De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aangifte personenbelasting

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aangifte personenbelasting"— Transcript van de presentatie:

1 Aangifte personenbelasting
Aanslagjaar 2014 30 april Van Kerchove - Hugelier

2 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
2 Data Papieren aangifte: 26/06/2014 TOW burger: 17/07/2014 TOW mandataris: 30/10/2014 (ipv 16/10) Mandataris kan sinds aanslagjaar 2013 geen collectief uitstel meer vragen (Ci. RH. 81/ van 25 april 2013)

3 Belastingverhoging bij niet-indienen aangifte
Hugelier & VanKerchove Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 3 Belastingverhoging bij niet-indienen aangifte Belastingverhogingen  als gevolg van het niet indienen van de aangifte bij hardnekkige niet-indieners. Reden: sinds Aj 2013 wordt de belastingverhoging berekend op de verschuldigde belasting vóór de verrekening van voorheffingen of voorafbetalingen. Voorbeeld: een loontrekker waarbij EUR bedrijfsvoorheffing werd ingehouden= > een belastingverhoging van bv. 10 % leidt tot een effectieve belastingverhoging van EUR. (Bericht op website van FOD Financiën )

4 Wijziging of eerste mededeling van uw bankrekening en telefoonnummer
4 Vak I. Wijziging of eerste mededeling van uw bankrekening en telefoonnummer

5 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
5 Vak I. - Bankrekening Vak I. – WIJZIGING OF EERSTE MEDEDELING VAN UW BANKREKENING – TELEFOONNUMMER. In vak I van uw aangifte vindt u het rekeningnummer (IBAN) en de bankidentificatiecode (BIC) van uw bankrekening waarop de administra- tie uw eventuele teruggaven van inkomstenbelastingen, voorheffingen en voorafbetalingen in principe zal overschrijven. Zijn die gegevens correct en mogen uw teruggaven verder op die rekening worden overgeschreven, vul in deze rubriek 1 dan niets in ! Als er in vak I van uw aangifte geen rekening vermeld is, als de vermelde gegevens niet correct zijn of als u uw teruggaven voortaan op een andere rekening wil laten overschrijven, vul dan hieronder het IBAN-rekeningnummer en, indien het een rekening in het buitenland betreft, de BIC-code in van de rekening waarop uw teruggaven voortaan en tot herroeping mogen worden overgeschreven. Houder(s) :  (Vul 1, 2 of 3 in : 1 : de houder is een persoon die volgens de rood afgedrukte opmerking boven vak I, de linkerkolom moet invullen; 2 : de houder is een persoon die volgens de rood afgedrukte opmerking boven vak I, de rechterkolom moet invullen; 3 : de houders zijn twee echtgenoten of wettelijk samenwonenden die een gezamenlijke aangifte indienen) Opgelet: een rekening op naam van een derde is niet toegelaten ! Nieuwe rekening: IBAN          BIC  (enkel in te vullen als het een rekening in het buitenland betreft) 2. Telefoonnummer waarop de belastingdienst u kan bereiken:  BIC code enkel in te vullen ingeval rekening in het buitenland, niet meer voor Belgische rekening

6 Persoonlijke gegevens en gezinslasten
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 6 VAK II. Persoonlijke gegevens en gezinslasten

7 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
7 VAK II.- personalia PERSOONLIJKE GEGEVENS EN GEZINSLASTEN Voorwaarden om personen ten laste te nemen : kinderen, ascendenten ≥ 65 j., andere personen die deel uitmaken van het gezin op 1/1/2014 NBM grens niet overschrijden geen bezoldigingen genieten die aftrekbare beroepskosten zijn voor hij die ten laste wil nemen

8 VAK II.- personalia Grensbedragen Aj. 2014
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 8 VAK II.- personalia Grensbedragen Aj. 2014 voor personen ten laste: Max. netto bestaansm. Algemeen EUR KTL van alleenstaande EUR Gehandicapt KTL van alleenstaande EUR Tellen niet mee als netto bestaansmiddelen: 2.560 aan bezoldigingen jobstudenten 3.070 EUR aan ontvangen onderhoudsuitkeringen EUR aan pensioenen

9 Partner is géén persoon ten laste HvB. Gent, 5 februari 2013
Hugelier & VanKerchove Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 9 Partner is géén persoon ten laste HvB. Gent, 5 februari 2013 Hof: Een partner zonder inkomen, met wie de belastingplichtige samenwoont, behoort niet tot de wettelijk voorziene categorieën van personen ten laste (136 WIB 92). Voor hem of haar kan geen aanspraak worden gemaakt op de voormelde toeslag. Dit is géén discriminatie van ongehuwd samenwonenden met gehuwd samenwonenden. De tekst van de artikelen 132 en 136 WIB 92 laat er geen twijfel over bestaan dat ook gehuwd samenwonenden niet vallen onder een van de categorieën van personen ten laste opgesomd in deze wetsbepalingen.

10 Hugelier & VanKerchove
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 10 Vak II. – PERSOONLIJKE GEGEVENS EN GEZINSLASTEN. 3. Bent u: een belastingplichtige die, als ambtenaar, ander personeelslid of gepensioneerde van een internationale organisatie, in 2012 be-roepsinkomsten heeft verkregen die bij overeenkomst zijn vrijge- steld en niet in aanmerking komen voor de berekening van de be- lasting op zijn andere inkomsten ? Zo ja, bedroegen die beroepsinkomsten in 2012, meer dan 9.810 EUR ?  Ja  Ja  Ja gehuwd of wettelijk samenwonend met een in a bedoelde ambte- naar, enz. van een internationale organisatie, die in 2012 meer dan EUR beroepsinkomsten heeft verkregen die bij over- eenkomst zijn vrijgesteld en niet in aanmerking komen voor de berekening van de belasting op zijn andere inkomsten ?  Ja een belastingplichtige met een zware handicap ? 4. Hebt u een zware handicap  Ja  Ja Zware handicap in apart item gezet ipv onder het vak van de internationale ambtenaren

11 Inkomsten van onroerende goederen
11 Vak III. Inkomsten van onroerende goederen

12 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
12 Herformulering A.3 ; inhoudelijk niets gewijzigd aan rubriek A.3   nuttige cijfergegevens AJ 2014 AJ 2015 indexering kadastraal inkomen : 1,6813 1,70 revalorisatiecoëfficiënt: 4,17

13 Vak III – Onroerende inkomsten
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 13 Vak III – Onroerende inkomsten Tax on web aj : Vooraf ingevuld op basis van gegevens van laatste aanslagbiljet ( TOW aj gegevens van laatste aangifte) 2. Overzicht van al uw onroerende goederen in België 3. Wizard bij invullen onroerende inkomsten

14 Verbouwingen betaald door huurder
Hugelier & VanKerchove Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 14 Verbouwingen betaald door huurder Taxatie van de verhuurder bij beroepsmatige huur: bij verhuur van een onroerend goed aan een vennootschap of aan een natuurlijk persoon die het voor zijn beroepswerkzaamheid gebruikt, wordt de verhuurder belast op het werkelijk ontvangen huurinkomen. Huur en huurvoordelen. Het brutohuurinkomen bestaat uit huurgeld plus huurvoordelen. Huurvoordelen zijn lasten die de verhuurder contractueel oplegt aan de huurder terwijl volgens de huurwetgeving de verhuurder die zelf moet dragen.

15 Verbouwingen betaald door huurder Rb. Leuven, 11 januari 2013
Hugelier & VanKerchove Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 15 Verbouwingen betaald door huurder Rb. Leuven, 11 januari 2013 Feiten: een natuurlijk persoon verhuurt via een mondelinge overeenkomst een handelspand (dat gebruikt wordt als café) voor een huur van EUR/jaar. De huurder voert aan het gebouw vernieuwingswerken uit voor EUR. Tengevolge van die werkzaamheden rekent de verhuurder de huurprijs gedurende zes jaar niet aan. Fiscus: de door de huurder uitgevoerde werken zijn belastbare huurvoordelen waarop de verhuurder onmiddellijk moet belast worden. Bij gebrek aan geschreven overeenkomst, werd het bedrag van EUR aan huurvoordelen door de taxateur verdeeld over drie jaar.

16 Verbouwingen betaald door huurder Rb. Leuven, 11 januari 2013
Hugelier & VanKerchove Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 16 Verbouwingen betaald door huurder Rb. Leuven, 11 januari 2013 Rechtbank: de huurder voerde ‘vrijwillig’ werken uit om het gehuurde goed aan te passen aan de behoefte van zijn handelszaak. Ingevolge natrekking wordt de verhuurder pas eigenaar van de werken op het einde van het huurcontract. Pas dan kan worden nagegaan of hij een voordeel geniet. Door de huurprijs van EUR gedurende 6 jaar niet aan te rekenen, ging de verhuurder ermee akkoord om nu reeds EUR te betalen als tussenkomst in de kostprijs van de uitgevoerde werken. De verschuldigde huur wordt gecompenseerd met die EUR tussenkomst in de uitgevoerde werken. De verhuurder belastbaar is op deze huur van EUR per jaar .

17 Huurder trekt huurgeld af als beroepskost
Hugelier & VanKerchove Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 17 Huurder trekt huurgeld af als beroepskost Fiscus: de verhuurder is belastbaar op de ontvangen netto huur van zodra de huurder de huurgelden aftrekt als beroepskosten in zijn aangifte – zelfs indien de huurder het appartement enkel en alleen huurt om dichter bij zijn werk te wonen zonder verder beroepsmatig gebruik. Rechtspraak: alleen wanneer het appartement zelf daadwerkelijk wordt gebruikt voor de uitoefening van een beroepswerkzaamheid is de verhuurder belastbaar op de ontvangen huurinkomsten.

18 Huurder trekt huurgeld af als beroepskost
Hugelier & VanKerchove Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 18 Huurder trekt huurgeld af als beroepskost Boodschap: Voorzie in het huurcontract een uitdrukkelijk verbod tot beroepsmatig gebruik van het onroerend goed door expliciet de aftrek van huur en bijkomende uitgaven (bv. water,gas en elektriciteit) als beroepskosten niet toe te laten. Voeg in het huurcontract een clausule toe waarbij de hogere belasting door de verhuurder zal doorgerekend worden aan de huurder als hij het onroerend goed toch beroepsmatig gebruikt – ondanks het verbod

19 19 Vak IV. WEDDEN, LONEN, WERKLOOSHEIDS-UITKERINGEN, WETTELIJKE UITKERINGEN BIJ ZIEKTE OF INVALIDITEIT, VERVANGINGSINKOMSTEN EN WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN MET BEDRIJFSTOESLAG (ipv brugpensioenen)

20 Vak IV – Bezoldigingen,…
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 20 Vak IV – Bezoldigingen,… Bezoldiging minderjarige gestort op geblokkeerde rekening = belastbaar in jaar van de betaling werkgever ! in hoofde van het kind (niet bij de ouders) (circulaire Ci.RH. 241/ dd. 5 november 2013).

21 Vak IV – Bezoldigingen,…
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 21 Vak IV – Bezoldigingen,… Vrijgestelde vergoedingen voor binnenlandse dienstreizen sinds : voor binnenlandse dienstreis > 5u maar < 8u : 3,82 voor binnenlandse dienstreis ≥ 8 u: 19,22 (*) toeslag wegens nachtverblijf : - logies op kosten van het personeelslid : 43,78 - kosteloos logies : 23,04 (*) Deze maximumbedragen gelden ook voor reizen van een ononderbroken duur van meer dan 5 uur tot minder dan acht uur waarin het 13de en het 14de uur van de dag volledig begrepen zijn.

