? 34. En A ben loekoe lontoe na dem disi ben sidon lontoe Hem en A ben taki: Loekoe, Mi mama nanga Mi brada! 35. Bikasi da soema disi sa doe da wani foe Gado, da srefi soema de Mi brada, nanga Mi sisa, nanga Mi mama. Wi kan tron famiri foe Jezus! Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

5 Jezus bedari wan storm Mk. 4:37. En wan bigi winti ben opo, en dem skwala ben naki da sipi kom na ini so dati watra ben foeroe da sipi En A ben de na bakasei foe da sipi; A ben sribi na tapoe wan koensoe; en dem ben wiki Hem, en dem ben taki gi Hem taki: Masra, Joe no ke dati wi de soengoe? 39. En A ben opo, en A ben krasi da winti, en A ben taki gi da zee taki: Vrede, tan tiri. En da winti ben tapoe, en da zee ben bedari En A ben taki gi dem taki: Foe san'ede oen ben frede so? Fa a kan de dati oen no abi bribi? 41. En dem ben frede toemoesi, en dem ben taki nanga makandra taki: Sortoe soema na disi, dati da winti nanga da zee srefi gi Hem jesi? Jezus abi makti tapoe ala sani! Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

6 Jezus nanga da man foe Gadara
Mk. 5:2. En di A ben komopo foe da sipi, wantem wan man nanga wan takroe jeje ben komopo na mindri foe dem grebi, kom miti Hem. 3. A ben libi na mindri foe dem grebi, en no wan soema ben man tai hem, no nanga keti srefi; 4. Bikasi a ben tai omeni leisi kaba nanga dem foetoe-boeje nanga keti, ma a ben broko dem keti pis'pisi, en a ben broko dem foetoe-boeje poeroe; no wan soema ben man bedari hem. Da man ben abi foeroe takroe jeje! Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

7 Jezus nanga da man foe Gadara
6. Ma di a ben si Jezus farawe, a ben lon kom aanbegi Hem, 7. En a ben bari nanga wan tranga stem taki: San mi abi foe doe nanga Joe, Jezus, Joe Pikin foe da Moro Hei Gado? Mi begi Joe na nem foe Gado dati Joe no moesoe pina mi. 8. Bikasi A ben taki gi hem taki: Komopo foe da man, joe takroe jeje! 9. En A ben aksi hem taki: San na joe nem? En a ben piki baka taki: Mi nem na Legioen, bikasi wi de foeroe. Disi na da wan presi Jezus ben taki nanga takroe jeje – en A ben poeroe hem Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

8 Jezus nanga da man foe Gadara
Dem takroe jeje ben begi foe go na ini 2000 agoe, en Jezus ben gi dem pasi Dem ben kiri ala dem agoe Da man kisi hemsrefi, en Jezus ben taigi hem foe taigi trawan san Gado ben doe gi hem Dem soema foe da birti, na presi foe aksi Jezus foe jepi, ben aksi Hem foe gowe… Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

9 Jezus njan nanga sondari
Mt. 9:9. En di Jezus ben waka go moro fara, A ben si wan man disi dem kari Matteüs, disi ben sidon foe teki tol; en A ben taki gi hem taki: Waka na Mi baka. En a ben opo, en a ben waka na Hem baka En a ben pasa so dati di Jezus ben sidon njan na da oso, loekoe, foeroe tolnaar nanga sondari ben kom foe sidon na tafra nanga Hem nanga dem discipel foe Hem En di dem Fariseeman ben si dati, dem ben aksi Hem discipel taki: Foe san'ede oen Masra de njan nanga dem tolnaar nanga dem sondari? Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

10 Jezus njan nanga sondari
Mt. 9:12. Ma di Jezus ben jere dati, A ben taki gi dem taki: Dem gesontoe soema no abi wan datra fanowdoe, ma dem siki soema Ma oen go leri san disi wani taki: Mi wani foe soema sori sari-hati moro leki foe gi ofrandi; bikasi Mi no ben kom foe kari dem regtvaar -diki soema ma dem sondari foe drai dem libi. Jezus de leki wan datra disi genees wan siki- da siki foe sondoe. Ma efoe joe no denki joe de siki, joe no sa kom na da datra! Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

11 Jezus opo wan dede meisje
Wan man na nem Jairus aksi hem foe meki hem wan enkri oemapikin kom boen baka Dem taigi Jezus dati da meisje dede kaba Jezus ben taki dati a no dede, ma a sribi Dem soema lafoe hem A jagi ala soema komopo, en a teki 3 discipel nanga hem nanga da mama & tata Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

12 Jezus opo wan meisje foe dede
A taigi da meisje foe opo, en a wiki baka Ala soema verwondroe Wi noiti feni wan soema disi ben tan dede na ini da aanwezigheid foe Jezus Kristus A de da libi foe troe… Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

13 Jezus nanga Johannes da dopoeman
Mt. 11:2. Now di Johannes ben de na ini doengroe-oso, en a ben jere foe dem wroko foe Kristus, a ben seni toe foe hem discipel go aksi taki: 3. Joe de da soema disi sa kom, efoe wi moesoe verwakti wan trawan? 4. Jezus ben taki gi dem taki: Go verteri Johannes agen dem sani disi oen jere en si: 5. Dem breni wan kan si baka; dem verlam wan kan waka, dem gwasiman kom krin baka, en dem dofoe soema jere, dem dedewan de opo baka, en dem poti soema jere da boen njoensoe. 6. Blesi foe da soema disi no mandi nanga Mi. Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

14 Johannes… Johannes ben twijfel efoe Jezus de da messias
Jezus ben sori omeni wondroewroko na fesi foe dem discipel foe hem en A ben taigi dem foe sori Johannes san dem ben si Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

15 Johannes Mt. 11:7. En di dem ben gowe, Jezus ben bigin foe taki gi dem hipi soema abra Johannes taki: San oen ben go si na ini da woestijn? Wan warimbo disi da winti de seki? 8. Ma san oenoe ben go drape foe si? Wan man disi weri safoe krosi? Loekoe, dem soema disi weri safoe krosi libi na ini dem kownoe oso. 9. Ma san oenoe ben go drape foe si? Wan profeti? Ja, Mi taigi oenoe taki: A de moro leki wan profeti srefi. Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

16 Johannes Mt. 11:10. Bikasi disi de da soema foe di dem ben skrifi taki: Loekoe, Mi seni Mi boskopoeman go na joe fesi, disi sa meki da pasi klari gi joe. Disi tai Johannes nanga Maleachi 3:1 11. Troe troe Mi taki gi oenoe taki: No wan oema ben meki wan pikin disi de bigi moro leki Johannes da dopoeman; tokoe da soema disi de da moro lagi wan na ini hemelkondre de moro bigi leki hem. Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

17 Johannes Da grani foe Johannes ben de dati a no ben opo hemsrefi, en a no prei leki a de da messias, ma dati a ben gi hemsrefi totaal abra na da wroko foe Gado A moesoe kom moro bigi, ma mi moesoe saka – da woortoe foe hem Ma libisoema soekoe punt alatem Johannes ben de toemoesi streng Jezus no ben de streng nofo… Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

18 Jezus genees wan verlam man
Jn. 5 sori wi wan man verlam 38 jari langa A ben de na sei wan watra foe seki, ma noiti a doro foe kom boen baka Jezus ben genees hem en taigi hem foe tjari hem bedi – tapoe da sabbat Dem Djoe kom mandi Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

19 Jezus Preek – Jn. 5 Jn. 5:17. Ma Jezus ben piki dem taki: Mi Tata de wroko te leki now, en Mi de wroko toe Foe dat'ede dem Djoe ben kom moro krasi foe kiri Hem, bikasi A no ben broko da sabbat nomo, ma A ben taki toe dati Gado ben de Hem Tata, en A ben meki Hemsrefi leki Gado Dan Jezus ben piki dem taki: Troe, troe, Mi taki gi oen taki: Da Pikin no kan doe noti foe Hemsrefi, boiti san A si da Tata doe; bikasi alasani disi A de doe, dem srefi sani da Pikin de doe toe. Jezus sori dati A de Gado Ma A de totaal afhangelijk foe da Tata Ma tokoe ibri sani disi Gado doe, A doe toe Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

20 Jezus Preek – Jn. 5 Jn. 5:21. Bikasi so leki da Tata de opo dem dede soema, en A gi dem libi, so srefi da Pikin de gi libi na soema A wani Bikasi da Tata no kroetoe no wan libisoema, ma A ben gi ala kroetoe abra na da Pikin; 23. Foe ala soema sa gi da Pikin bigi nem so leki dem gi da Tata bigi nem. Da soema disi no gi bigi nem na da Pikin no gi bigi nem toe na da Tata disi ben seni Hem kom. Jezus Kristus sa kroetoe wi alamala Wi moesoe gi Hem da srefi nem leki Gado da Tata – wan probleem gi dem J.G. Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

