De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TUSSEN EXPERIMENT EN NIEUW STELSEL PASSEND ONDERWIJS, OMDAT…. VANDAAG Aanmelding Ondersteuning TLV 14.00-15.30/16.00-17.30/18.30-20.00 INHOUD MAP HANDREIKINGEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TUSSEN EXPERIMENT EN NIEUW STELSEL PASSEND ONDERWIJS, OMDAT…. VANDAAG Aanmelding Ondersteuning TLV 14.00-15.30/16.00-17.30/18.30-20.00 INHOUD MAP HANDREIKINGEN."— Transcript van de presentatie:

1 TUSSEN EXPERIMENT EN NIEUW STELSEL PASSEND ONDERWIJS, OMDAT…. VANDAAG Aanmelding Ondersteuning TLV 14.00-15.30/16.00-17.30/18.30-20.00 INHOUD MAP HANDREIKINGEN EN AFSPRAKEN DE SCHOOL CENTRAAL 1 Gebruikersdag - klaar voor de start -

2 STROOMSCHEMA’S VO EN VSO AANMELDPROCEDURE WEL/GEEN ZORGPLICHT? ONDERSTEUNINGSVRAAG DOORGELEIDING ANDERE VO-SCHOOL DOORGELEIDING NAAR VSO BEZWAAR EN GESCHIL DOCUMENTEN – DE MAP 2 blok 1 AANMELDING

3 Aanmelding 3 1. Op VO-school 2. Op VSO-school Bij Onder-instroom = 1 e leerjaar Zij-instroom Ouder meldt schriftelijk aan School bevestigt ontvangst; info procedure? En dan? Wanneer? Wat? Hoe? Etc.

4 Schooladvies, OKR 4 Regionale afspraak: ouder meldt aan via basisschool Directeur bao tekent schooladvies en OKR Bestuur VO-school (be)oordeelt: School is niet vol (volgorde van aanmelding, loting) Ouders respecteren grondslag Lln kan het onderwijs vlgs inrichtingsbesluit volgen Ja,ja,ja, dan start toelatingsprocedure 1. Heeft de leerling (extra) ondersteuning nodig?

5 Naar OSO en OKR? 5 Waarschijnlijk digitaal vanaf 2015 OKR-pilot breed vervolg; in OSO? Genoeg informatie? Regionale afspraken / BAVO Extra informatie nodig en/of onderzoek? Ouders! Termijn: 6 weken vanaf aanmelding, evt + 4 weken Start 6 weken: zij-instroom meteen PO-VO: regionale afspraak, maar mag eerder

6 Professionele intake 6 Kijk, weeg, handel professioneel Is er een ondersteuningsvraag? Ja = zorgplicht Globaal: hebben we, kunnen we, doen we, etc = “basis”ondersteuning; Specifieke setting, organisatie, hulpmiddelen, aanbod, etc = “extra”ondersteuning Stel vast wat de leerling nodig heeft (ortho-taak?) Stel vast hoe dat het beste geboden kan worden Daarbij van belang: SOP, OPP, TLV (blok 2 en 3) Bovenal: communiceer met ouders 2. Kunnen we de ondersteuning zelf bieden?

7 Doorgeleiding 7 A. Naar een andere VO-school B. Naar het VSO A. Na accoord van de ouders; welke school? SOP? Indien andere school accoord: ouder schrijft in, zorgplicht gaat over B. Accoord van de ouders? TLV aanvragen; Schooladvies; aanmelden VSO; VSO passend en bereid toe te laten? Inschrijven; zorgplicht gaat over

8 LWOO en PrO 8 Indicatiestelsel blijft voorlopig (2020?) Aanvraag-procedure Eemland: basischool vraagt i.o.m. ouder aan; SWV beoordeelt ahv landelijke criteria; ouder zoekt daarna school. LWOO: indien aanbod/vormgeving specifiek = afwijkend van vmbo-inrichtingsbesluit, of leerling- specifieke bijzondere ondersteuning: OPP PrO: alle lln verplicht een OPP