22 Vak IV – Bezoldigingen,…
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 22 Vak IV – Bezoldigingen,… Vrijgestelde vergoedingen voor buitenlandse dienstreizen “korte” buitenlandse dienstreis = maximaal 30 kalenderdagen. Vrijwillige reisverlengingen tellen niet mee als dienstreis “lange” buitenlandse dienstreis = verblijf voor eenzelfde opdracht meer dan 30 opeenvolgende dagen met een maximum van 24 maanden (Ci.RH.241/ , AAFisc 38/2013 van 10 oktober 2013) aantal dienstreizen per jaar is niet beperkt

23 Vergoeding buitenlandse dienstreizen
Hugelier & VanKerchove Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 23 Vergoeding buitenlandse dienstreizen Toepasselijke forfaits 1/04/2014 – 31/3/2015: Korte dienstreis Lange dienstreis Duitsland 93 56 Nederland Frankrijk 95 57 Luxemburg 92 55 Engeland 101 61 USA 105 63 (M.B. van 13 maart 2014, B.S. 27 maart 2014) 23

24 Vak IV – Bezoldigingen,…
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 24 Vak IV – Bezoldigingen,… Forfaitaire vergoeding voor het gebruik van een auto, motorfiets of bromfiets voor dienstreizen: Toepassingsperiode Bedrag per kilometer van 1/7/2011 tot 30/6/2012 0,3352 van 1/7/2012 tot 30/6/2013 0,3456 van 1/7/2013 tot 30/6/2014 0,3461 (Circulaire Ci.Rh. 241/ (34/2013) van 17 september 2013)

25 Vak IV – Bezoldigingen,…
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 25 Vak IV – Bezoldigingen,… In kader van telewerk (*) werknemer + bedrijfsleider kosteloos ter beschikking pc + internet pc + internet van de belastingplichtige VAA 180 € per jaar voor pc VAA 60 € per jaar voor internet Forfaitaire tussenkomst van de werkgever niet belastbaar 20 €/ maand voor pc 20 €/maand voor internet Tenzij enkel beroepsgebruik : - Privégebruik formeel verboden - Schriftelijk akkoord belastingplichtige - Technische maatregelen werkgever (bv. firewall) Ingeval grenzen overschreden : excedent is belastbaar (Circulaire nr. Ci.RH.241/ (AAFisc 2/2014) dd )

26 Bezoldigingen voor gepresteerde opzegtermijn en opzeggingsvergoedingen
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 26 Bezoldigingen voor gepresteerde opzegtermijn en opzeggingsvergoedingen In de vakken bezoldigingen werknemers en bedrijfsleiders nieuwe bewoordingen (die moeten duiden op beperking reeds op fiches) inzake de vrijstelling voor bezoldigingen voor gepresteerde opzegtermijn en opzeggingsvergoedingen.  Fiche AJ 2014 Bezoldigingen voor gepresteerde opzegtermijn en opzeggings- vergoedingen: die niet voor vrijstelling in aanmerking komen die voor vrijstelling in aanmerking komen WN - GEWOON  Vak 9. bezoldigingen [250] [306] Vak 11. b achterstallen [252] [307] – Vak opzeggingsvergoedingen en inschakelingsvergoedingen [308] [262] Vak 11. b december wedde 2013 (overheid) [247 [309] 26

27 bezoldigingen voor gepresteerde opzegtermijn en opzeggingsvergoedingen
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 27 bezoldigingen voor gepresteerde opzegtermijn en opzeggingsvergoedingen AJ 2014 Bezoldigingen voor gepresteerde opzegtermijn en opzeggings- vergoedingen: die niet voor vrijstelling in aanmerking komen die voor vrijstelling in aanmerking komen WN - SPORT  – Vak 14, a bezoldigingen [273] [310] – Vak 14, c achterstallen [275] [311] – Vak 14, d opzeggingsvergoedingen [276] [238] – Vak 15, a bezoldigingen [277] [312] – Vak 15, c achterstallen [279] [313] – Vak 15, d opzeggingsvergoedingen [280] [239] 27

28 bezoldigingen voor gepresteerde opzegtermijn en opzeggingsvergoedingen
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 28 bezoldigingen voor gepresteerde opzegtermijn en opzeggingsvergoedingen AJ 2014 Bezoldigingen voor gepresteerde opzegtermijn en opzeggings- vergoedingen: die niet voor vrijstelling in aanmerking komen die voor vrijstelling in aanmerking komen BEDRIJFSLEIDERS  – Vak 9 bezoldigingen [400] [430] – Vak 12, b opzeggingsvergoedingen en inschakelingsvergoedingen [431] [432] 28

29 bezoldigingen voor gepresteerde opzegtermijn en opzeggingsvergoedingen
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 29 bezoldigingen voor gepresteerde opzegtermijn en opzeggingsvergoedingen In de vakken bezoldigingen werknemers en bedrijfsleiders nieuwe bewoordingen (die moeten duiden op beperking reeds op fiches) inzake de vrijstelling voor bezoldigingen voor gepresteerde opzegtermijn en opzeggingsvergoedingen.

30 bezoldigingen voor gepresteerde opzegtermijn en opzeggingsvergoedingen
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 30 bezoldigingen voor gepresteerde opzegtermijn en opzeggingsvergoedingen

31 bezoldigingen voor gepresteerde opzegtermijn en opzeggingsvergoedingen
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 31 bezoldigingen voor gepresteerde opzegtermijn en opzeggingsvergoedingen

32 Voorwaarden niet voldaan :
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 32 Vrijstelling bij ontslag voor AJ 2014: maximale vrijstelling € 640,00 per opzeg en per BT Op fiche : Voor aanslagjaar 2014 Voorwaarden voldaan : Voorwaarden niet voldaan : bedrag dat voldoet aan de vrijstellingsvw’n beperkt tot maximum per ontslag (620 € voor ontslag in 2012 (640 € voor ontslag in 2013) [306], [307], [262] en [309], beperkt tot maximaal bedrag van de vrijstelling Eventueel saldo [250], [252], [308], [247] → fiches overnemen is voldoende! beperking per BT: automatisch in de berekening

33 Vrijstelling vergoedingen bij ontslag
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 33 Vrijstelling vergoedingen bij ontslag Beoogde bezoldigingen en vergoedingen: 1. Opzeggingsvergoedingen: Vergoedingen die door de werkgever zijn betaald uit hoofde van of naar aanleiding van de beëindiging van een arbeidsovereenkomst 2. Bezoldigingen tijdens opzegtermijn: Bezoldigingen die zijn verkregen uit hoofde van of naar aanleiding van het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid tijdens de opzegtermijn (rechtstreekse band tussen de in aanmerking genomen bezoldigingen en tijdens de opzegtermijn uitgeoefende beroepswerkzaamheid)

34 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
34 Vrijstellingsvoorwaarden: arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur door werkgever beëindigd niet beëindigd tijdens proefperiode met het oog op brugpensioen of pensionering wegens dringende reden

35 Afzonderlijke belastbaarheid
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 35 Afzonderlijke belastbaarheid Na de vrijstelling zijn opzeggingsvergoedingen (van code 262, 308, 238, 276, 239, 280, 431 en 432) afzonderlijk belastbaar tegen de gemiddelde aanslagvoet van het meest recente jaar waarin de belastingplichtige een normale beroepswerkzaamheid heeft uitgeoefend, tenzij globalisatie voordeliger is (art. 171, 5°, a en f WIB 92). 35

36 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
36 “afzonderlijk belastbaar tegen de gemiddelde aanslagvoet van het meest recente jaar waarin de belastingplichtige een normale beroepswerkzaamheid heeft uitgeoefend, tenzij globalisatie voordeliger is” Welk referentiejaar ? Vroegere administratieve standpunt: referentiejaar = het meest recente vorige jaar waarin de belastingplichtige in België of in het buitenland gedurende twaalf maanden belastbare beroeps-inkomsten heeft genoten die tegen het progressieve tarief werden belast of zouden belast geweest zijn indien de betrokkene aan die belasting was onderworpen geweest, ongeacht de aard van de beroepsinkomsten (Com.IB 171/268 en 324). 36

37 Opzeggingsvergoedingen: afzonderlijk belastbaar
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 37 Opzeggingsvergoedingen: afzonderlijk belastbaar Het laatste jaar waarin de belastingplichtige een normale beroepswerkzaamheid heeft gehad. Welk jaar ? 2001 2002 2003 opzeggingsvergoeding 12 maanden inkomsten als werknemer 3 maanden inkomsten als werknemer 9 maanden vervangingsinkomsten 50.000,00 gemiddelde aanslagvoet 45% gemiddelde aanslagvoet 10% Taxateur gevolgd door Cassatie Belastingplichtige verwees naar Com.IB. 171/

38 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
38 Opzeggingsvergoedingen: afzonderlijk belastbaar Hof van Cassatie, 14 maart 2013 Cassatie : referentiejaar = 2001 Het laatste normale activiteitsjaar is het laatste jaar waarin de belastingplichtige beroepsinkomsten heeft genoten uit een normale beroepswerkzaamheid, in casu 2001 Het jaar waarin overwegend vervangingsinkomsten werden genoten (ziekte-uitkering, werkloosheidsvergoeding, ed. ) telt niet. Boodschap = zoek zoveel mogelijk aansluiting bij een jaar met beroepsinkomsten uit een normale beroepswerkzaamheid = zoek naar het laatste vorige jaar waarin gedurende een essentieel gedeelte van het jaar beroepsinkomsten uit een normale beroepswerkzaamheid zijn genoten 38

39 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
39 Opzeggingsvergoedingen: afzonderlijk belastbaar Rb. Gent, 16 oktober 2013 Feiten: in de loop van 2007 zag een belastingplichtige zijn voltijdse dienstbetrekking opgezegd. Nog tijdens 2007 vond een nieuwe, halftijdse, dienstbetrekking bij een andere werkgever. De ex-werkgever betaalt een opzegvergoeding die afzonderlijk belastbaar is. Welk referentiejaar? Fiscus: referentiejaar = inkomstenjaar 2006 (Aj 2007) met een gemiddelde aanslagvoet van 28 % omdat dit het laatste jaar was waarin de belastingplichtige voltijds als werknemer aan de slag was. 39

40 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
40 Opzeggingsvergoedingen: afzonderlijk belastbaar Rb. Gent, 16 oktober 2013 Rechtbank: referentiejaar = inkomstenjaar 2008 (Aj 2009) met een gemiddelde aanslagvoet van 9 % - waarin de werknemer halftijds aan de slag was. Het begrip normale beroepswerkzaamheid' vereist niet dat deze werkzaamheid gelijkaardig is aan de vroeger uitgeoefende beroepswerkzaamheid. De hoegrootheid van de tijdens het referentiejaar ontvangen inkomsten, is evenmin een wettelijk opgelegd criterium. De belastingplichtige was gedurende het volledige jaar 2008 beroepsmatig actief, zij het als halftijds tewerkgestelde. Eisen dat enkel een voltijdse betrekking in aanmerking kan komen als normale beroepswerkzaamheid, is een voorwaarde toevoegen aan de wet. 40

41 Terugbetaling woon-werkverkeer
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 41 Terugbetaling woon-werkverkeer Vak IV. – WEDDEN, LONEN, WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN, WETTELIJKE UITKERINGEN BIJ ZIEKTE OF INVALIDITEIT, VERVANGINGSINKOMSTEN EN BRUGPENSIOENEN GEWONE BEZOLDIGINGEN 10. Terugbetaling woon-werkverkeer: a) totaal bedrag: b) vrijstelling: Tussenkomst v/d werkgever in de woonwerkverplaatsingen van WN : a) Totaal bedrag = vak 18 c op loonfiche b) Vrijstelling mits géén aftrek werkelijke beroepskosten (art. 38,§1 9° WIB92) 41

