De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Multidisciplinair Overleg (MDO op school) in Passend Onderwijs Unita

Verwante presentaties


Presentatie over: "Multidisciplinair Overleg (MDO op school) in Passend Onderwijs Unita"— Transcript van de presentatie:

1 Multidisciplinair Overleg (MDO op school) in Passend Onderwijs Unita
Startbijeenkomst Maartensdijk

2 Programma Unita samenwerkingsverband Passend Onderwijs
HandelingsGericht Werken (HGW) - uitgangspunten - HGW op alle niveaus MultiDisciplinair Overleg op school (MDO) - werkwijze - voor welke leerlingen - ouders en leerkracht - groeidocument - OPP - Onderwijs en/of Jeugdhulp Arrangementen Loket MDO en Bovenschoolse Pool Groeidocument door Parantion

3 Passend Onderwijs Regulier als het kan, speciaal als het moet
Een stevige basiskwaliteit van al onze scholen voor alle leerlingen Geen kind tussen wal en schip Van wat een kind heeft/is  wat het nodig heeft Minder en eenvoudiger procedures Expertise leerkracht en IB-er verhogen Ondersteuning in/op de school Een speciale onderwijssetting wanneer noodzakelijk

4 HGW: 7 uitgangspunten Doelgericht werken en evalueren
Onderwijs/opvoedbehoeften centraal 3. Wisselwerking en afstemming 4. Leerkracht doet ertoe; ondersteuningsbehoeften? 5. Positieve van kind, school en ouders benutten 6. Samenwerken met elkaar, leerlingen en ouders 7. Systematiek & transparantie Gebaseerd op onderzoek en praktijkervaringen

5 Op alle niveaus HGW Groep: groepsplan met – bespreking en observatie
leerkracht en IB-er Leerlingenbespreking: één of enkele leerling(en) leerkracht en IB-er en ouders MDO: één leerling leerkracht, IB-er, ouders een of meer externen

6 Voor welke leerlingen? Na leerlingenbespreking zorgen en vragen
Problemen met leren en gedrag OPP leerlingen met complexe problemen Opvoed/gezinsproblemen Leerlingen die nu bij SWV: CC/begeleiding door AB (SO/SBO), SMW, psycho/ortho (HGD), verwijzing jeugdhulp of SBO/SO (traject)

7 Handelingsgericht Werken
Deze leerling bij deze leerkracht in deze groep op deze school van deze ouders

8 schoolniveau HGW- cyclus op groepsniveau MDO werkwijze CJG Preventief/ lichte opvoedondersteuning groepsbespreking + groepsobservatie Groepsoverzicht bijstellen & Groepsplan evalueren 2a. Doelen komende periode 2b. Signaleren leerlingen die extra begeleiding nodig hebben waarnemen 6. Uitvoeren groepsplan leerling- bespreking ZAT PO Leerlingen Jeugdhulp realiseren begrijpen 5. Opstellen groepsplan Ouders Leerkracht 3. Benoemen van hun onderwijsbehoeften OPP Multidisciplinair Overleg op school: leerkracht, IB-er, ouders en één of meer deskundigen uit de “pool” ZAT PO 4. Clusteren leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften plannen LOKET Trajectbegeleider bovenschoolse pool met deskundigen onderwijs en jeugdhulp AB-ers (SBO en SO), schoolpsychologen/orthopedagogen, (school) maatschappelijk werk, jeugdartsen + jeugdverpleegkundigen, procesregisseurs CJG, hulpverleners uit BJZ, MEE/VTO, JGGZ, OC Trompendaal, RBL, Sherpa, Vangnet Jeugd, Versa, Youké

9 Bovenschoolse pool Cluster 1 Visio Cluster 1 Bartimeus Cluster 2 Auris
Cluster 3 De Kleine Prins Cluster 3 Stg. CSO Gooi Cluster 3 Waterlelie Cluster 4 Donnerschool BJZ CJG GGD afd. JGZ MEE OC Trompendaal RBL RCKJP Sherpa Vangnet Jeugd Versa Youké Unita

10 Filmpje pilot MDO Leerling die meer nodig heeft dan basisaanbod school (de boot): school-tegenzin, leerachterstanden, moeite met aandacht/concentratie, sociaal geïsoleerd Lorentzschool werkt handelingsgericht Kort: uitleg pool, beelden MDO, IB, leerkracht, leerling, moeder aan het woord Bron:

11 Werkwijze HGA (bijlage: GO + GP) jij ervan?’ wie uitnodigen uit pool?
1. Informatie folder leerkracht en ouders 2. School & ouders vullen samen groeidocument in (bijlage: GO + GP) 3. Leerlingenformulier ‘wat zeg jij ervan?’ 4. Vraag van school & ouders: wie uitnodigen uit pool?  Plannen: iemand uit netwerk?