21 Jezus Preek – Jn. 5 Jn. 5:24. Troe, troe, Mi taki gi oen taki: Da soema disi jere Mi woortoe, en a bribi na tapoe Hem disi ben seni Mi kom, hem abi libi foe teego, en a no sa kom na kroetoe; ma a ben abra komopo foe dede kaba go na libi. Wi kisi libi foe teego da momenti di wi drai libi. A no de wan sani foe da toekomst Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

22 Jn. 5… Jn. 5:25. Troe, troe, Mi taki gi oen taki: Da joeroe sa kom, en a de dja kaba, te dem dede soema sa jere da stem foe da Pikin foe Gado, en dem soema disi jere sa libi Bikasi so leki da Tata abi libi na ini Hemsrefi, so srefi A ben gi da Pikin makti foe abi libi na Hemsrefi ini; 27. En A ben gi Hem makti foe koti kroetoe toe, bikasi A de Soemapikin No verwondroe foe disi; bikasi da joeroe sa kom, te ala soema disi de na ini dem grebi sa jere Hem stem, En dem sa komopo: dem soema disi ben doe boen sa opo baka go na libi; en dem soema disi ben doe ogri sa opo baka go na kroetoe. Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

23 Jn. 5 Preek Jezus sa kroetoe ala soema
Som sa de na da bema stoeroe foe Kristus – dem bribiwan te dem doro na hemel 1000 jari moro lati, dem lasiwan sa kom na fesi foe da bigi weti troon kroetoe foe go na hel Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

24 Jezus Preek – Jn. 5 Jezus taki dati 4 getuigi de gi Hem
1. Johannes da dopoeman 2. Hem egi wondroewroko 3. Gado da Tata 4. San Mozes skrifi na ini da O. T. Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

25 Jezus doro baka na Nazaret
Mk. 6:1. En A ben komopo foe drape, en A ben kom na Hem egi kondre, en Hem discipel ben waka na Hem baka. 2. En di da sabbat dei ben doro, A ben bigin foe leri na ini da Djoe kerki; en foeroe foe dem soema disi ben arki Hem ben verwondroe, en dem ben taki: Pe da man disi ben kisi dem sani disi? En sortoe koni A ben kisi, foe A kan doe so bigi wroko nanga Hem anoe? 3. A no de da timreman, da manpikin foe Maria, da brada foe Jakobus, nanga Jozef nanga Judas nanga Simon? En Hem sisa no de dja na wi mindri? En dem ben mandi nanga Hem. Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

26 Jezus na Nazaret Mk. 6:4. Ma Jezus ben taki gi dem taki: Wan profeti no de sondro bigi nem boiti na ini hem egi kondre, en na mindri foe hem egi famiri, en na ini hem egi oso. 5. En A no ben kan doe no wan bigi wondroewroko drape, boiti dati A ben poti Hem anoe na tapoe wantoe siki soema foe meki dem kom boen baka. 6. En A ben verwondroe fa dem no ben bribi. En A ben go lontoe na dem dorpoe foe leri drape. Wi kan hori baka da wroko foe Jezus te wi no bribi Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

27 Jezus seni Hem discipel go
Mk. 6:7. En A ben kari dem twalfoe discipel kom na Hem, en A ben bigin foe seni dem go na doro toe nanga toe; en A ben gi dem makti na tapoe dem takroe jeje; 8. En A ben komanderi dati dem no sa teki no wan sani nanga dem boiti wan wakatiki nomo; no njanjan saka, no brede, no moni na ini dem monisaka; 9. Ma dem sa weri soesoe na dem foetoe; en dem no sa weri toe djakti En A ben taigi dem taki: Na da presi pe oen sa tan, go na ini wan oso, en tan drape te leki oen libi da presi dati. Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

28 Jezus seni Hem discipel go
Mk. 6:11. En efoe dem soema no sa teki oen, efoe dem no sa jere oen te oen sa komopo foe drape, dan seki da doti disi de na ondro oen foetoe leki wan getuigi agensi dem. Troe Mi taki gi oen taki: A sa de moro boen gi Sodom nanga Gomorra na da kroetoedei leki gi da foto dati En dem ben go lontoe, en dem ben preiki dati soema moesoe drai dem libi Dem ben poeroe foeroe takroe jeje, en dem ben salfoe foeroe sikiwan nanga olie, en dem ben meki dem kom boen baka. Joe kisi wan opdrakti foe Jezus A gi joe san joe abi fanowdoe Gado sa kroetoe dem soema disi no wani jere Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

29 Herodes kiri Johannes Herodes ben trow nanga da frow foe hem brada
Johannes ben taigi hem dati a ben broko da wet Herodias, hem frow, ben wani kiri Johannes A ben feni wan kans di Herodes ben frijari, en da meisje foe Herodias ben dansi toemoesi moi Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

30 Herodes kiri Johannes Herodes pramisi hem san a wani
Hem mama taigi hem foe aksi foe da hede foe Johannes da dopoeman tapoe wan preti Herodes gi da opdrakti foe kiri Johannes Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

31 Jezus gi 5000 man njanjan Jezus nanga dem discipel ben gowe na wan eenzaam presi Foeroe soema ben feni Hem drape, en A ben leri dem A ben taigi dem discipel dati dem moesoe gi dem soema njanjan Dem feni 5 broodje nanga 2 fisi foe wan jongoe boi Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

32 Jezus gi 5000 man njanjan Di dem man sidon, Jezus ben begi en prati da njanjan gi discipel te leki ala soema bere ben kom foeroe Te wi poti san wi abi na ini da anoe foe Jezus, a kan kom moro bigi te a kan miti san wi abi fanowdoe Jezus de da Schepper, en so de gemakkelijk foe meki sani kom moro hipi Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

33 Jezus tapoe da watra Jezus ben si dati dem ben wani dwingi Hem foe tron kownoe, so A seni ala soema gowe, en A ben begi Dem discipel ben feti wan tegenwind, en Jezus ben waka tapoe da watra Dem ben denki dati a de wan jorka, ma di dem sabi a de Jezus, Petrus ben aksi foe kom Jezus ben kari hem kom Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

34 Jezus tapoe da watra Fosi, Petrus ben waka moi, ma di a ben poeroe hem ai foe Jezus, a ben bigin foe soengoe A ben wan sjatoe begi – MASRA, verloesoe mi Jezus ben langa anoe gi hem, en A ben aksi hem foe san’ede hem bribi de swaki so Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

35 Jezus preek – da brede foe libi
Jezus taigi dem soema dati dem no ben kom boiti foe foeroe dem bere A ben gi dem wan moeilijk preek di dem ben aksi Hem abra wan marki leki Mozes ben gi dem manna Jn. 6:35. En Jezus ben taki gi dem taki: Mi de da brede foe libi; da soema disi sa kom na Mi noiti sa abi angribere; en da soema disi de bribi na Mi noiti sa abi dreiwatra Ma Mi ben taki gi oen taki: Oen ben si Mi toe; tokoe oen no ben bribi Ala soema disi da Tata gi Mi sa kom na Mi; en da soema disi de kom na Mi, Mi noiti sa jagi hem gowe. Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

36 Jezus srefi de da brede foe libi
A gi libi na ala soema disi kom na Hem Jn. 6:38. Bikasi Mi ben saka komopo foe hemel, no foe doe Mi egi wani, ma foe doe da wani foe Hem disi ben seni Mi kom En disi de da wani foe da Tata disi ben seni Mi kom, dati Mi no sa lasi noti foe alasani disi A ben gi Mi, ma dati Mi sa opo hem baka na da laasti dei En disi de da wani foe Hem disi ben seni Mi kom, dati ibri soema disi sa si da Pikin en bribi na Hem sa abi libi foe teego; en Mi sa opo hem na da laasti dei. Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

37 Da brede foe libi Jezus sori dati A gi soema libi
Gado wani dati A sa opo baka dem soema disi A gi na Hem, en A noiti sa jagi iniwan soema disi kom na Hem Jn. 6:47. Troe, troe, Mi taki gi oen taki: Da soema disi de bribi na Mi, hem abi libi foe teego. Da basis foe verloesoe = bribi tapoe Jezus Kristus Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

38 Jezus sori pe wi no de krin
Dem Fariseeman ben klagi Hem discipel bikasi dem ben njan sondro foe wasi dem anoe fosi Jezus ben taigi dem dati Jesaja ben taki abra dem: Mk. 7:6 Da pipel disi de gi Mi bigi nem nanga dem mofo, ma dem hati de farawe foe Mi. 7. Dem aanbegi Mi foe soso, bikasi dem leri komanderi foe libisoema nomo. Jezus ben sori dati dem kenki dem wet foe Gado foe poeroe dem foe da plikti foe sorgoe dem bigi soema foe dem A taki dati a de san go na ini no meki joe onrein Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

