De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondernemingsvriendelijke gemeente Een beleid in beweging.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondernemingsvriendelijke gemeente Een beleid in beweging."— Transcript van de presentatie:

1 Ondernemingsvriendelijke gemeente Een beleid in beweging

2 Hoe het ooit begon Mensen Lokale en subregionale initiatieven Onderzoek bedrijfsvriendelijke gemeente - schaal Vlaanderen Acties in partnerschap

3 Evaluatie – acties Basis: –Betrokkenheid Stuurgroepen en Taskforce –Eindverslagen 10 projecten –Gesprekken UNIZO, VVSG POSITIEF –Toegenomen aandacht economie – Verdere actie noodzakelijk Leidraad evaluatie: optimaliseren

4 Evaluatie - basis Basis: –Betrokkenheid Stuurgroepen en Taskforce –Eindverslagen 10 projecten –Gesprekken UNIZO, VVSG POSITIEF –Toegenomen aandacht economie – Verdere actie noodzakelijk Leidraad evaluatie: optimaliseren

5 Evaluatie – projecten Goede projectvoorbereiding cruciaal Belang correct inschatten behoeften gemeenten Nood aan ervaringsuitwisseling en best practices Nood aan erkenning van lokale besturen en individuen die streven voor OVG

6 Evaluatie- projecten Vraag naar monitoring Nood aan kennis –Kennis en eindproducten borgen en verspreiden gecentraliseerd aanbieden onder aandacht houden up to date houden –Nieuwe kennis ontwikkelen Via onderzoek Via acties – terugkoppeling voorzien

7 Evaluatie - projecten Kenniscentra zijn intensief en vergen LT aanpak Wisselwerking digitaal centrum en themadagen is meerwaarde Eenduidige communicatie naar lokale besturen is cruciaal

8 Evaluatie – Samenwerking Samenwerking cruciaal: –Vermijden overlappingen tussen projecten –Benutten synergie –Afstemming en profilering van communicatie naar lokale besturen –Ondernemingsvriendelijk lokaal beleid vergt procesmatige aanpak Vereenvoudigen structuren -> 1 platform

9 Evaluatie - Samenwerking Aanpak verschilt naar gelang actie of onderzoek Actie – cruciale momenten voor afstemming: –Opmaak voorstel –Eindproduct –Communicatie –Timing

10 Evaluatie - Samenwerking Onderzoek –Kennis van diverse organisaties meerwaarde –Onderzoek meerwaarde voor diverse organisaties > Resultaten beschikbaar voor iedereen > Uitbesteden onderzoek door Vlaamse overheid > Actoren sturen mee aan

11 Het actieplan Ondernemingsvriendelijke gemeente 2008 -…… overleg en samenwerking als fundament

12 Vlaams actieplan ondernemings- vriendelijke gemeente Doel: –Sensibiliseren voor belang lokaal ondernemingsvriendelijk beleid –Stimuleren van ondernemingsvriendelijk beleid –Ondersteunen van lokale besturen bij uitbouw ondernemingsvriendelijk beleid Rol agentschap: –Regisseur –In volle ontwikkeling

13 Actieplan - een drieluik Overlegplatform –Alle actoren gesubsidieerde projecten (incl. EFRO -OVG) –Kerngroep met o.a. VVSG en 2 lokale besturen –Afstemming uitvoering projecten en uitwisselen kennis Projectoproepen –Eerste oproep: 2 miljoen euro –Tot 12 maart indienen ( 12 uur of poststempel) Kenniscentrum –Bundelen kennis en resultaten projecten –Opbouw nieuwe kennis

14 ondernemingsvriendelijke gemeente – een drieluik Projecten: * Europese Dienstenrichtlijn als opportuniteit * Innovatie in kleinhandel Kenniscentrum Overlegplatform, met kerngroep Agentschap als regisseur

15 Overlegplatform Platform : –Alle actoren gesubsidieerde projecten –Bereidheid medewerking = voorwaarde subsidiëring Ervaringen en leerpunten bekend maken Timing acties naar lokale besturen af stemmen Ontwerp eindproducten voorleggen en rekening houden met bedenkingen Communicatie – afspraken respecteren

16 Kerngroep overlegplatform Doel: vlottere werking Samenstelling: –Kabinet minister bevoegd voor economie*, –Agentschap Ondernemen * –Agentschap voor Binnenlands Bestuur*, –2 vertegenwoordigers van UNIZO*, –2 vertegenwoordigers van VVSG* –2 vertegenwoordigers van Voka*, –2 lokale besturen –max. 2 vertegenwoordigers andere ondernemersorganisaties –max. 2 andere promotoren met door de Vlaamse overheid of EFRO gesubsidieerde acties in het kader van ondernemingsvriendelijke gemeente

17 Kerngroep en vertegenwoordigers lokale besturen VVSG 2 lokale besturen –1 e fase: uit EFRO projecten –2 e fase (na beslissing projecten): Vertegenwoordiging nog voldoende representatief?

