De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

infosessie softwareleveranciers

Verwante presentaties


Presentatie over: "infosessie softwareleveranciers"— Transcript van de presentatie:

1 AgODi heet u WELKOM op de INFOSESSIE voor softwareleveranciers 18 juni 2014

2 infosessie softwareleveranciers
agenda tijdstip onderwerp spreker(s) 10u00 Discimus in 2014 Peter Van Poucke 10u30 nieuw beleid in : info uit RVV Caroline Vanbrabant 11u00 inschrijvingsrecht & inschrijvingsregisters Veerle Van De Velde 11u30 nieuw personeel Jeroen Depoortere 11u45 informatieveiligheid Caroline Vernaillen, VTC 12u15 einde / lunch 18 juni 2014 infosessie softwareleveranciers

3 nieuw personeel 2014-2015 Jeroen Depoortere
18 juni 2014 infosessie softwareleveranciers

4 nieuw volgend schooljaar 2014-2015 - PERS C L I L
achtergrond : CLIL = Content and Language Integrated Learning een vreemde taal wordt als instructietaal gebruikt om een niet-taalvak te onderwijzen bvb : aardrijkskunde wordt gegeven in het Frans meer info : : proefproject met 9 scholen vanaf 1 september 2014 Onderwijsdecreet XXIII van 19 juli 2013 maakt CLIL mogelijk onder bepaalde voorwaarden : In het secundair onderwijs en de leertijd. Maximaal 20% van de onderwijstijd. Met de talen Frans, Engels en Duits. Met een verplicht parallel Nederlandstalig traject. Scholen moeten aanvraag indienen en voorbereidingsproces doorlopen. Ter info : 25-tal aanvragen voor schooljaar 18 juni 2014 infosessie softwareleveranciers

5 nieuw volgend schooljaar 2014-2015 - PERS C L I L
zendingen CLIL-opdracht : drie nieuwe vakcodes : “CLIL Frans” “CLIL Engels” “CLIL Duits” geldig vanaf de tabellen “vakcodes” en “ingerichte vakken” worden aangevuld in de RL-1 : het niet-taalvak als gelijkgesteld vak opgeven bvb : aardrijkskunde wordt in het Frans gegeven in veld 16 “vakcode” : “CLIL Frans” in veld 19 “vakcode gelijkstelling” : “aardrijkskunde” 18 juni 2014 infosessie softwareleveranciers

6 infosessie softwareleveranciers
nieuw volgend schooljaar PERS ambt leraar niet-confessionele zedenleer achtergrond : Nieuwe terminologie in de decreten rechtspositie van het gemeenschapsonderwijs en het gesubsidieerd onderwijs : “godsdienstleerkrachten” worden vervangen door “leerkrachten levensbeschouwelijk onderricht”. Leerkracht levensbeschouwelijk onderricht : de leermeester godsdienst, de godsdienstleraar, de leermeester niet-confessionele zedenleer en de leraar niet-confessionele zedenleer. zendingen : bestaande ambtcode 4 “leraar niet-confessionele zedenleer” (was niet ingericht) met bestaande vakcode 187 “niet-confessionele zedenleer” tabellen “ingerichte ambten” en “ingerichte vakken” worden aangevuld voor alle personeelsleden die vanaf nog een opdracht NCZ hebben, moet er een nieuwe zending gebeuren met de nieuwe ambtscode. 18 juni 2014 infosessie softwareleveranciers

7 infosessie softwareleveranciers
nieuw volgend schooljaar PERS Prestatiestelsel opstellers DKO achtergrond : De prestatieregeling van de opstellers tewerkgesteld in het deeltijds kunstonderwijs, wordt gealigneerd op de prestatieregeling van de administratief medewerkers tewerkgesteld in de andere onderwijsniveaus en wordt van 38 naar 36 uren per week terug gebracht. zendingen : Alhoewel er maar 36 uren meer gepresteerd moet worden, moet in de zending nog altijd 38 uren doorgestuurd worden voor een voltijdse opdracht (veld 08 “prestatie-uren per week” van de RL-1). 18 juni 2014 infosessie softwareleveranciers

8 infosessie softwareleveranciers
nieuw volgend schooljaar PERS herinschakeling na definitieve arbeidsongeschiktheid achtergrond : Nieuwe werkwijze voor vastbenoemde personeelsleden die definitief arbeidsongeschikt zijn. Doel : door meer overleg tussen het schoolbestuur, het personeelslid en eventueel de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, en door deskundig advies, de mogelijkheden tot tewerkstelling van het personeelslid nagaan en tot een overeenkomst over tewerkstelling te komen. Samengevat : er wordt onderscheid gemaakt tussen : beslissing van MEDEX (Bestuur Medisch Expertise) Het personeelslid is definitief ongeschikt is om zijn gewone werkzaamheden uit te oefenen, maar is wel geschikt voor specifieke functies die door MEDEX worden bepaald. advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Het personeelslid is voldoende geschikt om een andere functie uit te oefenen. indien na overleg gekozen wordt voor “tewerkstelling in een ander ambt dan het ambt van vaste benoeming” dan kan het personeelslid dienstonderbreking 190 “Herinschakeling na beslissing MEDEX” of 191 “Herinschakeling re-integratieprocedure” nemen. 18 juni 2014 infosessie softwareleveranciers

