De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cursus Gevaarlijke stoffen in opslag

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cursus Gevaarlijke stoffen in opslag"— Transcript van de presentatie:

1 Cursus Gevaarlijke stoffen in opslag
SafetyNet educations Presentation 1

2 Wat zijn gevaarlijke stoffen?
SafetyNet educations Wat zijn gevaarlijke stoffen? Gevaarlijke stoffen komen regelmatig negatief in het nieuws. Maar wat zijn nu gevaarlijke stoffen? Cursus – Gevaarlijke stoffen in opslag

3 Wat zijn gevaarlijke stoffen?
SafetyNet educations Wat zijn gevaarlijke stoffen? Gevaarlijke stoffen komen regelmatig negatief in het nieuws. Maar wat zijn nu gevaarlijke stoffen? Goederen heten gevaarlijk wanneer ze door bepaalde eigenschappen een gevaar voor de gezondheid en/of de veiligheid van werknemers of milieu kunnen opleveren. Cursus – Gevaarlijke stoffen in opslag

4 Externe veiligheid: de Seveso richtlijn.
SafetyNet educations Externe veiligheid: de Seveso richtlijn. Er was eens een dorpje in Noord-Italie dat bekend werd vanwege een chemische ramp in juli Dat dorpje heet Seveso. Bij dit ongeval werd een toxisch gas, met hoge concentraties TCDD (een dioxine), uitgestoten. Er vielen geen dodelijke slachtoffers, maar een groot deel van de bevolking werd ernstig verminkt door het gifgas. De ramp trok wel aandacht van de Europese Gemeenschap, waardoor actie werd ondernomen om de wetgeving uit te werken zodat de mens en zijn omgeving beter zijn beschermd zouden worden tegen de gevaren van industriële ongevallen. Cursus – Gevaarlijke stoffen in opslag

5 Externe veiligheid: de Seveso richtlijn.
SafetyNet educations Externe veiligheid: de Seveso richtlijn. Ter uitvoering van Seveso-II zijn in Nederland de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet milieubeheer, de Wet Rampen en Zware Ongevallen, Wet Veiligheidsregio’s, het BRZO 1999, het RRZO 1999, het BRI en het BIR opgesteld of gewijzigd. Cursus – Gevaarlijke stoffen in opslag

6 Besluit risico Zware Ongevallen.
SafetyNet educations Besluit risico Zware Ongevallen. De inhoud van het BRZO 1999 moet dan ook gezien worden in samenhang met de genoemde bovenliggende wetgeving en bijbehorende besluiten. Besluit Risico Zware Ongevallen - BRZO’99 = De Nederlandse vertaling van de Europese richtlijn Seveso II De BRZO stelt: degene die een inrichting drijft, treft alle maatregelen die nodig zijn om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken. Cursus – Gevaarlijke stoffen in opslag

7 Het BRZO kent een PBZO plicht en een VR plicht.
SafetyNet educations Het BRZO kent een PBZO plicht en een VR plicht. Maar wanneer ben je als bedrijf nu PBZO plichtig en wanneer ben je VR plichtig? Cursus – Gevaarlijke stoffen in opslag

8 PBZO plicht en VR plicht.
SafetyNet educations PBZO plicht en VR plicht. De BRZO’99 geeft een tweetal delen en een tweetal kolommen. Val je buiten de 1e kolom dan val je buiten de verplichtingen, val je boven de 1e kolom dan ben je PBZO plichtig, val je boven de 2e kolom dan ben je VR plichtig. Kijk voor de kolommen maar eens op de volgende 2 sheets. Cursus – Gevaarlijke stoffen in opslag

9 Deel 1: vaststellen PBZO/VR
Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Gevaarlijke stof Drempelwaarde in ton voor de toepassing van de artikelen 4, 5, 6 en 26 Drempelwaarde in ton voor de toepassing van de artikelen 8, 9, 11, 13, 14, 21 en 22 1. Acetyleen 5 50 2. Ammoniumnitraat1 350 2500 3. Ammoniumnitraat-kunstmest2 1250 5000 4. Arseentrihydride (arsine) 0,2 1 5. Benzine en andere aardoliefracties 50000 6. Broom 20 100 7. Carbonylchoride (fosgeen) 0,3 0,75 8. Chloor 10 25 9. Diarseenpentoxide, arseen(V)zuur en/of zouten daarvan 2 10. Diarseentrioxide, arseen(III)zuur en/of zouten daarvan 0,1 11. Ethyleenimine SafetyNet educations Deel 1: vaststellen PBZO/VR Cursus – Gevaarlijke stoffen in opslag

