De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 - 20/08/2014 Infosessie LEADER in PDPO III De Blommaert Wuustwezel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 - 20/08/2014 Infosessie LEADER in PDPO III De Blommaert Wuustwezel."— Transcript van de presentatie:

1 1 - 20/08/2014 Infosessie LEADER in PDPO III De Blommaert Wuustwezel

2 2 - 20/08/2014 Agenda Welkom Kader PDPO III – LEADER in PDPO III (2015- 2020) Pauze De plattelandsthema’s: inspiratie Werkmoment: verkenning thema’s

3 3 - 8/20/2014 PDPO III – het kader

4 4 - 20/08/2014 PDPO III -plattelandsontwikkelingsprojecten PDPO= Vlaams Programmadocument voor plattelandsontwikkeling  Europese, Vlaamse en provinciale middelen  Agrarische focus  Maatregel Omgevingskwaliteit (vroegere AS-3)  LEADER (AS-4) Platteland+  Vlaamse en provinciale middelen  Breder plattelandsverhaal

5 5 - 20/08/2014 PDPO III Europese kader Krijtlijnen nieuwe GLB 2014-2020 - Een competitieve landbouwsector - Een duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen en klimaatactie - Een evenwichtige territoriale ontwikkeling Door vertaald naar pijler 2 ‘plattelandsontwikkeling’ in 6 prioriteiten: 1) Bevordering vd overdracht van kennis en innovatie in landbouw- bosbouw- en plattelandsgebieden 2) Versterking vh concurrentievermogen van alle vormen van landbouw en versteviging van de rendabiliteit van de landbouwbedrijven 3) Verbetering vd organisatie van de voedselketen en van het risicobeheer in de landbouwsector 4) Herstel, instandhouding en versterking van de ecosystemen die afhankelijk zijn van de landbouw en de bosbouw 5) Bevordering vh efficiënte gebruik van hulpbronnen en ondersteuning van de omslag naar een koolstofarme en klimaatbestendige economie in de landbouw-, de voedsel- en de bosbouwsector 6) Bevordering van sociale inclusie, armoedebestrijding en economische ontwikkeling in plattelandsgebieden

6 6 - 20/08/2014 PDPO III Vlaamse kader 1. Omgevingskwaliteit op het platteland (vroegere AS-3 projecten → leefkwaliteit op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie ) 2. LEADER

7 7 - 20/08/2014 PDPO III Vlaamse kader

8 8 - 20/08/2014 Plattelandsontwikkelingsprojecten OmgevingsKwaliteit (OKW) Europees – Vlaams – provinciaal Agrarische focus Platteland Plus (P+) Vlaams – provinciaal Breder plattelandsverhaal

9 9 - 20/08/2014 Plattelandsontwikkelingsprojecten 1. Beleving op het platteland Bevorderen toeristische activiteiten Landelijk erfgoed Basiskwaliteiten op het platteland Landbouw- en plattelandseducatie Landbouwverbreding Korte Keten – H&SP Duurzame energie en klimaatadaptatie 2. Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen Landschapsintegratie van landbouwbedrijven en paardenhouderijen Gebiedsgerichte oefening in (voormalig agrarische) gebouwen Projecten rond open ruimte gebruik

10 10 - 20/08/2014 Plattelandsprojecten 3. Aandacht voor kwetsbare groepen op het platteland Landbouwgerelateerde sociale economie Groene Zorg Armoede in de landbouw- en plattelandsgemeenschap 4. Leefbare dorpen Lokale voedselstrategieën Begeleiding ombouw leegstaande hoeves Herbestemmen oude agrarische infrastructuur naar nieuwe functies Brede basisvoorzieningen Verenigingsleven op het platteland 5. Naar een functioneel wegennet op het platteland Trage wegen

11 11 - 20/08/2014 Toepassingsgebied Omgevingskwaliteit

12 12 - 20/08/2014 Toepassingsgebied Platteland Plus

13 13 - 20/08/2014 Technisch Voor wie? Gemeentebesturen of hun verzelfstandigde agentschappen; OCMW’s of hun verzelfstandigde agentschappen; Provinciebesturen (max. 5% van het budget ) of hun verzelfstandigde agentschappen; Verenigingen zonder winstoogmerk; Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid; Stichtingen; Publieke rechtspersonen (m.u.v. de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest en de verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse gemeenschap en het Vlaamse Gewest) Maximale projectkost: €200.000 (1 budgetjaar) - €300.000 (2 budgetjaren) Maximale cofinanciering: 65%

