De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gebruikersdag - klaar voor de start -

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gebruikersdag - klaar voor de start -"— Transcript van de presentatie:

1 Gebruikersdag - klaar voor de start -
Tussen experiment en nieuw stelsel Passend onderwijs, omdat…. Vandaag Aanmelding Ondersteuning TLV / / Inhoud map Handreikingen en Afspraken De school centraal

2 blok 1 AANMELDING Stroomschema’s VO en VSO Aanmeldprocedure
Wel/geen zorgplicht? Ondersteuningsvraag Doorgeleiding andere VO-school Doorgeleiding naar VSO Bezwaar en geschil Documenten – de map

3 Aanmelding Op VO-school Op VSO-school Bij Onder-instroom = 1e leerjaar
Zij-instroom Ouder meldt schriftelijk aan School bevestigt ontvangst; info procedure? En dan? Wanneer? Wat? Hoe? Etc.

4 Schooladvies, OKR Regionale afspraak: ouder meldt aan via basisschool
Directeur bao tekent schooladvies en OKR Bestuur VO-school (be)oordeelt: School is niet vol (volgorde van aanmelding, loting) Ouders respecteren grondslag Lln kan het onderwijs vlgs inrichtingsbesluit volgen Ja,ja,ja, dan start toelatingsprocedure 1. Heeft de leerling (extra) ondersteuning nodig?

5 Naar OSO en OKR? Waarschijnlijk digitaal vanaf 2015
OKR-pilot breed vervolg; in OSO? Genoeg informatie? Regionale afspraken / BAVO Extra informatie nodig en/of onderzoek? Ouders! Termijn: 6 weken vanaf aanmelding, evt + 4 weken Start 6 weken: zij-instroom meteen PO-VO: regionale afspraak, maar mag eerder

6 Professionele intake Kijk, weeg, handel professioneel
Is er een ondersteuningsvraag? Ja = zorgplicht Globaal: hebben we, kunnen we, doen we, etc = “basis”ondersteuning; Specifieke setting, organisatie, hulpmiddelen, aanbod, etc = “extra”ondersteuning Stel vast wat de leerling nodig heeft (ortho-taak?) Stel vast hoe dat het beste geboden kan worden Daarbij van belang: SOP, OPP, TLV (blok 2 en 3) Bovenal: communiceer met ouders 2. Kunnen we de ondersteuning zelf bieden?

7 Doorgeleiding Naar een andere VO-school Naar het VSO
A. Na accoord van de ouders; welke school? SOP? Indien andere school accoord: ouder schrijft in, zorgplicht gaat over B. Accoord van de ouders? TLV aanvragen; Schooladvies; aanmelden VSO; VSO passend en bereid toe te laten? Inschrijven; zorgplicht gaat over

8 LWOO en PrO Indicatiestelsel blijft voorlopig (2020?)
Aanvraag-procedure Eemland: basischool vraagt i.o.m. ouder aan; SWV beoordeelt ahv landelijke criteria; ouder zoekt daarna school. LWOO: indien aanbod/vormgeving specifiek = afwijkend van vmbo-inrichtingsbesluit, of leerling-specifieke bijzondere ondersteuning: OPP PrO: alle lln verplicht een OPP

9 Bezwaar en geschil Binnen SWV V(S)O Eemland hanteren we bij ieder geschil of bezwaar (met ouders, scholen etc.) altijd deze volgorde: Mediation 2nd opinion Bezwaarprocedure en/of geschillenprocedure (landelijke) NB Gebruik terminologie zorgvuldig: Ondersteuning, aanmelding, toelating, inschrijving, etc

10 Bezwaar en geschil Schoolbestuur heeft geschil met ouders over toelating en verwijdering Schoolbestuur of ouder heeft geschil met SWV over toelaatbaarheid Schoolbestuur heeft geschil met ouders over ondersteuning Schoolbestuur heeft geschil met MR over schoolondersteuningsprofiel Schoolbestuur heeft geschil met het samenwerkingsverband Samenwerkingsverband heeft geschil met MR of OPR Samenwerkingsverband heeft geschil met gemeente(n) over OOGO Samenwerkingsverband heeft geschil met een samenwerkingsverband

11 Documenten In de map: Handreikingen en afspraken Belangrijke bronnen: SWV: OCW: VO-raad: Regio: Geschillen:

12 ondersteuning Wat nodig is Expertise aan de poort OPP
Cluster 1, 2, 3 en 4 Handelingsgericht werken Verantwoording Samenwerking zorg voor jeugd PM structuur Intensieve toeleiding

13 Uitgangspunten Scholen zelf verantwoordelijk Geen bureaucratie
Achteraf verantwoorden, in plaats van Vooraf aanvragen

14 Financieel evenwicht Het geld voor ondersteuning gaat naar de scholen.
Wie nu veel rugzak-leerlingen heeft, krijgt straks een groot ondersteuningsbudget. Er is geen loket met potjes. Als een school meer of minder extra ondersteuning wil bieden, heeft dat effect op andere scholen. Er is een waterbed.

