De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Initiëren en begeleiden van onderwijsvernieuwingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Initiëren en begeleiden van onderwijsvernieuwingen"— Transcript van de presentatie:

1 Initiëren en begeleiden van onderwijsvernieuwingen
Leerarrangement 3 Initiëren en begeleiden van onderwijsvernieuwingen

2 Bijeenkomst 2 Nadere uitleg programma (Gerrie)
Toelichting op de verschillende onderdelen (Ronald) Verder met de thema’s (werken in leerteams)

3 Inhouden la3 Verwerven en toepassen van nieuwe kennis en vaardigheden
Kennis: organisatiekunde en innovatiestudies Vaardigheden: gesprekstechnieken tbv meer effectieve gespreksvoering Kennis: organisatiekunde en innovatiestudies gestoeld op adoptie, implementatie en institutionalisering van (onderwijs) vernieuwingen Vaardigheden: gesprekstechnieken gebruiken om een meer effectieve gespreksvoering te kunnen bewerkstelligen

4 Doelen Je hebt kennis van belangrijkste theoretische concepten tbv meer empirisch gefundeerde houding in veranderprocessen Je verwerft vaardigheden om onderwijsvernieuwingen adequaat te begeleiden Je past kennis en theoretische concepten en gespreksvaardigheden toe in interventie voor eigen school Doelen: je hebt kennis van de belangrijkste theoretische concepten uit de organisatiekunde, innovatie management in de specifieke context van scholen tbv een meer empirisch gefundeerde houding in veranderprocessen Je verwerft vaardigheden (skills) die nodig zijn om onderwijsvernieuwingen op een adequate wijze te begeleiden Je past de belangrijkste kennis van de theoretische concepten uit de organisatiekunde, innovatie management en gesprekstechnieken toe in een interventie voor de eigen school

5 LA 3 Rol Je werkt in dit leerarrangement vooral aan de rol:
Begeleider en gesprekspartner voor collega’s: De master Leren & Innoveren treedt op als gespreksleider en begeleidt collega’s bij innovatieprocessen en bij de ontwikkeling van onderwijs. Hij is tevens in staat om collega’s te scholen en hij ondersteunt ze op zijn inhoudelijke expertisegebied. Hij heeft inzicht in het leren van professionals.

6 Prestatie-indicatoren
BD: Je hebt kennis van factoren die het veranderingsproces beïnvloeden, en past deze toe in de directe veranderpraktijk in haalbare en realistische ontwikkelvoorstellen; (aanzet voor Deel 3 De Leerinterventie) BE: Je toont verantwoordelijkheidsbesef, verantwoordt de strategie- keuzes, het plan van aanpak en de gemaakte keuzes, behaalde resultaten en ingezette middelen; (aanzet voor Deel 3 De Leerinterventie) BF: Je beargumenteert je visie op het veranderproces aan de hand van kennis van de organisatiekunde, verandermanagement en leertheorieën voor (school)organisaties (aanzet voor Deel 3 De Leerinterventie) BG: Je faciliteert de ontwikkeling van een professionele leergemeenschap, en stimuleert een cultuur van leren, trust en feedback (aanzet voor Deel 3 De Leerinterventie)

7 Skills lab en pi’s BA: Je gaat bij je taakvervulling op verantwoorde en effectieve wijze relaties aan en onderhoudt deze (met individuen, binnen groepen en/of grotere verbanden) (aanzet voor Deel 3 De Leerinterventie) BB: Je weet om te gaan met tegengestelde opvattingen in een team en tegelijkertijd de richting van een innovatie vast te houden (aanzet voor Deel 3 De Leerinterventie) BC: Je pakt signalen m.b.t. veranderingsprocessen op (bijv. van collegae) en past zo nodig de veranderstrategie op basis van deze signalen aan (aanzet voor Deel 3 De Leerinterventie)

8 Beroepshouding B1: Je houdt in het handelen bewust en actief rekening met de belangen en verwachtingen en eisen van diverse stakeholders met betrekking tot het onderwijs en weegt deze belangen kritisch af (aanzet voor Deel 3 De Leerinterventie) B2: Je toont oprechte belangstelling en respect voor de ander en houdt in het handelen bewust rekening met de gevoelens, interesses en behoeften van de ander met behoud van de nodige professionele distantie (aanzet voor Deel 3 De Leerinterventie) B3: Je gaat op sociale, adequate en effectieve wijze om met mensen in verschillende functies en van verschillend niveau, karakter of achtergrond (aanzet voor Deel 3 De Leerinterventie) B4 ; Je houdt rekening met de verschillen in ontwikkelingssnelheid van betrokkenen en speelt hier (pro)actief op in (aanzet voor Deel 3 De Leerinterventie) B5 ; Je stelt je actief op in het verkrijgen en overdragen van informatie, (h)erkent en maakt gebruik van de expertise van collega’s; (aanzet voor Deel 3 De Leerinterventie) B6 ; Je staat open voor de inbreng en standpunten van collega’s en gaat hierover op een strategische wijze het gesprek met hen aan, stelt je hierbij positief kritisch op (aanzet voor Deel 3 De Leerinterventie)