9 Bezwaar en geschil 9 Binnen SWV V(S)O Eemland hanteren we bij ieder geschil of bezwaar (met ouders, scholen etc.) altijd deze volgorde: 1. Mediation 2. 2nd opinion 3. Bezwaarprocedure en/of geschillenprocedure (landelijke) NB Gebruik terminologie zorgvuldig: Ondersteuning, aanmelding, toelating, inschrijving, etc

10 Bezwaar en geschil 10 www.geschillenpassendonderwijs.nl: Schoolbestuur heeft geschil met ouders over toelating en verwijdering Schoolbestuur of ouder heeft geschil met SWV over toelaatbaarheid Schoolbestuur heeft geschil met ouders over ondersteuning Schoolbestuur heeft geschil met MR over schoolondersteuningsprofiel Schoolbestuur heeft geschil met het samenwerkingsverband Samenwerkingsverband heeft geschil met MR of OPR Samenwerkingsverband heeft geschil met gemeente(n) over OOGO Samenwerkingsverband heeft geschil met een samenwerkingsverband

11 Documenten 11 In de map: Handreikingen en afspraken Belangrijke bronnen: SWV: www.swveemland.nl OCW: www.passendonderwijs.nl VO-raad: www.steunpuntpassendonderwijs-vo.nl Regio: www.bavoeemland.nl Geschillen: www.geschillenpassendonderwijs.nl

12 WAT NODIG IS EXPERTISE AAN DE POORT OPP CLUSTER 1, 2, 3 EN 4 HANDELINGSGERICHT WERKEN VERANTWOORDING SAMENWERKING ZORG VOOR JEUGD PM STRUCTUUR INTENSIEVE TOELEIDING 12 ondersteuning

13 Uitgangspunten 13 Scholen zelf verantwoordelijk Geen bureaucratie Achteraf verantwoorden, in plaats van Vooraf aanvragen

14 Financieel evenwicht 14 Het geld voor ondersteuning gaat naar de scholen. Wie nu veel rugzak-leerlingen heeft, krijgt straks een groot ondersteuningsbudget. Er is geen loket met potjes. Als een school meer of minder extra ondersteuning wil bieden, heeft dat effect op andere scholen. Er is een waterbed.

15 Wat nodig is 15 Bij aanname:  Onderwijskundig rapport  Informatie intakeformulier  Warme overdracht Tijdens schoolloopbaan:  Signalering school  Méér dan onvoldoendes tellen bij rapportbespreking Onderwijsinterventies door school Overleg met zorg voor jeugd

16 Experts 16 Orthopedagogische experts Opstellen van wat nodig is Proces in school, buiten school, met ouders Verantwoorden Ortho-kring

17 OPP 17 Wat  Deel I Wat de situatie is  Deel II Wat de doelen zijn  Deel III Handelingsdeel Wie  Expert  Ouders ondertekenen handelingsdeel  Als nodig samen met Zorg voor jeugd

18 OPP 18 In welk geval  Moet: als ‘extra ondersteuning’ wordt geboden  Mag: bij complexe individuele gevallen Proces  Overleg met ouders  Ouders ondertekenen handelingsdeel  Stel evaluatiedatum vast  Bepaal wat dit betekent voor vakdocenten

19 Deskundigheid van buiten 19 Cluster 1 en 2  Sociale kaart Cluster 3  Ambulante Dienst Kleine Prins Cluster 4  Integratie regulier

20 Doorgeleiding reguliere school 20 OPP deel I en II : het kan niet Overleg ouders School zoekt andere school Overleg ouders Doorgeleiding  Zorgplicht  Nieuwe school maakt handelingsdeel OPP

21 HGW 21 Ondersteuning veronderstelt planmatig differentiëren in de klas Handelingsgericht (doelgericht, oplossingsgericht) Groepsplannen