42 Terugbetaling woon-werkverkeer
Hugelier & VanKerchove Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 42 Terugbetaling woon-werkverkeer vervoerswijze max. vrijstelling code [. 255] Openbaar gemeenschappelijk vervoer Volledig Georganiseerd gemeenschappelijk vervoer (uitz. bijzonder geval: carpooling met firmawagen in kader GGV = sociaal voordeel) Treinabonnement (week) 1° klas voor die afstand Ander vervoermiddel (incl. niet specifieke km gerelateerde fietsvergoeding) 380 EUR 42 42

43 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
43 Vrijstelling kan ook bij VAA personenwagen,auto dubbel gebruik, minibus VAA = cataloguswaarde x leeftijdsfactor x CO2-% x 6/7 met absoluut minimum van 1.230,00 EUR (inkomstenjaar 2013) / 1.250,00 (inkomstenjaar 2014) Referentie uitstoot (5, 5%) Kalenderjaar 2013 Kalenderjaar 2014 benzine 116 112 diesel 95 93 43

44 Bij gemengd gebruik (privé + woonwerk) van de firmawagen
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 44 Bij gemengd gebruik (privé + woonwerk) van de firmawagen Voordeel (min eigen bijdrage) – 380 euro: code 250 VAA – 380,00 auto 380 euro: code 254 44

45 Gemengd gebruik (privé + woonwerk) van de firmawagen
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 45 Gemengd gebruik (privé + woonwerk) van de firmawagen Werknemer bewijst kosten niet (code 258 niet ingevuld); vrijstelling woon-werkverkeer van max. 380 euro in te vullen onder code 255 Werknemer bewijst kosten wel (code 258 ingevuld); geen vrijstelling woon-werkverkeer. aftrekbare kost woon-werk verkeer (€ 0,15/km) (code 258) is maximum aangegeven VAA + eigen bijdrage (art. 66 § 4 en §5 WIB92) © Hugelier & Vankerchove 45

46 firmawagen met tankkaart
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 46 firmawagen met tankkaart eigen bijdrage = tussenkomst van de werknemer of bedrijfsleider in het ‘voordeelpakket wagen’ Pakket = wagen + tankkaart (incl. privé gebruik) pakket = wagen zonder tankkaart VAA forfait: 4.000,00 privé tanken: ,00 belastbaar: 2.500,00 VAA forfait: 4.000,00 privé tanken: 1.500,00 belastbaar: 4.000,00 aanpassen car-policy: geen probleem (art. 344 WIB92 niet van toepassing) (Parl. Vr. nr van mevrouw Veerle Wouters dd )

47 Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 47 Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen Vak IV. – WEDDEN, LONEN, WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN, WETTELIJKE UITKERINGEN BIJ ZIEKTE OF INVALIDITEIT, VERVANGINGSINKOMSTEN EN BRUGPENSIOENEN GEWONE BEZOLDIGINGEN Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen: a) gewone: b) achterstallen: c) vrijstelling: Vrijstelling (aj. 2014) max € 47

48 Werkgeverstussenkomst m.b.t. privé-pc
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 48 48 Werkgeverstussenkomst m.b.t. privé-pc Vak IV. – WEDDEN, LONEN, WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN, WETTELIJKE UITKERINGEN BIJ ZIEKTE OF INVALIDITEIT, VERVANGINGSINKOMSTEN EN BRUGPENSIOENEN GEWONE BEZOLDIGINGEN Werkgeverstussenkomsten m.b.t. een privé-pc: a) totale bedrag van alle tussenkomsten: b) vrijstelling: Vrijstelling (aj. 2014) max. 830 € (onder voorwaarde bezoldiging in code 1250/2250 max € en de overige voorwaarden vervuld zijn) (Addendum dd. 12/11/2013 aan Circulaire Ci.RH. 241/ (36/2011) van 11 juli 2011) 48

49 Gelegenheidsarbeid horeca
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 49 Gelegenheidsarbeid horeca Vak IV. – WEDDEN, LONEN, WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN, WETTELIJKE UITKERINGEN BIJ ZIEKTE OF INVALIDITEIT, VERVANGINGSINKOMSTEN EN BRUGPENSIOENEN GEWONE BEZOLDIGINGEN 13. Tegen 33 pct. belastbare bezoldigingen van gelegenheidswerknemers in de horeca Vak XVI. – BEZOLDIGINGEN VAN BEDRIJSFLEIDERS GEWONE BEZOLDIGINGEN 8. Tegen 33 pct. belastbare bezoldigingen van gelegenheidswerknemers in de horeca 49

50 Gelegenheidsarbeid horeca
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 50 Gelegenheidsarbeid horeca Fiches en (AJ 2014) Inwerkingtreding: op 1 oktober De arbeidsprestaties die de gelegenheidswerknemer in de periode van 1 januari 2013 tot en met 30 september 2013 heeft verricht, komen dus niet in aanmerking voor de toepassing van de nieuwe regelgeving. Dit geldt ook voor het inzetten van een gelegenheidswerknemer door een bedrijf uit de horecasector. Bron : Wet van 11 november (BS 27 november 2013) en KB van 12 november (BS 27/11/2013) art. 171, 1° e WIB92 vanaf 1/10/2013

51 Gelegenheidsarbeid horeca
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 51 Gelegenheidsarbeid horeca belastbaarheid bij de werknemer: bezoldigingen voor prestaties geleverd tijdens maximaal 50 dagen per burgerlijk jaar (→ géén proratering in 2013) aan gelegenheidswerknemers (= tewerkgesteld met arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of duidelijk omschreven werk van maximaal 2 opeenvolgende dagen) tewerkgesteld onder PC 302 (hotel) of PC 322 (uitzendarbeid) + gebruiker PC 302 (hotel) forfaitaire sociale bijdragen: 7,50 €/uur of 45 €/dag belastbaar tegen 33% (tenzij globalisatie)

52 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
52 Niet-ingehouden persoonlijke sociale bijdrage (Ci.RH. 243/ (AAFisc 8/2014) dd. 11 februari 2014) Ziekenfonds Algemene regel Zelfstandigen Landsbond der christelijke mutualiteiten 0,00 € 0,00€ Landsbond van de neutrale Ziekenfondsen Nationaal verbond van socialistische mutualiteiten Landsbond van liberale mutualiteiten Landsbond van de onafhankelijke ziekenfondsen 3,00 € Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS -

53 53 Vak V. PENSIOENEN

54 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
54

55 Minimale wettelijke pensioenleeftijd
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 55 Minimale wettelijke pensioenleeftijd 2012 60 jaar 2013 60 jaar + 6 maanden 2014 61 jaar 2015 61 jaar + 6 maanden 2016 62 jaar (wet van 28 december 2011, BS 30 december 2011)

56 gunstige momenten JA NEE 16,5% 10% PT 33%
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 56 regeling gunstige momenten vanaf 1. naar aanleiding van de pensionering (ongeacht leeftijd) (*) 01/07/2013 2. naar aanleiding van het overlijden 3. vanaf de leeftijd van (a) 60, (b) 61 of (c) 62 jaar JA NEE indiv-bijdragen wg-bijdragen < (1) (2) (3) (a) 20% 16,5% 10% (b) 18% PT 33% (c) 16,5% alternatief gunstig moment (*) uitzond. : bet. sportbeoefenaar bij leven vanaf bij overlijden na de wettelijke pensioenleeftijd en de begunstigde en de overledene is minstens tot aan de wettelijke pensioenleeftijd effectief actief gebleven

57 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
57 Voorbeelden belastingplichtige is 60,5 jaar op 01/08/2013: pensionering + uitkering op 01/08/2013: 16,5% geen pensionering + uitkering op 01/08/2013: 20% sporter gaat op ‘fictieve pensionering’ op 35 jaar: uitkering n.a.v. ‘fictieve pensioenering’: 20% opgelet: ‘naar aanleiding van de pensionering vereist een oorzakelijk verband tussen de pensionering en de uitkering piloot is 58 jaar op 01/08/2013 (wettelijke pensioenleeftijd): pensionering op 01/08/ uitkering op 01/08/2015: 20%

58 INKOMSTEN VAN KAPITALEN EN ROERENDE INKOMSTEN
58 Vak VII. INKOMSTEN VAN KAPITALEN EN ROERENDE INKOMSTEN

59 Vak VII. Roerende inkomsten
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 59 Vak VII. Roerende inkomsten = privé inkomsten (dus buiten de beroepswerkzaamheid behaald): interesten en dividenden inkomsten uit verhuring, verpachting, concessie van roerende goederen lijfrenten of tijdelijke renten auteursinkomsten

60 Vak VII. Roerende inkomsten
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 60 Vak VII. Roerende inkomsten belastingplichtige die beroepsinkomsten verwerft die bij overeenkomst zijn vrijgesteld en die niet in aanmerking komen voor de berekening van de belasting op zijn andere inkomsten (bv. Euroambtenaren,…) : vanaf : geen verrekening en geen terugbetaling van de ingehouden roerende voorheffing m.b.t. roerende inkomsten m.b.t. diverse inkomsten van roerende aard (art. 313, 3de lid WIB 92)

61 Altijd verplicht aan te geven (+)
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 61 Altijd verplicht aan te geven (+)

62 Vak VII. A. Dividenden en interesten
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 62 Vak VII. A. Dividenden en interesten Krachtlijnen voor de dividenden en interesten toegekend vanaf 1. Afschaffing tarief 21% 2. Afschaffing van de 4% bijkomende heffing 3. Algemeen tarief van 25% met aantal uitzonderingen 4. Herinvoering van het stelsel van de bevrijdende roerende voorheffing : dus terug onderscheid niet verplicht aan te geven inkomsten en verplicht aan te geven inkomsten 5. Vrijstelling eerste schijf van spaardeposito’s van EUR uitgebreid naar kredietinstellingen EER

63 Herinvoering stelsel van de bevrijdende roerende voorheffing
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 63 Herinvoering stelsel van de bevrijdende roerende voorheffing Vanaf AJ 2014 terug opsplitsing bij de dividenden en interesten : A. 1. NIET VERPICHT AAN TE GEVEN A. 2. VERPLICHT AAN TE GEVEN Op dividenden en interesten van Belgische oorsprong en van buitenlandse oorsprong (als de inning via een Belgisch tussenpersoon gebeurt) wordt in principe RV ingehouden. Die RV is steeds bevrijdend. Dat betekent dat die inkomsten niet meer aangegeven moeten worden in de personenbelasting.

64 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
64

65 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
65 Vrijstelling eerste schijf van EUR voor gereglementeerde spaardeposito’s Arrest H.v.J Arrest Grondw. Hof Gunsttarief RV = 15% (ipv. 25%) op interesten geregl. spaardeposito’s België > eerste schijf van EUR Vrijstelling EUR enkel m.b.t. Belgische kredietinstellingen DISCRIMINEREND Uitbreiding van dat stelsel naar gereglementeerde spaardeposito’s bij kredietinstellingen in de EER (wetsontwerp /001 maar reeds verwerkt in de aangifte van aj.2014 )

66 Interesten spaardeposito’s EER
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 66 Interesten spaardeposito’s EER Vak VII. – INKOMSTEN VAN KAPITALEN EN ROERENDE GOEDEREN INKOMSTEN VAN KAPITALEN VOOR AFTREK VAN DE INNINGS- EN BEWARINGSKOSTEN. VERPLICHT AAN TE GEVEN INKOMSTEN: c) inkomsten uit gereglementeerde spaardeposito’s bij kredietinstel- lingen in de Europese Economische Ruimte, waarop geen roe- rende voorheffing is ingehouden (inkomen na aftrek van de per belastingplichtige vrijgestelde schijf van EUR)

67 Verplicht aan te geven inkomsten
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 67 Verplicht aan te geven inkomsten Aangifteplicht van: inkomsten uit verhuring, verpachting en concessie van roerende goederen (bv. meubilair, personenwagen,…) niet-vrijgestelde lijfrenten of tijdelijke renten inkomsten verkregen uit de (con)cessie van auteursrechten

68 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
68 Vak VII.