9 De bijeenkomsten Inhoud per bijeenkomst is steeds: Kennisdialoog
Skills Werken in leerteams en/of individueel, begeleiding door de expertdocent

10 Kennisdialoog Wekelijkse kennisdialoog
Leerteam maakt kennisdialoog (richtlijn is 45 min.) Peerfeedback door leerteams voor teamleden van de kennisdialoog (elk teamlid krijgt feedback van de peers en expertdocent; zie formulier)

11 De kennisdialoog Bijdragen aan kennis verandermanagement in scholen
Gezamenlijk en afwisselend lezen en uitdiepen Kennis delen met peers Specifieke werkwijze Peerfeedback Expert feedback

12 Wekelijks skills Oefenen van gespreksvaardigheden om vernieuwingen in je school te initiëren en begeleiden Op basis van voorbeelden uit jullie eigen beroepspraktijk

13 Voorbeeld skills Case 1:
Jullie werken als team aan een onderwijsverandering en twee collega's hebben de opdracht op zich genomen om een onderdeel van de studiedag te organiseren. Zij geven echt steeds bij jou als projectleider aan dat ze het veel te druk hebben om dit onderdeel voor te bereiden. Je krijgt van de directeur de opdracht om hen te ondersteunen bij de voorbereiding, zonder dat jij het werk van hen overneemt. Onderliggend doel Collega’s ondersteunen en tot actie aanzetten. Collega’s vertrouwen geven.

14 Voorbeeld skills Case 2:
Een collega die vaker haar groepsplannen niet af heeft, heeft nu ook een andere opdracht niet gedaan en collega’s ergeren zich hier steeds meer openlijk aan. De directeur geeft jou als haar bouwcoördinator de opdracht om tot afspraken te komen, waaraan zij ook haar commitment geeft. Onderliggend doel Zoeken naar mogelijkheden om deze collega aan te spreken op haar krachten. De collega benoemt haar echte hulpvraag.

15 Voorbeeld skills Case 3:
Jij bent coördinator van een ontwikkelteam van een nieuwe leerroute. Omdat jij coördinator bent en veel ideeën hebt, wordt er veel input van jou verwacht en collega’s van het ontwikkelteam krijgen de neiging om achterover te leunen. In het kader van het draagvlak is dat geen goede ontwikkeling. Je krijgt van de directeur de opdracht om een brainstorm te organiseren met jouw team voor de hele school om tot ideeën te komen voor een bepaald onderdeel in die leerroute. Ga het gesprek aan met je collega’s van het ontwikkelteam. Onderliggend doel Collega’s van het ontwikkelteam activeren en gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel creëren.

16 Voorbeelden leerinterventie
Intercollegiale consultatie p.o. “Tot op heden werden externen ingezet om kennis en vaardigheden van leerkrachten te vergroten. Hierbij voelden zij deze manier van expertise als top-down. De leerkrachten geven aan om meer bottom-up te willen werken en daarbij de kennis en ervaring van collega’s te gebruiken. Deze denkwijze past bij het groeien naar een professionele leergemeenschap waar de school naar streeft.” Innovatieve lesmethodiek tijdens technieklessen “De innovatie van het vak “techniek” (lesmethode, leermiddelen, infrastructuur) is dan ook het doel van deze leerinterventie. Een koppeling die ik meteen wil maken is om de vakwerkgroep “techniek” de eerste stappen te laten zetten naar een professionele leergemeenschap.”

17 Voorbeeld leerinterventie
Co-teaching ”Door co-teaching te combineren met het IGDI-model wordt vorm gegeven aan de begeleiding van de leerkrachten van…. Getracht wordt deze begeleiding voor én door de leerkrachten te laten plaatsvinden. In paragraaf 4.2 wordt aangegeven welke voorwaarden van belang zijn voor een goede co-teacher en dus essentieel zijn voor de leerkracht die als zodanig functioneert.”

18 Voorbeelden leerinterventie
Invoeren van Het nieuwe werken’ in een school voor MBO Coaching-on-the-job om de handelingsbekwaamheid van leerkrachten te vergroten Een ‘bekende, tweetalige, future-proof opleiding ontwikkelen naar een vernieuwend onderwijsconcept Verbeteren van interne audits binnen een ROC


Download ppt "Initiëren en begeleiden van onderwijsvernieuwingen"

Verwante presentaties


Ads door Google