De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie LEADER in PDPO III De Blommaert Wuustwezel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie LEADER in PDPO III De Blommaert Wuustwezel"— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie LEADER in PDPO III De Blommaert Wuustwezel
Infosessie LEADER in PDPO III De Blommaert Wuustwezel

2 Agenda Welkom Kader PDPO III – LEADER in PDPO III (2015-2020) Pauze
Agenda Welkom Kader PDPO III – LEADER in PDPO III ( ) Pauze De plattelandsthema’s: inspiratie Werkmoment: verkenning thema’s -Waarom? Er zijn middelen beschikbaar vanuit EU/VL/prov om aan gebiedsgerichte plattelandsontw te doen via de methodiek van LEADER voor de periode Uw gemeente behoort ook tot zo’n nieuw te vormen LEADER-gebied -Doel: eerste kennismaking nieuwe programma, aanspreekpunten binnen gemeenten/organisaties belangrijk

3 PDPO III – het kader

4 PDPO III -plattelandsontwikkelingsprojecten
PDPO= Vlaams Programmadocument voor plattelandsontwikkeling Europese, Vlaamse en provinciale middelen Agrarische focus Maatregel Omgevingskwaliteit (vroegere AS-3) LEADER (AS-4) Platteland+ Vlaamse en provinciale middelen Breder plattelandsverhaal

5 PDPO III Europese kader
Krijtlijnen nieuwe GLB - Een competitieve landbouwsector - Een duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen en klimaatactie - Een evenwichtige territoriale ontwikkeling Door vertaald naar pijler 2 ‘plattelandsontwikkeling’ in 6 prioriteiten: Bevordering vd overdracht van kennis en innovatie in landbouw- bosbouw- en plattelandsgebieden 2) Versterking vh concurrentievermogen van alle vormen van landbouw en versteviging van de rendabiliteit van de landbouwbedrijven 3) Verbetering vd organisatie van de voedselketen en van het risicobeheer in de landbouwsector 4) Herstel, instandhouding en versterking van de ecosystemen die afhankelijk zijn van de landbouw en de bosbouw 5) Bevordering vh efficiënte gebruik van hulpbronnen en ondersteuning van de omslag naar een koolstofarme en klimaatbestendige economie in de landbouw-, de voedsel- en de bosbouwsector 6) Bevordering van sociale inclusie, armoedebestrijding en economische ontwikkeling in plattelandsgebieden

6 PDPO III Vlaamse kader 1. Omgevingskwaliteit op het platteland (vroegere AS-3 projecten → leefkwaliteit op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie) 2. LEADER

7 PDPO III Vlaamse kader

8 Plattelandsontwikkelingsprojecten
OmgevingsKwaliteit (OKW) Europees – Vlaams – provinciaal Agrarische focus Platteland Plus (P+) Vlaams – provinciaal Breder plattelandsverhaal

9 Plattelandsontwikkelingsprojecten
Beleving op het platteland Bevorderen toeristische activiteiten Landelijk erfgoed Basiskwaliteiten op het platteland Landbouw- en plattelandseducatie Landbouwverbreding Korte Keten – H&SP Duurzame energie en klimaatadaptatie Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen Landschapsintegratie van landbouwbedrijven en paardenhouderijen Gebiedsgerichte oefening in (voormalig agrarische) gebouwen Projecten rond open ruimte gebruik

10 Plattelandsprojecten
3. Aandacht voor kwetsbare groepen op het platteland Landbouwgerelateerde sociale economie Groene Zorg Armoede in de landbouw- en plattelandsgemeenschap Leefbare dorpen Lokale voedselstrategieën Begeleiding ombouw leegstaande hoeves Herbestemmen oude agrarische infrastructuur naar nieuwe functies Brede basisvoorzieningen Verenigingsleven op het platteland Naar een functioneel wegennet op het platteland Trage wegen

