De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 2 februari 2014 morgendienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 2 februari 2014 morgendienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 2 februari 2014 morgendienst

2 Organist: Krijn van Veen
Welkom in deze dienst! Voorganger: ds. J. Jonkman, Zeewolde Ouderling: J.L.H. Rink Organist: Krijn van Veen

3 Welkom en mededelingen Gezang 457 Stil gebed, votum en groet
Orde van de dienst - 1 Sing-in Welkom en mededelingen Gezang 457 Stil gebed, votum en groet Psalm 19: 4 Tien geboden Psalm 19: 5 en 6 Gebed Schriftlezing: Matteüs 6:

4 De kinderen gaan naar de bijbelklas Preek Gezang 465: 2, 3 en 5
Orde van de dienst - 2 Psalm 33: 5 en 7 De kinderen gaan naar de bijbelklas Preek Gezang 465: 2, 3 en 5 Gebeden De kinderen komen terug Collectes: werelddiaconaat en kerk Psalm 150 Zegen

5 Opwekking 331 Breng dank aan de Eeuwige, breng dank aan de Heilige, breng dank aan onze Vader, die ons Jezus zond.

6 Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, zegt de arme: ik ben rijk, om wat de Here heeft gedaan voor ons.

7 Breng dank aan de Eeuwige, breng dank aan de Heilige, breng dank aan onze Vader, die ons Jezus zond. Breng dank!

8 Opwekking 518 Heer, U doorgrondt en kent mij; mijn zitten en mijn staan en U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. De woorden van mijn mond, o Heer, die zijn voor U bekend en waar ik ook naar toe zou gaan, ik weet dat U daar bent.

9 Heer, U bent altijd bij mij, U legt Uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. Elke dag.

10 Heer, U doorgrondt en kent mij, want in de moederschoot ben ik door U geweven, U bent oneindig groot. Ik dank U voor dit wonder, Heer, dat U mijn leven kent En wat er ook gebeuren zal, dat U steeds bij mij bent.

11 Heer, U bent altijd bij mij, U legt Uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. Elke dag.

12 Laat zo je licht maar schijnen
Laat zo je licht maar schijnen, bij alles wat je doet. Zodat de mensen zeggen: God is goed! God is liefde, God is, God is goed!

13 Laat zo je licht maar schijnen, bij alles wat je doet
Laat zo je licht maar schijnen, bij alles wat je doet. Zodat de mensen zeggen: God is goed!

14 Opwekking 638

15

16

17

18 Opwekking 638

19

20 Welkom en mededelingen

21 Gezang 457: 1, 2, 3 en 4 1 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, Drievuldig God, die een in wezen zijt.

22 Gezang 457: 1, 2, 3 en 4 2 Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden, werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer. Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden al uwe eng'len, onvolprezen Heer.

23 Gezang 457: 1, 2, 3 en 4 3 Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, een en al vuur en liefde en majesteit.

24 Gezang 457: 1, 2, 3 en 4 4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, Drievuldig God, die een in wezen zijt.

25 Stil gebed Votum en groet

26 Psalm 19: 4 4 Des Heren vrees is rein, zo zal ik zeker zijn van d' allergrootste schat. Al wat waarachtig is, bestendig en gewis, is in zijn wet vervat. Die wet is 't hoogste goed, meer kostelijk en zoet dan 't edelst van de honing; begeerlijker dan goud, blijft dit ons laatst behoud: het woord van onze Koning.

27 Tien geboden

28 Psalm 19: 5 en 6 5 Zo helpt Gij, God, uw knecht, en houdt zijn paden recht in 't spoor door U gewild. Wie uw geboden acht, wie trouw uw wet betracht beloont Gij ruim en mild. Maar zonder U, o Heer, verdwaal ik altijd weer op zelfgekozen wegen. O, reinig metterdaad mij van 't verborgen kwaad, en leid mij met uw zegen!

29 Psalm 19: 5 en 6 6 Als Gij uw knecht behoedt, o Heer, zal overmoed niet heersen over mij. Legt Gij mijn drift in toom, dan leef ik recht en vroom, van grote zonden vrij. Breng voor uw aangezicht mijn wens en woord in 't licht door al mijn levensdagen. Verlosser, zie mij aan, mijn Steenrots, doe mij staan in uw groot welbehagen.

30 Gebed

31 uit de herziene statenvertaling
Schriftlezing door Peter van Voorst Matteüs 6: 1- 18 uit de herziene statenvertaling

32 Matteüs 6 1 Wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen om door hen gezien te worden; anders hebt u geen loon bij uw Vader, Die in de hemelen is. 2 Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al.

