De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2 Site van VCPO SAMENLEVING
Wij geloven in de kracht van de verbinding en willen onze verantwoordelijkheid nemen in de samenleving waarvan wij onderdeel zijn. Dit betekent in de eerste plaats dat wij letterlijk en figuurlijk open in de samenleving staan. Het betekent ook dat wij onze kwaliteiten graag en waar mogelijk met die van andere organisaties verbinden om in brede zin te werken aan de leefbaarheid van de dorpen waarin wij actief zijn. De kwaliteit en de nabijheid van voorzieningen spelen daarbij een belangrijke rol.  Als eerste dia willen wij u laten zien wat het VCPO zegt op haar site over het onderwerp ‘Samenleving’ en hoe het VCPO zichzelf wat dat betreft ziet. Het VCPO wil haar verantwoordelijkheid nemen en zij wil in brede zin werken aan de leefbaarheid van dorpen waarin zij actief is. Hierbij stelt het VCPO dat kwaliteit en nabijheid van voorzieningen daarbij een belangrijke rol spelen. Het is mooi om te lezen dat het VCPO zich mede verantwoordelijk voelt voor de samenleving en de leefbaarheid van de dorpen. Wij zijn van mening dat een basisschool één van de belangrijkste partijen is in het totaal van partijen die zorgen voor leefbaarheid in een dorp, gemeenschap, gebied, provincie.

3 Waarom cbs De Haven open moet blijven in
Onderdendam

4 Inhoud Geschiedenis Adviesnotitie dhr. Joosten
Ondergrens aantal leerlingen en gevolgen Duurzaamheid Kwaliteit onderwijs Kansen Gevolgen van sluiting Leefbaarheid Oproep en verzoek

5 Geschiedenis Christelijk onderwijs in Onderdendam sinds 1897, ruim 110 jaar Altijd een kleine school geweest Het voortbestaan van cbs De Haven was tot op heden altijd een duidelijke en bewuste keuze en mogelijk doordat overige scholen het ‘tekort’ aan leerlingen van cbs De Haven opvingen/compenseerden. Waarom nu ineens niet meer??

6 Wat is er de laatste maanden gebeurt?
11 november 2013: Nieuwsbrief cbs De Haven kondigt onderzoek aan mbt voorbereiding van verantwoord beleid bij daling leerlingen 9 januari 2014: MR ontvangt het rapport 23 januari: directeur mailt MR dat rapport discussiestuk is, bevat geen besluiten 4 februari: ouders ontvangen rapport 20 maart: ouder bijeenkomst 3 april: ouder bijeenkomst met oa dhr. Van der Wal 23 april: ouderbijeenkomst. Toelichting adviesnotitie van en door dhr. Joosten. Dhr. Van der Wal spreekt over ondergrens van 80 leerlingen 10 juni: Toekomstscenario deel 2 12 juni: ledenvergadering 17 juni: presentatie ouders November: Aankondiging ONDERZOEK mbt de VOORBEREIDING van beleid. Onderzoek = discussiestuk April: dhr vd Wal geeft aan dat ondergrens 80 ll wordt Rapport Toekomstscenario deel 2 bevestigt dit beleid. Besluit slechts gebaseerd op onderzoek van Van Beekveld & Terpstra en op een Adviesnotitie van dhr. Joosten NADRUK OP SNELHEID VAN BESLISSING

7 Adviesnotitie dhr. Joosten
Adviesnotitie zou opgesteld worden door onafhankelijk persoon Dhr. Joosten: echter geïntroduceerd als deskundige o.g.v. sluiting en samenvoeging van scholen heeft eerder meegewerkt aan rapport waaruit de indruk ontstaat dat dhr. Joosten geen voorstander is van kleine scholen daarmee niet onafhankelijk is. Prognoses adviesnotitie zijn afkomstig uit één bron Tabellen niet helder Geen onderzoek naar kansen Een rigoureus besluit voor sluiting baseer je op meer dan deze onvolledige, niet betrouwbare notitie.

8 Minimaal aantal leerlingen
Landelijk: - 23 leerlingen - in principe nog 3 jaar open Gem. Bedum: - 66 leerlingen ( gemiddelde van scholen onder hetzelfde schoolbestuur) VCPO: - ondergrens plotseling 80 leerlingen…

9 Gevolgen plotseling aangepaste ondergrens
Sluiting/samenvoeging van minstens 14 scholen in Noord-Groningen waaronder cbs De Haven per augustus 2015 Dit heeft vérstrekkende gevolgen voor Noord-Groningen en Onderdendam Eenmaal gesloten school komt nooit weer terug!

