De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MBO Uitvoeringsagenda Brabant

Verwante presentaties


Presentatie over: "MBO Uitvoeringsagenda Brabant"— Transcript van de presentatie:

1 MBO Uitvoeringsagenda Brabant 2013-2015

2 MBO Uitvoeringsagenda 2013-2015

3 MBO Uitvoeringsagenda 2013-2015
Inhoudelijke speerpunten Beroepen van Morgen Stage- en leerbanen

4 MBO Uitvoeringsagenda 2013-2015
opdrachtgever: Brabantse MBO bestuurders MBO Instellingen Brabant vormen samen de “denktank” “dagelijkse” uitvoering: kerngroep uit leden denktank

5 MBO Uitvoeringsagenda 2013-2015

6 MBO Uitvoeringsagenda 2013-2015
Tweederde van de kleuters zullen later een beroep uitoefenen dat vandaag nog niet bestaat. In het hoger onderwijs zal de helft van de verworven kennis twee jaar later al gedateerd zijn. Onder druk van de economische, technologische en maatschappelijke evolutie, passen beroepen zich aan of ontstaan nieuwe functies. Van veel hedendaagse populaire  beroepen, was tien jaar geleden nog geen sprake

7 MBO Uitvoeringsagenda 2013-2015
Kern: rond innovatie processen in bedrijven ontwikkelt zich nieuwe kennis en wordt gevraagd om nieuwe vaardigheden Doel en opbrengst: Beschrijf / articuleer (beelden van) nieuwe beroepen die in de cross overs (kunnen) ontstaan ; Beschrijf de (bouwstenen van) nieuwe curricula dan wel de aanpassing van bestaande curricula.

8 MBO Uitvoeringsagenda 2013-2015
Nieuwe innoverende allianties Rechtstreekse dialoog met het (regionale) bedrijfsleven Docenten worden eigenaar van hun vak(gebied)

9 MBO Uitvoeringsagenda 2013-2015
Beroepen van Morgen Doel Opzet werkateliers Deelname Facilitering

10 MBO Uitvoeringsagenda 2013-2015
Belangrijkste spelregel: er zijn geen spelregels. Tenzij deelnemers anders beslissen. - Deelnemers (stakeholders,docenten, critical friends) werkateliers zijn meester over eigen agenda

11 MBO Uitvoeringsagenda 2013-2015
Er is geen “mijn en dijn” in de werkateliers. Alle MBO instellingen mogen deelnemen met docenten in alle werkateliers, alle bedrijven uit alle regio’s mogen deelnemen in werkateliers. Er is géén concurrentie, de opbrengsten zijn bestemd voor de hele MBO sector. Doel van deze regel: brede borging! via peer groups uit roc’s en bedrijfsleven worden de nieuwe arrangementen geborgd in de praktijk

12 MBO Uitvoeringsagenda 2013-2015
Facilitator: waarborgt de voortgang, inspireert en daagt uit, is verantwoordelijk voor het feit dat er een gevraagde opbrengst is (niet de kwaliteit) Bepaalt de werkvormen / plan v aanpak Projectleider Organiseert samenstelling werkateliers, bewaakt voortgang; Is regelneef op verzoek van werkatelier

13 MBO Uitvoeringsagenda 2013-2015
We sturen aan op een massieve MBO brede aanvraag Doorontwikkelen en verbinden met andere regio’s

14 MBO Uitvoeringsagenda 2013-2015
Stage en leerbanen-problematiek Zoeken naar duurzame oplossingen, nieuwe eco-systemen op lokaal/regionaal niveau waarin de verantwoordelijkheid van mbo, werkgevers en overheid wordt gedefinieerd om structureel voldoende en arbeidsmarktrelevante stage- en leerbanen beschikbaar te hebben.

15 MBO Uitvoeringsagenda 2013-2015
PvdA wil dat school stageplek garandeert. Beroepsopleidingen moeten een stagegarantie geven en creatiever op zoek gaan naar een leerplek voor een leerling. (PvdA-Kamerleden Tanja Jadnanansing en Mohammed Mohandis. ) ''Scholen moeten hun verantwoordelijkheid nemen en bij een tekort aan stageplaatsen niet onbeperkt studenten toelaten.'' Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) zei eerder al dat mbo-scholen niet meer leerlingen mogen gaan aannemen dan er stageplaatsen beschikbaar zijn. Het roer moet volgens de minister om in het mbo. ''Roc's moeten echt veranderen, die moeten veel meer sturen op de vraag van de regionale arbeidsmarkt. En niet meer alleen op het binnenhalen van zoveel mogelijk studenten'', zei Bussemaker daarover. Afgelopen schooljaar vond 10 procent van de mbo'ers in een leer-werktraject geen leerwerkplek!!! Jeugdwerkloosheid!?

