De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dienst Leefmilieu Burgers in de weer welkom Gemeente Schelle.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dienst Leefmilieu Burgers in de weer welkom Gemeente Schelle."— Transcript van de presentatie:

1 Dienst Leefmilieu Burgers in de weer welkom Gemeente Schelle

2 Overzicht presentatie burgers in de weer Doel van het project Taakomschrijving Afspraken Politiereglement BIW-projecten Inbreng van de gemeente Verzekering Communicatie Officiële start Evaluatiemoment Vragenronde

3 Doel van het project Burgers in de weer: bevorderen van samenwerking wederzijds engagement groeiproces --- leerproces  milieu engagement (leidraad) BIW = Burgers in de weer voor Schelle – Schelle in de weer voor de burgers is een nieuw samenwerkingverband met een dynamiek: het project leeft, leert en groeit. De betrokken actoren zijn de burgers, het bestuur en de gemeentediensten.

4 Taakomschrijving Burgers in de weer: buurt-engagement naar kwaliteit van de naaste en ruime woon/leefomgeving: opruimen zwerfvuil, onkruidverwijdering, aandacht voor probleemplaatsen en andere… engagement wordt vervat in geïndividualiseerde projectfiche beperkte administratieve handeling van BIW’er

5 BIW-afspraken engagement primeert ! prestaties zijn onderling niet afweegbaar engagement: minimale prestatie-omvang & afhankelijk van aard uitvoering politiereglement is niet de minimum prestatie-omvang, maar geldt als algemene verplichting binnen politiezone Rupel controle door gemeentediensten toelaten – i.f.v. opvolging van het BIW-project geïndividualiseerde projectfiche wordt opgemaakt waarin het engagement wordt vervat

6 Politiereglement (1) UNIFORM POLITIEREGLEMENT HOOFDSTUK REINHEID EN MILIEUZORG Afdeling 1: Zuiverheid van de openbare weg Achterlaten van voorwerpen Artikel 1.1 Het is verboden op de openbare weg, op private wegen met een openbaar karakter, op een langs vermelde weg gelegen terrein of op eender welke andere openbare plaats iets te plaatsen, achter te laten of te werpen dat de reinheid van de omgeving kan schaden, hinderlijke uitwaseming kan veroorzaken of een gevaar kan zijn voor de openbare gezondheid en veiligheid. Artikel 1.2 Iedereen die op om het even welke wijze de openbare weg, op een private weg met openbaar karakter of het openbaar domein heeft bevuild of laten bevuilen, is verplicht deze onverwijld te reinigen.

7 Politiereglement (2) Artikel 1.3 Uitbaters van frituren of andere gelegenheden die waren verkopen om ter plaatse of in de onmiddellijke omgeving verbruikt te worden, zijn verplicht de omgeving van hun inrichting rein te houden. Zij dienen ten behoeve van hun klanten een voldoende groot recipiënt te voorzien om afval in te werpen en in te staan voor de lediging ervan. Behoudens hetgeen voorzien is voor de markten, moeten de personen die vanwege de bevoegde overheid een vergunning voor het verkopen van goederen op de openbare weg verkregen, instaan voor de reinheid van en rond hun standplaats. Rein- en vrijhouden van voetpaden, fietspaden, wegbermen en straatgoten Artikel 1.4 §1 De bewoner, gebruiker, aannemers, leveranciers e.a. zijn verplicht alle maatregelen te treffen om het voetpad, de wegberm en straatgoot voor het door hem bewoonde of gebruikte eigendom rein te houden, zonder evenwel de bestrating te beschadigen. In de appartementsgebouwen rust deze verplichting op de bewoner of gebruiker van de gelijkvloerse verdieping en bij ontstentenis op deze van de hoger gelegen verdiepingen. Is het gelijkvloers onbewoond of zijn de bewoners ervan afwezig rust deze verplichting op de bewoner der dichtst daarboven gelegen verdieping, tenzij deze verplichting onderling en schriftelijk is geregeld tussen al de bewoners van het gebouw. Bij niet-bebouwde percelen rust deze verplichting op de gebruiker van de grond of bij ontstentenis bij de eigenaar.

