De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2010 - 2014 VVD Samen Sterk Maasdriel Partij van de Arbeid EEN TOEKOMST VOOR MAASDRIEL Aan de slag voor alle kernen!

Verwante presentaties


Presentatie over: "2010 - 2014 VVD Samen Sterk Maasdriel Partij van de Arbeid EEN TOEKOMST VOOR MAASDRIEL Aan de slag voor alle kernen!"— Transcript van de presentatie:

1 2010 - 2014 VVD Samen Sterk Maasdriel Partij van de Arbeid EEN TOEKOMST VOOR MAASDRIEL Aan de slag voor alle kernen!

2 Coalitieakkoord 12 onderwerpen Welke keuzes? => spoorboekje/richtinggevend Hoe meten we jaarlijks de voortgang? O.a.: Staat van de gemeente Nota gemeentefinancien provincie GLD GG&GD rapportage Collegeakkoord zal een detaillering/vertaling zijn van dit coalitieakkoord naar beleid

3 Uitdagingen voor de toekomst Krimp van de bevolking Bezuinigingen (met nu al niet sluitende begroting voor 2010 en verder) Leefbaarheid

4 Een toekomst voor Maasdriel Veiligheid en openbare orde Leefbaarheid, voorzieningen, subsidiebeleid Wonen, bouwen en gebruik van ruimte (bestemmingsplannen) Verkeer, vervoer en infrastructuur Algemeen bestuur en gemeentelijke organisatie, bedrijfsvoering Regelgeving en handhaving Economie en ondernemersklimaat/agrarische sector Onderwijs en jeugdbeleid Recreatie en toerisme Zorg en welzijn, WMO, ouderenbeleid Financiën, belastingen en bezuinigingen Democratie en gedrag

5 Veiligheid en openbare orde Preventie Politie, boa’s en cameratoezicht Zero tolerance Veiligheidsgevoel van de inwoners van Maasdriel neemt toe De kosten van herstel na vernieling nemen af Er zijn minder uitgaven nodig voor repressie

6 Leefbaarheid, voorzieningen, subsidiebeleid Voorzieningen op een goed bereikbare plaats Stappenplan voor elke kern Subsidiebeleid moet op de schop Tevredenheid van inwoners met de voorzieningen neemt toe en de aantrekkelijkheid van het wonen in de kernen wordt groter Het aantal inwoners van Maasdriel groeit

7 Wonen, bouwen en gebruik van ruimte (bestemmingsplannen) Woningbouw bevorderen Bouwprocedures verkorten Minimaal 150 woningen op jaarbasis Eigen woningbehoefte volgens 60/40 verhouding Door verhogen draagvlak zal het aantal procedures afnemen Doorlooptijd van het verlenen van bouwvergunningen wordt korter

8 Verkeer, vervoer en infrastructuur Mobiliteitsplan. Prioriteiten: Zandmerenroute en MaasWaalweg Goed functionerend vervoerssysteem (buurtbus project) tussen kernen De tevredenheid van de inwoners met het Openbaar Vervoer neemt toe Inwoners ervaren de bereikbaarheid van wijken en kernen als voldoende

9 Alg. bestuur en gemeentelijke organisatie, bedrijfsvoering Dienstbaarheid aan inwoners en ondernemers. De overheid is er voor hen en niet andersom Kerntakendiscussie (wat doen we?) Optimale efficiency (hoe doen we dat?) Vacaturestop en versobering ambtelijke organisatie Ondernemersloket, gemeentelijke bedrijvenadviseur, ruimere openingstijden, automatisering De tevredenheid van de inwoners met de dienstverlening van de gemeente neemt toe

10 Regelgeving en handhaving Streng, rechtvaardig (gelijke monniken, gelijke kappen) Van reactief naar proactief (communiceren) Handhaafbare regels (geen bureaucratie) Vermindering van regeldruk Aantal milieuklachten neemt af Minder rechtsgangen, minder kosten voor juridisch advies en minder reële invorderingskosten van dwangsommen

11 Economie en ond.klimaat/agrarische sector Krachtige stimulans aan de ondernemers. Materiële (werkgelegenheid) en immateriële (leefbaarheid) opbrengsten De ondernemer staat weer centraal Tevredenheid van de ondernemer neemt toe Nieuwe ondernemers vestigen zich in Maasdriel De werkgelegenheid neemt toe

12 Onderwijs en jeugdbeleid Buiten- en naschoolse opvang wordt verbeterd Volwaardige Voor- en Vroegschoolse Educatie Meerjarig onderhoudsplan uitvoeren Brede school (haalbare financiële kaders) Leer- en ontwikkelingsachterstanden worden tijdig onderkend (preventie) VVE en kinderopvang zijn van een kwalitatief hoog niveau

13 Recreatie en toerisme Bed and Breakfast en mini campings Bevorderen dat wandel- en fietspaden worden aangelegd Bevorderen dagrecreatie in algemene zin Meer mensen gaan in Maasdriel recreëren (dit zou kunnen blijken uit de geïnde toeristenbelasting) De waardering voor recreatieve voorzieningen in Maasdriel onder de inwoners neemt toe

14 Zorg en welzijn, WMO, ouderenbeleid Eerstelijns gezondheidsvoorzieningen moeten in stand blijven Aparte woonvormen voor ouderen, zorgboerderijen in het buitengebied e.d. Bevorderen sport en beweging Adequaat voorzieningenpakket Waardering voorzieningenniveau verbetert De gezondheid van de inwoners verbetert

15 Financiën, belastingen en bezuinigingen Een sluitende begroting De kerntaken efficiënt uitvoeren Mocht het daarna noodzakelijk blijken verder te bezuinigen, dan zullen alle beleidsterreinen zonder uitzondering kritisch beoordeeld worden, waarbij investeringen waar mogelijk getemporiseerd zullen worden Maasdriel wordt, ten opzichte van andere Gelderse gemeenten, goedkoper

16 Democratie en gedrag De dorpsraden De raads- en commissievergaderingen moeten weer voor iedereen te zien zijn op de lokale televisie Structureel verbeteren van de verhouding tussen Coalitie en Oppositie in de gemeenteraad


Download ppt "2010 - 2014 VVD Samen Sterk Maasdriel Partij van de Arbeid EEN TOEKOMST VOOR MAASDRIEL Aan de slag voor alle kernen!"

Verwante presentaties


Ads door Google