18 Selectie leden kerngroep Bereidheid –Deel te nemen aan bijeenkomsten kerngroep –Ideeën aan te brengen –Investeren in initiatieven t.b.v. alle actoren en lokale besturen Motivatie Deskundigheid Beschikbaarheid

19 Kenniscentrum Bundelen kennis voorbije acties en kennis nieuwe acties Onderzoeksopdrachten –Uitbesteed door agentschap –Actoren aanzet tot onderzoek / betrokken bij opvolging Mee aangestuurd door overlegplatform (kerngroep)

20 Projectoproepen Eerste oproep: 2 miljoen euro Geen wedstrijd voor meest ondernemingsvriendelijke gemeente Wel zoektocht naar innovatief project dat met minste middelen grootste resultaat boekt in zoveel mogelijk gemeenten

21 Projectoproep 2009 2 Prioriteiten Introductie Innovatie in kleinhandel: gemeenschappelijk actiepunt voor ondernemers en lokale besturen Europese Dienstenrichtlijn: opportuniteit voor verbeteren lokale dienstverlening en uitbouw lokaal ondernemingsvriendelijk beleid voor alle ondernemers

22 Algemene voorwaarden projecten doel het beleid en de dienstverlening van de lokale besturen beter af te stemmen op de noden en verzuchtingen van de ondernemingen en op die manier het ondernemerschap en de economische ontwikkeling te stimuleren. In het kader van het project worden concrete acties ondernomen en /of methodieken ontwikkeld. Lokale besturen hebben een belangrijke inbreng bij de ontwikkeling van de methodiek of het verloop van de acties. De aanpak of de methodiek die ontwikkeld wordt in het kader van het project moet ook toepasbaar zijn in andere lokale besturen en aan dit multiplicatoraspect moet de nodige aandacht geschonken worden bij de uitvoering van het project of de ontwikkeling van een methodiek.

23 Uitgesloten Projecten die focussen op één lokaal bestuur Onderzoeksprojecten Projecten die gebaseerd zijn op algemene ervaringsuitwisseling tussen lokale besturen, de zogenaamde lerende netwerken, zonder dat specifieke thema’s zijn afgebakend en zonder dat er een link is met concrete acties rond die thema’s in het kader van het project.

24 Ik heb een voorstel Heeft u partners? –Project ingediend door een lokaal bestuur alleen = uitgesloten –(Vereniging van) lokale besturen ? Neen? Let op, geen focus op 1 bestuur –Ondernemersorganisatie(s) ? Neen? Klankbordgroep –Zijn die, net als u bereid mee te werken aan actieplan? Neen? Sorry, dit is een absolute voorwaarde

25 Ik heb voorstel en partners Stel uw aanvraag op: –Gebruik specifiek aanvraagformulier –Hou rekening met de beoordelingscriteria Algemene en themaspecifieke voorwaarden Ontvankelijkheidscriteria Selectiecriteria Aanvullende criteria –Initiatiefnemer ondertekent

26 Ik denk dat mijn voorstel OK is Dien tijdig in –12 maart 2009, 12 u of poststempel –Indiening verklaringen partners mogelijk tot 27 april 2009, 12 uur

27 Ingediend, wat nu? Ontvankelijkheidsbeoordeling Consultatiefase : –> Blokkeer alvast 2 april in uw agenda

28 consultatiefase Projecten worden besproken op overlegplatform met alle nieuwe indieners Doel: –Detecteren overlappingen –Afstemmen van projectvoorstellen Creëren van synergie Vermijden van overlappingen – Draagvlak bevorderen –Kennis bundelen

29 Bijwerken voorstellen Optimaliseren voorstel –Op basis feedback platform –Geen (quasi) nieuwe voorstellen Indienen herwerkte versie tot 27 april 2009 12 uur of postdatum Dan ook alle ondertekende documenten mede-begunstigden en partners

30 Wat na 27 april Beoordeling en voorstel rangschikking Basis: –Algemene en themaspecifieke criteria –Selectiecriteria –Aanvullende criteria Advies Inspectie Financiën Beslissing minister Vastleggingprocedure Meedelen beslissing

31 En de centen? Max. 80% van het netto te financieren saldo (NTFS) NTFS = Reële projectuitgaven – reële projectinkomsten Lees grondig de rubriek over de aanvaardbaarheid van de kosten

32 Voorbeeld Reële projectuitgaven: 100.000 Reële projectinkomsten: –Sponsoring XYZ: 5.000 –Subsidie provincie: 10.000 –Deelnemersbijdragen: 5.000 –Andere: 0 NTFS: 80.000 Subsidie: max. 80% van 80.000= 64.000

33 aandachtspunten Verschil begroting en effectieve uitgaven en inkomsten Finaal uitbetaald bedrag kan nooit hoger zijn dan subsidiebedrag in subsidiebesluit Finaal uitbetaald subsidiepercentage kan nooit hoger zijn dan percentage vermeld in subsidiebesluit

34 Wilt u indienen Lees grondig de handleiding Houd rekening met de beoordelingscriteria bij de opmaak van uw voorstel Dien tijdig in en gebruik aanvraagformulier

35 Suggesties of bedenkingen Suggesties of bedenkingen i.v.m. Actieplan ondernemingsvriendelijke gemeente De oproep … Wij horen het graag! Contacteer agentschap Machteld.dedobbeleer@ewi.vlaanderen.be 02/553 38 79 (9 u -14u45)


Download ppt "Ondernemingsvriendelijke gemeente Een beleid in beweging."

Verwante presentaties


Ads door Google