De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gouda Veilig: Dat doen we samen!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gouda Veilig: Dat doen we samen!"— Transcript van de presentatie:

1 Gouda Veilig: Dat doen we samen!
Gouds Veiligheidsbeleid

2 Veiligheidscyclus Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid (IVB)
Verschijnt één keer per vijf jaar. Veiligheidsmonitor (onderdeel van de stadsmonitor) Verschijnt één keer per twee jaar. Actieplan Integraal Veiligheidsbeleid (IVB)

3 Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2005-2009
Veilige woon- en leefomgeving Bedrijvigheid en veiligheid Jeugd en veiligheid Fysieke veiligheid Doelstellingen soms algemeen: bijvoorbeeld het aantal bij de politie geregistreerde incidenten per 1000 inwoners is in 2009 t.o.v met 20% teruggedrongen.

4 Veiligheidsmonitor 2009

5 Veiligheidsmonitor 2009

6 Periode 2005 - 2009 COT- Rapport:
“Als een van de weinige gemeenten in de regio, en misschien wel in Nederland, heeft Gouda haar veiligheidsbeleid een flink impuls gegeven met aangescherpte, meetbare doelen en tussentijdse monitoring”. “Het beleid is tastbaar, concreet en eigentijds”.

7 Hardnekkige problemen
Bedreigingen en geweld toegenomen Overlast en problemen met jeugd: hardnekkig Met name Marokkaanse jeugd Relatief hoog onveiligheidsgevoel

8 (On)veiligheidsgevoel
Lastig te beïnvloeden, ongrijpbaar Gedeeltelijk verklaarbaar; Sterke vertegenwoordiging Marokkaans-Nederlandse jeugd Belang van sociale cohesie Belang van communicatie

9 Prioriteiten IVB Focus op aanpak van jeugdoverlast en jongerenproblematiek, met name gericht op Marokkaans-Nederlandse jongens (in het bijzonder 8 tot 16 jarigen) Meer nadruk op preventie, leefbaarheid en sociale cohesie; focus op terugdringen gevoelens van onveiligheid Versterking regierol gemeente

10 IVB Kadernota 2010 -2014 Specifiek, o.a.
* Gebiedsgerichte, groepsgerichte en persoongerichte aanpak * Politie, OM, Veiligheidshuis, Gezinsmanagers, straatcoaches, Burgernet, handhaving en toezicht, cameratoezicht, enz. Flankerend, o.a. * Wijkaanpak, Actieplan Jeugdwerkloosheid, Werkloket Oost, Brede school, Centrum Jeugd en Gezin, herziening welzijnsbeleid, meer nadruk op vrijwilligerswerk; herziening beleid jeugd en jongeren, enz

11 Doelstellingen Het aantal overlastincidenten met jongeren is verminderd Van 1166 in 2006, in naar 800 in 2014. Vermindering sociale overlast en fysieke verloedering Overlast en fysieke verloedering is in 2014 gelijk of beter dan het landelijk gemiddelde. Burgers voelen zich veilig in eigen buurt in 2014 voelt 80% van de Goudse burgers zich veilig in de eigen buurt. Minder criminaliteit Alle overlastgevende gezinnen, overlastgevers, criminelen, veelplegers en ex-gedetineerden zijn in beeld bij het Veiligheidshuis. Een passend aanbod is geformuleerd; flankerende maatregelen worden effectief toegepast. Cijfers noemen waar dat kan?

12 Doelstellingen Minder geweld (waaronder uitgaans- en huiselijk geweld)
Minder discriminatie Beter zicht op discriminatie en daar waar nodig vervolging door OM. Leefbaarheid is bevorderd De leefbaarheid in de wijken Oost, Korte Akkeren, Achterwillens en Sportbuurt gaat van matig positief naar positief in 2014. De leefbaarheid in de wijken Plaswijck en Goverwelle is in 2014 verbeterd. De algehele leefbaarheidscore gaat van 7.1 in 2008 naar een 7.5 in 2014.

13 Versterken regisseurrol
Versterken regisseurrol van de Gemeente Gouda op het gebied van lokale veiligheid Besef van urgentie om de veiligheid in de stad te vergroten is bij de veiligheidspartners net zo groot als bij de gemeente. In concrete zaken zal de gemeente gebruik maken van (toekomstige) bevoegdheden in aansluiting op haar regisserende rol als voorzitter van de Driekhoek (burgmeester, politie en OM). Meer bevoegdheden, meer stroomlijning meer slagkracht. Het veiligheidshuis is een centrale plek voor effectieve en geïntegreerde samenwerking tussen de belangrijkste veiligheidspartners.

14 Communicatie Kernwoorden communicatiebeleid: Transparant, actueel, feitelijk en dialoog. Meer focus op de daders en meer aandacht voor de slachtoffers, melders en burgers die op een andere manier bijdrage hebben geleverd aan het adequaat bestrijden van overlast en criminaliteit. Samenwerking en afstemming in de communicatie van de gemeente, het OM en Politie. In het najaar van 2010 een nieuwe gezamenlijke website van gemeente, Om en Politie.

15 Actieplan 2010 –2011 Gouda veilig: Werk in uitvoering!
Persoongerichte aanpak * o.a. Veiligheidshuis, STOC-team. Aanpak problematische jeugdgroepen * o.a. Beke- shortlist methodiek, straatcoaches, cameratoezicht en gebiedverboden. Gezinsgerichte aanpak * o.a. Veiligheidshuis, gezinsmanagers. Aanpak geweld * o.a. Kernafspraken politie en OM, Opsporingsafspraken politie.

16 Actieplan 2010 –2011 Gouda veilig: Werk in uitvoering!
Preventie, leefbaarheid en sociale cohesie Doorontwikkeling Centrum Jeugd en gezin Uitvoeren wijkjaarprogramma’s Wijkontwikkeling 3 eurobudgetten Gouda Ontmoet Vrijwilligers InformatiePunt

17 Trendontwikkelingen in Gouda

18 Trendontwikkelingen in Gouda

19 Trendontwikkelingen in Gouda

20 Trendontwikkelingen in Gouda

21 Gouda veilig: Dat doen we samen! Centraal staat
Ik zou aan het eind van de presentatie nog een sheet toevoegen waar recente trendontwikkeling van politie (zie presentaties van Paul van Musscher) ingevoegd kan worden.


Download ppt "Gouda Veilig: Dat doen we samen!"

Verwante presentaties


Ads door Google