39 San meki wi so dati wi no de krin
Mk. 7:18. En A ben taki gi dem taki: Oen mankeri froestan toe? Oen no si dati iniwan sani foe dorosei disi de go na ini wan soema no kan pori hem; 19. Bikasi a no go na ini hem hati, ma na ini hem bere, en dan a komopo foe libi hem skin? (En so A ben sori dati ala njanjan de krin.) Meki wi si dati no wan njanjan kan pori wi inisei, ondanks san bepaalde kerki taki Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

40 San komopo foe wi hati… Mk. 7:20. En A ben taki: Da sani disi de komopo foe wan soema, dati kan pori da soema. 21. Bikasi na inisei, na ini da hati foe wan soema, disi kan komopo: takroe prakseri, soetadoe, hoeroedoe, kiri, 22. Foefoeroe, bigi ai, ogridoe, kori, luste, ogri ai, foe kosi Gado, bigi membre, dom prakseri; 23. Ala dem takroe sani disi de komopo foe inisei, en dem kan pori wan soema. Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

41 Saka-fasi en hori dori wini
Wan heiden oema aksi Jezus foe poeroe wan takroe jeje komopo foe hem meisje Mk. 7:27. Ma Jezus ben taki gi hem taki: Meki dem pikin kisi njanjan fosi; bikasi a no de boen foe teki dem pikin njanjan, trowe gi dem dagoe Ma a ben piki Hem taki: Foe troe, Masra, ma tokoe dem dagoe disi de na ondro da tafra kan njan dem sakasaka foe dem pikinnengre En A ben taki gi hem taki: Bikasi foe san joe taki, joe kan teki joe pasi; da takroe jeje ben komopo foe joe oemapikin kaba En di a ben kom na hem oso, a ben feni hem didon na bedi, en da takroe jeje ben komopo kaba. Da oema ben abi bribi, saka-fasi, en a begi dorodoro Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

42 Jezus genees soema etc. Wan dofoe stom man: Mk. 7:31-37
Jezus gi 4000 man njanjan foe 7 broodje & wantoe fisi nomo Jezus taki dati A sa opo baka leki Jona ben komopo foe da fisi bere A spiti en meki doti, en poti toe leisi tapoe wan breni man. Som leisi Jezus moesoe meri wi toe leisi foe si soema leki libi-soema en no leki sani… Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

43 Jezus na loofhutten fesa
Dem brada foe Hem no ben bribi na Hem A ben taki dati A sa go na hemel: Jn. 7:33. Dan Jezus ben taki gi dem taki: Wan pikin tem nomo Mi de nanga oen ete, en dan Mi sa go baka na Hem disi ben seni Mi kom Oen sa soekoe Mi, en oen no sa feni Mi; en pe Mi de, na drape oen no man kom. Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

44 Jezus nanga libi watra Jn. 7:37. Na da laasti dei, da bigi dei foe da fesa, Jezus ben tanapoe en A ben bari taki: Efoe iniwan soema abi dreiwatra, meki hem kom na Mi en dringi Da soema disi bribi na Mi, so leki da Boekoe de taki: Liba foe libi watra sa lon komopo foe hem bere (Ma disi A ben taki foe da Jeje, disi dem disi de bribi na Hem sa kisi; bikasi da Santa Jeje no ben kom ete, foe di Jezus no ben kisi Hem glori ete.) Baka da opo baka foe Jezus, da Santa Jeje sa kom – wi sabi disi ben pasa na Pinkster Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

45 Nikodemus taki boen foe Jezus
Dem leider ben taki ogri foe Jezus Nikodemus ben taki dati dem moesoe arki na wan soema fosi foe teki klagi Dem spotoe hem en taki dati no wan profeti komopo foe Galilea Ma disi de fout Jona ben komopo foe Galilea Waarschijnlijk Nahum ben komopo toe… Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

46 Da oema na ini soeta Dem kisi wan oema na ini soeta, en aksi Jezus efoe dem moesoe kiri hem nanga ston leki Mozes taki Jezus ben taki dati da soema sondro sondoe moesoe fringi da fosi ston Dem man gowe Jezus gi da oema pardon, en taigi hem foe a no moesoe doe sondoe moro Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

47 Fri na ini Kristus Jn. 8:12. Dan Jezus ben taki gi dem agen taki: Mi de da leti foe grontapoe; da soema disi de waka na Mi baka no sa waka na ini doengroe, ma a sa abi da leti foe libi. Dem Fariseeman klagi dati Hem getuigi no de troe Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

48 Fri na ini Kristus Jn. 8:31. Dan Jezus ben taki gi dem Djoe disi ben bribi na Hem taki: Efoe oen go doro na ini Mi woortoe, dan oen de Mi discipel foe troe En oen sa sabi da waarheid, en da waarheid sa meki oen kom fri Dem ben piki Hem taki: Wi de pikin foe Abraham, en noiti wi ben de slafoe foe iniwan soema; fa Joe kan taki dan: Oen sa kom fri? Dem man ben denki dati dem de fri, ma foe troe, dem ben de slafoe foe dem sondoe Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

49 Fri na ini Kristus Jn. 8:34. Jezus ben piki dem taki: Troe, troe, Mi taki gi oen taki: Da soema disi doe sondoe de wan slafoe foe sondoe En da slafoe no sa tan na ini da oso foe teego; ma da Pikin de tan foe teego Foe dat'ede, efoe da Pikin sa meki oen kom fri, oen de fri foe troe. Wi de slafoe foe sondoe – ma Jezus kan meki wi fri Wi kom fri doro da waarheid – Hem woortoe Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

50 Pikin foe didibri Jn. 8:44. Oen de foe oen tata, didibri, en oen de doe dem lostoe foe oen tata. A ben de wan kiriman sinsi da bigin, en a no ben tan na ini da waarheid, bikasi da waarheid no de na hem ini kwet'kweti. Te a taki leitori, a taki foe hemsrefi, bikasi a de wan leiman, nanga da tata foe lei En bikasi Mi taigi oen da waarheid, oen no bribi Mi. Dem Fariseeman, en ala soema disi no bribi tapoe Jezus, de pikin foe didibri Dem bribi lei tori, en kiri toe, bikasi dem tata de wan leiman nanga wan kiriman Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

51 Jezus nanga Abraham Jezus taki dati Abraham ben si Hem dei, en a ben breiti: Jn. 8:57. Dan dem Djoe ben taki gi Hem taki: Joe no abi feifi tenti jari ete, en Joe ben si Abraham kaba? 58. Jezus ben taki gi dem taki: Troe, troe, Mi taki gi oen taki: Fosi Abraham ben de, Mi de Dan dem ben teki ston foe fringi na Hem tapoe, ma Jezus ben go kibri Hemsrefi, en A ben komopo foe da tempel, en A ben pasa na dem mindri, en A ben waka gowe. Jezus kari Hemsrefi da “Mi de” foe Exodus 3:14 – dati wani taki, dati A de Gado, Jehova Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

52 Da man gebore breni Dem discipel aksi soema ben doe da sondoe foe wan man gebore breni – hemsrefi efoe hem ouders Jezus taki dati a no de bikasi foe sondoe, ma foe tjari glori gi Gado Dan A poti tokotoko na hem ai, en a seni hem go wasi, en a kom boen baka Dem Fariseeman ben mandi bikasi Jezus ben meki tokotoko tapoe da sabbat Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

53 Da man gebore breni Dem aksi da man – a de wan profeti
Dem aksi hem ouders – dem taki dati a kan taki foe hemsrefi, bikasi dem ben frede dem Djoe sa poti dem dorosei foe da Djoe kerki A taki dati a de Hem discipel Dan a aanbegi Jezus leki da messias Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

54 Da man gebore breni Jn. 9:39. En Jezus ben taki: Foe koti kroetoe Mi ben kom na da grontapoe disi, foe dem soema disi no man si kan si; en foe dem soema disi si kaba sa kom breni En som foe dem Fariseeman disi ben de nanga Hem ben jere dem woortoe disi, en dem ben taki gi Hem 41. Jezus ben taki gi dem taki: Efoe oen ben breni, dan oen no ben sa abi sondoe, ma now oen taki: Wi si: foe dat'ede, oen sondoe de tan. Da man gebore breni ben kom si Ma dem Fariseeman disi ben kan si nanga dem ai de breni na ini dem hati Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

55 Da boen skapoeman Jezus de da boen skapoeman disi ben tjari dem skapoe komopo foe da koi – disi sori Jezus leki da messias foe tjari dem Djoe komopo foe dem owroe religie Jn. 10:7. Dan Jezus ben taki baka gi dem taki: Troe, troe, Mi taki gi oen taki: Mi de da doro foe dem skapoe. 8. Ala soema disi ben kom na Mi fesi de foefoeroeman, ma dem skapoe no ben jere dem. Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