14 14 - 20/08/2014 Technisch Besluitvorming Provinciale Kwaliteitskamer voor investeringsprojecten (>50% investeringskosten) Technische Werkgroep (afgeslankt) Provinciaal Management Comité Oproep Jaarlijks via Provinciaal Steunpunt Platteland (Tinne van Looy) Eerste oproep gelanceerd! Deadline indienen project 30/10/14

15 15 - 8/20/2014 Wat is LEADER?

16 16 - 20/08/2014 LEADER als methodiek LEADER= ‘Liaison Entre Actions de Dévelopment de L’Économie Rurale’ Methode, werkwijze van samenwerken voor plattelandsontwikkeling Innovatie – duurzaamheid – bottom-up – gebiedsgericht - samenwerken Europese, Vlaamse en provinciale middelen organisaties+ particulieren denken samen na over potentieel van gebied → opmaak lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) Multisectoraal en integraal denken met lokale sturing via Plaatselijke Groep

17 17 - 20/08/2014 LEADER als methodiek

18 18 - 20/08/2014 LEADER in PDPO II (2008-2014)

19 19 - 20/08/2014 LEADER in PDPO II (2008-2014)

20 20 - 20/08/2014 LEADER in PDPO II (2008-2014) In totaal 118 goedgekeurde projecten in 2 gebieden  LEADER MarkAante Kempen: 10 gemeenten Noorderkempen  LEADER Regio Midden-Kempen beweegt!: 7 gemeenten Midden-Kempen PDPO II: Breed gamma aan doelstellingen van erfgoed over toerisme en dorpskernvernieuwing tot leefbaarheid en ruraal ondernemerschap PDPO III:  (Agrarische) focus!  Gebiedsgericht inzetten op 3 vooraf gekozen thema’s

21 21 - 8/20/2014 LEADER in PDPO III

22 22 - 20/08/2014 Inhoud Provincie treedt op als regisseur van het programma → Ontwikkelingsstrategie LEADER-gebied past binnen het Provinciaal plattelandsontwikkelingsplan (PPOP) Belangrijke kernwoorden PPOP:  People – Planet – Profit  SAMENWERKING - Gemeenschapsvormende initiatieven  Multifunctioneel ruimtegebruik/ functieverweving  Impulsbeleid  Mensen zijn belangrijker dan stenen  Streekgericht werken

23 23 - 20/08/2014 Waarbinnen past een lokale ontwikkelingsstrategie?

24 24 - 20/08/2014 Inhoud 3 LEADER-gebieden per provincie → maximalisatie Minstens 1 plattelandsgemeente, min. 3 gemeenten per gebied, max. 240.000 inwoners per gebied, max. 540.000 inwoners per provincie Zoveel mogelijk gekozen voor coherente gebieden, maximale inzet van middelen én optimale afbakening rekening houdend met gegeven kader vanuit Europa en Vlaanderen LEADER fungeert als plattelandsloket: ook aanspreekpunt voor andere subsidiekanalen, initiatieven (vorming, netwerkmomenten,…)

25 25 - 20/08/2014 3 LEADER-gebieden vanuit maximalisatie

26 26 - 20/08/2014 Inhoud LEADER = publiek – private samenwerking op gebiedsniveau, die een Lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) opmaakt, op basis waarvan oproepen worden gelanceerd en projecten worden goedgekeurd Plaatselijke Groep (PG) is verantwoordelijk voor uitvoering ontwikkelingsplan en beoordeling projecten = bestuursorgaan LEADER-gebied PG lanceert jaarlijks een projectoproep binnen het gebied Verplichte keuze van 3 thema’s met agrarische focus uit een lijst van 12 (waarvan 1 generiek thema)

27 27 - 20/08/2014 Bodem- en waterbeheer Duurzame energie en klimaatadaptatie Biodiversiteit Duurzaam bosbeheer Lokale voedselstrategieën en streekproducten Landbouw- en natuureducatie Kennisoverdracht en innovatie in de reguliere en biologische landbouw Startende en jonge rurale ondernemers Plattelandsarmoede Agrarisch en ruraal erfgoed Open ruimte vrijwaren Streekidentiteit (toerisme en recreatie) keuze van 2 uit 11 agrarische thema’s per gebied Plattelandsarmoede = generiek thema in de 3 gebieden Plattelandsthema’s LEADER