22 Verantwoording Monitorgegevens door experts Informatie over instroom en uitstroom Informatie over geschillen Informatie over tevredenheid Informatie over OPP 22

23 Samenwerking zorg voor jeugd: van pilot naar wijkteams 23 Pilot gericht op : Werkwijze ontwikkelen en uitvoeren  voor het bieden van ondersteuning aan een ingewikkelde ondersteuningsvraag,  die verder gaat dan de handelingsbekwaamheid van de scholen reikt 6 scholen vroegtijdig en preventief signaleren van jeugd- en gezinsproblemen en voorkomen van schooluitval voorkomen van instroom in zwaardere 2 e lijns zorg

24 Samenwerking zorg voor jeugd hoe doen we dat? 24 aanwezigheid en beschikbaarheid van een jeugdzorgwerker (SOVEE en Youké): generalist en specialist inzet vanuit PM 0 aansluitend op de interne zorgstructuur (PM denken) monitoring bespreken met Gemeente van de uitkomsten ten behoeve van de inrichting wijkteams

25 PM structuur en jeugdzorg PM 0 intake PM 1 KLAS PM 2 kernteamoverleg leerling-bespreking PM 3 intern Zorgteamoverleg PM 4 ZAT zorgplicht doorgeleiding Professioneel Moment I: basisondersteuning -inventarisatie- gesprek lln -collegiale consultatie -2 eigen interventies Professioneel Moment 2: -Inbreng hulpvraag -Intersubjectieve besluitvorming -vervolgbegeleiding -Inzet interne training - hulpvraag intern zorgteam Professioneel Moment 3: extra ondersteuning -Inbreng hulpvraag -wiens vraag is dit? -welke functie kan ZAT innemen - inzet specialisten Jeugdzorg Regionaal Zorgplatform SWV Bovenschools Preventieve betrokkenheid en inzet Jeugdzorg Op afroep advisering en evaluatie preventieve inzet Jeugdzorg

26 Intensieve toeleiding VO-MBO : van pilot naar structureel 26 Pilot, gericht op : Werkwijze ontwikkelen en uitvoeren tussen VMBO en MBO voor het bieden van begeleiding aan de leerling met zorgkenmerken bij overstap MBO begeleiding op maat aanpak en monitor vervolg vanaf schooljaar 2014-2015 en verder Passend Onderwijs betekent een extra opdracht (zorgplicht) voor het VO belang van het voorsorteren en goed begeleiden bij de overstap neemt toe

27 Intensieve toeleiding VO-MBO : vervolg 27 Vervolg vanaf schooljaar 2014-2015 en verder formeren van een werkgroep met leden vanuit  het directieberaad,  de taakgroepen in VSV verband opdracht werkgroep  ontwikkelt een logische structuur voor samenwerking, sturing en monitoring tot 1 januari 2016.  zorgt voor doorontwikkeling van de werkwijze die geschikt is voor toepassing in de breedte en die wordt geformaliseerd voor alle vmbo scholen en ROC MN en MBO Amersfoort.  het beleggen van een taak bij 1 zorgcoördinator per vo instelling en bij enkele begeleiders van de mbo instellingen

28 Blok 2, Tabblad 3 28 1. vragenlijst warme overdracht 2. format ontwikkelingsperspectief 3. toelichting ontwikkelingsperspectief 4. route doorgeleiding 5. format schoolondersteuningsprofiel 6. pm structuur 7. pilot ZAT naar voren 8. pilot intensieve toeleiding

29 HOE WAS HET (IN HET LAND)? HOE WAS HET BINNEN HET RNPOE? HOE WORDT HET IN HET SWV EEMLAND? *TOEPASSINGEN *ROUTING *FORMULIEREN AANSLUITING BIJ HET VSO 29 Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