56 Da boen skapoeman Jn. 10:9. Mi de da doro; efoe iniwan soema kom na ini doro Mi, a sa feni verloesoe, en a sa go na ini en kom na doro, en a sa feni weigron Da foefoeroeman kom nomo foe foefoeroe en kiri en figi poeroe; ma Mi ben kom foe gi dem soema libi, en dati dem libi sa foeroe te pasa marki. Jezus kom foe tjari verloesoe kom Jezus ben kom foe tjari troe libi pasa marki kom toe Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

57 Da boen skapoeman Jn. 10:11. Mi de da boen skapoeman; da boen skapoeman gi hem libi abra foe dem skapoe ede Ma da soema disi de wan joeroeman nomo, en a no de da skapoeman, en dem skapoe no de foe hem, te a si wan wolf kom, a libi dem skapoe, en a lowe; en da wolf kisi dem, en a panja dem skapoe Da joeroe-man lowe, bikasi a de wan joeroeman nomo, en a no ke foe dem skapoe Mi de da boen skapoeman, en Mi sabi Mi skapoe, en dem sabi Mi. Na ini da O.T., da skapoe ben dede gi da skapoeman Dja da skapoeman dede gi dem skapoe En A sabi dem persoonlijk toe! Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

58 Da boen skapoeman Jn. 10:27. Mi skapoe jere Mi stem, en Mi sabi dem, en dem waka na Mi baka En Mi gi dem da libi foe teego; en noiti dem sa go lasi, en no wan soema sa poeroe dem komopo foe Mi anoe Mi Tata, disi ben gi Mi dem, Hem de moro bigi leki alasani; en no wan soema kan poeroe dem komopo foe Mi Tata anoe Mi nanga Mi Tata de wan. Jezus sabi wi Jezus gi wi da libi foe teego Noiti wi kan lasi baka Jezus nanga da Tata de wan Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

59 Soema na Jezus? Mt. 16:13. Di Jezus ben kom na ini da birti foe Caesarea Filippi, A ben aksi Hem discipel taki: Soema dem soema taki dati Mi, Soemapikin de? 14. En dem ben taki: Som taki dati Joe de Johannes da dopoeman; som, Elia, en trawan, Jeremia efoe wan foe dem tra profeti A ben taki gi dem taki: Ma soema oenoe taki dati Mi de? 16. En Simon Petrus ben piki taki: Joe de da Kristus, da Pikin foe da libilibi Gado. Jezus de da Kristus, da messias! Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

60 Jezus de da messias Mt. 16:17. En Jezus ben piki hem taki: Blesi foe joe, Simon Barjona; bikasi skin nanga broedoe no ben sori disi na joe, ma Mi Tata disi de na ini hemel En so srefi Mi taki gi joe taki: Joe de Petrus, en na tapoe da ston disi Mi sa bouw Mi kerki; en dem portoe foe hel no sa wini hem En Mi sa gi joe dem sroto foe da kownoekondre foe hemel; en da sani disi joe sa tai na grontapoe sa tai na ini hemel; en da sani disi joe sa loesoe na grontapoe sa loesoe na ini hemel. Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

61 Petrus de da fosi Paus? Nono
1. Kristus ben gi da srefi frantwoortoe na dem tra apostel toe (Jn. 20:20-23) 2. Kristus de da fondamenti foe da Kerki, en no Petrus 3. Kristus wawan de da hede foe da kerki 4. Verschil de na mindri foe petros (wan pikin ston) en petra (wan bigi hipi ston, wan sortoe bergi) en petros (mannelijk) en petra (vrouwelijk) Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

62 San de da portoe foe hel Hel = hades = sheol = dedekondre
Dem portoe foe dede no sa wini da kerki foe Kristus Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

63 San dem sroto wani taki? Petrus ben opo doro gi dem Djoe foe kom na bribi na Pinkster (Tori 2) Petrus nanga Johannes ben opo doro gi dem Samaritan soema (Tori 8) Petrus ben opo doro gi dem heiden soema na Cornelius oso (Tori 10) Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

64 Jezus krasi Petrus Mt. 16:21. Baka da tem dati, Jezus ben bigin foe sori Hem discipel dati A moesoe go na Jerusalem, en A moesoe teki foeroe pina foe dem gransoema nanga dem hogepriester nanga dem meester foe wet, en A moesoe dede, en A moesoe opo baka na di foe drie dei Dan Petrus ben teki Hem, en A ben bigin foe vermane Hem, taki: Gado moesoe kibri Joe, Masra; disi no moesoe pasa nanga Joe Ma A ben drai lontoe, en A ben taki gi Petrus taki: Gowe libi Mi, joe Satan; joe de krakeri Mi; bikasi joe no prakseri dem sani disi de foe Gado, ma dem sani disi de foe libisoema Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

65 Fa Satan ben gebruiki Petrus?
Da wroko foe satan de foe poti joe egi wani na fesi foe da wani foe Gado Gado ben wani Jezus foe dede tapoe da kruisi gi wi Petrus taki: Kibri joesrefi – precis san satan sa wani Wi moesoe loekoe boen dati wi no poti wi prakseri na fesi foe di foe Gado Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

66 Wan troe discipel… Mt. 16:24. Dan Jezus ben taki gi Hem discipel taki: Efoe iniwan soema wani waka na Mi baka, meki hem frigiti hemsrefi, en teki hem kruisi, en waka na Mi baka Bikasi da soema disi wani kibri hem libi sa lasi hem; en da soema disi sa lasi hem libi foe Mi ede, a sa feni hem Bikasi sortoe wini wan soema sa abi, efoe a sa wini heri grontapoe, tokoe a lasi hem egi sieli? Efoe san wan soema sa gi foe kisi hem sieli baka? 27. Bikasi Soemapikin sa kom na ini da glori foe Hem Tata nanga Hem engel; en dan A sa pai ibriwan so leki dem wroko disi hem ben doe. Wan troe discipel sa taki: Nono gi hem libi Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

67 Jezus kenki tapoe da bergi
Jezus ben kren tapoe wan bergi nanga Johannes, Jakobus nanga Petrus A ben kenki inisei en Hem ben kom brinki Mozes nanga Elia ben doro foe taki abra fa a sa dede Wan wolkoe ben tapoe dem, en Gado ben taki foe Jezus na ini da wolkoe Di dem si Jezus, A ben de Hem wawan Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

68 Jezus tapoe da bergi A sori ete wan leisi dati Jezus de Gado da Pikin
Wi si dati libisoema abi libi baka dede, bikasi Mozes nanga Elia ben de libilibi Moro lati, Petrus taki abra disi, ma a taki dati da woortoe foe Gado de wan moro betrouwbaar getuigi leki disi srefi! Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

69 Jezus poeroe wan takroe jeje
Mk. 9:17. En wan foe dem hipi soema ben taki: Masra, mi ben tjari mi manpikin kom na Joe, disi abi wan takroe jeje disi meki hem stom En te a kisi hem, a trowe hem na gron en a poeroe skoema na hem mofo en a kaw hem tifi, en a pina; en mi ben taki nanga Joe discipel foe dem sa jagi hem poeroe; ma dem no ben man A ben piki hem taki: Ke, speri disi no de bribi, o langa Mi sa de nanga oen? O langa Mi sa abi pasensi nanga oen? Tjari hem kom na Mi! 20. En dem ben tjari hem kom na Hem; en di a ben si Hem, wantem da takroe jeje ben trowe hem nanga stoipi na gron, en a ben lolo na gron nanga hem mofo foeroe nanga skoema. Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

70 Jezus poeroe wan takroe jeje
Mk. 9:21. En A ben aksi hem tata taki: O langa kaba da sani disi ben kom na hem tapoe? En a ben piki Hem taki: Sinsi a ben de wan pikinnengre En foeroe leisi a ben trowe hem na ini faja en na ini watra foe kiri hem; ma efoe Joe kan doe wan sani, abi sari-hati gi wi, en jepi wi Jezus ben taki gi hem taki: Efoe joe kan bribi. Alasani kan pasa gi da soema disi bribi En wantem da tata foe da pikin ben bari nanga watra-ai taki: Masra, mi bribi; jepi da swaki bribi foe mi Di Jezus ben si dem soema ben lon kom makandra, A ben krasi da takroe jeje, en A ben taki gi hem taki: Joe stom en dofoe jeje, Mi komanderi joe taki: komopo foe hem, en no go baka na hem ini moro. Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

71 Jezus poeroe wan takroe jeje
Mk. 9:28. En di A ben kom na ini da oso, dem discipel ben aksi Hem di dem ben de dem wawan taki: Foe san'ede wi no ben man jagi hem poeroe? 29. En A ben taki gi dem taki: Da speri disi no kan komopo boiti nanga begi nanga faste. Wantoe les: Bribi de zeer belangijk Begi de belangrijk toe – som leisi nanga faste Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