28 28 - 20/08/2014 Plaatselijke Groep Samenstelling: 50/50 privaat-publiek Lokale Ontwikkelingsstrategie  SWOT- analyse gebied  Beleid  Doelstellingen  Maatregelen/acties Leadercoördinator Elk jaar projectoproep: beschikbaar budget 3 gebieden +- 700.000€ Algemeen

29 29 - 20/08/2014 Begunstigden Gemeenten, gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, OCMW’s en verzelfstandigde agentschappen Provincies en provinciale verzelfstandigde agentschappen (5%) Verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s) Stichtingen Publiekrechtelijke rechtspersonen (m.u.v. diegene hieronder) Natuurlijke personen Vennootschappen en verenigingen met een winstoogmerk Feitelijke verenigingen Geen begunstigden Vlaamse Gemeenschap, Vlaams Gewest en hun verzelfstandigde agentschappen Begunstigden?

30 30 - 20/08/2014 Verdeling projectkosten LEADER max. 65% cofinanciering (50% EU + 25% Vl + 25% Pr) min. 35% private inbreng Totale projectkost

31 31 - 20/08/2014 Oproep opmaak lokale ontwikkelingsstrategieën (LOS) Ondersteunende rol provincie en vzw Rurant bij vorming PG en opmaak Lokale Ontwikkelings Strategie (LOS) Deadline indienen LOS: 19/12/2014 Goedkeuring Provinciaal Managementscomité en VLM Opstart nieuwe LEADER-gebieden: februari 2015 Projectoproep LEADER-gebied: vanaf maart 2015

32 32 - 20/08/2014 Verder verloop proces 1 e infosessie: voorstelling Infosessie 1 (03/07 14u-17u): Wuustwezel Werksessie 2 (woensdag 10sept - 19u30-22u): GC De Marckt Merksplas Werksessie 3 (dond 2okt– 14u-17u): locatie nog te bepalen Najaar (sept-okt): Aan de slag met lokale overheden en bovenlokale organisaties → opmaak lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) per gebied

33 33 - 20/08/2014 Verder verloop proces Werksessie 2 (woensdag 10 sept- 19u30-22u): GC De Marckt Merksplas  Verdere uitdieping van plattelandsthema’s  Keuze prioritaire thema’s per gebied i.s.m. lokale overheden en bovenlokale organisaties Werksessie 3 (2 okt– 14u-17u): locatie nog te bepalen  Definitieve keuze plattelandsthema’s  Aanvang opmaak Lokale Ontwikkelingsstrategie  Groeien naar een Plaatselijke Groep en een gedragen LOS

34 34 - 20/08/2014 Verder verloop proces Afstemming met VLM/kabinet plattelandsbeleid Vl. 1 – 30/11 Indiening Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) gebied: voor de kerstvakantie (19/12) Definitieve goedkeuring LOS: half februari 2015 Start Leader: maart-april 2015

35 35 - 20/08/2014 Vragen? Contact: Tinne van Looy: tinne.vanlooy@admin.provant.be (0473/871811)tinne.vanlooy@admin.provant.be Kristien Vanlommel: kristien.vanlommel@rurant.provant.be (014/852707)kristien.vanlommel@rurant.provant.be Miel Gilis: miel.gilis@rurant.provant.be (014/852707)miel.gilis@rurant.provant.be

36 36 - 8/20/2014 PAUZE

37 37 - 20/08/2014 HUISWERK - ZELF AAN DE SLAG! Engagement? Doe je mee? Goesting? Niet meedoen heeft consequenties voor anderen (gemeenten) Mandaat? Mandaat krijgen van gemeente of bovenlokale organisatie Max. 2 personen per gemeente of bovenlokale organisaties Wat leeft er volgens u in dit gebied rond deze thema's? Terugkoppeling, boodschap brengen aan achterban Invulling/ Ideeën/ Waar denk je aan? Startpunt voor sessie 2, voor het maken van een keuze


Download ppt "1 - 20/08/2014 Infosessie LEADER in PDPO III De Blommaert Wuustwezel."

Verwante presentaties


Ads door Google