11 Toepassingsgebied Omgevingskwaliteit

12 Toepassingsgebied Platteland Plus

13 Technisch Voor wie? Gemeentebesturen of hun verzelfstandigde agentschappen; OCMW’s of hun verzelfstandigde agentschappen; Provinciebesturen (max. 5% van het budget ) of hun verzelfstandigde agentschappen; Verenigingen zonder winstoogmerk; Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid; Stichtingen; Publieke rechtspersonen (m.u.v. de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest en de verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse gemeenschap en het Vlaamse Gewest) Maximale projectkost: € (1 budgetjaar) - € (2 budgetjaren) Maximale cofinanciering: 65%

14 Technisch Besluitvorming Oproep
Provinciale Kwaliteitskamer voor investeringsprojecten (>50% investeringskosten) Technische Werkgroep (afgeslankt) Provinciaal Management Comité Oproep Jaarlijks via Provinciaal Steunpunt Platteland (Tinne van Looy) Eerste oproep gelanceerd! Deadline indienen project 30/10/14

15 Wat is LEADER?

16 LEADER als methodiek LEADER= ‘Liaison Entre Actions de Dévelopment de L’Économie Rurale’ Methode, werkwijze van samenwerken voor plattelandsontwikkeling Innovatie – duurzaamheid – bottom-up – gebiedsgericht -samenwerken Europese, Vlaamse en provinciale middelen organisaties+ particulieren denken samen na over potentieel van gebied→ opmaak lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) Multisectoraal en integraal denken met lokale sturing via Plaatselijke Groep

17 LEADER als methodiek

18 LEADER in PDPO II ( )

19 LEADER in PDPO II ( )

20 LEADER in PDPO II ( ) In totaal 118 goedgekeurde projecten in 2 gebieden LEADER MarkAante Kempen: 10 gemeenten Noorderkempen LEADER Regio Midden-Kempen beweegt!: 7 gemeenten Midden-Kempen PDPO II: Breed gamma aan doelstellingen van erfgoed over toerisme en dorpskernvernieuwing tot leefbaarheid en ruraal ondernemerschap PDPO III: (Agrarische) focus! Gebiedsgericht inzetten op 3 vooraf gekozen thema’s

21 LEADER in PDPO III

22 Inhoud Provincie treedt op als regisseur van het programma → Ontwikkelingsstrategie LEADER-gebied past binnen het Provinciaal plattelandsontwikkelingsplan (PPOP) Belangrijke kernwoorden PPOP: People – Planet – Profit SAMENWERKING - Gemeenschapsvormende initiatieven Multifunctioneel ruimtegebruik/ functieverweving Impulsbeleid Mensen zijn belangrijker dan stenen Streekgericht werken

23 Waarbinnen past een lokale ontwikkelingsstrategie?

24 Inhoud 3 LEADER-gebieden per provincie → maximalisatie
Minstens 1 plattelandsgemeente, min. 3 gemeenten per gebied, max inwoners per gebied, max inwoners per provincie Zoveel mogelijk gekozen voor coherente gebieden, maximale inzet van middelen én optimale afbakening rekening houdend met gegeven kader vanuit Europa en Vlaanderen LEADER fungeert als plattelandsloket: ook aanspreekpunt voor andere subsidiekanalen, initiatieven (vorming, netwerkmomenten,…)

25 3 LEADER-gebieden vanuit maximalisatie

26 Inhoud LEADER = publiek – private samenwerking op gebiedsniveau, die een Lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) opmaakt, op basis waarvan oproepen worden gelanceerd en projecten worden goedgekeurd Plaatselijke Groep (PG) is verantwoordelijk voor uitvoering ontwikkelingsplan en beoordeling projecten = bestuursorgaan LEADER-gebied PG lanceert jaarlijks een projectoproep binnen het gebied Verplichte keuze van 3 thema’s met agrarische focus uit een lijst van 12 (waarvan 1 generiek thema)