72 Leri abra takroe jeje Dem de fadon engel: Openbaring 12:4. En hem tere ben srepi di foe drie pisi foe dem stari foe hemel, en a ben trowe dem go na tapoe grontapoe; en da draak ben tanapoe na fesi foe da oema disi ben klari foe meki, foe swari hem pikin so esi leki a ben sa meki hem… 7. En wan feti ben de na ini hemel; Michaël nanga hem engel ben feti agensi da draak; en da draak nanga hem engel ben feti, 8. Ma dem no ben wini, en no wan presi ben de moro gi dem na ini hemel. Dem de fadon engel foe didibri Dem kan go na hemel ete, ma moro lati dem no man go drape Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

73 Leri abra takroe jeje Jesaja 14:12. O fa joe ben fadon komopo foe hemel, O Lucifer, manpikin foe mamanten! Fa A ben koti joe trowe na tapoe da gron, joe disi ben meki dem natie kom swaki!13. Bikasi joe ben taki na ini joe hati taki: Mi sa opo go na ini hemel; mi sa opo mi kownoe-stoeroe moro hei leki dem stari foe Gado; mi sa sidon toe na tapoe da bergi foe da komakandra, na da sei foe da noord;14. Mi sa opo moro hei leki dem wolkoe; mi sa de leki da Moro Hei Wan.15. Tokoe A sa trowe joe go na ini dedekondre, na da sei foe da peti. Didibri wani prei basi foe dem engel, en teki da presi foe Gado srefi Ma Gado sa fringi hem go na hel… Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

74 Leri abra takroe jeje Som tai nanga keti: Judas 6. En dem engel disi no ben hori dem fosi boen fasi, ma dem ben libi dem egi tanpresi, na dem A ben hori na ini keti foe teego na ondro doengroe te leki da kroetoe foe da bigi dei. II Petrus 2:4. Bikasi efoe Gado no ben kibri dem engel disi ben doe sondoe, ma A ben fringi dem go na hel, en A ben gi dem abra na dem keti foe doengroe, foe hori dem drape te leki da kroetoe-tem; 5. En A no ben kibri da owroe grontapoe, ma A ben verloesoe Noach, di foe aiti soema nomo, da preikiman foe gerechtigheid, en A ben tjari da bigi floedoe kom na tapoe da heri grontapoe foe dem soema disi no ben abi Gado-fasi; Kande dem tai bikasi foe da ogri dem ben doe na da sondoe floedoe… Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

75 Da wroko foe takroe jeje
Tapoe da wroko foe Gado: Daniel 10:12. Dan a ben taki gi mi taki: No frede, Daniël; bikasi sinsi da fosi dei disi joe ben seti joe hati foe froestan, en joe ben saka joesrefi na fesi foe joe Gado, A ben jere dem woortoe foe joe, en mi ben kom foe joe woortoe ede Ma da fesiman foe da kownoekondre foe Perzië ben tapoe mi twenti na wan dei langa; ma loekoe, Michaël, wan foe dem moro bigi fesiman, ben kom foe jepi mi; en mi ben tan drape nanga dem kownoe foe Perzië Now mi ben kom foe meki joe sabi san sa pasa nanga joe pipel na ini dem dei na wi fesi; bikasi da visioen de foe foeroe dei na wi fesi. Wan takroe jeje ben tapoe da engel foe Gado Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

76 Da wroko foe takroe jeje
Dem doe san didibri wani: I Tim. 4:1. Now da Jeje taki krin dati na ini dem laasti dei, som soema sa libi da bribi, en dem sa arki na takroe jeje disi sa kori dem nanga dem leri foe dem takroe jeje. Openbaring 16:13. En mi ben si drie takroe jeje disi gersi todo komopo foe da mofo foe da draak en foe da mofo foe da meti en foe da mofo foe da falsi profeti Bikasi dem de dem takroe jeje disi ben doe wondroewroko, en dem ben go na fesi na dem kownoe foe grontapoe nanga heri grontapoe foe tjari dem kom makandra foe feti na da bigi dei dati foe Gado Almakti. Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

77 Dem wroko foe dem takroe jeje
Dem lobi foe pina libisoema Dem kan meki soema kom Lau Dofoe Stom Breni Verlam Immoreel Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

78 Da kaba foe takroe jeje Mt. 25:41Dan A sa taki gi dem soema na Hem kroektoeanoesei taki: Komopo na Mi fesi, oen vervloektoe soema, go na ini da faja foe teego, disi de klari kaba gi didibri nanga hem engel. Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

79 Jezus nanga wan fisi Petrus ben taigi dem Djoe dati Jezus pai da tempel belasting Jezus ben sori hem dati dem pikin foe da kownoe de fri Ma foe dem no mandi, a moesoe fringi wan aka na ini da zee, disi wan fisi en poeroe da moni foe Hem nanga Petrus Da di foe toe Adam sori Hem makti tapoe dem fisi, foe meki wan fisi swari da moni en dan da aka toe Da makti disi Adam ben lasi A ben wini baka Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

80 Saka-fasi de moro bigi na ini hemel
Mt. 18:1. Da srefi tem, dem discipel ben kom na Jezus, en dem ben aksi taki: Soema de da moro bigiwan na ini da kownoekondre foe hemel? 2. En Jezus ben kari wan pikinnengre kom na Hem, en A ben poti hem na mindri foe dem, 3. En A ben taki: Troe troe Mi taki gi oen taki: Efoe oen no drai oen libi, en kom leki pikinnengre, oen no sa kom na ini da kownoekondre foe hemel. 4. Foe dat'ede da soema disi sa saka hemsrefi leki da pikinnengre disi, na hem sa de da moro bigiwan na ini da kownoekondre foe hemel. Joe wani blesi en bigi na ini hemel – saka-fasi Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

81 Gado wani ala soema foe drai dem libi
Mt. 18:11. Bikasi Soemapikin ben kom foe verloesoe dem lasi wan San oen denki? Efoe wan man abi wan hondro skapoe, en wan foe dem go lasi, a no sa libi dem tra negi tenti na negi, go na ini dem bergi foe soekoe da lasi wan? 13. En efoe a feni hem, foe troe Mi taki gi oen taki: A abi moro bigi prisiri bikasi foe da skapoe dati leki foe dem tra negi tenti na negi disi noiti ben lasi So srefi, Gado oen Tata na ini hemel no wani wan foe dem pikinwan disi moesoe go lasi. Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

82 Gi pardon Petrus aksi omeni leisi foe gi pardon – 7 leisi? Jezus piki baka 70x7 Gersi tori Wan slafoe ben abi bigi paiman Da kownoe gi hem pardon Hem medemens ben abi wan pikin paiman, ma a no wani gi pardon Di da kownoe jere da tori, a fringi hem go na ini doengroe-oso te leki a pai alasani Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

83 Gi pardon Mt. 18:34. En hem masra hati ben bron toemoesi, en a ben gi hem abra na dem strafoeman, te leki a sa pai ala paiman disi a ben moesoe pai So srefi Mi Tata na ini hemel sa doe nanga oenoe toe, efoe na ini oen hati ibriwan foe oen no gi pardon na oen brada foe hem sondoe. Disi klop nanga “wi Tata na ini hemel” begi foe Mt. 6:12, Gi wi pardon foe dem ogri di wi doe, so leki wi toe de gi pardon na dem soema, disi doe wi ogri!14. Bikasi efoe oen gi libisoema pardon foe dem ogridoe, dan oen Tata na ini hemel sa gi oen pardon toe Ma efoe oen no sa gi libisoema pardon foe dem ogridoe, dan oen Tata no sa gi oen pardon foe oen ogridoe toe. Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

84 Pardon na ini da kerki: Mt. 18:15. Moro fara, efoe joe brada sa doe joe wan ogri, joe moesoe go taigi hem abra hem foutoe, joe wawan; efoe a jere joe, joe ben wini joe brada. Stap #1 – Ondro 4 ogen Mt. 18:16. Ma efoe a no wani jere joe, dan teki wan efoe toe tra brada moro go nanga joe; bikasi nanga da woortoe foe toe efoe drie getuigi alasani kan kom na krin. Stap #2 – Teki wantoe brada nanga joe – teki wan disi de geestelijk, en no soema foe trek partij Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

85 Pardon na ini da kerki Mt. 18:17. Ma efoe a no wani foe jere dem, dan joe moesoe taki gi da kerki; ma efoe a no wani arki da kerki, dan meki hem de na joe ai leki wan heiden man en leki wan tolnaar. Stap #3 – taigi da kerki (kande da heri kerki, efoe dem frantwoortoe soema Stap #4 – efoe a no wani jere, poti hem na dorosei foe da kerki foe didibri kan fon hem te leki hem ai kom opo… Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