16 MBO Uitvoeringsagenda 2013-2015
Acties Uitgangspunt is dat alle Brabantse MBO-instellingen zich tot doel stellen dat er geen student buiten de boot valt als gevolg van de arbeidsmarktproblematiek. Actie 1: Uniforme Data Doel Samen met deskundigen van de verschillende MBO-instellingen wordt een format ontwikkeld om tot gewenste (en haalbare) kwantitatieve en kwalitatieve data te komen die relevant zijn om de leerlingenstromen van de Brabantse MBO-instellingen te volgen en een basis vormen om Brabant breed een aantal maatregelen te nemen. Deze data zijn cruciaal om het knelpunt en de gewenste acties naar derden (zowel intern als extern) te onderbouwen en daarmee draagvlak te creëren.

17 MBO Uitvoeringsagenda 2013-2015
Actie 2: Interactie MBO-instellingen en bedrijven Doel Interactie tussen bedrijfsleven en MBO-instellingen om het knelpunt van stage en leerbanen op de agenda te zetten is wenselijk. Gezocht wordt naar nieuwe strategische allianties. Ingezet wordt op het organiseren van een aantal werkbijeenkomsten met experts van MBO-instellingen en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Doel is om aan de hand van een aantal goede regionale voorbeelden (zowel op inhoud als op organisatie) te beschrijven op welke wijze in de regio een structureel overleg tussen scholen en bedrijven kan worden ingericht. De agenda is om per branche te komen tot afspraken over het aantal leerbanen en stageplaatsen, te beschrijven op welke wijze knelpunten worden aangepakt en wie welke verantwoordelijkheid neemt. Vanwege de organisatiegraad en de problematiek, starten we met de branche Zorg 

18 MBO Uitvoeringsagenda 2013-2015
Tot slot We zitten in de ontwikkel en experimenteer fase Medio 2015 zijn eerste resultaten bekend: Een aantal nieuwe beroepen (van morgen) Een aantal duurzame oplossingen voor stage- en leerbanenproblematiek (crisisbestendig).

19 MBO Uitvoeringsagenda 2013-2015
Wat willen we van de ministeries? Proces mee volgen: uitkomsten meenemen in wet- en regelgeving Voorbeeld: ruimte voor beheer en onderhoud van kwalificatiedossiers met regionaal bedrijfsleven om sneller te anticiperen op veranderingen in bedrijfsleven. 2. Daar waar belemmeringen zijn, meedenken en meewerken aan oplossingen Voorbeeld Wijkleerbedrijven: zie volgende sheet. Voorbeeld: contact met CBS en DUO i.o.m. TiU m.b.t. uniforme data Voorbeeld: MBO wordt niet als vanzelfsprekend genoemd bij ESF of EFRO

20 MBO Uitvoeringsagenda 2013-2015
Daar waar belemmeringen zijn, meedenken en meewerken aan oplossingen Wijkleerbedrijf als innovatie Summa College is met Calibris een wijkleerbedrijf gestart. Enerzijds anticiperend op de toekomst (wijkaanpak) anderzijds een oplossing voor het heden (te weinig stageplaatsen) In dit wijkleerbedrijf worden stageplaatsen in de informele zorg in de wijk geboden. Studenten kunnen boodschappen doen met senioren, hen ondersteunen bij I-pad gebruik, samen koken, lichte huishoudelijke werkzaamheden uitvoeren etc. Studenten krijgen intensieve begeleiding van docenten van het wijkleerbedrijf. Daarvoor is een aangepast begeleidingsmodel ontwikkeld, waarbij een goede match tussen hulpvrager en student essentieel is. Begeleiding in de extramurale setting voltrekt zich immers veelal buiten het gezichtsveld van de begeleider. Ook moeten zowel studenten als hulpvragers gemakkelijk terug kunnen vallen op begeleidende docenten. Maar omdat Summa geen zorginstelling is , hebben ze conform de huidige regelgeving als wijkleerbedrijf geen recht op een vergoeding vanuit het stagefonds. Een vergoeding die hard nodig is om de exploitatie rond te kunnen maken.


Download ppt "MBO Uitvoeringsagenda Brabant"

Verwante presentaties


Ads door Google