30 Hoe was het? 30 Landelijk (tot aug. ‘14)RNPOE (2009- aug. 2014) CvI’s via de REC’s (3/4)Eigen toelating (3/4) Beschikkingen (vaste tijden)Arrangementen (flexibel) Criteria/dossiervormingOp maat, doen wat nodig is “Open eind” financieringBudgetfinanciering Loketten/geoormerkt budgetLaagdrempelig/bundeling Vaste afspraken ABMeer sturing op inzet AB AB-deel /SchooldeelBundeling waar mogelijk Procedures/protocollenExperimenteren/ ontdekken Landelijk (centraal)Regionaal (decentraal) HandelingsverlegenheidHandelingsgericht

31 En nu vanaf 1 augustus ‘14 31 - De REC’s (CL3 en 4) en de Commissies van Indicatiestelling komen te vervallen, - De LGF/het ‘rugzakje’ (leerling-gebonden-financiering) verdwijnt, - Het aantal plekken (budget) in de regio voor het VSO (CL 3 en 4) staat vast en is bevroren op teldatum 1-10-11, - De VSO-scholen krijgen rechtstreeks de basisbekostiging van Cfi/Duo; de extra “zorg”bekostiging wordt aangevuld vanuit het budget van het SWV, - Bij overschrijding van het budget betalen alle aangesloten scholen, vanuit de eigen lumpsum, bij, - Er is sprake van een extra leerling-telling om mogelijke groei binnen het VSO te financieren

32 En nu vanaf 1 augustus ‘14 32 - De toelaatbaarheid tot het VSO wordt geregeld vanuit het SWV V(S)O, - Ook de toegang vanuit het SO naar het VSO wordt geregeld van uit het SWV V(S)O, - De toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd door de school van herkomst, - Er wordt een ToelaatbaarheidsCommissie ingericht op het SWV, - De ToelaatbaarheidsCommissie bestaat uit minimaal 2 deskundigen (waarvan één specifiek gericht op de aanvraag; bijvoorbeeld CL 3)

33 Uitgangspunten 33 Snel Effectief Doelgericht Onafhankelijk Ondersteuning staat centraal Aansluiten bij wat de scholen aanleveren (ortho a/d poort)

34 Stappenplan 34 Aanvragen van een TLV gaat volgens het Stappenplan (map 4.1) - Invullen formulier Aanvraag TLV; via de website van het SWV - Digitaal of per post aanleveren bij SWV - Het SWV bevestigt de ontvangst - De TLV-commissie doet uitspraak en adviseert het SWV - Na de uitspraak

35 De TLV 35 Ouders en aanvragende school worden schriftelijk van de uitspraak op de hoogte gesteld, - De verklaring zelf wordt opgevraagd bij het SWV door de VSO- school waar de lln wordt ingeschreven - De VSO-school gebruikt de TLV voor aanmelding in BRON - Op de TLV staat in ieder geval: Ingangsdatum Bekostigingscategorie (laag-middel-hoog) Beschikkingsnummer (17 tekens!) VO2602-2014-00001 Einddatum (de TLV wordt voor minimaal 1 schooljaar afgegeven)

36 Belangrijk weetje 36 Toelaatbaarheid (“gaat het SWV over”) ≠ Toelating (“gaat de VSO-school over”)

37 Aansluiting bij het VSO 37 Geen extra drempel na afgifte TLV en toelating tot het VSO Aansluiting met dossiergegevens TLV en CCvB (inspectie-eisen voor VSO) Doen wat nodig is en aansluiten bij waar SWV-en in Eemland al jarenlang onderscheidend in zijn; oplossend vermogen inzetten tbv de leerlingen


Download ppt "TUSSEN EXPERIMENT EN NIEUW STELSEL PASSEND ONDERWIJS, OMDAT…. VANDAAG Aanmelding Ondersteuning TLV 14.00-15.30/16.00-17.30/18.30-20.00 INHOUD MAP HANDREIKINGEN."

Verwante presentaties


Ads door Google