69 Vak VII. – INKOMSTEN VAN KAPITALEN EN ROERENDE GOEDEREN
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 69 Vak VII. Vak VII. – INKOMSTEN VAN KAPITALEN EN ROERENDE GOEDEREN D. INKOMSTEN UIT DE CESSIE OF CONCESSIE VAN AUTEURS-RECHTEN, NABURIGE RECHTEN EN WETTELIJKE EN VERPLICHTE LICENTIES. Inkomsten (bruto): Kosten (werkelijke of forfaitaire) : Roerende voorheffing: Verduidelijking dat forfaitaire kosten niet automatisch worden toegepast. Ingeval u opteert voor forfaitaire kostenaftrek moet u die aftrek zelf berekenen en vermelden in de code / Schijven Forfaitaire kostenaftrek 0 – 50% 25% > 0% Eerste schijf van € auteursinkomsten : blijft apart belastbaar tegen 15%, tenzij globalisatie voordeliger is.

70 Concessie van software aan eigen vennootschap = auteursrecht
Hugelier & VanKerchove Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 70 Concessie van software aan eigen vennootschap = auteursrecht Inkomsten uit de cessie of concessie van auteursrechten op computerprogramma's kunnen vallen onder de fiscale regeling inzake auteursrechten. De Rulingdienst aanvaardt van de auteursrechtenregeling op de jaarlijkse vergoeding die een BVBA aan haar 3 vennoten toekent in ruil voor de overdracht van zijn auteursrechten op door hem ontwikkelde software. Ieder vennoot kreeg jaarlijkse een vergoeding van 5% % van de omzet die de bvba verwezenlijkt via het computerprogramma (totaal 15 %) = marktconform (Voorafgaande beslissing nr van 10 september 2013)

71 VORIGE VERLIEZEN EN AFTREKBARE BESTEDINGEN
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 71 Vak VIII. VORIGE VERLIEZEN EN AFTREKBARE BESTEDINGEN 71

72 Aftrekbaarheid [belastbaarheid] onderhoudsuitkeringen
Hugelier & VanKerchove Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 72 Aftrekbaarheid [belastbaarheid] onderhoudsuitkeringen Uitvoering van een wettelijke verplichting Behoeftigheid (buiten wil om) In functie van draagkracht renteplichtige Geen deel uitmaken van gezin Regelmatige betaling (tenzij kapitaal of gerechtelijke beslissing) Bewijsstukken Voorwaarden 72

73 Internaatskosten als alimentatie HvB Gent, 24 december 2013
Hugelier & VanKerchove Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 73 Internaatskosten als alimentatie HvB Gent, 24 december 2013 Feiten: De dochter van uit de echt gescheiden koppel zat op internaat als studente in het middelbaar. De echtscheidingsakte (EOT) voorzag dat de vader de kosten van huisvestiging, levensonderhoud, opvoeding, toezicht en opleiding van de kinderen zou betalen aan de moeder . De vader betaalde zo’n € aan internaatskosten - alhoewel dat niet uitdrukkelijk was opgenomen in de echtscheidingsakte. Hij trok die internaatskosten af als onderhoudsuitkering. De dochter gaf die betaling niet aan als ontvangen onderhoudsgeld.

74 Internaatskosten als alimentatie HvB Gent, 24 december 2013
Hugelier & VanKerchove Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 74 Internaatskosten als alimentatie HvB Gent, 24 december 2013 Fiscus: De fiscus belastte de door de vader betaalde en afgetrokken internaatskosten bij de dochter als ontvangen onderhoudsuitkering (art. 90,3° WIB92). Hof: De bijdrage van een ouder in de schoolkosten van zijn kinderen, met inbegrip van verblijf, maaltijden, toezicht, opvoeding, ed. verbonden aan een internaatregime, moet als een onderhoudsuitkering worden beschouwd. Deze kosten kaderen immers in de algemene onderhoudsplicht op grond van art. 203, §1, 1ste lid, B.W. Of deze kosten opgenomen zijn in de echtscheidingsakte (EOT) is daarbij van geen belang.

75 Afbetaling lening voor wagen dochter Rb. Namen, 11 december 2013
Hugelier & VanKerchove Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 75 Afbetaling lening voor wagen dochter Rb. Namen, 11 december 2013 Feiten: een vader gaat een lening aan voor de aankoop van een nieuwe wagen voor zijn dochter (die bij zijn ex-echtgenote is gedomicilieerd), gelet op het moeilijke traject tussen haar woonplaats en de hogeschool waar zij les volgt. De brengt de afbetaling van de lening als onderhoudsgeld in aftrek. Fiscus: afbetaling lening is niet aftrekbaar omdat de overeenkomsten voorafgaand aan de echtscheiding niets bepalen omtrent de ten lasteneming door de vader van de prijs van een wagen. Bovendien is de wagen niet noodzakelijk voor de studies van de dochter (afstand tot school < 30 km, er is mogelijkheid tot gebruik openbaar vervoer).

76 Afbetaling lening voor wagen dochter Rb. Namen, 11 december 2013
Hugelier & VanKerchove Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 76 Afbetaling lening voor wagen dochter Rb. Namen, 11 december 2013 Rechtbank: de fiscale wet vereist enkel dat er een band bestaat tussen de uitgave en een onderhoudsplicht op basis van het Burgerlijk Wetboek zelf. De noodzakelijke band tussen de studies van de dochter en de aankoop van de wagen is aangetoond. De terugbetaling van de lening is aftrekbaar als onderhoudsbijdrage. De afstand tussen de woonplaats dochter en haar school volgens het meest snelle traject (niet noodzakelijk het kortste) > 50 km. Het criterium van 30 km van de fiscus is willekeurig. De uurregeling van het openbaar vervoer sluit niet aan bij de lesuren van de dochter. Dat de dochter de wagen ook in haar vrije tijd gebruikt, heeft geen belang. Dat maakt deel uit van de verplichting van de vader om deze vrijetijdsbesteding toe te laten en te vergemakkelijken.

77 Aftrekbaarheid/belastbaarheid begrafeniskosten als onderhoudsuitkering
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 77 Aftrekbaarheid/belastbaarheid begrafeniskosten als onderhoudsuitkering Bp heeft onderhoudsplicht t.o.v. zijn behoeftige ouders. Zijn de begrafeniskosten ook aftrekbare onderhoudsuitkeringen ? Neen : onderhoudsplicht stopt bij overlijden van de ouders (Rb. Luik 7 november 2013) Ja : Rb. Gent 14 maart 2013

78 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
78 Vak Ix. INTERESTEN EN KAPITAALAFLOSSINGEN VAN LENINGEN EN PREMIES VAN IND.LV DIE RECHT GEVEN OP EEN BELASTINGVOORDEEL 78

79 Aftrek enige eigen woning (blijft aftrekbare besteding voor aj. 2014)
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 79 79 Aftrek enige eigen woning (blijft aftrekbare besteding voor aj. 2014) Aj. 2014 Basisbedrag 2.260 Toeslag blijvende enige woning 750 Toeslag 3 KTL 80 MAXIMUM 3.090

80 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
80 Vak x. (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN Soms uitgaven invullen in aangifte Soms belastingvermindering zelf berekenen en begrenzen en in aangifte invullen 80

81 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
81 Giften AJ 2014 Vak X. - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN A. GIFTEN: ………… Toepassingsvoorwaarden ongewijzigd Gift moet min. 40 € per erkende instelling op jaarbasis zijn In aangifte : de uitgaven (erkende giften) vermelden Automatisch : bij berekening belastingvermindering van 45% Bij gemeenschappelijk belaste echtgenoten : omdeling van de belastingvermindering volgens gezamenlijk belastbaar inkomen 81

82 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
82 Kinderoppaskosten AJ 2014 Vak X. - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN B. VOOR BELASTINGVERMINDERING IN AANMERKING KOMEND BEDRAG VAN DE UITGAVEN VOOR KINDEROPPAS: …………. Toepassingsvoorwaarden ongewijzigd Max. bedrag van 11,20 € per opvangdag per kind => in aangifte begrensde bedrag invullen Automatisch : bij berekening belastingvermindering van 45% Bij gemeenschappelijk belaste echtgenoten : omdeling van de belastingvermindering volgens gezamenlijk belastbaar inkomen 82

83 Beschermde monumenten
Hugelier & VanKerchove Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 83 Beschermde monumenten AJ 2014 Vak X. - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN NIET DOOR SUBSIDIES GEDEKT GEDEELTE VAN DE UITGAVEN VOOR ONDERHOUD EN DE RESTAURATIE VAN NIET VER- HUURDE, VOOR PUBLIEK TOEGANKELIJKE EIGENDOMMEN DIE BESCHERMD ZIJN OVEREENKOMSTIG DE WETGEVING OP HET BEHOUD VAN MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN OF EEN GELIJKAARDIGE WETGEVING IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE: ……… ………... Toepassingsvoorwaarden ongewijzigd Cumulverbod met energiebesparende uitgaven 83

84 Bezoldigingen van een huisbediende
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 84 Bezoldigingen van een huisbediende AJ 2014 Vak X. - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN D. BEZOLDIGINGEN VAN EEN HUISBEDIENDE: …………. Toepassingsvoorwaarden zijn ongewijzigd Automatisch : bij berekening belastingvermindering van 30% Bij gemeenschappelijk belaste echtgenoten : omdeling van de belastingvermindering volgens gezamenlijk belastbaar inkomen 84

85 Betaling voor pensioensparen
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 85 Betaling voor pensioensparen AJ 2014 Vak X. - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN E BETALINGEN VOOR PENSIOENSPAREN: ………… …………. Toepassingsvoorwaarden zijn ongewijzigd (nog steeds cumulverbod per belastingplichtige met stortingen voor het verwerven van werkgeversaandelen) Max. betaling per persoon: 930,00 € In aangifte : uitgave vermelden Automatisch : bij berekening belastingvermindering van 30% 85

86 Betaling voor werkgeversaandelen
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 86 Betaling voor werkgeversaandelen AJ 2014 Vak X. - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN STORTINGEN VOOR HET VERWERVEN VAN NIEUWE KAPITAAL- AANDELEN VAN EEN IN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE GEVESTIGDE VENNOOTSCHAP WAARIN U WERKNEMER BENT OF WAARVAN UW VENNOOTSCHAP-WERKGEEFSTER EEN (KLEIN)DOCHTERONDERNEMING IS: ………… …………. Toepassingsvoorwaarden zijn ongewijzigd (nog steeds cumulverbod per belastingplichtige met stortingen voor pensioensparen) Max. aan storting dat in aanmerking komt voor belast(-) : 750 € In aangifte : uw begrensde storting vermelden Automatisch : bij berekening belastingvermindering van 30% 86

87 Pwa-cheques en dienstencheques
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 87 Pwa-cheques en dienstencheques AJ 2014 BETALINGEN GEDAAN VOOR IN HET KADER VAN PLAATSELIJKE WERKGELEGENHEIDSAGENT- SCHAPPEN (PWA-CHEQUES) 1. van tot 2. van tot BETALINGEN GEDAAN VOOR PRESTATIES BETAALD MET DIENSTENCHEQUES: 1. van tot 2. van tot In aangifte : elk vult de op zijn naam aangekochte cheques in 87

88 pwa- en dienstencheques per belastingplichtige (per echtgenoot)
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 88 maximale uitgaven pwa- en dienstencheques per belastingplichtige (per echtgenoot) AJ 2014 uitgaven vóór 01/07/2013 2.720,00 uitgaven vanaf 01/07/2013 1.380,00 Let op ! cheques aangekocht vóór 01/07/2013: - voor ≤ € : grens van € geldt voor cheques van gans het jaar - voor > € => enkel cheques aangekocht vóór 01/07/2013 (met max €) geven recht op belastingvermindering ; cheques aangekocht vanaf 1/07/2013 leveren geen belastingvermindering meer op Bron : art. 14 Wet van 21 december 2013 (BS 31 december 2013)

