De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jezus vervult vele profetieën

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jezus vervult vele profetieën"— Transcript van de presentatie:

1 Jezus vervult vele profetieën
Het openbaar optreden Jezus vervult vele profetieën

2 De voorloper Maleachi 3 : 1 “Zie Ik zend mijn bode, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal” Jesaja 40 : 3 “Bereidt in de woestijn de weg des Heren, effent in de wildernis een baan voor onze God” Vervuld in Johannes de Doper (Flavius Josephus bevestigt in “Joodse oudheden” (XVIII, 5.2) het optreden van Johannes de Doper) Matteüs 3;Markus 1;Lukas 3;Johannes 1

3 Jezus wordt gedoopt Jezus ontmoet Johannes en laat zich door hem dopen. Dan spreekt God de Vader over Hem. Jesaja profeteerde dit! Jesaja 40 : 5 “En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren en al het levende tezamen zal dit zien, want de mond des Heren heeft het gesproken.” Johannes 1 : 14 “… en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een eniggeborene van een vader, vol van genade en waarheid.”

4 Hij doet voorspelde wonderen
Jezus verricht wondertekenen waar Jesaja al over sprak. Dit wordt bevestigd in: Het Nieuwe Testament Geschiedschrijving van de Joden Flavius Josephus (geen christen) De Talmud (zij het spottend, als tovenarij; omdat Joden Hem niet erkennen)

5 Wonderen (1) Jesaja 35: 4-6: “Hij zal komen en Hij zal u verlossen. Dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden; dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen” Johannes 9: blinde man Markus 2: verlamde man Mattheüs 15: stomme man Markus 7: dove man Talmud (Sanhedrin 43a) Beschrijft de door Jezus verrichte wonderen als toverij

6 Wonderen (2) Psalm 72: “Voorwaar, hij zal de arme redden, die om hulp roept, de ellendige, en wie geen helper heeft; hij zal zich ontfermen over de geringe en de arme, hij zal de zielen der armen verlossen.” Lukas 18: “En daar was een man, die reeds achtendertig jaar lang ziek geweest was. Hem zag Jezus liggen en daar Hij wist, dat hij daar reeds lange tijd was, zeide Hij tot hem: Wilt gij gezond worden? De zieke antwoordde Hem: Here, ik heb geen mens om mij, zodra er beweging komt in het water, in het bad te werpen; en terwijl ik onderweg ben, daalt een ander vóór mij af. Jezus zeide tot hem: Sta op, neem uw matras op en wandel. En terstond werd de man gezond en nam zijn matras op en ging zijns weegs.”

7 De reactie van het volk Israël
Hoewel de Joden vurig naar hun Messias verlangen, voorspellen de profeten dat zij Hem zullen afwijzen. Jesaja 49: 7 “Zo zegt de HERE, Israëls Verlosser, zijn Heilige, tot de diep verachte, de bij het volk verafschuwde, ...” Psalm 69: 5 “Talrijker dan de haren van mijn hoofd zijn zij die mij zonder oorzaak haten” Psalm 109: 3-4 “met woorden van haat omringen zij mij en zij bestrijden mij zonder oorzaak; tot loon voor mijn liefde weerstaan zij mij, maar ik ben een en al gebed;”

8 Verwerping door de leiders
De afwijzing van de leiders is ook in de profeten voorzegd: Psalm 35: 7 “want zonder oorzaak verborgen zij voor mij hun net, zonder oorzaak dolven zij een kuil voor mijn leven.” Psalm 31: 14 “Want ik hoor het gemompel van velen – schrik van rondom –; terwijl zij met elkander tegen mij beraadslagen, smeden zij plannen om mij het leven te benemen.” Markus 3: 6 “En de Farizeeën gingen heen en pleegden terstond met de Herodianen overleg tegen Hem ten einde Hem om te brengen.”

9 Judas Iskariot Ook de verradersrol van Judas Iskariot staat in het OT geprofeteerd: Psalm 41: 10 “Zelfs mijn vriend, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven.” Psalm 55: “Want het is geen vijand, die mij smaadt; dat zou ik dragen; het is niet mijn hater, die zich over mij verheft;voor hem zou ik mij verbergen. Maar gij zijt het, een mens – mijns gelijke, mijn vriend en vertrouwde: wij, die samen vertrouwelijke omgang genoten, die in het feestgewoel gingen naar Gods huis.”


Download ppt "Jezus vervult vele profetieën"

Verwante presentaties


Ads door Google