De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Esperanto Laat je ver leiden. ESPERAN TO Overzicht  Principe van internationale taal, onderwijs  Ontstaan van Esperanto  Literatuur en gebruik  Structuur,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Esperanto Laat je ver leiden. ESPERAN TO Overzicht  Principe van internationale taal, onderwijs  Ontstaan van Esperanto  Literatuur en gebruik  Structuur,"— Transcript van de presentatie:

1 Esperanto Laat je ver leiden

2 ESPERAN TO Overzicht  Principe van internationale taal, onderwijs  Ontstaan van Esperanto  Literatuur en gebruik  Structuur, spoedcursusje  Besluit

3 ESPERAN TO Internationale taal: Principe Internationaal Lokaal Nationaal

4 ESPERAN TO Internationale taal of Wereldtaal Internationale taal:  in de hele wereld gesproken  internationaal gebruik  neutraal  internationaal denken en cultuur  internationale structuur Wereldtaal:  door vele miljoenen mensen gesproken  internationaal gebruik  politiek en economie  nationaal denken en cultuur  nationale structuur

5 ESPERAN TO Internationale taal: kenmerken  neutraal  relatief gemakkelijk  internationale structuur  internationale cultuur  ruim gesproken  internationaal denken  tolerantie bevorderen ?

6 ESPERAN TO Alleen Esperanto is... / heeft...  neutraal  relatief gemakkelijk  internationale structuur  internationale cultuur  ruim gesproken  internationaal denken  tolerantie bevorderen 1

7 ESPERAN TO Esperanto: doel  Vandaag:  praktisch nut voor wie ze gebruikt  Lange termijn:  tweede taal voor iedereen Twee complementaire doelstellingen

8 ESPERAN TO Vertalen via een brugtaal 6  30 11  110 6  12 11  22

9 ESPERAN TO Taaloriëntatie (een experiment)  2 jaren nationale taal, erna kennisverdieping  2 jaren zonder talen, dan nationale taal  2 jaren Esperanto, dan nationale taal

10 ESPERAN TO Verschillende leermethoden ‘Cseh’: natuurlijke methode ‘Gerda malaperis’: begrijpend lezen ‘Esperanto programita’: zelfstudie ‘E-o voor moderne mensen’: grammaticaal en vele andere ‘Auld’: spoedcursus in 14 uren ook bij ons

11 ESPERAN TO Overzicht  Principe van internationale taal, onderwijs  Ontstaan van Esperanto  Literatuur en gebruik  Structuur, spoedcursusje  Besluit

12 ESPERAN TO Van project tot taal  1887: Unua Libro in 4 talen  1889: eerste tijdschrift  1905: eerste Wereldcongres  1908: ontstaan van U.E.A.  1914: Eerste Wereldoorlog  1918: hernieuwde groei  1930: Plena Vortaro

13 ESPERAN TO Evolutie tot levende taal  1948: hernieuwe groei na WO II  1954: eerste Unesco-resolutie  1969: Plena Ilustrita Vortaro  1987: Eeuwfeest  1998: U.E.A. in officiële relatie met de VN.  nu: gestage groei  juli 2002: nieuwe Plena Ilustrita Vortaro

14 ESPERAN TO Levend(ig)e taal Levend(ig)e taal

15 ESPERAN TO

16 Overzicht  Principe van internationale taal, onderwijs  Ontstaan van Esperanto  Literatuur en gebruik  Structuur, spoedcursusje  Besluit

17 ESPERAN TO Literatuur  Vertaalde werken  wereldliteratuur  Originele werken  geschreven voor internationale lezers  Tijdschriften  Hiernaast: uit België  Zie andere voorbeelden

18 ESPERAN TO Internationale tijdschriften

19 ESPERAN TO Internationale vriendschap

20 ESPERAN TO Lokale tijdschriften (België)

21 ESPERAN TO Een wereldcongres met...

22 ESPERAN TO … lachende gezichten...

23 ESPERAN TO … plezier...

24 ESPERAN TO … informele contacten...

25 ESPERAN TO … en officiële momenten. (I.J.K.)

26 ESPERAN TO Keuze genoeg !

27 ESPERAN TO Pasporta servo

28 ESPERAN TO Esperanto-postzegels

29 Overzicht  Principe van internationale taal, onderwijs  Ontstaan van Esperanto  Literatuur en gebruik  Structuur, spoedcursusje  Besluit

30 ESPERAN TO

31 Een taal heeft 3 componenten

32 ESPERAN TO Hoe dat vereenvoudigen?

33 ESPERAN TO Component 1: Uitspraak  fonetische taal  1 letter = 1 klank  slechts 5 klinkers  vaste klemtoon  voorlaatste lettergreep

34 ESPERAN TO 28 letters = 28 klanken

35 ESPERAN TO Slechts 5 klinkers A a E e I i I i O o U u  kara, malama, iam niet: maat, mat  neniel, en, de niet: één, een, en  mil, miri, tri niet: tien, tin  mono, koro, monto niet: toon, ton  kuru, unu, uf! niet: moes, mus, muze NL: a aa  e ee i ie o oo u uu oe eu HU: a á e é i í o ó ö ő u ú ü ű...