89 Pwa-cheques en dienstencheques: voorbeelden op max. bedrag
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 89 Pwa-cheques en dienstencheques: voorbeelden op max. bedrag Uitgaven 1/1/2013 tot en met 30/06/2013 Uitgaven 1/7/2013 tot en met 31/12/2013 Maximum [.365]+ [.364] Maximum [.380] + [.372] Totaal bedrag dat recht geeft op belastingvermindering 3.400 € 0 € 2.720 € 2.040 € 850 € 530 € 1.380 € 374 € 274 € 1.006€

90 Pwa-cheques en dienstencheques
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 90 Pwa-cheques en dienstencheques In aangifte : elk vult de op zijn naam aangekochte cheques => Beperking tot € (2.720 €) per echtgenoot, opvulling van het grensbedrag (eerst dienstencheques en dan pwa cheques) en herverdeling van de belastingvermindering over beide echtgenoten gebeurt automatisch bij de berekening

91 Belasting(-) in kader van geregistreerde winwinleningen
Hugelier & VanKerchove Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 91 Belasting(-) in kader van geregistreerde winwinleningen Vlaams Decreet van 10 december 2010 (BS ) Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 (BS ) + Decreet van 05 juli 2013 (BS 30 juli 2013) Vak. IX. – (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN I. IN HET KADER VAN GEREGISTEERDE WINWINLENINGEN UITGELEENDE OF TER BESCHIKKING GESTELDE BEDRAGEN : die in aanmerking komen voor de jaarlijkse belastingvermindering : uitstaand saldo der uitgeleende of ter beschikking gestelde bedragen : op : op : Die in aanmerking komen voor de eenmalige belastingvermindering : bedrag van de hoofdsom dat in 2013 definitief verloren is gegaan : Jaarlijkse belasting(-) = 2,5% op gemiddelde van het uitstaande saldo begin en einde van het belastbare tijdperk Eenmalige belasting(-) = 30% op definitief verloren som

92 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
92 Winwinlening kredietgever natuurlijk persoon die woont in het Vlaams Gewest kredietnemer een Vlaamse KMO, vennootschap of zelfstandige uitgesloten: werknemers echtgenoot of wettelijk samenwonenden partner zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder, incl. - hun echtgenoten of - wettelijk samenwonende partners van te beoordelen op datum waarop de winwinlening werd gesloten

93 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
93 Winwinlening Belangrijkste voorwaarden: achtergestelde lening met een looptijd van 8 jaar aflossingsmogelijkheden: maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks, jaarlijks of éénmalig (eenmalige vervroegde terugbetaling openstaand saldo is mogelijk) max. uitleenbaar bedrag per kredietgever: € max. ontleenbaar bedrag per kredietnemer: - tot 08/08/2013: € vanaf 09/08/2013: € maximale rentevoet: 2,75% (leningen gesloten in 2013 en 2014) Bron: Decreet van 05 juli 2013 (BS 30 juli 2013)

94 Energiebesparende uitgaven
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 94 Energiebesparende uitgaven Vak X. - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN K. (BELASTINGVERMINDERING VOOR) ENERGIEBESPARENDE UITGAVEN IN EEN WONING DIE OP 31 DECEMBER VAN HET JAAR VAN DE AANVANG DER WERKEN 5 JAAR OF LANGER IN GE- BRUIK GENOMEN WAS: 1. Indien uw uitgaven 1 enkele woning betreffen, vermeld hierna: a) uw aandeel in die woning: ……… pct ……… pct b) uw in 2013 betaalde uitgaven voor de isolatie van het dak van die woning: ………… c) uw overgedragen verminderingen voor in 2012 betaalde uitgaven voor volgende werken die in het kader van een vóór gesloten contract zijn uitgevoerd aan die woning: : 1° - de vervanging of onderhoud van stookketels - de plaatsing van dubbele beglazing - de isolatie van daken - de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsindeling ………... met tijdsinschakeling - de energie-audit aan de woning 2° de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie; ………… 3° - de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie - de plaatsing van een andere uitrusting voor geo- thermische warmtepomp ………… 94

95 Energiebesparende uitgaven
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 95 Energiebesparende uitgaven Vak X. - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN K. (BELASTINGVERMINDERING VOOR) ENERGIEBESPARENDE UITGAVEN IN EEN WONING: 1. Indien de uitgaven 1 enkele woning betreffen, vermeld hierna: d) uw overgedragen verminderingen voor in 2011 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning: 1° - de vervanging of onderhoud van stookketels - de plaatsing van dubbele beglazing - de isolatie van daken - de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsindeling ………... met tijdsinschakeling - de energie-audit aan de woning 2° de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie; ………… 3° - de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie ………… - de plaatsing van een andere uitrusting voor geo- thermische warmtepomp 95

96 Energiebesparende uitgaven
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 96 Energiebesparende uitgaven Vak X. - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN K. (BELASTINGVERMINDERING VOOR) ENERGIEBESPARENDE UITGAVEN IN EEN WONING: 1. Indien de uitgaven 1 enkele woning betreffen, vermeld hierna: e) uw overgedragen verminderingen voor in 2010 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning: 1° - de vervanging of onderhoud van stookketels - de plaatsing van dubbele beglazing - de isolatie van daken, muren en vloeren - de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsindeling ………... met tijdsinschakeling - de energie-audit aan de woning 2° de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie; ………… 3° - de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie ………… - de plaatsing van een andere uitrusting voor geo- thermische warmtepomp 96

97 Energiebesparende uitgaven aj. 2014
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 97 Energiebesparende uitgaven aj. 2014 Uitgaven betaald in 2013 Woning < 5 jaar in gebruik Woning ≥ 5 jaar ingebruik Geen belastingvermindering Dakisolatie (uitgave in [1317] ) Belastvermindering van 30% op die uitgave Max. vermindering = per woning Saldo niet overdraagbaar Belasting(-) niet omzetbaar in belastingkrediet Overdracht uit Woning ≥ 5 jaar ingebruik Onderhoud/vervanging stookketel PV-panelen (max ) Dubbel glas Zonneboiler Dakisolatie (muur/vloer isolatie uit 2010) Warmtepomp Thermostatische kranen / kamertermost. Energie-audit Omzetbaar in belastingkrediet Niet omzetbaar in BK

98 Lage energie- passiefwoning- nulenergiewoning
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 98 Lage energie- passiefwoning- nulenergiewoning Vak X. - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN L. BELASTINGVERMINDERING VOOR:- LAGE ENERGIEWONINGEN ……… - PASSIEFWONINGEN ……… - NULENERGIEWONINGEN ……… - Belastingvermindering voor de eigenaar, erfpachthouder, opstalhouder (niet voor vruchtgebruiker) (voor aj. 2014) : € ,00 € per lage energiewoning mits certificaat € ,00 € per passiefwoning mits certificaat € 1.810,00 € per nulenergiewoning mits certificaat geldt gedurende 10 belastbare tijdperken voor zover men ‘eigenaar’ blijft op (jaarlijks beoordeeld op 31/12) ; telkens geïndexeerde bedrag als belastingvermindering sinds aj : afschaffing belasting(-) maar met overgangsregeling

99 Lage energie- passiefwoning- nulenergiewoning
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 99 Lage energie- passiefwoning- nulenergiewoning Datum certificaat (van VEA, van VZW passiefhuis platform, of gelijkaardige EER instelling) Uitgereikt tussen en aanvraag certificaat op uiterlijk Uitgereikt vanaf (aannemings)contract tot (ver)bouwen/kopen met btw van zo’n woning Uiterlijk uitgereikt 10 j. belast(-) blijft behouden vanaf jaar certificaat certificaat wordt geacht afgeleverd te zijn op 10 j. belast(-) start vanaf jaar certificaat (nieuw art. 535 WIB 92 nav arrest Grondw. Hof nr. 63/2013 van 8 mei 2013, art. 13 en 22 Wet van 21 december 2013 (BS 31 december 2013) + FAQ )

100 Beveiliging tegen inbraak en brand
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 100 Beveiliging tegen inbraak en brand Aj.2014 Vak X. - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN N. BELASTINGVERMINDERING VOOR UITGAVEN VOOR DE BEVEILIGING VAN EEN WONING TEGEN INBRAAK OF BRAND ……… Toepassingsvoorwaarden ongewijzigd Belastingvermindering van 30% op de beveiligingsuitgaven, met max. van 750 € per woning (aj. 2014). Ingeval verschillende mede-eigenaars, mede-huurders : omdeling van het grensbedrag. In aangifte: de zelf berekende en begrensde belasting(-) vermelden Bij gemeenschappelijk belaste echtgenoten : automatische omdeling van de ingevulde belastingvermindering volgens gezamenlijk belastbaar inkomen

101 Zone positief grootstedelijk beleid
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 101 Zone positief grootstedelijk beleid Aj.2013 Vak X. - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN BELASTINGVERMINDERING VOOR UITGAVEN VOOR DE VERNIEUWING VAN UW ENIGE EN SEDERT TEN MINSTE 15 JAAR IN GEBRUIK GENOMEN WONING, GELEGEN IN EEN ZONE VOOR POSITIEF GROOTSTEDELIJK BELEID ……… - Vanaf aanslagjaar 2014 afgeschaft. - Zones voor positief grootstedelijk beleid vastgelegd van tot 2011 101

102 Obligaties Caisse d’investissement de Wallonie
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 102 Obligaties Caisse d’investissement de Wallonie Aj.2013 Vak X. - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN BELASTINGVERMINDERING VOOR DE VERWERVING VAN OBLIGATIES UITGEGEVEN DOOR DE CAISSE D’INVESTISSEMENT DE WALLONNIE ……… ……… - Belastingvermindering gedurende 4 jaren vanaf het jaar van verwerving. - Enkel in 2009 zijn dergelijke obligaties uitgegeven. - Bijgevolg in Aj geschrapt in aangifte. 102

103 Elektrische wagens/motorfiets/drie- of vierwieler
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 103 Elektrische wagens/motorfiets/drie- of vierwieler Aj.2014 Vak X. - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN P. BELASTINGVERMINDERING VOOR UITGAVEN VOOR DE VERWERVING VAN EEN NIEUWE ELEKTRISCHE : - PERSONENAUTO, AUTO DUBBEL GEBRUIK OF MINISBUS: ……… - MOTORFIETS OF DRIEWIELER: ……… - VIERWIELER: ……… De belastingvermindering voor de uitgaven met het oog op de verwerving van een elektrische motorfiets, driewieler, vierwieler is van toepassing vanaf 1 januari 2010 en is niet begrensd in de tijd. De belastingvermindering voor de uitgaven met het oog op de verwerving van een elektrische personenauto, een auto dubbel gebruik of een minibus is enkel van toepassing voor de uitgaven die zijn betaald in de jaren 2010 tot 2012. Vandaar geschrapt op aangifte vanaf aj. 2014

104 Elektrische wagens/motorfiets/drie- of vierwieler
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 104 Elektrische wagens/motorfiets/drie- of vierwieler Toepassingsvoorwaarden ongewijzigd Belastingvermindering van 15% op de aankoopwaarde, met max. van € voor motorfiets of driewieler (aj. 2014) van € voor vierwieler (aj. 2014). Ingeval verschillende mede-eigenaars, mede-huurders : omdeling van het grensbedrag - In aangifte: de zelf berekende en begrensde belasting(-) vermelden Bij gemeenschappelijk belaste echtgenoten : automatische omdeling van de ingevulde belastingvermindering volgens gezamenlijk belastbaar inkomen (Circulaire Ci.RH. 331/ (1/2014) van 7 januari 2014)

