De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie bijeenkomst EVF en EIF 2013 vastleggen prestaties m. b. t

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie bijeenkomst EVF en EIF 2013 vastleggen prestaties m. b. t"— Transcript van de presentatie:

1 Informatie bijeenkomst EVF en EIF 2013 vastleggen prestaties m. b. t
Informatie bijeenkomst EVF en EIF vastleggen prestaties m.b.t. afgesproken resultaten en doelgroep AGSZW, 8 juli 2014

2 Proces subsidie EIF en EVF 2013
1. Na de toekenning volgt een bezoek waarin AGSZW in zijn algemeenheid ingaat op de inhoud van het project, de inrichting van de projectadministratie en de vragen van de aanvrager. 2. Na het indienen van de vaststellingsrapportage volgt een eindcontrole waarna de vaststellingsbeschikking zal worden opgesteld. 3. Het kan zijn dat uw project door de Auditautoriteit wordt geselecteerd voor een auditcontrole kort nadat u de vaststellingsbeschikking heeft ontvangen (op de werking van het management en control systeem van het fonds). Dat kan leiden tot een aanpassing van de vaststellingsbeschikking. 4. Gedurende het project kan altijd contact worden opgenomen met het AGSZW per mail en )

3 Doel van deze presentatie:
Uitleggen HOE je behaalde (of niet behaalde) prestaties (resultaten en doelgroep) auditproof kunt RAPPORTEREN en VASTLEGGEN.

4 Verbinding project met jaarprogramma
Kijk in de toekenningsbeschikking onder welke actie je project subsidie heeft gekregen en wat de actie precies inhoudt en houdt daar rekening mee in de rapportages. Voorbeeld Forsa!: Uw aanvraag heeft betrekking op prioriteit 1. Het project richt zich op actie 2 'Actieve participatie door het verbeteren van vaardigheden en competenties van migranten' uit het Jaarprogramma EIF 2013. Bekijk jaarprogramma’s 2013 op op de pagina van het betreffende fonds.

5 Doel project 2. Kijk in de toekenningsbeschikking naar het daar geformuleerde doel van het project (komt uit de aanvraag) en rapporteer hierover. Voorbeeld Forsa!: Het project is er volgens Stichting Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie op gericht om 50 gezinnen van ex-gedetineerde jongeren in Den Haag en Utrecht zodanig te begeleiden dat de jongeren een zelfstandig bestaan kunnen leiden met een sterk verminderde kans op recidive. Dat gebeurt door het verbeteren van de ouderbetrokkenheid en het vergroten van de competenties en vaardigheden om probleemgedrag te signaleren en zo nodig hulpverlening in te schakelen.

6 Resultaten en inspanningsverplichting
Kijk in de toekenningsbeschikking naar de daar geformuleerde vastgelegde resultaten waarvoor de inspanningsverplichting geldt, richt het project hierop in en rapporteer hierover. Voorbeeld Forsa! • 50 jeugdige ex-gedetineerde EIF-ers hebben de relatie met hun familie hersteld en kunnen dankzij verbeterde competenties en vaardigheden hun weg vinden op gebied van werk, opleiding, huisvesting, inkomen. • 50 EIF gezinnen (van de 50 jeugdige ex-gedetineerde EIF-ers) beschikken over betere competenties om hun ex-gedetineerde familielid beter te kunnen opvangen en ondersteunen bij het rehabilitatieproces. Op de subsidieontvanger rust een inspanningsverplichting om deze resultaten en effecten te behalen.

7 Doelgroep project Kijk in de toekenningsbeschikking naar de vastgelegde doelgroep en rapporteer hierover. Voorbeeld Forsa!: De doelgroep van Forsa! bestaat uit gezinnen, waarvan een zoon of dochter in de leeftijdsgroep van 17 tot en met 27 jaar gedetineerd is of is geweest, die behoren tot de EIF doelgroep. De activiteiten in het project mogen zich richten op personen die tot de EIF doelgroep behoren. Activiteiten die zijn uitgevoerd en kosten die zijn gemaakt ten behoeve van personen die niet tot de EIF doelgroep behoren zijn niet subsidiabel.

8 Doelgroep EIF 3. Wat is de doelgroep EIF volgens de regelgeving?
1. Onderdanen van derde landen, die niet de Nederlandse nationaliteit ofde nationaliteit van een andere EU-lidstaat bezitten in de zin van artikel 17, lid 1 van het EU-Verdrag, en die in het bezit zijn van of in aanmerking komen voor een geldige verblijfsvergunning in Nederland. In beginsel gaat het om onderdanen van een derde land die zich al op het grondgebied van de lidstaat bevinden. 2. Personen die de status van vluchteling hebben (artikel 29, lid 1 onder a Vw), in het bezit zijn van een verblijfstitel op andere gronden van internationale bescherming (artikel 29, lid 1 onder b Vw) en asielzoekers vallen buiten de doelgroep. Zij vallen als doelgroep onder het Europees Vluchtelingenfonds (EVF).

9 Doelgroep EVF 4. Wat is de doelgroep van het EVF volgens de regelgeving? a) Onderdanen van derde landen of staatlozen die de in het Verdrag van Genève omschreven status bezitten en aan wie het is toegestaan als vluchteling in een van de lidstaten te verblijven; b) Onderdanen van derde landen of staatlozen die een vorm van subsidiaire bescherming in de zin de van Richtlijn 2004/83/EG genieten; c) Onderdanen van derde landen of staatlozen die een verzoek hebben ingediend om een van de in de punten a) en b) bedoelde vormen van bescherming;

10 Doelgroep EVF vervolg d) Onderdanen van derde landen of staatlozen die onder een regeling inzake tijdelijke bescherming in de zin van Richtlijn 2001/55/EG vallen; e) Onderdanen van derde landen of straatlozen die worden of werden hervestigd naar een lidstaat. (Onder ‘onderdaan van een derde land’ wordt verstaan: een ieder die geen burger is van de Unie in de zin van artikel 17, lid 1 van het Verdrag). Personen met een verblijfsvergunning asiel die op basis van overige gronden een status bezitten vallen niet onder het Europees Vluchtelingenfonds. Bijvoorbeeld mensen die onder het generaal pardon vallen of een verblijfsstatus op basis van het categoriaal beschermingsbeleid hebben.