36 ESPERAN TO Vaste klemtoon  Op de voorlaatste lettergreep  zonder uitzonderingen  Je kan nu elke tekst al correct lezen

37 ESPERAN TO Component 2: Spraakkunst  geen uitzonderingen  slechts 1 klasse  veel mogelijkheden

38 ESPERAN TO Geen uitzonderingen

39 ESPERAN TO Slechts één klasse

40 ESPERAN TO Slechts één klasse

41 ESPERAN TO Veel mogelijkheden

42 ESPERAN TO Component 3: Woordenschat  vaste uitgangen  o, a, e, i  ‘internationale’ woordelementen  voor- / achtervoegsels  met vaste betekenis

43 ESPERAN TO Vaste uitgangen  Ozelfstandig naamwoord  Abijvoeglijk naamwoord  Ebijwoord  Jmeervoud  Nlijdend voorwerp  I, AS, IS, OS, US, Uwerkwoord

44 ESPERAN TO Internationale woordelementen

45 ESPERAN TO Voor- en achtervoegsels

46 ESPERAN TO 100 woorden  þafoschaap  fiþovis  viroman  knabojongen  katopoes  kokohoen 6 x 2 x 3 x 3 elementen  -idkind van (x2)  -invrouwelijk  ge-man+vrouw (x3)  -etklein  -eggroot (x 3) = 108 woorden

47 ESPERAN TO La dek du monatoj  januaro  februaro  marto  aprilo  majo  junio  julio  aýgusto  septembro  oktobro  novembro  decembro

48 ESPERAN TO La sep tagoj kaj la tempoj  lundo  mardo  merkredo  åaýdo  vendredo  sabato  dimanæo  sekundo  minuto  horo, duonhoro,...  tago  semajno  monato  jaro  jarcento, jarmilo,...

49 ESPERAN TO Omgangsvormen  Saluton!  Bonan tagon!  Bonan matenon, vesperon, nokton.  Bonvolu... dankon.  sinjoro, sinjorino  knabo, knabino, amiko, amikino

50 ESPERAN TO Tellen  unuses  dusep  triok  kvarnaý  kvindek  11dek unu  12dek du  200dudek  31tridek unu  100cent  101cent unu  111cent dek unu  369tricent sesdek naý  1.234mil ducent tridek kvar  2.000dumil

51 ESPERAN TO

52 Gerda malaperis  Detektiveroman in Esperanto  auteur: Claude Piron  gradueel verhogende moeilijkheid  met woordenlijst

53 ESPERAN TO Gerda malaperis 1. En universitata restoracio  Saluton, Linda.  Saluton, Tom.  Diru al mi: kiu estas tiu?  Kiu?  Tiu alta, blonda, juna, viro…  Kiu?

54 ESPERAN TO Gerda malaperis  Tiu, kiu sidas en la angulo.  Ho, tiu!  Jes, tiu.  Mi ne scias. Mi ne scias, kiu li estas. Nova studento, verþajne.  Li estas tute sola.  Ne. Rigardu: bela knabino iras al li.

55 ESPERAN TO Gerda malaperis  Ne bela. Juna, eble, sed ne bela. Nur vi estas bela, Linda.  Tom, kara! Kio okazas al vi? Eble vi laboras tro multe, kaj...  Nenio speciala okazas al mi. Kaj mi ne laboras tro multe. Fakte mi laboras malmulte nun. La vera demando estas: kio okazas al vi, Linda? Nur vi estas bela.

56 ESPERAN TO Gerda malaperis  Nu, nu…  Estas fakto. Nur vi estas bela, Linda. Mi estas sincera. Venu kun mi!  Sed…  Venu. Al la granda spegulo. Rigardu. Jen estas Linda, la plej bela virino en la mondo, la plej bela virino en la tuta mondo.

57 ESPERAN TO Gerda malaperis  Kaj jen estas Tom, la plej malserioza knabo en la tuta universitato. 2. Kio okazas?  Tom!  Kio okazas al vi? Vi estas pala! Bela, sed pala.

58 ESPERAN TO Gerda malaperis  Tom! Ne rigardu!  Kio okazas?  Strange! Okazas io stranga, io tre stranga. Tiu ulo, tiu nova studento… Ne, ne, mi petas vin, ne rigardu. Estu diskreta.  Diable! Diru al mi: kio estas tiu mistero?

59 ESPERAN TO Gerda malaperis  Lia mano agas strange. Rigardu, se vi volas, sed plej diskrete. Turnu vin iomete, eble, sed tute nature. Li ne vidu, ke vi rigardas al li.  Vi pravas. Io stranga okazas. Dum þi ne rigardas al li - þi nun rigardas al la granda spegulo - lia mano iom post iom, tre tre malrapide, proksimiøas al þia taso...

60 ESPERAN TO Gerda malaperis  Estas io en lia mano…  Mi ne vidas. Li estas tro proksima. Diable! Tiu alta forta knabo nun staras inter ili kaj mi. Mi ne plu vidas.  Sed mi vidas. Mi vidas bone. Mi vidas tre bone. Mi vidas tute bone. Ej!  Kio okazas?  Þi rigardas al li nun, kaj lia mano haltas.

61 ESPERAN TO Gerda malaperis  Kaj kio plu? Diru al mi!  Nun li parolas al þi. Li montras al la pordo.  Eble li volas, ke þi rigardu al alia direkto, ke þi ne plu rigardu al li.  Prave, tute prave. Jen þi rigardas al la pordo. Li plu parolas kaj parolas. Dum þi ne rigardas al lia direkto, lia mano plu proksimiøas al la taso. Ej!

62 ESPERAN TO Gerda malaperis  Kio? Kio okazas?  Lia mano revenas, tute diskrete, kvazaý tute nature.  Æu estas io en lia mano?  Nenio plu. Sed tute certe nun estas io en þia taso.

63 ESPERAN TO Esperanto 3000 vzw Leuven......bood je deze mini-spoedcursus aan esperanto3000@esperanto.be secret.: R. Ménada 44, 1320 Hamme-Mille 010 / 86 01 12


Download ppt "Esperanto Laat je ver leiden. ESPERAN TO Overzicht  Principe van internationale taal, onderwijs  Ontstaan van Esperanto  Literatuur en gebruik  Structuur,"

Verwante presentaties


Ads door Google