105 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
105 Vak xIII. REKENINGEN EN INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERINGEN IN HET BUITENLAND EN JURIDISCHE CONSTRUCTIES 105

106 Aangifte - VAK XIII.A. Rekening in het buitenland
Hugelier & VanKerchove Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 106 Aangifte - VAK XIII.A. Rekening in het buitenland In principe naast vermelding van het bestaan (+ titularis) van rekeningen in buitenland in de aangifte PB, is er sinds aj ook de verplichting om bepaalde gegevens mee te delen aan het CAP (onder de vleugels van NBB) en aan te duiden in de aangifte dat die gegevens zijn meegedeeld. Probleem : CAP voor buitenlandse rekeningen is er nog niet Maar Wetsontwerp Kamer doc /005 106

107 Aangifte - VAK XIII.A. Rekening in het buitenland
Hugelier & VanKerchove Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 107 Aangifte - VAK XIII.A. Rekening in het buitenland Maar Wetsontwerp Kamer doc /005 : ivm de mededeling van de buitenlandse rekeningen aan het CAP door de BP zelf : niet alleen het rekeningnr, maar ook de benaming van de bank- wissel-, krediet- of spaarinstelling en het land of de landen waar die rekeningen geopend zijn geweest zal moeten worden gemeld; - de aangifte aj bevat geen rubrieken waarin de BP kan bevestigen dat hij de mee te delen gegevens aan het CAP heeft gemeld - de BP moet binnen twee maanden te rekenen vanaf de derde dag volgend op de door de FOD Fin toegezonden uitnodiging tot mededeling van de vereiste gegevens en ten vroegste binnen twee maanden vanaf 1 november 2014, de gegevens betreffende de buitenlandse rekeningen waarvan het bestaan is aangegeven in de aangifte in de PB voor de ajn 2012 tot 2014, meedelen aan het CAP 107

108 Aangifte - VAK XIII.B.Ind.LV in het buitenland
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 108 Aangifte - VAK XIII.B.Ind.LV in het buitenland B. INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERINGEN IN HET BUITENLAND Aj. 2013 Aj. 2014 Heeft u, uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner met wie u deze gezamenlijk aangifte indient of één van uw niet-ontvoogde minderjarige kinderen ooit één of meer (nog lopende) levensverzekeringen gesloten bij een verzekeringsonderneming gevestigd in het buitenland ? Is u, uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner met wie u deze gezamenlijk aangifte indient of één van uw niet-ontvoogde minderjarige kinderen in 2013 op enig ogenblik verzekeringsnemer geweest van één of meer individueel gesloten levensverzekeringscontracten bij een verzekeringsonderneming gevestigd in het buitenland ? □ ja Land waar de verzekering werd afgesloten Land waar de verzekeringsonderneming gevestigd was Geherformuleerd n.a.v. Mond. vraag nr van mevrouw Wouters dd 108

109 Hugelier & VanKerchove
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 109 Aangifte - VAK XIII.B.Ind.LV in het buitenland welke types individuele levensverzekeringen vallen onder aangifteplicht verzekeringen ?  levensverzekeringsovereenkomsten = personenverzekeringen waarvan de verzekerde gebeurtenis alleen afhangt van de duur v/h menselijk leven Aangifteverplichting? WEL LV- tak 21 (verzekeringen met gewaarborgd rendement) LV- tak 22 (bruidschatsverzekeringen en geboorteverzekeringen) LV- tak 23 (gekoppeld aan beleggingsfonds) Schuldsaldoverzekering NIET LV – tak 26 (kapitalisatiecontracten) (Mond. vraag nr van mevrouw Wouters dd ) 109 109

110 Hugelier & VanKerchove
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 110 Aangifte - VAK XIII.C. Juridische constructies Nieuw vanaf aj : het bestaan vermelden van een juridische constructie waarvan u, uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner met wie u deze gezamenlijke aangifte indient, of één van uw niet ontvoogde minderjarige kinderen een oprichter van een is, of bij uw weten op enigerlei wijze of ogenblik, begunstigde of potentieel begunstigde van zo’n constructie bent (hoofdstuk 14 van de Wet houdende diverse bepalingen van 30 juli 2013 (B.S. 01/08/2013) inzake Private vermogensstructuren en art. 307 §1, vierde lidWIB92) ) 110 110

111 Hugelier & VanKerchove
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 111 Aangifte - VAK XIII.C. Juridische constructies oprichter van een juridische constructie (art. 2 §1, 14° WIB92) : - hetzij, de natuurlijke persoon die de constructie heeft opgericht buiten de uitoefening van zijn beroepswerkzaamheid; - hetzij, wanneer de constructie is opgericht door een derde, de natuurlijke persoon die er goederen en rechten heeft in ondergebracht; - hetzij, de natuurlijke personen die direct of indirect erfgenaam zijn van de hiervoor bedoelde personen, vanaf het overlijden, tenzij die erfgenamen aantonen dat zijzelf of hun rechthebbenden op geen enkel ogenblik en op geen enkele manier van financiële of andere voordelen, toegekend door de constructie bedoeld in artikel 2, § 1, 13°, a), zullen genieten; hetzij, de natuurlijke personen die houder zijn van de juridische rechten van de aandelen of deelbewijzen of van de economische rechten van de goederen en kapitalen in het bezit van de in artikel 2, § 1, 13°, b), bedoelde juridische constructie. (potentieel) begunstigde : staat niet in de wet 111 111

112 Hugelier & VanKerchove
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 112 Aangifte - VAK XIII.C. Juridische constructies juridische constructies (art. 2 § 1, 13° WIB92 : 2 soorten constructies) a) de rechtsverhoudingen waarbij goederen en/of rechten onder de macht van een beheerder worden gebracht om ze te besturen ten behoeve van één of meerdere begunstigden of voor een bepaald doel; b) buitenlandse rechtspersonen die In hun land van vestiging niet onderworpen zijn aan een inkomstenbelasting of wat de inkomsten van roerende goederen en kapitalen betreft aan een aanzienlijk gunstigere belastingregeling zijn onderworpen en waarvan de juridische rechten v/d aandelen of deelbewijzen geheel of gedeeltelijk door een rijksinwoner zijn gehouden of waarvan de begunstigde v/d econ. rechten v/d goederen/kapitalen een rijksinwoner is 112 112

113 Hugelier & VanKerchove
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 113 = ruimer dan trusts ! Wat betreft de rechtsverhoudingen : om onder de meldplicht te vallen moeten volgende kenmerken voldaan zijn: De eigendomstitel betreffende de goederen en rechten v/d juridische constructie moet opgesteld zijn op naam v/d beheerder of op naam v/e andere persoon voor rekening van de beheerder De goederen en rechten van de juridische constructie moeten een afzonderlijk vermogen vormen en mogen geen deel uitmaken v/h vermogen van de beheerder De beheerder heeft de bevoegdheid en de plicht om in overeenstemming met de bep. van de juridische constructie en de bijzonder wettelijke bep. de goederen van de jur. constructie te besturen, te beheren of erover te beschikken 113 113

114 Hugelier & VanKerchove
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 114 Wat betreft de buitenlandse rechtspersonen : Lijst van de rechtsvormen die beoogd zijn voor welbepaalde landen of rechtsgebieden is vastgelegd bij KB van 19 maart 2014 bv. Bahama’s : International Business Company Caymaneilanden : Exempt Company Jersey: Company, Foundation Liechtenstein : Stiftung, Anstalt Luxemburg : Société de gestion Patrimoine Familiale Verenigde Arabische Emiraten : Offshore Company Zwitserland : Foundation 114 114

115 Hugelier & VanKerchove
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 115 Aangifte - VAK XIII.C. Juridische constructies Een Belgische burgerlijke maatschap (belast overeenkomstig artikel 29 WIB92) beantwoordt volgens de minister van Financiën niet aan de definitie van juridische constructie in de zin van de nieuwe maatregel omtrent melding in de aangifte in de personenbelasting van zijn hoedanigheid van 'oprichter' of (potentieel) 'begunstigde' van een 'private vermogensstructuur' (in de zin van een 'juridische constructie' zoals omschreven in art. 2, § 1, 13° WIB 1992) en moet dus niet worden aangegeven. (Integraal Verslag, Kamercommissie Financiën, 19 november 2013, CRIV 53 COM 861, 18) 115 115

116 Hugelier & VanKerchove
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 116 Aangifte - VAK XIII.C. Juridische constructies Wat bij ten onrechte geen aangifte ? - Geen specifieke sanctie voorzien Terugvallen op de gewone procedureregels Is er ook een wettelijke regeling uitgewerkt m.b.t. het belastingregime van deze juridische constructies ? Voorlopig niet Ook voor de belastbaarheid van dergelijke constructies moeten we terugvallen op de ‘gewone’ fiscale bepalingen. 116 116

117 117 VAK XV. DIVERSE INKOMSTEN

118 Diverse inkomsten van roerende aard
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 118 Diverse inkomsten van roerende aard Vanaf aj terug: NIET VERPICHT AAN TE GEVEN VERPLICHT AAN TE GEVEN + tariefaanpassingen INKOMSTEN MET ROERENDE VOORHEFFING

119 Diverse inkomsten van roerende aard
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 119 Diverse inkomsten van roerende aard INKOMSTEN ZONDER ROERENDE VOORHEFFING Geen onderscheid meer tussen contracten gesloten voor en vanaf want algemeen tarief is 25% vanaf

120 Diverse inkomsten van roerende aard
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 120 Diverse inkomsten van roerende aard INKOMSTEN ZONDER ROERENDE VOORHEFFING Geen onderscheid meer tussen contracten gesloten van voor en contracten gesloten vanaf Tarief van 25% en 10% opgeheven vanaf

121 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
121 Art. 90, 1° WIB92 Diverse inkomsten zijn: onverminderd het bepaalde in 8° en 10°, winst of baten, hoe ook genaamd, die zelfs occasioneel of toevallig, buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid, voortkomen uit enige prestatie, verrichting of speculatie of uit diensten bewezen aan derden, daaronder niet begrepen normale verrichtingen van beheer van een privé-vermogen bestaande uit onroerende goederen, portefeuillewaarden en roerende voorwerpen.

122 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
122 Verkoop woning buiten normale beheer van privé vermogen Rb. Hasselt, 24 oktober 2013 Feiten: in 2006 kocht een echtpaar twee loten bouwgrond in een verkaveling. Op de grond wordt een gebouwencomplex opgericht met zes appartementen – deels gefinancierd met een bankkrediet. Van zodra de appartementen zijn afgewerkt werden ze verkocht (binnen 2 jaar na de aankoop). Fiscus: de transactie kadert niet binnen het normaal beheer van privé-vermogen. De volledige meerwaarde werd belast aan 33% (art, 90, 1 ° WIB92).

123 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
123 Verkoop woning buiten normale beheer van privé vermogen Rb. Hasselt, 24 oktober 2013 Belastingplichtige: de gerealiseerde meerwaarde is slechts belastbaar in de mate dat ze resulteert uit de abnormale beheersverrichting. Rechtbank: de geviseerde verrichtingen kaderen niet in het normaal beheer van een privaat patrimonium. De oprichting van de appartementen gevolgd door de verkoop ervan maken deel uit van één en dezelfde verrichting. De daarbij gerealiseerde meerwaarde is het resultaat van speculatie en is integraal belastbaar op grond van artikel 90, 1° WIB92. (analoog aan Rb. Luik, 10 januari >< HvB Antwerpen, 22 november 2011)

124 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
124 Verkoop woning buiten normale beheer van privé vermogen Hof van Cassatie, 21 november 2013 Feiten: in 1999 kocht een echtpaar een gebouwencomplex aan voor EUR – volledig gefinancierd met een lening. In 2004 werd het gebouw verkocht voor EUR. Fiscus: de vastgoedtransactie kadert niet binnen het normaal beheer van privé-vermogen. Immers, de aankoop werd volledig beleend en het koppel deed in het verleden ook al vastgoedtransacties. De meerwaarde werd belast aan 33% (art, 90, 1 ° WIB92).

