De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat."— Transcript van de presentatie:

1 Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat

2 2 2

3 UEMO recommendations (06/032) : “In view of the current GP workforce crisis and as a result of its deliberations, UEMO, the European Union of General Practitioners, believes that, first of all, General Practice is in need of a qualitative added value that corresponds to the increasingly important role of general practice/family medicine in modern health-care systems. Additionally an improvement of the GP working conditions is indispensable to tackle the problem of shortage” 3 3

4 4 + 18 maanden gratis begeleiding

5 ProductIV/06I/07II/07III/07IV/07I/08II/08TOTAAL Premie48311911211819166 Lening Impulsfonds 39363029202128202 Lening Participatie- fonds 1013786111268 TOTAAL 97805648475059437 5

6 Tenlasteneming van een deel van de loonkosten van de werknemer die de huisartsen bijstaat in het onthaal en praktijkbeheer (BS 03/09/2008) 6 6

7 De helft van de werkelijke globale loonkost met een maximum van:  € 16 500 ◦ Samenwerkingsakkoord met minstens 3 erkende huisartsen ◦ Ten minste 1000 GMD’s ◦ Tewerkstelling van minstens een voltijds equivalent (min. 38u/week)  € 8 250 ◦ Samenwerkingsakkoord met minstens 2 erkende huisartsen ◦ Ten minste 500 GMD’s ◦ Tewerkstelling van minstens de helft van een voltijds equivalent (min. 19u/week) 7

8 a. Minimum 2 erkende huisartsen (MB 21-02-2006) b. Schiftelijk samenwerkingsakkoord c. Arbeidsovereenkomst d. Verplicht gebruik van EMDMI en beheer van GMD 8 8

9  Ofwel op dezelfde installatieplaats  Ofwel op verschillende installatieplaatsen ◦ in dezelfde huisartsenzone; ◦ of in twee aan elkaar grenzende huisartsenzones 9 99

10 Minstens opname van volgende clausules:  Wijze waarop het bedrag van de tussenkomst wordt verdeeld  Modaliteiten voor intern overleg tussen alle deelnemende huisartsen  Modaliteiten voor het raadplegen van de medische dossiers, in het bijzonder de GMD’s  Beslissingsprocedure binnen de samenwerking  Beëindigingprocedure van de samenwerkingsovereenkomst LET OP ! Samenwerkingsovereenkomst moet door Orde van Geneesheren geviseerd worden 10

11 Enkel voor werknemers met een arbeidsovereenkomst dat een loon garandeert dat tenminste in overeenstemming is met categorie 4 (bedienden administratief personeel) van het paritair comité 305.02. (tot het nieuwe paritair comité 330 van kracht is) De arbeidsovereenkomst dient een omschrijving van de taken m.b.t. het onthaal en het praktijkbeheer te bevatten. 11

12  De huisartsen van de groepering moeten gebruik maken van een gelabeld elektronisch medisch dossier  Het gebruik hiervan moet toelaten dat elke huisarts van de groepering op elk moment toegang heeft tot de bijgewerkte essentiële gegevens van het globaal medisch dossier (vanaf een nog te bepalen datum) 12

13 13

14  Indienen bij een erkend steunpunt van het Participatiefonds, zoals het Vlaams Artsensyndicaat  Aanvragen mbt het voorgaande jaar indienen vóór 30 juni  Uitzondering: aanvragen m.b.t. het kalenderjaar 2007 kunnen worden ingediend tot uiterlijk 31 december 2008 Aanvraag bevat:  Kopie van de arbeidsovereenkomst  Attest van de sociale kas met bevestiging van het barema, het jaar van ontvangst van de vergoeding door de administratief bediende + het percentage van FTE tewerkstelling + jaarloon  Kopie van het samenwerkingsakkoord  Bewijs van erkenning als huisarts  Kopie identiteitskaarten van associés en praktijkassistent ◦ Indien vennootschap: statuten + eventuele wijzigingen 14

15  Vermindering beheer GMD en EMDMI met 20% voor de jaren 2007 en 2008  Instapregelingen voor jonge huisartsen  Indien de arbeidsovereenkomst niet over het volledige jaar loopt of groepering slechts een deel van het jaar aan voorwaarden voldoet: tussenkomst pro rata aantal maanden dat aan de voorwaarden is voldaan 15

16 1) Bijkomende administratieve last 2) Impulseo II is onmiddellijk belastbaar en moet dus aangegeven worden aan de fiscus Afschrijven ? 3) Juridische onduidelijkheid 4) Telesecretariaat is uitgesloten 5) Wie gevestigd is als solohuisarts - nog steeds 75% van de praktijken - komt tot nog toe bij het Impulsfonds niet aan zijn trekken. 16

17 Advies Raad van State n.a.v. ontwerp KB Impulseo II: De ontworpen regeling voert een verschil in behandeling in tussen algemeen geneeskundigen […] naar gelang zij al dan niet deel uitmaken van een hergroepering in de zin van het ontworpen besluit. In het geval dat de algemeen geneeskundige geen deel uitmaakt van een dergelijke hergroepering, komt hij immers niet in aanmerking voor een dergelijke tenlasteneming. Het is niet meteen duidelijk welke elementen dit verschil in behandeling kunnen verantwoorden, nu het in dienst nemen van een werknemer voor het onthaal van patiënten en het praktijkbeheer kan worden betrokken op alle algemeen geneeskundigen en derhalve niet enkel op diegenen die hun activiteit uitoefenen in de vorm van een hergroepering. De Raad van State, afdeling wetgeving, wenst er in dat verband aan te herinneren dat […] de geboden mogelijkheid om maatregelen te nemen op het vlak van de hergroepering van algemeen geneeskundigen, de stellers van het ontwerp niet ervan ontslaat om die maatregelen te toetsen aan de grondwettelijke beginselen van de gelijkheid en de niet-discriminatie. 17

18 ‘De criteria voor het verkrijgen van hulp uit dit fonds liggen nog niet vast, maar zullen zeker een minimum aan globale medische dossiers per betrokken huisarts omvatten.’ (Laurette Onkelinx, Minister van Volksgezondheid) Budget 2009 ? 18

19 19 Voor meer informatie: www.vlaamsartsensyndicaat.be of vraag GRATIS onze informatiebrochure aan www.vlaamsartsensyndicaat.be 19


Download ppt "Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat."

Verwante presentaties


Ads door Google