86 Pardon na ini da kerki Gado pramisi foe jepi da kerki…
Mt. 18:18. Troe troe Mi taki gi oen taki: Da sani disi oen sa tai na grontapoe sa tai na ini hemel toe; en da sani disi oen loesoe na grontapoe sa loesoe na ini hemel toe Mi taki agen gi oen taki: Efoe toe efoe drie foe oenoe sa agri na grontapoe abra iniwan sani disi dem sa aksi, Mi Tata na ini hemel sa doe dati gi dem Bikasi pe toe efoe drie soema kom makandra na ini Mi nem, Mi de drape na dem mindri. Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

87 Drie discipel afgekeurd…
Lukas 9:57. En a ben pasa so dati di dem ben de na pasi, wan man ben taki gi Hem taki: Masra, mi sa waka na Joe baka alwasi pe Joe de go En Jezus ben taki gi hem taki: Dem kraboe-dagoe abi dem olo, en dem fowroe abi dem nesi, ma Soemapikin no abi no wan presi foe poti Hem hede didon. Da man no ben wani pai da prijs foe libi pina-fasi Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

88 Drie discipel afgekeurd…
Lukas 9:59. En A ben taki gi wan trawan taki: Waka na Mi baka. Ma a ben piki taki: Masra, meki mi go beri mi tata fosi Jezus ben taki gi hem taki: Meki dem dede soema beri dem dede soema foe dem; ma joe go, preiki da kownoekondre foe Gado. Disi ben de wan uitdrukking – foe taki dati da man sa seti da famiri sani fosi Jezus taki dati Hem wroko moesoe teki prioriteit Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

89 Drie discipel afgekeurd
Lukas 9:61. En wan trawan ben taki: Masra, mi sa waka na Joe baka; ma gi Mi pasi fosi foe go foe taki adjosi gi dem soema na mi oso En Jezus ben piki hem taki: No wan soema, disi ben bigin foe drai da doti, dan a drai lontoe foe loekoe na hem baka, de fiti foe da Kownoekondre foe Gado. Mi wani waka, na Jezus baka; no drai moro, no drai moro… Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

90 Moro wrokoman de fanowdoe
Lukas 10:1. Baka dem sani disi, Masra ben teki ete sebi tenti soema, en A ben seni dem toe nanga toe go na Hem fesi na ibri foto nanga presi pe Hemsrefi ben sa kom. 2. Foe dat'ede A ben taki gi dem taki: Da oogst de bigi foe troe, ma dem wrokoman de weiniki; foe dat'ede, begi da Masra foe da oogst foe seni wrokoman go na ini Hem oogst. A de Hem oogst Begi na Hem – ma de bereid foe go joesrefi Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

91 Da wroko foe dem 72 ben go boen
Dem ben kom baka nanga prisiri Dem taki dati takroe jeje srefi ben saka na dem ondro Ma Jezus ben taki dati dem moesoe moro prisiri dati dem nem skrifi na ini hemel Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

92 Da boen Samaritaan Wan afkati ben tesi Hem foe dem moro bigi gebod – lobi Gado nanga hem naaste A ben aksi soema na mi naaste Jezus ben taigi hem abra wan man disi ben waka ma foefoeman naki hem bijna dede Wan priester nanga wan leviet waka pasa Wan Samaritaan kisi sar’ati en a sorgoe hem boen Soema na da naaste? Da Samaritaan San da afkati moesoe doe – wroko so wan fasi toe Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

93 Sortoe dienst de juisti?
Jezus ben kom na da oso foe Maria & Marta Marta ben broko hede abra da njanjan, ma Maria ben sidon arki Jezus Lukas 10:40. Ma Marta ben broko hede abra fa a ben moesoe dini Hem, en a ben kom na Hem en a ben taki: Masra, joe no ke dati mi sisa ben libi mi wawan foe dini joe? Taigi hem foe kom jepi mi En Jezus ben piki hem taki: Marta, Marta, joe ke en broko hede abra foeroe sani Ma wan sani de fanowdoe; en Maria ben verkisi da boen pisi, disi no wan soema sa poeroe na hem anoe. Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

94 San disi wani taki? A no taki dati wi moesoe fika wi wroko
A no taki dati wi moesoe fika wi wroko gi Gado Ma wi moesoe membre dati da moro belangrijk sani leki wan Kristen no de foe omeni wroko mi kan doe gi Kristus, ma fa mi persoonlijke relatie nanga Jezus de! Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

95 Jezus nanga Beelzebul Mt. 12:22. Dan dem ben tjari wan soema disi ben abi wan takroe jeje kom na Hem; a ben breni en a no ben man taki; en A meki hem kom boen baka, so dati da man disi ben breni en disi no ben man taki, hem ben si en a ben taki toe En da pipel ben verwondroe, en dem ben taki: Disi no de da manpikin foe David? 24. Ma di dem Fariseeman ben jere disi, dem ben taki: Da soema disi no jagi takroe jeje poeroe boiti doro Beëlzebul, da hedeman foe dem takroe jeje. Jezus poeroe wan takroe jeje en da man kom boen baka Da folkoe taki dati Jezus de da messias Dem Fariseeman taki: Nono – a wroko doro didibri Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

96 Jezus nanga Beelzebul Mt. 12:25. Ma Jezus ben sabi dem prakseri, en A ben taki gi dem taki: Ibri kownoekondre disi de prati nanga hemsrefi moesoe pori, en ibri foto efoe oso disi de prati nanga hemsrefi no man tan; 26. Efoe didibri poeroe didibri, dan a de prati nanga hemsrefi; fa hem kownoekondre sa tan dan? 27. En efoe Mi poeroe dem takroe jeje doro Beëlzebul, dan nanga soema oen pikin de poeroe dem? Foe dat'ede demsrefi sa kroetoe oenoe. Wan kondre efoe oso disi prati no man tan – disi de da reden dati eenheid de so belangrijk! Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

97 Jezus nanga Beelzebul Mt. 12:28. Ma efoe Mi jagi dem takroe jeje poeroe nanga da Jeje foe Gado, dan da kownoekondre foe Gado ben kom na oen kaba Efoe fa wan soema kan go na ini da oso foe wan tranga man en foefoeroe hem goedoe, sondro foe a tai da tranga man fosi? Dan a kan foefoeroe hem oso Da soema disi no de nanga Mi, hem de agensi Mi, en da soema disi no kom makandra nanga Mi, hem de panja. Da trangaman de didibri. Na ini hem oso de dem sieli foe lasiwan disi Gado wani Meki wi tai hem fosi nanga begi, da woortoe foe Gado, en fa Jezus libi na wi ini - Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

98 Jezus nanga Beelzebul Mt. 12:31. Foe dat'ede Mi taki gi oen taki: Foe ala sortoe sondoe nanga koskosi libi-soema kan kisi pardon: ma da soema disi floekoe da Santa Jeje no sa kisi pardon En da soema disi taki wan woortoe agensi Soemapikin kan kisi pardon, ma da soema disi taki agensi da Santa Jeje no sa kisi pardon, no dja na grontapoe, en no na da tra libi toe. Da sondoe sondro pardon dan – foe taki dati Jezus wroko doro takroe jeje – no da Santa Jeje Da sondoe sondro pardon now – dede sondro foe teki Jezus Kristus na ini joe hati Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

99 Waarskow agensi takroe jeje
Mt. 12:43. Te da takroe jeje komopo foe wan soema, a waka na dem biribiri presi foe soekoe rostoe, ma a no feni Dan a taki: Mi sa drai go baka na mi oso pe mi ben komopo; en te a kom, a feni hem oso legi; a de krin en alasani seti moi Dan a go soekoe sebi tra takroe jeje moro ogri leki hemsrefi, en dem kom na ini en tan drape; en da kaba foe disi de moro ogri gi da soema dati leki da fosi pisi. So a sa de toe nanga da takroe speri disi. Som soema go foe wan bonoeman sa seti wan takroe jeje Dja wi si dati efoe joe no drai joe libi, joe no kom fri, ma joe tai joesrefi moro hebi! Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

100 Da marki foe da messias Mt. 12:38. Dan som foe dem meester foe wet nanga dem Fariseeman ben piki Hem taki: Masra, wi wani si wan marki foe Joe Ma A ben piki dem baka taki: Wan takroe en soetadoe speri soekoe wan marki; en dem no sa kisi wan marki boiti da marki foe da profeti Jona; 40. Bikasi so leki Jona ben de drie dei nanga drie neti langa na ini da fisi bere, so srefi Soemapikin sa de drie dei nanga drie neti langa na ini da hati foe grontapoe. Da troe marki = da opo baka foe Kristus Jezus Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

101 Goedoe nanga Gado Lukas 12:16. En A ben taki wan gersi-tori gi dem taki: Da gron foe wan goedoeman ben meki foeroe froktoe; 17. En a ben denki na ini hem hati taki: San mi sa doe, bikasi mi no abi presi foe kibri mi froktoe? 18. En a ben taki: Disi na san mi sa doe. Mi sa broko mi makzien poeroe, en mi sa bouw moro bigiwan; na drape mi sa poti ala mi froktoe nanga ala mi goedoe. Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