125 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
125 Verkoop woning buiten normale beheer van privé vermogen Hof van Cassatie, 21 november 2013 Belastingplichtige: enkel het abnormale deel van de meerwaarde is belastbaar als divers inkomen (Cassatie, ). De ontvangen verkoopprijs van EUR was marktconform => er is dus geen belasting verschuldigd. Hof van Cassatie: als de verrichting in zijn geheel – dus zowel aankoop als verkoop – buiten het normale beheer van privé vermogen valt, dan is de volledige meerwaarde het resultaat van die abnormale verrichting. De meerwaarde van EUR is integraal belastbaar - na aftrek van kosten.

126 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
126 Verkoop woning buiten normale beheer van privé vermogen Rb. Brugge, 25 november 2013 Feiten: een belastingplichtige kocht een gebouw met leningen . Drie jaar later werd dat gesloopt. Hij bouwde acht appartementen (met lening ) en verkocht er vijf van op twee jaar tijd. Fiscus: dit is een complexe constructie waarbij de belastingplichtige actief ingreep in elk onderdeel van de opgezette structuur. Het gaat zelfs om speculatie omdat de belastingplichtige van bij de aankoop duidelijk de bedoeling en de verwachting had om, na afbraak van de woning en de bouw van acht appartementen, te verkopen met winst. Daarbij was ook het risico om verlies te lijden, niet uitgesloten. De meerwaarde is belastbaar aan 33%.

127 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
127 Verkoop woning buiten normale beheer van privé vermogen Rb. Leuven, 3 januari 2014 Feiten: een echtpaar kocht in 2005 een stuk grond met een bouwvallige entrepot erop - gefinancierd met een lening van € 229 000. Ze liet het gebouw afbreken en er een appartementsgebouw oprichten. Het echtpaar verkocht de 5 appartementen van zodra ze zijn afgewerkt. Fiscus: meerwaarde is belastbaar aan 33% (artikel 90, 1° WIB92).

128 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
128 Verkoop woning buiten normale beheer van privé vermogen Rb. Leuven, 3 januari 2014 Rechtbank: de verrichting die erin bestaat volledig met geleende gelden een stuk grond met entrepot aan te kopen, hierop een appartementsgebouw op te richten en alle appartementen binnen korte tijd te verkopen, is een verrichting is die het normaal beheer van het privévermogen overschrijdt. De daarbij gerealiseerde winst is belastbaar op grond van artikel 90, 1° WIB92.

129 Interne meerwaarden op aandelen
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 129 Interne meerwaarden op aandelen aandeelhouder natuurlijk persoon geld (R/C) of aandelen B Holding B verkoop inbreng privé aandelen A meerwaarde 33% divers inkomen ?? belastingvrij criterium: normaal beheer privé vermogen (geen speculatie)

130 Interne meerwaarden op aandelen
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 130 Interne meerwaarden op aandelen Vrees: belastingvrij uitkeren van ‘overtollige liquiditeiten’ door inbreng / verkoop Ruling: voorafgaand de inbreng van de aandelen moeten de overtollige liquiditeiten - die de vennootschap voorheen heeft opgebouwd - worden uitgekeerd als dividend Bron : Advies meerwaarden op aandelen op

131 Interne meerwaarden op aandelen advies Rulingdienst
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 131 Interne meerwaarden op aandelen advies Rulingdienst Overtollige liquiditeiten = ruim opgevat Overtollige liquiditeiten kunnen bestaan uit: een “spaarpot” die vennootschappen in de loop der jaren hebben aangelegd, dan wel effecten of beleggingsproducten waarin vennootschappen hun voorheen overtollige middelen in hebben belegd (effectieve geldbeleggingen) of nog onroerend goed dat géén deel uitmaakt van de core-business (bv. onroerend goed bestemd voor verhuur aan derden of voor eigen gebruik van de bedrijfsleider). 131

132 Interne meerwaarden op aandelen advies Rulingdienst
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 132 Interne meerwaarden op aandelen advies Rulingdienst Overtollige liquiditeiten eerst uitkeren hoeft niet altijd De vennootschap mag de overtollige liquiditeiten behouden indien zij een uitgebreide verantwoording verstrekt inzake de noodzaak van het behoud van de huidige beleggingen en inzake de toekomstige besteding van de overtollige liquiditeiten. 132

133 Interne meerwaarden op aandelen advies Rulingdienst
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 133 Interne meerwaarden op aandelen advies Rulingdienst A posteriori benadering met art.344 §1 WIB92 Géén engagementen meer – niet langer zinvol. De motieven voor de inbreng van aandelen in één of meerdere holdings alsook de motieven voor het behoud als besteding van overtollige beleggingen en liquiditeiten worden op het ogenblik van een latere kapitaalvermindering getoetst aan wat er op datzelfde ogenblik effectief werd gerealiseerd. Een latere verrichting zoals de kapitaalvermindering zal worden afgetoetst aan de bepalingen van art. 344, §1 WIB92 133

134 Interne meerwaarden op aandelen
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 134 Interne meerwaarden op aandelen nieuwe houding DVB (advies 282/11/2013) toetsing artikel 90, 9° WIB92 bij verkoop / inbreng toetsing 344, §1 WIB92 bij kapitaalvermindering beoordeling op basis van evoluerende rechtspraak waarderingsverslag revisor geheel van verrichtingen uitvoering binnen het jaar overtollige liquiditeiten a posteriori benadering géén engagementen meer géén toetsing bij inbreng

135 Interne meerwaarden op aandelen advies Rulingdienst
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 135 Interne meerwaarden op aandelen advies Rulingdienst Klassieke motieven in hoofde v/d overdrager: In te brengen aandelen, reeds lang eigendom van inbrenger – geen korte tijdspanne tussen oprichting en inbreng Geen complexe verrichting, noch spitsvondig feitencomplex Financieringsmotief: dividenden van in te brengen vennootschap kunnen aangewend worden voor nieuwe investeringen Centralisatie participaties en bestuur/management Continuïteit bestuur en aandeelhouderschap Versteviging structuur / zekerheden naar personeel, toekomstige geldschieters, leveranciers, Successieplanning mogelijk zonder controle te verliezen ingebrachte aandelen Geen speculatie: afwezigheid van financiering / hoge risico’s 135

136 Vak XVI. BEZOLDIGINGEN BEDRIJFLEIDERS
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 136 DEEL II Vak XVI. BEZOLDIGINGEN BEDRIJFLEIDERS 136

137 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
137 Verhuur van cliënteel aan eigen vennootschap Hof van Cassatie, 19 september 2013 Feiten: broer en zus baatten samen een verzekeringskantoor uit (eenmanszaak). Ze richten een bvba op. De verzekeringsportefeuille werd privé aangehouden en verhuurd aan de bvba. De huurinkomsten werden aangegeven als roerende inkomsten. Fiscus: de huurinkomsten werden belast als bezoldiging bedrijfsleider. Cliënteel kan geen eigendom zijn van de belastingplichtige en is dus niet verhuurbaar.

138 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
138 Verhuur van cliënteel aan eigen vennootschap Hof van Cassatie, 19 september 2013 Hof van Cassatie: burgerrechtelijk is een verhuur van cliënteel niet mogelijk. Een verhuurder is wettelijk verplicht om het “rustig genot van het verhuurde goed te vrijwaren” (art en art ° BW). Een verhuurder van cliënteel kan niet garanderen of iemand klant is, blijft of wordt. Bijgevolg kan hij de vennootschap geen rustig genot garanderen. Een verkoop van cliënteel is wel mogelijk...

139 VAA firmawagen: enkel bij privégebruik HvB Luik, 27 maart 2013
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 139 VAA firmawagen: enkel bij privégebruik HvB Luik, 27 maart 2013 Feiten: een vennootschap kocht een 4x4. De zaakvoerder gaf géén VAA aan omdat hij er niet privé mee reed. Privé stonden er nog 2 wagens ingeschreven op naam van zijn echtgenote. Fiscus: VAA voor 4x4 want de zaakvoerder had privé een aanhangwagen. Enkel de 4x4 van de bvba had een trekhaak en de privé auto’s niet. Hof: er is géén VAA belastbaar omdat de fiscus het privé gebruik van de 4x4 niet heeft bewezen. Het enkele feit dat de auto van de bvba de aanhangwagen kon trekken wil nog niet zeggen dat die auto privé werd gebruikt.

140 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
140 VAA uit gebouw opgericht op grond van de zaakvoerder? HvB Antwerpen,17 december 2013 Feiten: een vennootschap bouwt naast de privéwoning van haar zaakvoerder een veranda op de grond van haar zaakvoerder. Daarin werd een kantoor wordt ingericht (100% beroepsmatig gebruikt). De vennootschap betaalde de bouw en inrichting van het kantoor met een krediet, activeerde het gebouw en schreef het af. De zaakvoerder vroeg (samen met zijn echtgenote) de bouwvergunning voor de veranda aan en diende ook zelf de aangifte voor de wijziging van het KI van zijn woning in.

141 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
141 VAA uit gebouw opgericht op grond van de zaakvoerder? HvB Antwerpen, 17 december 2013 Fiscus: ter gelegenheid van de bouw van de veranda heeft de zaakvoerder een VAA genoten, aangezien hij door het recht van natrekking eigenaar is geworden van de veranda. Hof: De facto heeft haar zaakvoerder minstens stilzwijgend verzaakt aan het recht van natrekking en is er een zelfstandig opstalrecht tot stand gekomen (Cass ) . Er werd géén VAA toegekend. De verzaking aan de natrekking kan blijken uit een geheel van feitelijke elementen zonder dat de afstand schriftelijk is geformaliseerd. (analoog : Rb. Brugge, 8 januari 2014)

142 VAA firmawagen en aftrek beroepskosten woon-werkverkeer
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 142 VAA firmawagen en aftrek beroepskosten woon-werkverkeer Wanneer de bedrijfsleider gebruik maakt van een door zijn vennootschap ter beschikking gestelde wagen, dan mag hij kosten voor woon-werkverkeer inbrengen à rato van 0,15 EUR/km, maar nooit voor een hoger bedrag dan het forfaitaire VAA wagen. (= aanpassing art. 66, §5 WIB 92). Bij deze berekening mag het belaste VAA verhoogd worden met de eigen bijdrage die de bedrijfsleider aan zijn vennootschap betaalt 142

143 Hugelier & VanKerchove
Tax & Law Services Hugelier & VanKerchove Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove April 5, 2017 143 VAA gratis woonst in 2013 Ter beschikkingstelling door een rechtspersoon - grond : VAA =geïnd. KI x 100/90 - gebouw KI < 745: VAA =geïnd. KI x 100/60 x 1,25 - gebouw: KI > 745 : VAA = geïnd. KI x 100/60 x 3,8 Indexatiecoëfficiënt voor inkomsten 2013 = 1,6813 Indexatiecoëfficiënt voor inkomsten 2014 = 1,70 Indien gemeubileerd: voordeel + 2/3 143 143

144 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
144 VAA gratis woonst Vraag: kan een werknemer/bedrijfsleider zijn belastbaar VAA woning verkleinen door te verdedigen dat de opgelegde woning te groot is en diens persoonlijke behoeften te boven gaat? Antwoord: de uitzonderingsbepaling is slechts van toepassing, indien het betrekken van een bepaald goed "opgelegd" is. Het opleggen impliceert dat de werkgever of de vennootschap een werknemer/bedrijfsleider verplicht om er te verblijven wegens dwingende redenen verbonden aan de uitoefening van de beroepswerkzaamheid van de werkgever of de vennootschap, en geen alternatief is dat beantwoordt aan de reële behoeften van de werknemer of de bedrijfsleider. Bv. pastorieën en conciërgewoningen. (Parl. Vr. nr. 467, Marghem, 24 juni 2013 en Ci.RH.241/ AAFisc nr. 12/2014 dd, 2 april 2014)