33 3 Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, 4 zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

34 Het bidden 5 En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben. 6 Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

35 7 Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. 8 Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.

36 Het gebed des Heren 9 Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. 10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. 11 Geef ons heden ons dagelijks brood. 12 En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.

37 13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze
13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. 14 Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. 15 Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.

38 Het vasten 16 En wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht, zoals de huichelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben.17 Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, 18 zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

39 Psalm 33: 5 en 7 5 Van waar Hij woont, in 't licht verheven, ziet God op deze aarde neer. Al wat door mensen wordt bedreven, een open boek is 't voor de Heer. Woord voor woord te lezen is voor Hem hun wezen, want Hij vormt hun hart. Wat zij ook verzinnen, heimelijk beginnen, wordt door Hem ontward.

40 Psalm 33: 5 en 7 7 Heil hem, die hoopt in vrees en beven op Gods genadig aangezicht. Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven, God houdt het oog op hem gericht. Ja, Hij kent de zijnen, Hij laat niet verkwijnen wie zijn hulp verbeidt. Koninklijk van gaven wil de HERE laven wie ontbering lijdt.

41 De kinderen gaan naar de bijbelklas
De kinderen gaan naar de bijbelklas. Daar wordt verteld over de zonen van Adam en Eva: Kaïn, Abel en Set.

42 door het geven van giften.
Preek over Matteüs 6: 1 – 4. Thema: Gerechtigheid doen door het geven van giften.

43 door het geven van giften.
Thema Gerechtigheid doen door het geven van giften. Het spectaculaire dat Jezus afwijst. Het verborgene dat Hij aanprijst

44

45 Gezang 465: 2, 3 en 5 2 Nog voor wij U iets vragen, voorkomt Gij ons gebed. Gij hebt aleer wij klagen, op onze nood gelet. Gij helpt de last ons dragen, Gij steunt bij elke tred, zelfs bij de zwaarste plagen zijt Gij de God die redt.

46 Gezang 465: 2, 3 en 5 3 Hoe kent Gij al mijn noden, waarin Gij trouw voorziet. Gij geeft geen steen voor broden, een slang voor vissen niet! Wie komt tot U gevloden, wien Gij geen redding biedt? Gij laat de zondaar noden, nog eer hij tot U vliedt.

47 Gezang 465: 2, 3 en 5 5 U zal ik eeuwig eren, die eeuw'ge goedheid zijt! U blijve, Heer der heren, geheel mijn hart gewijd. Wat kan ik niet ontberen wanneer uw hand mij leidt, wat vuriger begeren dan uwe heerlijkheid!

48 Gebed

49 De kinderen komen terug.
Collectes: Werelddiaconaat Kerk

50 Het is de eerste zondag in februari, hulpverleningszondag
Het is de eerste zondag in februari, hulpverleningszondag. In 1953 werd ons land na de grote ramp op 1februari enorm geholpen vanuit de hele wereld. Jaarlijks collecteren wij op deze zondag voor anderen die hulp nodig hebben, bijvoorbeeld:

51 Rehabilitatie van drugsgebruikers in Nepal

52 Warme kleding voor de koude tijd in de Kalahari

53 Schoolgeld voor Arme kinderen in Zuid-Afrikad
deanderdenaaste @diaconaatCGK

54 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

55 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

56 Via de eerste collecte kunt u hulp bieden via de projecten van deputaten diaconaat. U kunt ook royaal bijdragen via bankrekening NL54INGB van Diaconie Chr. Geref. Kerk Utrecht-Centrum o.v.v. hulpverleningscollecte.

57 1 Looft God, looft Hem overal. Looft de Koning van 't heelal
Psalm 150: 1 en 2 1 Looft God, looft Hem overal. Looft de Koning van 't heelal om zijn wonderbare macht, om de heerlijkheid en kracht van zijn naam en eeuwig wezen. Looft de daden, groot en goed, die Hij triomferend doet. Hem zij eer, Hij zij geprezen.

58 Psalm 150: 1 en 2 2 Hef, bazuin, uw gouden stem, harp en fluit, verheerlijkt Hem! Cither, cimbel, tamboerijn, laat uw maat de maatslag zijn van Gods ongemeten wezen, opdat zinge al wat leeft, juiche al wat adem heeft tot Gods eer. Hij zij geprezen.

59 Zegen te beantwoorden met

60 Vanmiddag begint de dienst om 17 uur. Voorganger: ds. J. Jonkman


Download ppt "Zondag 2 februari 2014 morgendienst."

Verwante presentaties


Ads door Google