102 Goedoe nanga Gado Lukas 12:19. En mi sa taki gi mi sieli taki: Sieli, joe abi foeroe goedoe foe foeroe jari; teki joe rostoe, njan, dringi, en prisiri Ma Gado ben taki gi hem taki: Joe dom soema, tide neti dem sa kari joe sieli foe libi joe skin; dan soema sa abi dem sani, disi joe ben kisi? 21. Na so a de waka nanga da soema disi kibri foeroe goedoe gi hemsrefi, ma a no abi goedoe foe Gado. Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

103 Hoe moro joe sabi, hoe moro joe frantwoortoe
Lukas 12:42. En Masra ben taki: Dan soema de da getrouw nanga koni dinari, di hem masra sa meki de basi abra hem oso, foe gi dem porsi foe njanjan na dem na da leti tem? 43. Blesi foe da dinari disi hem masra, te a sa kom na oso, sa feni hem wroko so Foe troe Mi taki gi oen taki: A sa meki hem de basi abra alasani disi a abi. Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

104 Hoe moro joe sabi, hoe moro joe frantwoortoe
Lukas 12:45. Ma efoe da dinari taki na ini hem hati taki: Mi masra de draidrai foe kom baka; en a sa bigin foe fon dem man dinari nanga dem oema-dinari, en a njan en dringi te foe droengoe; 46. Da masra foe da dinari dati sa kom na wan dei disi a no sa verwakti hem, en na wan joeroe disi a no ben prakseri, en a sa koti hem poeroe, en a sa gi hem hem paiman nanga dem heiden soema. Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

105 Hoe moro joe sabi, hoe moro joe frantwoortoe
Lukas 12:47. En da dinari disi ben sabi san hem masra ben wani, ma a no ben meki hemsrefi klari, en no ben doe hem wani, da dinari dati sa kisi foeroe fonfon Ma da soema disi no ben sabi, ma tokoe a ben doe sani so dati hem masra moesoe fon hem, a sa kisi moro lekti fonfon. Bikasi da soema disi de kisi foeroe moesoe pai foeroe toe; en efoe dem ben gi foeroe vertrouw sani abra na wan soema anoe, dem verwakti foeroe baka. Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

106 Da bigi fesa Wan kownoe ben meki wan fesa foe hem boi
A ben kari ala soema foe kom, ma dem no ben wani, ma dem meki excuus Wan ben bai wan gron, en a moesoe loekoe hem Wan ben bai wanlo kaw, en a moesoe loekoe hem Wan ben trow Da masra hati ben bron, en a ben seni hem go na ala baka-bina presi foe feni soema – dem verlam wan, dem breni wan, dem potiwan, enz. Tokoe presi ben de ete Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

107 Da bigi fesa Lukas 14:23. En da masra ben taki gi da dinari taki: Go na doro na dem bradi pasi nanga dem sei-pasi, en dwingi dem foe kom na ini, foe mi oso kan foeroe Bikasi mi taki gi oen taki: No wan foe dem soema disi mi ben kari fosi sa njan foe mi njanjan. Lobiwan, te joe taki nanga soema, omeni taki: da tem no doro ete Ma loekoe na da bigi waarskow wi kisi dja… Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

108 Da kostoe foe de wan discipel
Lukas 14:26. Efoe wan soema kom na Mi, en hem hati no bron tapoe hem tata nanga hem mama nanga hem wefi nanga hem pikin nanga hem brada nanga hem sisa, ja, nanga hem egi libi toe, a no kan de Mi discipel. Da woortoe foe hatibron wani taki foe lobi wan sani moro leki trawan Disi wani taki dati wi moesoe lobi Kristus Jezus moro leki famiri efoe wi egi libi… Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

109 Da kostoe foe de wan discipel
Lukas 14:27. En da soema disi no teki hem kruisi tjari hem, en waka na Mi baka, hem no kan de Mi discipel. Da sleutel foe libi gi Kristus de dede Dede gi mi plan Dede gi mi wani Dede gi mi egi krakti Mi de wan slafoe foe doe da wani foe Gado – en dan mi de fri foe troe Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

110 Da kostoe foe de wan discipel
Lukas 14:28. Bikasi sortoe wan foe oen, efoe a wani bouw wan toren, a no sidon fosi, en prakseri da kostoe, efoe a sa abi nofo foe pai foe hem? 29. Efoe a no doe so, baka da tem a sa poti da fondamenti, a no man klari hem, en ala soema disi loekoe sa spotoe hem, 30. En dem sa taki: Da man disi ben bigin foe bouw, ma a no ben man kaba Efoe sortoe kownoe sa go feti agensi wan tra kownoe sondro foe a sidon en prakseri fosi efoe nanga tien doesoen soldati nomo a kan miti da tra kownoe nanga twenti doesoen fetiman. 32. Efoe te da trawan de farawe ete, a sa seni boskopoeman go aksi foe san a moesoe doe foe meki vrede. Teri da kostoe fosi Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

111 Da kostoe foe de wan discipel
Lukas 14:33. So srefi, no wan soema kan de wan discipel foe Mi efoe a no libi alasani disi a abi Sowtoe de wan boen sani, ma efoe da sowtoe ben lasi hem tesi kaba, fa a kan kisi hem tesi baka? 35. A no fiti foe da pranigron efoe da doti hipi, ma libisoema teki hem trowe. Da soema disi abi jesi foe jere, meki hem jere. Lobiwan, wi moesoe de klari foe libi alasani foe Kristus Jezus ede Anders wi de sowtoe disi no abi tesi moro, en Gado no kan gebruiki wi leki fa A wani… Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

112 Da verloren skapoe, moni & zoon
Dem Fariseeman ben klagi Jezus dati a ben taki nanga tolnaar nanga sondari A ben taki abra wan skapoeman disi ben lasi wan skapoe foe 100, en a ben breiti toemoesi di a ben feni hem – a ben abi foe go baka na ini da boesi foe feni hem So srefi, wan oema ben lasi wan pisi foe moni foe dem 10 a abi, en a ben breiti di a ben feni hem – a ben figi da heri oso Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

113 Dem verloren sani Wan man ben abi toe boi
Wan foe dem ben aksi hem moni, en a ben gowe en vermorsoe hem nanga jajo-libi Angritem ben kom, en a no ben man njan agoe njanjan srefi A ben prakseri, en a ben go baka begi hem tata pardon Da tata ben hori wan bigi fesa Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

114 Dem verloren sani Ma da bigi brada no wani kom na ini, ma a ben djaroesoe en mandi Dem Fariseeman gersi da man dati San wi kan leri foe disi? Dem engel srefi prisiri abra wan sondari disi kom baka Gado lobi ala soema, en A gi pardon Ma tokoe efoe wi no wani gi jesi, wi abi foe pai wan prijs foe wi tranga jesi Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

115 Da wroko-basi foefoeroeman
Wan man ben foefoeroe hem masra goedoe Di da masra ben kom sabi, a ben kenki omeni trawan moesoe pai so dati moro lati dem sa teki hem nanga prisiri Da masra taki dati da man ben wroko koni-fasi, bikasi a ben denki foe da toekomst Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

116 Da wroko-basi foefoeroeman
Lukas 16:8. En da masra ben prijse da ogri hedeman di ben loekoe hem goedoe, bikasi a ben wroko nanga koni; bikasi dem pikin foe disi grontapoe de moro koni na dem tem na grontapoe leki dem pikin foe leti. 9. En Mi taki gi oen taki: Meki mati gi oensrefi foe da bedriegi grontapoe goedoe, so dati, te oen fadon, dem sa teki oen na ini dem oso foe teego. Dem pikin foe grontapoe denki foe wini dem grontapoe goedoe en wroko tranga Wi bribiwan moesoe wroko so wan fasi nanga dem goedoe foe hemel… Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

117 Da wroko-basi foefoeroeman
Lukas 16:10. Da soema disi de getrouw na ini wan pikin sani sa de getrouw toe na ini wan bigi sani; en da soema disi de onregtvaardiki na ini wan pikin sani de onregtvaardiki toe na ini wan bigi sani. 11. Foe dat'ede efoe oen no ben de getrouw na ini grontapoe goedoe, soema sa vertrouw dem troe goedoe na oen anoe? 12. En efoe oen no ben de getrouw na dem sani foe wan tra soema, soema sa gi oen sani disi de foe oensrefi? Efoe wi no wroko boen fasi nanga grontapoe goedoe, Gado sa vertrouw wi nanga dem sani foe hemel??? Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

118 Da wroko-basi foefoeroeman
Lukas 16:13. No wan dinari kan dini toe masra; efoe a sa lobi da wan, a no sa lobi da trawan, en efoe a sa hori na da wan, a sa veragti da trawan. Oen no kan dini Gado moksi nanga grontapoe goedoe. Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