11 VW 2000 art 29 lid 1 onder a en b Artikel Een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 28 kan worden verleend aan de vreemdeling: a. die verdragsvluchteling is; of b. die aannemelijk heeft gemaakt dat hij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat hij bij uitzetting een reëel risico loopt om te worden onderworpen aan: 1°. doodstraf of executie; 2°. folteringen, onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen; of 3°. ernstige en individuele bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.

12 Veel voorkomende bevindingen audits
Project is onder actie jaarprogramma gesubsidieerd maar ziet in de uitvoering helemaal niet op die actie (vb. project ‘met duaal karakter ‘ waarin geen (formele) vorm van taalonderwijs is uitgevoerd) Uit de deelnemersadministratie kan niet worden opgemaakt dat de deelnemers onderdeel van de doelgroep van het fonds uitmaken en/of niet kan worden opgemaakt of de deelnemer bij aanvang deelname rechtmatig in Nederland verbleef Doelgroep in beschikking stelt bv. dat personen “met afstand tot arbeidsmarkt” of “in geïsoleerde positie in de samenleving” deelnemen maar dat is niet in de deelnemersadministratie vastgelegd Uit de deelnemersdossiers is de start, duur, einddatum deelname niet op te maken

13 Veel voorkomende bevindingen audits 2
Er zijn kwalitatieve resultaten opgenomen waarop vervolgens geen inspanning is verricht waarmee kan worden aangetoond of deze wel/niet zijn behaald. Bijvoorbeeld: - vroegtijdige actieve deelname aan de samenleving is voor 80% gestimuleerd Kennis van de Nederlandse taal is met 80% verbeterd Kans op slagen voor het inburgeringsexamen is met 75% verbeterd Als dit opgenomen is in de toekenningsbeschikking dan komt het uit de aanvraag en dan zal er inspanning op moeten worden geleverd! Bijvoorbeeld door het uitvoeren van een nulmeting en een eindmeting. Als iets niet meetbaar blijkt verzoek dan schriftelijk en beargumenteerd om het verwijderen van het resultaat, niets doen is geen optie.

14 Veel voorkomende bevindingen audits 3
Er is geen documentatie aangetroffen die laat zien dat de afgesproken “prestatie” is geleverd, bijvoorbeeld: Er zijn geen getekende en gedateerde deelnemerlijsten van bv. trajecten (waaruit blijkt voor welk traject) Er zijn geen getekende en gedateerde presentielijsten van bv. bijeenkomsten/trainingen en ook geen documentatie bv. ppts, foto’s waarmee kan worden aangetoond dat een bijeenkomst daadwerkelijk heeft plaatsgevonden Er is geen documentatie van ontwikkelde producten aangetroffen (bv. werkmappen, folders, flyers, nieuwsbrieven, methodieken etc, met vlaggetje en slogan) Bij digitale informatie: de informatie moet wel blijvend raadpleegbaar zijn, als dat digitaal niet kan dan op schrift (met datering) en/of met print screens.

15 Art. Projectadministratie uit Algemene Voorwaarden
6. Projectadministratie In de projectadministratie moeten alle noodzakelijke gegevens tijdig, betrouwbaar en volledig zijn vastgelegd en te verifiëren met bewijsstukken. Ten behoeve van de controle dient in ieder geval de volgende documentatie beschikbaar te zijn: a. Een specificatie van het totale project en per onderdeel van de gedeclareerde kostenposten; b. De administratie van het project waaronder de deelnemers-, uren- en financiële administratie; c. De facturen, betalingsbewijzen en alle overige bewijsstukken die nodig zijn om de juistheid van de in de projectadministratie opgenomen bedragen/uren vast te stellen.

16 Art. Deelnemersadministratie uit Algemene Voorwaarden
13. Deelnemersadministratie De deelnemers moeten behoren tot de doelgroep van het EIF. Om dit aan te tonen moet een deelnemersadministratie worden bijgehouden. De deelnemersadministratie moet voldoen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) stelt, indien en voor zover de deelnemersadministratie daaronder valt. De deelnemersadministratie moet tevens inzicht geven in de geplande en gerealiseerde prestaties in termen van deelnemersuren dan wel in termen van geleverde producten of diensten. Van de deelnemers aan projecten dient de projectorganisatie een kopie van het verblijfsdocument te bewaren waaruit blijkt dat de deelnemer tot de doelgroep van het EIF behoort.

17 Art. Projectadministratie uit Algemene Voorwaarden
Aantoonbaar onderdeel doelgroep fonds: Door middel van verblijfsdocument (met toestemming deelnemer) Rechtmatig verblijf in Nederland bij aanvang traject: Door middel van geldig verblijfsdocument (met toestemming deelnemer) Start, duur, einddatum deelname vastleggen in deelnemersdossier (getekend door project en deelnemer) Bij omschrijving doelgroep als “met afstand arbeidsmarkt”, “geisoleerd” daarvan documentatie opnemen in deelnemersdossier (participatieladder)

18 Vragen en/of opmerkingen?


Download ppt "Informatie bijeenkomst EVF en EIF 2013 vastleggen prestaties m. b. t"

Verwante presentaties


Ads door Google