15 Wat nodig is Bij aanname: Tijdens schoolloopbaan:
Onderwijskundig rapport Informatie intakeformulier Warme overdracht Tijdens schoolloopbaan: Signalering school Méér dan onvoldoendes tellen bij rapportbespreking Onderwijsinterventies door school Overleg met zorg voor jeugd

16 Experts Orthopedagogische experts Opstellen van wat nodig is
Proces in school, buiten school, met ouders Verantwoorden Ortho-kring

17 OPP Wat Wie Deel I Wat de situatie is Deel II Wat de doelen zijn
Deel III Handelingsdeel Wie Expert Ouders ondertekenen handelingsdeel Als nodig samen met Zorg voor jeugd

18 OPP In welk geval Proces Moet: als ‘extra ondersteuning’ wordt geboden
Mag: bij complexe individuele gevallen Proces Overleg met ouders Ouders ondertekenen handelingsdeel Stel evaluatiedatum vast Bepaal wat dit betekent voor vakdocenten

19 Deskundigheid van buiten
Cluster 1 en 2 Sociale kaart Cluster 3 Ambulante Dienst Kleine Prins Cluster 4 Integratie regulier

20 Doorgeleiding reguliere school
OPP deel I en II : het kan niet Overleg ouders School zoekt andere school Doorgeleiding Zorgplicht Nieuwe school maakt handelingsdeel OPP

21 HGW Ondersteuning veronderstelt planmatig differentiëren in de klas
Handelingsgericht (doelgericht, oplossingsgericht) Groepsplannen

22 Verantwoording Monitorgegevens door experts
Informatie over instroom en uitstroom Informatie over geschillen Informatie over tevredenheid Informatie over OPP

23 Samenwerking zorg voor jeugd: van pilot naar wijkteams
Pilot gericht op : Werkwijze ontwikkelen en uitvoeren voor het bieden van ondersteuning aan een ingewikkelde ondersteuningsvraag, die verder gaat dan de handelingsbekwaamheid van de scholen reikt 6 scholen vroegtijdig en preventief signaleren van jeugd- en gezinsproblemen en voorkomen van schooluitval voorkomen van instroom in zwaardere 2e lijns zorg

24 Samenwerking zorg voor jeugd hoe doen we dat?
aanwezigheid en beschikbaarheid van een jeugdzorgwerker (SOVEE en Youké): generalist en specialist inzet vanuit PM 0 aansluitend op de interne zorgstructuur (PM denken) monitoring bespreken met Gemeente van de uitkomsten ten behoeve van de inrichting wijkteams

25 PM structuur en jeugdzorg
Preventieve betrokkenheid en inzet Jeugdzorg PM 0 intake zorgplicht doorgeleiding Professioneel Moment I: basisondersteuning -inventarisatie-gesprek lln -collegiale consultatie -2 eigen interventies PM 1 KLAS Professioneel Moment 2: -Inbreng hulpvraag -Intersubjectieve besluitvorming -vervolgbegeleiding Inzet interne training hulpvraag intern zorgteam PM 2 kernteamoverleg leerling-bespreking Op afroep advisering en evaluatie preventieve inzet Jeugdzorg PM 3 intern Zorgteamoverleg Professioneel Moment 3: extra ondersteuning -Inbreng hulpvraag wiens vraag is dit? welke functie kan ZAT innemen - inzet specialisten PM 4 ZAT Bovenschools Jeugdzorg Regionaal Zorgplatform SWV

26 Intensieve toeleiding VO-MBO : van pilot naar structureel
Pilot, gericht op : Werkwijze ontwikkelen en uitvoeren tussen VMBO en MBO voor het bieden van begeleiding aan de leerling met zorgkenmerken bij overstap MBO begeleiding op maat aanpak en monitor vervolg vanaf schooljaar en verder Passend Onderwijs betekent een extra opdracht (zorgplicht) voor het VO belang van het voorsorteren en goed begeleiden bij de overstap neemt toe