10 Duurzaamheid In Onderdendam is een handtekeningen actie gehouden. Uitkomsten mbt aanwas van kinderen zijn als volgt: Aanwas aantal kinderen In jaar 2 2014 5 2015 1 2016 2017 4 2018

11 Kwaliteit van onderwijs
De laatste jaren is er veel geïnvesteerd in cbs De Haven vb. extra lokaal, lesmethode geschikt voor combinatieklassen (overigens zeer prijzig en zeker nog 10 jaar te gebruiken) Gevolg: kwaliteit voldoende (inspectie) Uitstroom is op niveau Zowel leerlingen als ouders zijn tevreden Als motivatie om te sluiten wordt tevens KWALITEIT VAN ONDERWIJS genoemd. De kwaliteit van het onderwijs op cbs De Haven is volgens de inspectie voldoende Leerlingen die uitstromen zijn succesvol in het geadviseerde niveau van middelbaar onderwijs. Vorige week donderdag kreeg weer menig leerling te horen dat ze zijn geslaagd!

12 Wat is kwaliteit? Vaak harde cijfers
Maar ook: geborgenheid, veiligheid, aandacht, sociale aspecten Grote scholen schieten hierin juist vaak tekort Kleinschaligheid wordt juist erváren als kwaliteit Er is geen absoluut verband tussen schoolgrootte en onderwijskwaliteit (rapport Loppersum Netwerkscholen) Kwaliteit met name afhankelijk van kwaliteit van leerkrachten, lesmateriaal. Vaak weergegeven in harde cijfers

13 Kansen voor cbs De Haven
Kansen: cbs De Haven is dé ideale school voor kinderen uit omliggende dorpen die juist beter tot hun recht komen op kleinschalige school Opvallend: deze kansen worden niet benut! - geen externe pr - niet vermeld op opgaveformulier basis scholen Bedum - weinig/geen publiciteit voor open dagen Daarbij: Dorpsschool: moet toegankelijk zijn, betrokken zijn bij het dorp, moet zich laten zíen! Ervaring: minder toegankelijk, minder actief, weinig/geen betrokkenheid met het dorp, niet doorgegaan op ingeslagen weg vorige directeur. Dieptepunt voor ouders: in eerste instantie geen ouders bij Kerstviering 2013, ingrijpen OR nodig! Sinds enkele jaren kiezen ouders uit omliggende dorpen, waaronder Bedum en Winsum, voor cbs De Haven Reden hiervoor is juist de kleinschaligheid van de school, de aandacht die de kinderen krijgen en de saamhorigheid tussen de kinderen onderling en de gemeenschap Dit wetende is het opvallend dat cbs De Haven de laatste jaren weinig tot niets aan externe PR heeft gedaan; Cbs De Haven stond zelfs niet vermeld op een opgave document voor de basis school van de gemeente Bedum Tot voor kort werden er ‘ open dagen’ georganiseerd voor de peutertjes van de peuterspeelzaal Het klimaat wordt als minder open ervaren, als minder toegankelijk en gericht op (aspirant) ouders (voorbeeld Kerstviering zonder ouders! Voorheen altijd samen! Hiervoor was ingrijpen door OR nodig!) Hierdoor werd betrokkenheid met de ouders in twijfel getrokken. Kansen zijn niet benut, sterker nog: het voorlopige besluit tot sluiting is genomen.

14 Gevolgen van sluiting voor kinderen en ouders
Verbinding dorp verdwijnt Keuzemogelijkheden beperkt Kinderen dupe: hele dag van huis Jonge kinderen kunnen niet meer zelfstandig naar school lopen of fietsen Kinderen verspreiden naar omliggende dorpen spelen minder met elkaar (praktijkervaring!) Hogere kosten ouders In de toekomst zouden bij sluiting van cbs De Haven de kinderen naar andere scholen in de nabijheid moeten. Wat betekent dit? 1. Een school in een dorp verbindt bewoners met elkaar. Verbinding tussen de kinderen, maar ook tussen ouders onderling én tussen jong en oud. Geeft levendigheid en reuring in het dorp. Zorgt voor activiteiten. Deze verbinding verdwijnt bij sluiting van de school. 2. De keuzemogelijkheid wordt juist heel beperkt, er zijn namelijk geen kleine scholen meer in de omgeving van Onderdendam Kinderen worden de dupe van dit besluit, zij zijn de hele dag van huis, ook de jongsten van 4 en 5 jaar! Kinderen zullen zich verspreiden over scholen in omliggende dorpen. . In de praktijk blijkt dat kinderen die op verschillende scholen zitten minder/niet met elkaar omgaan of spelen! Ouders krijgen hogere kosten ivm het heen en weer brengen van de kinderen, ook als dit gezamenlijk wordt opgepakt Er is een kans dat gezinnen gaan verhuizen waardoor leegloop ontstaat of in elk geval een andere samenstelling van de leeftijdsopbouw