8 Politiereglement (3) Rein- en vrijhouden van voetpaden, fietspaden, wegbermen en straatgoten Artikel 1.4 (vervolg) Het in vorige paragraaf vermelde rein houden van vermelde voetpaden, straatgoten en wegbermen omvat ook het verwijderen van zand, stof of grond teneinde de afwatering naar de riolering of gracht te vrijwaren. De roosters van de straatkolken dienen eveneens te worden vrijgemaakt van eventueel aanwezig vuil. §2 en §3 [weggelaten, omvat de verplichtingen vriesweer en sneeuwval] Artikel 1.5 Het in artikel 1.4 vermelde rein houden van vermelde voetpaden, fietspaden, straatgoten en wegbermen omvat ook het verwijderen van zwerfvuil en onkruidgroei. Artikel 1.6 Het verzamelde vuil mag niet in de straatgoten of riolering worden gebracht maar dient afgevoerd te worden via de normale huisvuilverwijdering. Het is verboden om het even welke vaste stoffen (slijk, zand e.d) op de straten, in de greppels of in de rioolputten achter te laten. Ten alle tijden moet vermeden worden dat er minerale oliën, frituurolie, cement, verfresten of andere schadelijke producten in de straatgoot en rioolkolken terechtkomt. Artikel 1.7 In verkeersvrije en verkeersarme straten en pleinen, waar geen voetpad is aangelegd, dienen de in artikel 1.4 vermelde personen in de aldaar vermelde gevallen en onder dezelfde voorwaarden, de verplichtingen voorzien in deze afdeling uit te voeren over een breedte van minimum 2 meter, gemeten vanaf de gevel of voortuin.

9 BIW-projecten stand van zaken bij afsluiten van de eerste periode inschrijvingen tot en met vandaag 14 maart ‘05 aantal inschrijvingen57 aantal personen BIW’er 89 Opruimen zwerfvuil langs de kant van de straat enz.48 Onkruidverwijdering28 Onderhoud van een bloembak of plantenvak22 Inrichting en onderhoud van een perkje8 Wij wensen een ander project en wachten verdere info af3 Som alle ingediende projecten109 Aantal projecten huidig weerhouden als BIW: 71 Status “info”:38 Info is een project dat nog niet voldoet aan BIW. Mogelijk moet meer informatie gegeven worden of de projectomvang is enkel het verplichte traject zoals bepaald via het politiereglement.

10 BIW-uitbreidingsprojecten [voorbeelden]  peterschap van probleemplaatsen (bijv. Laardreef, Fabiolalaan, grachtomgevingen…  energiemeester  watermeester  kippenmeester, wormenmeester… (projecten ter bevordering van het thuiscomposteren  wat gaat er nog groeien ?

11 Dienst Leefmilieu Schelle in de weer voor de burgers Inbreng van de gemeente

12 BIW gemeente Inbreng van de gemeente (overzicht) principe: aanpasbaar want BIW => groei- en leerproces verzekering restafvalzakken, PMD-zakken, ‘GFT+’- stickers fluo-armband BIW, … de suggesties van de BIW’er…

13 BIW-verzekering Dit vrijwilligersproject wordt door de gemeente verzekerd is heden in onderzoek: burgerlijke aansprakelijkheid (BA) en lichamelijke ongevallen (LO) is geen verzekering 24/24u en 7 op 7 dagen ! kan een beperkte administratie vergen van de vrijwilliger

14 BIW-communicatie alle BIW’ers worden schriftelijk geïnformeerd voor de belangrijke mededelingen (zoals de verzekeringsaangelegenheden) informatieblad gemeente zal gebruikt worden e-mail, website, lichtkranten

15 BIW officiële start BIW’ers worden schriftelijk verwittigd wanneer de verzekering afgesloten is = officiële start BIW-project verzekeringstijdstip is eerste officiële startmoment begin 4 april 2005 eerdere BIW-acties zijn op eigen riscico brief volgt

16 BIW-evaluatiemoment Maandag 3 oktober 2005 om 19.30u globaal evaluatiemoment uitreiking charter vrijwilliger, met hapje en drankje nieuwe engagementen en afspraken werkjaar 2006

17 Einde presentatie met onze dank aan de BIW’er !!! vragenronde SUCCES !

18 Even aan het werk: Enveloppe nakijken: wanneer de status van het project “INFO” vermeldt, gaat u langs de milieudienst op de eerste verdieping Bij voldoende gegevens krijgt u een document met status “goed” (zie hieronder) Bij status “GOED” dient u: 1.Contactgegevens nakijken, eventueel verbeteren en/of aanvullen 2.Op het gemeenteplan zo nauwkeurig mogelijk de plaats aanduiden met een streep voor het traject en met een bolletje en/of ronde (ovaal) voor een oppervlakte of een groenelement 3.Met de documenten die volledig zijn gaat u naar de plaats waar u de huisvuilzakken en stickers krijgt Moet u even wachten… drink gerust een glaasje, gezondheid


Download ppt "Dienst Leefmilieu Burgers in de weer welkom Gemeente Schelle."

Verwante presentaties


Ads door Google