119 Da goedoeman nanga Lazarus
Wan potiman ben begi na da doromofo foe da goedoeman, disi no ben wani jepi hem Di da potiman ben dede, dem engel ben tjari hem go na Abraham sei (da boen sei foe Sheol = dedekondre) Da goedoeman ben dede en beri, ma a doro na hel Drape a ben pina nanga faja Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

120 Da goedoeman nanga Lazarus
A ben si Lazarus, en a ben begi foe hem tjari wan dropoe watra gi hem Abraham ben taki dati a no man – dem no man abra Dan da goedoeman ben aksi foe Lazarus go waarskow dem lasi brada foe hem Lukas 16:29. Abraham ben taki gi hem taki: Dem abi Mozes nanga dem profeti; meki dem arki na dem En a ben piki taki: Nono, tata Abraham, ma efoe wan soema ben go na dem disi ben opo baka foe dede, dan dem sa drai dem libi En a ben taki gi hem taki: Efoe dem no arki na Mozes nanga dem profeti, dan dem no sa kenki prakseri alwasi wan soema ben opo baka foe dede. Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

121 Wantoe sani abra dede Na ini da O.T., ala soema ben go na Sheol, disi wani taki dedekondre, disi de na ini da centrum foe da aardbol Wan boen sei ben de = paradijs efoe Abraham schoot (efoe Abraham sei) Wan takroe sei – soso dedekondre (Sheol) Di Jezus ben taki na da foefoeroeman tapoe da kruisi, A taigi hem dati tide a sa go nanga Hem na paradijs (niet hemel) Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

122 Wantoe sani abra dede Di Jezus ben dede, wi bribi dati A ben saka go na dedekondre, en A ben tjari dem boen soema komopo go na Abraham sei te doro hemel srefi Efesi 4: Foe dat'ede A taki: Di A ben go na loktoe, A ben teki slafoe-fasi katibo, en A ben gi presenti na libisoema. 9. (Now di A ben go na loktoe, san dati wani taki boiti dati fosi A ben saka go toe na dem moro lagi presi foe grontapoe? 10. Hem disi ben saka go na ondro de da srefi Soema disi ben go na loktoe moro hei leki ala dem hemel, so dati A sa foeroe alasani.) Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

123 Wantoe sani abra dede Kande da srefi tem A ben preiki gi dem lasiwan nanga dem fadon engel dati dem plan no ben wroko I Petrus 1:18. Bikasi so srefi Kristus ben pina wan leisi foe sondoe ede, wan boen soema gi dem ogri soema, foe Hem kan tjari wi kom na Gado; Hem skin ben dede, ma A ben kisi Hem libi baka doro da Jeje En nanga da jeje dati, A ben go preiki gi dem jeje disi ben de na doengroe-oso: 20. Disi no ben gi jesi fosi, di Gado ben hori pasensi na ini dem dei di Noach ben meki da ark klari, en wantoe nomo, wan aiti soema, ben tan na libi na tapoe watra. Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

124 Wantoe sani abra dede Now te wi dede, da skin go na ini da doti, ma da sieli go na Gado Filippi 1:21. Bikasi foe mi libi, dati de Kristus, en foe dede, dati de wan wini gi mi….23. Bikasi mi de na ini wan stree nanga ala toe fasi: bikasi mi wani gowe foe de nanga Kristus; disi de toemoesi moro boen; II Kor. 5:8 Wi abi kowroe hati, mi taki, en a de moro boen gi wi foe wi no sa de pe wi skin de, ma foe de pe Masra de. Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

125 Jezus genees 10 gwasiman 10 man begi hem, en A ben taigi dem foe go na priester foe sori dati dem de krin Na tapoe da pasi, dem ben kom krin Wan nomo ben kom baka foe gi grantangi A ben de wan Samaritaan soema A ben taigi hem dati hem bribi ben meki hem kom boen baka Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

126 Begi sondro foe kom weri
Wan oema ben abi wan afkati fanowdoe, ma da man no ben wani jepi hem Da man no ben frede Gado efoe libisoema Da oema ben aksi hem dei nanga neti Da man ben jepi hem so dati a no ferferi hem moro Lukas 18:7. En Gado no sa meki dem soema disi A ben verkisi kaba kisi dem leti, disi de krei dei nanga neti na Hem, en A no sa hori pasensi langa nanga dem? 8. Mi taki gi oen taki: A sa gi dem dem leti es'esi. Tokoe, te Soemapikin sa kom, A sa feni bribi na grontapoe? Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

127 Gado no lobi bigi fasi Lukas 18:9. En A ben teki da gersi-tori disi gi dem soema disi ben vertrouw na demsrefi, dati dem ben de regtvaardiki soema, en dem ben loekoe na trawan leki dem ben de lagi soema; 10. Toe soema ben go na da tempel foe begi; wan foe dem ben de wan Fariseeman, en da trawan ben de wan tolnaar Da Fariseeman ben tanapoe en a ben begi ini hemsrefi taki: Gado, mi gi Joe grantangi dati mi no de leki dem tra soema, dem foeroeroe-man, dem onregtvaardiki soema, dem soeta-man, efoe leki da tolnaar disi. Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

128 Gado no lobi bigi-fasi Lukas 18:12. Mi faste toe leisi ala wiki, en mi de gi mi tiende foe alasani disi mi abi En da tolnaar ben tanapoe farawe, en a ben firi sjem foe opo hem ai na hemel, ma a naki na tapoe hem borsoe taki: Gado, sari foe mi, wan sondoe soema Mi taki gi oen taki: Da man disi ben go baka na hem oso leki wan regtvaardiki soema, en no da trawan; bikasi ibri soema disi sa opo hemsrefi, hem dem sa saka, en da soema disi saka hemsrefi, hem dem sa opo. Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

129 No tapoe pikinnengre Lukas 18:15. En dem ben tjari pikinnengre kom na Hem toe, foe A ben sa meri dem, ma di Hem discipel ben si dati, dem ben tapoe dem Ma Jezus ben kari dem kom na Hem, en A ben taki: Gi dem pikinnengre pasi foe kom na Mi, en no tapoe dem, bikasi da kownoekondre foe Gado de foe soema leki dem Foe troe, Mi taki gi oen taki: Da soema disi no sa teki da kownoekondre foe Gado leki wan pikinnegre, hem noiti sa kom na ini. Wi kom na ini hemel doro saka-fasi nanga bribi nomo Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

130 Da jongoe goedoeman Wan jongoe goedoeman ben kom aksi Jezus fa foe kisi da erfenis foe go na hemel Jezus aksi hem abra dem gebod A taki dati a ben hori alamala sinsi hem pikin tem – ma san mankeri ete Jezus ben taigi hem foe seri alasani, gi na potiwan, en waka na hem baka A ben gowe nanga sari Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

131 Jezus nanga da goedoeman
Lukas 18:24. En di Jezus ben si fa a ben de nanga bigi sari, A ben taki: O tranga a de gi dem goedoeman foe go na ini da kownoe-kondre foe Gado! 25. Bikasi a de moro makriki gi wan kameli foe go pasa na da ai foe wan nanai leki gi wan goedoeman foe go na ini da kownoekondre foe Gado! 26. En dem soema disi ben jere disi ben taki: Dan soema kan kisi verloesoe? 27. En A ben piki taki: Dem sani disi libisoema no man doe, Gado kan doe. Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

132 Da jongoe goedoeman Mk. 10:24. En dem discipel ben verwondroe foe troe abra dem woortoe foe Hem. Ma Jezus ben piki baka, en A ben taki gi dem taki: Pikin, fa a de tranga gi dem soema disi poti vertrouw na tapoe dem goedoe foe go na ini da kownoekondre foe Gado! Te joe abi foeroe goedoe, joe neiging de foe poti vertrouw tapoe dem goedoe Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

133 Da blesi foe dini Jezus Mk. 10:28. Dan Petrus ben bigin foe taki gi Hem taki: Loekoe, wi ben libi alasani, en wi ben waka na Joe baka En Jezus ben piki taki: Troe, Mi taki gi oen taki: Da soema disi ben libi oso, efoe brada, efoe sisa, efoe tata, efoe mama, efoe wefi, efoe pikin, efoe hem gron foe Mi ede nanga foe da boen njoensoe ede, 30. Nownow da soema dati sa kisi wan hondro tron so foeroe oso, nanga brada, nanga sisa, nanga mama, nanga pikin, nanga gron, nanga trobi toe, en na ini dem jari na wi fesi, a sa kisi libi foe teego. Joe wani Gado foe pai joe moro lati efoe joe wani kisi paiman tapoe grontapoe nomo? Les 1 Santa Jejej 4/6/2017


Download ppt "Njoen Testamenti I – Les 3 Da Libi foe Jezus Kristus"

Verwante presentaties


Ads door Google