15 Mogelijke gevolgen van sluiting voor dorp
Onderdendam onaantrekkelijker voor jonge mensen/gezinnen: vergrijzing Dorpshuis verliest inkomsten verhuur sporthal Risico m.b.t. voortbestaan dorpshuis Sluiting draagt bij aan verdere krimp en dalende leefbaarheid Dit in tegenstelling tot activiteiten zoals Verzoamelstee én in tegenstelling met eigen visie van VCPO Dit in tegenstelling tot activiteiten zoals Verzoamelstee én in tegenstelling met eigen visie van VCPO Verzoamelstee: mogelijkheden, welke er voor de ouderen zijn om in hun eigen dorp te blijven wonen, te versterken en uit te breiden. Ook probeert De Verzoamelstee het dorp sociaal te versterken en mensen te verbinden En levert daarmee dus een bijdrage aan de leefbaarheid in Onderdendam

16 Leefbaarheid Leefbaarheid: niet adresseren aan één partij/organisatie
Leefbaarheid gerealiseerd door keten van partijen/organisaties Een basisschool is in die keten ontzettend belangrijk (rapport Prognoses en Kansen voor basisonderwijs gemeente Bedum, april 2011: Basisscholen zijn belangrijk voor de leefbaarheid van dorpen.) De school heeft daarmee een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van het in stand houden van de leefbaarheid van dorp en omgeving Leefbaarheid kun je niet adresseren aan één partij/organisatie Leefbaarheid wordt namelijk gerealiseerd door een hele keten van partijen/organisaties zoals het verenigingsleven, dorpshuis, een school, winkels en andere faciliteiten (bibliobus, zorg voor ouderen etc) Een lagere school is in die keten ontzettend belangrijk: Ontmoetingsplek voor kinderen en ouders Minder jonge gezinnen, minder kinderen in het dorp, met gevolg van minder activiteiten voor de kinderen zoals Sinterklaasvieringen, karaoke middagen etc. De school heeft daarmee een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van het in stand houden van de leefbaarheid van dorp en omgeving

17 Ons verzoek aan de Raad van Toezicht en directeur dhr. Van der Wal
Proces van sluiting vooralsnog stoppen Met andere partijen de problematiek van kleine scholen in de gehele provincie Groningen grondig verkennen 1 juli komen dorpsverenigingen van dorpen en andere belanghebbenden uit de gehele provincie met vergelijkbare problematiek bijeen om samen deze problematiek te bespreken en alternatieven te onderzoeken Wij willen graag gezamenlijk participeren in dit initiatief en met het VCPO zoeken naar een andere oplossing dan sluiting van onze dorpsschool Ouders zijn naar onze mening klant van het VCPO en willen serieus genomen worden Als klant verwachten we dat we meer betrokken worden in het proces en willen daarin meer inspraak Ons verzoek aan de RvT en de directeur van het VCPO is dan ook om het proces van sluiting stop te zetten Een dergelijk rigoreus besluit wordt naar onze mening te snel genomen, zonder voldoende inspraak van ouders en andere belanghebbenden en is enkel gebaseerd op een verkenning van Van Beekveld& Terpstra en een advies-notitie van dhr Joosten (niet onafhankelijk) Het rapport van dhr Joosten klopt niet. Hij heeft niet alle bronnen geraadpleegd (bv enquetes).Er is meer tijd nodig om te toetsen of de genoemde prognoses in het rapport van dhr. Joosten overeenkomen met de werkelijkheid. 30 juni komen dorpsverenigingen van dorpen uit de gehele provincie met vergelijkbare problematiek bijeen om samen deze problematiek te bespreken en alternatieven te onderzoeken Wij willen graag gezamenlijk participeren in dit initiatief en met het VCPO zoeken naar een andere oplossing dan sluiting van onze dorpsschool

18 Site van VCPO SAMENLEVING
Wij geloven in de kracht van de verbinding en willen onze verantwoordelijkheid nemen in de samenleving waarvan wij onderdeel zijn. Dit betekent in de eerste plaats dat wij letterlijk en figuurlijk open in de samenleving staan. Het betekent ook dat wij onze kwaliteiten graag en waar mogelijk met die van andere organisaties verbinden om in brede zin te werken aan de leefbaarheid van de dorpen waarin wij actief zijn. De kwaliteit en de nabijheid van voorzieningen spelen daarbij een belangrijke rol. 

19 EINDE

20

21


Download ppt "Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google