12 Vervolg werkwijze onderwijs & opvoeding?
4. Doelen: vragen & beslissingen? 5. Formulier aanvullen (overzicht) 6. Analyse (inzicht): kind, onderwijs & opvoeding? 7. Doelen (uitzicht): kind, onderwijs & opvoeding? KIND: + - ? Doel Opvoeding: + - ? Doel Onderwijs: + - ? Doel

13 Vervolg werkwijze Wat willen we veranderen? (wenselijk)
Wat kunnen we veranderen? (haalbaar) 8. Onderwijs/opvoedbehoeften kind: Instructie/uitleg/feedback … Opdrachten/activiteiten Andere kinderen .. Leerkracht die … Ouders die …

14 Vervolg werkwijze groeidocument) Evaluatie (mail, telefoon, overleg 2)
9. Ondersteuningsbehoeften leraar & ouders Kennis of vaardigheden … Ondersteuning bij, met of door … OJA = 10. Afspraken = verslag (aangevuld groeidocument) Evaluatie (mail, telefoon, overleg 2)

15 Arrangementen? Doelen leerling, onderwijs, opvoeding (wat)?
Type arrangement: OA, JA of OJA (waarom)? Deskundige (wie)? Inhoud globaal (hoe?) Duur: periode & hoeveel uur/week/maand? Lokatie: waar? Evaluatie: doelen behaald?

16

17 Functies GD momenteel Zie: www.groeidocument.nl
Voorbereiding & aanmelding Praatpapier tijdens overleg Verslag van overleg Monitoren arrangement

18 In Passend Onderwijs ook ….
5. Ontwikkelingsperspectief (rubriek J1) 6. Toelaatbaarheidsverklaring (rubriek K) Deskundigen, school en ouders unaniem? Zo ja  toelaatbaar tot SBO of SO Zo nee  commissie van het SWV 7. Data verzamelen over trajecten en OJA’s

19 Bronnen (1) Handelingsgericht arrangeren, tweede evaluatie
van een pilot dr. Marco Algera, CED-Groep --- september 2013 Eindrapportage bedrijfseconomische monitoring pilot MDO op school Rick de Wit, Infinite financieel --- okt. 2013 Evaluaties pilotscholen en bovenschoolse pool ( , , , )

20 Bronnen (2) Projectplan Multidisciplinair Overleg op school
Passend Onderwijs en Handelingsgericht arrangeren en indiceren op school Handelingsgericht indiceren, eerste evaluatie van een pilot dr. Marco Algera, CED-Groep --- nov. 2012 Eindrapportage bedrijfseconomische monitoring pilot MDO Rick de Wit, Infinite financieel --- okt. 2012 Samen sterk: ouders & school Noëlle Pameijer

21 Bronnen (3) Handelingsgericht werken Noëlle Pameijer
artikel in Beter Begeleiden Werken met multidisciplinaire zorgteams als pilot-school Sanne Daphne Buijsrogge-Ruijs Multidisciplinaire zorgteams op school artikel in Beter Begeleiden

22 Bronnen (4) Uitgangspunten HGW
Uit Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam Pameijer, Van Beukering & De Lange Handelingsgericht Integraal Indiceren W. Gijzen & N. Pameijer artikel in Tijdschrift voor Orthopedagogiek

23 Voor alle bronnen: www.swvunita.nl
Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam Pameijer, Van Beukering & De Lange Handelingsgericht werken: een handreiking voor de interne begeleider Noëlle Pameijer & Tanja van Beukering Voor alle bronnen:


Download ppt "Multidisciplinair Overleg (MDO op school) in Passend Onderwijs Unita"

Verwante presentaties


Ads door Google