145 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
145 VAA gratis woonst Antwoord: De administratie aanvaardt dat het bewonen van een bepaald onroerend "opgelegd" is voor * een filiaalhouder van een bankagentschap die verplicht wordt om boven, naast of tegenover het agentschap te wonen in een ter beschikking gestelde woning; * onderhouds- of toezichtspersoneel dat bij een defect op korte termijn en zo onafhankelijk mogelijk van transportmiddelen, ter plaatse moet zijn voor herstellingen. Voor bedrijfsleiders moet worden bewezen dat de activiteit van de vennootschap zwaar te lijden zou hebben of onmogelijk zou worden indien de bedrijfsleider een ander onroerend goed zou betrekken dan datgene dat hij bewoont. (Parl. Vr. nr. 467, Marghem, 24 juni 2013 en Ci.RH.241/ AAFisc nr. 12/2014 dd, 2 april 2014)

146 VAA gratis verwarming en elektriciteit
Tax & Law Services Hugelier & VanKerchove Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove April 5, 2017 146 VAA gratis verwarming en elektriciteit Voor inkomstenjaar 2013: - verwarming: VAA bedrijfsleider = EUR/jaar - elektriciteit: VAA bedrijfsleider = EUR/jaar Voorwaarde: vennootschap = titularis van de facturen Voor inkomstenjaar 2014: - verwarming: VAA bedrijfsleider = EUR/jaar - elektriciteit: VAA bedrijfsleider = EUR/jaar 146 146

147 Referentierentevoeten Aj. 2014 gratis of goedkope leningen
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 147 Referentierentevoeten Aj gratis of goedkope leningen Hypothecaire leningen: gewaarborgd door gemengde LV: 4,45 % andere leningen: 3,20 % Niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd: Financiering aankoop wagen: maandelijks lastenpercentage = 0,12 % andere leningen: maandelijks lastenpercentage = 0,23 % Niet-hypothecaire leningen zonder vaste looptijd (debetrente R/C): 8,8% 147

148 Boeking op credit RC HvB Antwerpen, 11 juni 2013
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 148 Boeking op credit RC HvB Antwerpen, 11 juni 2013 Feiten: Een schuld van EUR aan een derde werd door de fiscus belast als overschatting passief omdat die schuld niet meer bestond. Daarna boekte de nv die schuld over naar het credit van de RC van een van haar bestuurders. Fiscus: de boeking van EUR op RC bestuurder is een toekenning van een loon. Hof: door de boeking van het bedrag op RC heeft de nv aan de bestuurder dat bedrag ter beschikking gesteld. Die toekenning is belastbaar als bezoldiging bedrijfsleider.

149 Hugelier & VanKerchove
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 149 VAA uit gebouw opgericht op grond van de zaakvoerder? HvB Antwerpen,17 december 2013 Feiten: een vennootschap bouwt naast de privéwoning van haar zaakvoerder een veranda op de grond van haar zaakvoerder. Daarin werd een kantoor wordt ingericht (100% beroepsmatig gebruikt). De vennootschap betaalde de bouw en inrichting van het kantoor met een krediet, activeerde het gebouw en schreef het af. De zaakvoerder vroeg (samen met zijn echtgenote) de bouwvergunning voor de veranda aan en diende ook zelf de aangifte voor de wijziging van het KI van zijn woning in.

150 Hugelier & VanKerchove
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 150 VAA uit gebouw opgericht op grond van de zaakvoerder? HvB Antwerpen, 17 december 2013 Fiscus: ter gelegenheid van de bouw van de veranda heeft de zaakvoerder een VAA genoten, aangezien hij door het recht van natrekking eigenaar is geworden van de veranda. Hof: De facto heeft haar zaakvoerder minstens stilzwijgend verzaakt aan het recht van natrekking en is er een zelfstandig opstalrecht tot stand gekomen (Cass ) . Er werd géén VAA toegekend. De verzaking aan de natrekking kan blijken uit een geheel van feitelijke elementen zonder dat de afstand schriftelijk is geformaliseerd. (analoog : Rb. Brugge, 8 januari 2014)

151 Hugelier & VanKerchove
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 151 Zelfstandig helper van zaakvoerder HvB Gent, 17 december (9 zaken!) Feiten: een zaakvoerder laat zich helpen door zijn zoon of dochter die bij hem inwonen. Hij betaalt hen daarvoor een loon en trekt dit als beroepskost af van zijn bezoldigingen als bedrijfsleider. Fiscus: Het loon van de helpende kinderen is niet aftrekbaar als beroepskost van de zaakvoerder privé want het is een kost van de vennootschap , geen kost van de bedrijfsleider. Slechts als de bedrijfsleider in zijn eigen activiteit van besturen geholpen wordt door een helper, kan hij de loonkost in eigen kosten opnemen.

152 Hugelier & VanKerchove
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 152 Zelfstandig helper van zaakvoerder HvB Gent, 17 december 2013 (9 zaken!) Hof: het volstaat dat de prestaties van de kinderen verband houden met het beroep van de bedrijfsleider, haar ten goede komen als bedrijfsleider en een effectieve hulp inhouden bij werk van de bedrijfsleider. Het hof maakt geen onderscheid tussen statutaire taken en bestuursactiviteiten. Ook het loon dat de zaakvoerder aan zijn kinderen toekent voor hulp bij niet-leidinggevende taken in de vennootschap is aftrekbaar als beroepskost bij de bedrijfsleider. (= bevestiging Rb. Brugge, 23 mei 2013 en 30 mei 2013)

153 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
153 VAK XVII. WINSTEN 153

154 Verliezen op nul zetten? HvB. Gent, 11 juni 2013
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 154 Verliezen op nul zetten? HvB. Gent, 11 juni 2013 Feiten: een vrouw opent in 2003 een zelfstandige kapperszaak. De eerste vier jaar is het kapperssalon verlieslatend. De verliezen worden aangerekend op de beroepsinkomsten van de echtgenoot. Fiscus: verwerpt de aftrek van de verliezen die gedurende het derde en vierde jaar werden geleden. De exploitatie is er niet echt op gericht om belastbare inkomsten te behalen. De taxatiediensten herleiden bij toepassing van art. 53, 10° WIB92 (uitgaven die op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen) de geleden verliezen tot nul.

155 Verliezen op nul zetten? HvB. Gent, 11 juni 2013
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 155 Verliezen op nul zetten? HvB. Gent, 11 juni 2013 Hof: art. 53, 10° WIB92 is een uitzondering op art. 49 WIB92 en moet beperkend worden geïnterpreteerd. De fiscus draagt de bewijslast en moet het onredelijk karakter van de beroepskosten aantonen. Hier had de fiscus het onredelijk karakter van alle kosten in globo beoordeeld en hun aftrek ‘en vrac’ verworpen. Dat kan niet. Een algemene beperking van de beroepsverliezen schendt de wet. Voor art. 53, 10° WIB92 moet de administratie het onredelijk karakter kost per kost of per kostengroep aantonen. (analoog aan Rb. Brussel, 18 juni 2004, HvB Gent, 13 september 2005, Rb. Hasselt, 4 januari 2006, Rb. Gent, 2 februari 2006, HvB Antwerpen, 4 januari 2011 en Rb. Leuven, 14 september 2012)

156 Brandstofprijzen personenwagens
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 156 Brandstofprijzen personenwagens Gemiddelde brandstofprijs van 2013: (prijzen per liter inclusief btw) Loodvrij super 95 1,6508 Loodvrij Super 98 1,7054 diesel 1,4758 LPG 0,6719 Beroepsmatige brandstofkost = gemiddelde prijs/liter x (gemiddeld verbruik/100 km) x aantal beroepsmatige km Fiscaal aftrekbaarheid = 75% bv km x 8 liter/100 x 1,4758 x 75% = 1.416,77 EUR

157 Lidgeld interprofessionele organisaties
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 157 Lidgeld interprofessionele organisaties Interprofessionele organisaties? Dat zijn ondernemersorganisaties die niet specifiek zijn voor uw beroep of sector maar ondernemers over verschillende sectoren heen verenigen (bv. VOKA, VBO, lokale handelaarsverbonden, enz.). Dat lidgeld is volledig aftrekbaar als beroepskost (Mond. Parl. Vr. nr Uyttersprot dd )

158 Kosten van motorfiets Rb. Brugge, 22 oktober 2013
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 158 Kosten van motorfiets Rb. Brugge, 22 oktober 2013 Kosten motor: in welke mate aftrekbaar? In de mate waarin de motor beroepsmatig wordt gebruikt, d.w.z. op basis van de verhouding : aantal beroepsmatige kilometers/totaal aantal kilometers. Rechtbank: de kosten van rijlessen en examengeld zijn niet aftrekbaar. Deze kosten niet gemaakt om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden. Het zijn kosten voor het verwerven van een algemene vaardigheid = privékosten.

159 Kosten van ontspanningslectuur
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 159 Kosten van ontspanningslectuur Rb. Luik, 18 december 2013 Voor een tandarts zijn de abonnementskosten op tijdschriften en kranten (die hij ter beschikking legde van zijn patiënten in de wachtzaal), voor 50% aftrekbaar ervan uitgaand dat de tandarts zelf de tijdschriften en kranten, minstens gedeeltelijk, ook privé gebruikt. Rb. Gent, 31 maart 2014 Een kapperszaak kan de kosten van tijdschriften 100% aftrekken. Een kapperszaak is geen volwaardige kapperszaak als daar geen vrouwen/mannen- en roddelbladen liggen ten behoeve van de klanten. Dat de uitbater van de kapperszaak op een rustig moment zelf ook deze bladen doorneemt ter eigen verstrooiing belet niet dat ze gekocht zijn met het oog op het plezieren van de aanwezige klanten in de kapperszaak.

160 tarief van 12,5% voor zoogkoeienpremies en bedrijfstoeslagrechten
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 160 Steun aan de landbouw vrijstelling voor gewestelijke kapitaal- en interestsubsidies tarief van 12,5% voor zoogkoeienpremies en bedrijfstoeslagrechten betaald tijdens de jaren 2008 tot 2014 (opnieuw verlengd) in het kader van de steun aan de landbouw Opmerking: regeling in de VenB is anders !! (art. 56, 57 en 59 Wet van 30 juli 2013 (BS 1 augustus 2013))

161 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
161 Investeringsaftrek Percentages Investering Aj. 2013 Aj. 2014 Aj. 2015 Octrooien 15,5% 14,5% 13,5% Milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling Energiebesparende investeringen Rookafzuig-/verluchtingssystemen horeca Investeringen (gedaan t/m 2012) in oplaadstations voor elektr. Voertuigen Investeringen in beveiliging 22,5% 21,5% 20,5% Andere 5,5% 4,5% 3,5%

162 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
162 Investeringsaftrek GESPREIDE INVESTERINGSAFTREK Berekening : - op de fiscaal aangenomen afschrijvingen v/d aangeduide investeringen - toepasselijk % % blijft ongewijzigd van toepassing gedurende hele afschrijvingstermijn Investering Percentage aj. 2014 Milieuvriendelijke investeringen onderzoek/ontwikkeling ( ongeacht aantal werknemers op 1 januari aj) 21,5% Andere investering ( voorwaarde: minder dan 20 werknemers op 1° dag BT waarin VA aangeschaft) 11,5%

163 BEDANKT VOOR UW AANDACHT
Wim Van Kerchove


Download ppt "Aangifte personenbelasting"

Verwante presentaties


Ads door Google