27 Intensieve toeleiding VO-MBO : vervolg
Vervolg vanaf schooljaar en verder formeren van een werkgroep met leden vanuit het directieberaad, de taakgroepen in VSV verband opdracht werkgroep ontwikkelt een logische structuur voor samenwerking, sturing en monitoring tot 1 januari 2016. zorgt voor doorontwikkeling van de werkwijze die geschikt is voor toepassing in de breedte en die wordt geformaliseerd voor alle vmbo scholen en ROC MN en MBO Amersfoort. het beleggen van een taak bij 1 zorgcoördinator per vo instelling en bij enkele begeleiders van de mbo instellingen

28 Blok 2, Tabblad 3 vragenlijst warme overdracht format ontwikkelingsperspectief toelichting ontwikkelingsperspectief  route doorgeleiding format schoolondersteuningsprofiel pm structuur pilot ZAT naar voren pilot intensieve toeleiding

29 Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Hoe was het (in het land)? Hoe was het binnen het RNPOE? Hoe wordt het in het SWV Eemland? *Toepassingen *Routing *Formulieren Aansluiting bij het VSO

30 Hoe was het? Landelijk (tot aug. ‘14) RNPOE (2009- aug. 2014) CvI’s via de REC’s (3/4) Eigen toelating (3/4) Beschikkingen (vaste tijden) Arrangementen (flexibel) Criteria/dossiervorming Op maat, doen wat nodig is “Open eind” financiering Budgetfinanciering Loketten/geoormerkt budget Laagdrempelig/bundeling Vaste afspraken AB Meer sturing op inzet AB AB-deel /Schooldeel Bundeling waar mogelijk Procedures/protocollen Experimenteren/ ontdekken Landelijk (centraal) Regionaal (decentraal) Handelingsverlegenheid Handelingsgericht

31 En nu vanaf 1 augustus ‘14 - De REC’s (CL3 en 4) en de Commissies van Indicatiestelling komen te vervallen, - De LGF/het ‘rugzakje’ (leerling-gebonden-financiering) verdwijnt, - Het aantal plekken (budget) in de regio voor het VSO (CL 3 en 4) staat vast en is bevroren op teldatum , - De VSO-scholen krijgen rechtstreeks de basisbekostiging van Cfi/Duo; de extra “zorg”bekostiging wordt aangevuld vanuit het budget van het SWV, - Bij overschrijding van het budget betalen alle aangesloten scholen, vanuit de eigen lumpsum, bij, - Er is sprake van een extra leerling-telling om mogelijke groei binnen het VSO te financieren

32 En nu vanaf 1 augustus ‘14 De toelaatbaarheid tot het VSO wordt geregeld vanuit het SWV V(S)O, Ook de toegang vanuit het SO naar het VSO wordt geregeld van uit het SWV V(S)O, De toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd door de school van herkomst, Er wordt een ToelaatbaarheidsCommissie ingericht op het SWV, De ToelaatbaarheidsCommissie bestaat uit minimaal 2 deskundigen (waarvan één specifiek gericht op de aanvraag; bijvoorbeeld CL 3)

33 Uitgangspunten Snel Effectief Doelgericht Onafhankelijk
Ondersteuning staat centraal Aansluiten bij wat de scholen aanleveren (ortho a/d poort)

34 Stappenplan Aanvragen van een TLV gaat volgens het Stappenplan (map 4.1) - Invullen formulier Aanvraag TLV; via de website van het SWV Digitaal of per post aanleveren bij SWV Het SWV bevestigt de ontvangst De TLV-commissie doet uitspraak en adviseert het SWV Na de uitspraak

35 De TLV Ouders en aanvragende school worden schriftelijk van de uitspraak op de hoogte gesteld, De verklaring zelf wordt opgevraagd bij het SWV door de VSO-school waar de lln wordt ingeschreven De VSO-school gebruikt de TLV voor aanmelding in BRON Op de TLV staat in ieder geval: Ingangsdatum Bekostigingscategorie (laag-middel-hoog) Beschikkingsnummer (17 tekens!) VO Einddatum (de TLV wordt voor minimaal 1 schooljaar afgegeven)

36 (“gaat de VSO-school over”)
Belangrijk weetje Toelaatbaarheid (“gaat het SWV over”) Toelating (“gaat de VSO-school over”)

37 Aansluiting bij het VSO
Geen extra drempel na afgifte TLV en toelating tot het VSO Aansluiting met dossiergegevens TLV en CCvB (inspectie-eisen voor VSO) Doen wat nodig is en aansluiten bij waar SWV-en in Eemland al jarenlang onderscheidend in zijn; oplossend vermogen inzetten tbv de leerlingen


Download ppt "Gebruikersdag - klaar voor de start -"

Verwante presentaties


Ads door Google