9 infosessie softwareleveranciers
nieuw volgend schooljaar PERS herinschakeling na definitieve arbeidsongeschiktheid zendingen : twee nieuwe dienstonderbrekingen : 190 “Herinschakeling na definitieve arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of beperking MEDEX” 191 “Herinschakeling na definitieve arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of beperking in het kader van een re-integratieprocedure” tabel “dienstonderbrekingen” is aangepast en gepubliceerd documenten met toelichting controles : opdrachtgebonden dienstonderbrekingen : sturen met RL-1 enkel voor vastbenoemde personeelsleden (ATO 4 en ATO 3) alle onderwijsniveau’s, behalve hogescholen (HS 411) begindatum : vanaf einddatum : onbepaald 18 juni 2014 infosessie softwareleveranciers

10 infosessie softwareleveranciers
nieuw volgend schooljaar PERS herinschakeling na definitieve arbeidsongeschiktheid voorbeeld : Een personeelslid is volgens de beslissing van MEDEX niet meer geschikt als leraar wiskunde, maar kan wel nog administratief werk uitoefenen. Het schoolbestuur biedt hem een proefperiode aan in een niet-organieke betrekking in het ambt van administratief medewerker, met het oog op een nieuwe vaste benoeming in dat ambt. Zending voor de titularis (tijdens de proefperiode) : RL-1 leraar ATO 4 voor 20 u met de vakcode 312 “wiskunde” waarvan 20 u opdrachtgebonden dienstonderbreking 190 “Herinschakeling na definitieve arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of beperking MEDEX“ . De niet-organieke betrekking van het ambt van administratief medewerker moet niet aan AgODi en AHOVOS worden gemeld. Zending voor de vervanger (tijdens de proefperiode) : RL-1 leraar ATO 1 voor 20 u met de vakcode 312 “wiskunde” met het stamboeknummer van de titularis en de reden van zijn afwezigheid (dienstonderbreking 190 “Herinschakeling na definitieve arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of beperking MEDEX”). 18 juni 2014 infosessie softwareleveranciers

11 infosessie softwareleveranciers
nieuw volgend schooljaar PERS Professionaliseringstraject CVO’s - HS 417 achtergrond : Vastbenoemde lectoren kunnen vanaf gedurende maximum 2 jaar een opleiding te volgen alvorens ze worden ingezet in een omgevormde HBO5-opleiding. Gedurende de twee jaar opleiding behouden de personeelsleden hun recht op een salaris of wachtgeld (voor hun volume aan TBSOB), maar de duur van deze “TBSOB professionaliseringstraject” is beperkt tot 2 jaar en gedurende deze twee jaar komen zij ook niet voor op de lijsten met TBSOB-personeelsleden die behandeld worden door de Vlaamse Reaffectatiecommissie. Meer info : zendingen : voor personeelsleden die een professionaliseringstraject doorlopen nieuwe code 05 “TBSOB - Professionaliseringstraject” in veld 32 “herwaardering” van de RL-1 technische handleiding en tabel “combinatie2” zijn aangevuld kan enkel in HS 417 kan enkel met ambt 290 “lector hbo/slo” kan enkel met ATO 4 “vastbenoemd” veld 24 “TBSOB-uren” moet ingevuld zijn 18 juni 2014 infosessie softwareleveranciers

12 infosessie softwareleveranciers
nieuw volgend schooljaar PERS Samenstelling scholengemeenschappen: impact personeel achtergrond : alle bestaande SG houden op te bestaan op 31/08/2014 en worden opnieuw gevormd op 01/09/2014 voor een periode van zes jaar zie ook omzendbrief rechten van personeelsleden bij wijziging van de samenstelling van een scholengemeenschap informatie vindt u in decreet rechtspositie : gemeenschapsonderwijs : gesubsidieerd onderwijs : Samengevat : de meeste rechten blijven behouden. 18 juni 2014 infosessie softwareleveranciers

13 personeelsadministratie in de nabije toekomst
de eerstvolgende jaren zijn geen belangrijke wijzigingen gepland in de formaten, principes of opgevraagde informatie web services i.p.v. WebEDISON conclusie na onderzoek : voorlopig geen overstap naar web services winst is klein in verhouding tot kosten : realtime antwoord/foutmelding één of enkele dagen extra om info door te sturen vóór betaling (we blijven gebonden aan de maandelijkse betalingsdatum) integratie van de centra voor basiseducatie (CBE) niet in schooljaar , gepland voor hervorming HBO5 niet in schooljaar opleidingen worden hervormd, maar het principe module/opleiding/studiegebied blijft behouden 18 juni 2014 infosessie softwareleveranciers


Download ppt "infosessie softwareleveranciers"

Verwante presentaties


Ads door Google