27 Plattelandsthema’s LEADER
Bodem- en waterbeheer Duurzame energie en klimaatadaptatie Biodiversiteit Duurzaam bosbeheer Lokale voedselstrategieën en streekproducten Landbouw- en natuureducatie Kennisoverdracht en innovatie in de reguliere en biologische landbouw Startende en jonge rurale ondernemers Plattelandsarmoede Agrarisch en ruraal erfgoed Open ruimte vrijwaren Streekidentiteit (toerisme en recreatie) keuze van 2 uit 11 agrarische thema’s per gebied Plattelandsarmoede = generiek thema in de 3 gebieden

28 Algemeen Plaatselijke Groep Samenstelling: 50/50 privaat-publiek
Lokale Ontwikkelingsstrategie SWOT- analyse gebied Beleid Doelstellingen Maatregelen/acties Leadercoördinator Elk jaar projectoproep: beschikbaar budget 3 gebieden €

29 Begunstigden? Begunstigden Geen begunstigden
Gemeenten, gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, OCMW’s en verzelfstandigde agentschappen Provincies en provinciale verzelfstandigde agentschappen (5%) Verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s) Stichtingen Publiekrechtelijke rechtspersonen (m.u.v. diegene hieronder) Natuurlijke personen Vennootschappen en verenigingen met een winstoogmerk Feitelijke verenigingen Geen begunstigden Vlaamse Gemeenschap, Vlaams Gewest en hun verzelfstandigde agentschappen

30 Verdeling projectkosten LEADER
max. 65% cofinanciering (50% EU + 25% Vl + 25% Pr) min. 35% private inbreng Totale projectkost

31 Oproep opmaak lokale ontwikkelingsstrategieën (LOS)
Ondersteunende rol provincie en vzw Rurant bij vorming PG en opmaak Lokale Ontwikkelings Strategie (LOS) Deadline indienen LOS: 19/12/2014 Goedkeuring Provinciaal Managementscomité en VLM Opstart nieuwe LEADER-gebieden: februari 2015 Projectoproep LEADER-gebied: vanaf maart 2015

32 Verder verloop proces 1e infosessie: voorstelling
Infosessie 1 (03/07 14u-17u): Wuustwezel Werksessie 2 (woensdag 10sept - 19u30-22u): GC De Marckt Merksplas Werksessie 3 (dond 2okt– 14u-17u): locatie nog te bepalen Najaar (sept-okt): Aan de slag met lokale overheden en bovenlokale organisaties → opmaak lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) per gebied

33 Verder verloop proces Werksessie 2 (woensdag 10 sept- 19u30-22u): GC De Marckt Merksplas Verdere uitdieping van plattelandsthema’s Keuze prioritaire thema’s per gebied i.s.m. lokale overheden en bovenlokale organisaties Werksessie 3 (2 okt– 14u-17u): locatie nog te bepalen Definitieve keuze plattelandsthema’s Aanvang opmaak Lokale Ontwikkelingsstrategie Groeien naar een Plaatselijke Groep en een gedragen LOS

34 Verder verloop proces Afstemming met VLM/kabinet plattelandsbeleid Vl. 1 – 30/11 Indiening Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) gebied: voor de kerstvakantie (19/12) Definitieve goedkeuring LOS: half februari 2015 Start Leader: maart-april 2015

35 Vragen? Contact: Tinne van Looy: (0473/871811) Kristien Vanlommel: (014/852707) Miel Gilis: (014/852707)

36 PAUZE

37 HUISWERK - ZELF AAN DE SLAG!
Engagement? Doe je mee? Goesting? Niet meedoen heeft consequenties voor anderen (gemeenten) Mandaat? Mandaat krijgen van gemeente of bovenlokale organisatie Max. 2 personen per gemeente of bovenlokale organisaties Wat leeft er volgens u in dit gebied rond deze thema's? Terugkoppeling, boodschap brengen aan achterban Invulling/ Ideeën/ Waar denk je aan? Startpunt voor sessie 2, voor het maken van een keuze


Download ppt "Infosessie LEADER in PDPO III De Blommaert Wuustwezel"

Verwante presentaties


Ads door Google