10 Deel 2: vaststellen PBZO/VR
Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Gevaarlijke stoffen en preparaten die zijn ingedeeld als:4 Drempelwaarde in ton voor de toepassing van de artikelen 4, 5, 6 en 26 Drempelwaarde in ton voor de toepassing van de artikelen 8, 9, 11, 13, 14, 21 en 22 1. Zeer giftig 5 20 2. Giftig 50 200 3. Oxiderend 4. Ontplofbaar5a 5. Ontplofbaar5b 10 6. Ontvlambaar6 5000 50000 7a. Licht ontvlambaar7,1° en 7,2° 7b. Licht ontvlambaar7,3° 8. Zeer licht ontvlambaar8 9. Gevaarlijk voor het milieu in combinatie met waarschuwingszin: a. R50 (zeer vergiftig voor in het water levende organismen) b. R51 (giftig voor in het water levende organismen) en R53 (kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken) 500 2000 10. Stoffen en preparaten die niet zijn ingedeeld in een van de bovengenoemde categorieën in combinatie met de volgende waarschuwingszinnen: a. R14 (reageert heftig in contact met water) (inclusief R14/15) b.R29 (vormt vergiftig gas in contact met water) 100 SafetyNet educations Deel 2: vaststellen PBZO/VR Cursus – Gevaarlijke stoffen in opslag

11 PBZO plicht en VR plicht.
SafetyNet educations PBZO plicht en VR plicht. Een PBZO plichtige onderneming moet een PBZO document opstellen, terwijl een VR plichtige onderneming een VR rapport moet opstellen. De kolommen zijn een opsomming van bepaalde gevaarlijke stoffen categorieen met bepaalde hoeveelheden. Naast een hoeveelheid is er ook nog een sommatie van giftig / milieugevaarlijk en een sommatie van brandbare stoffen. Cursus – Gevaarlijke stoffen in opslag

12 Cursus – Gevaarlijke stoffen in opslag
SafetyNet educations Sommatie BRZO. Formule als bedoeld in de artikelen 4, eerste lid, onder b, en 8, eerste lid, onder b: q1/Q + q2/Q + q3/Q + q4/Q + q5/Q ≥ 1 Hierbij is: qx = de hoeveelheid van gevaarlijke stof x genoemd in deel 1 of de hoeveelheid gevaarlijke stoffen behorend tot categorie x genoemd in deel 2; Q = de in deel 1 of deel 2 bij die stof of categorie vermelde drempelwaarde. Indien deze som gelijk is aan of groter is dan 1, is dit besluit op de betrokken inrichting van toepassing. Cursus – Gevaarlijke stoffen in opslag

13 SafetyNet educations

14

15 PGS 6: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 6
SafetyNet educations PGS 6: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 6 De PGS6 geeft de aanwijzingen voor de implementatie van het BRZO 1999 Cursus – Gevaarlijke stoffen in opslag

16 De risicobenadering van de opslag: LOC’s en LOD’s.
SafetyNet educations De risicobenadering van de opslag: LOC’s en LOD’s. Binnen een magazijn zijn er verschillende situaties denkbaar waarbij iets mis zou kunnen gaan. Hierbij zouden zich LOC’s ( Loss of Containment ) kunnen voordoen. Om te voorkomen dat deze situatie plaatsvindt kun je een preventiebeleid opstellen. Een preventiebeleid bevat een set aan beleidsinstrumenten en maatregelen die voorkomen dat het scenario zich voordoet. Die instrumenten worden Lines of defense genoemd. Cursus – Gevaarlijke stoffen in opslag

17 Technische lines of defense.
SafetyNet educations Technische lines of defense. De LOD’s vormen de schillen rond de chemie en voorkomen dat een groot ongeluk plaats kan vinden. Denk daarbij aan de verpakking van het product, vloeistofdichte vloeren, sprinklersysteem, rookmelders, compartimentering, rioleringssysteem, onderhoud, calamiteitenkasten etc; we noemen dat technische LOD’s. Cursus – Gevaarlijke stoffen in opslag

18 Organisatorische lines of defense.
SafetyNet educations Organisatorische lines of defense. Naast technische LOD’s zijn organisatorische LOD’s minstens zo belangrijk. De opslag van gevaarlijke stoffen vraagt om veilig gedrag. En dat begint bij de organisatie. Calamiteiten doen zich vooral op onverwachte momenten voor. Een onderneming die gevaarlijke stoffen in opslag heeft of ze over de crossdock krijgt dient voorbereid te zijn op een calamiteit. Voorbereiden betekent dus dat calamiteiten ook kunnen plaatsvinden wanneer de deskundige op het gebied van gevaarlijke stoffen ziek is of op vakantie. Alle medewerkers die met gevaarlijke stoffen in aanraking komen dienen dus getraind te zijn. Cursus – Gevaarlijke stoffen in opslag

19 Risico’s in kaart brengen in een scenario-analyse.
SafetyNet educations Risico’s in kaart brengen in een scenario-analyse. Binnen een magazijn zijn er verschillende situaties denkbaar waarbij iets mis zou kunnen gaan. Hierbij zouden zich LOC’s ( Loss of Containment ) kunnen voordoen. De mogelijke scenario’s kunnen uitgewerkt worden in een scenario-analyse. Cursus – Gevaarlijke stoffen in opslag

20 Uw startpunt: de Material Safety Data Sheet (MSDS)
Met gevaarlijke stoffen doen zich risico’s voor. De situatie is vaak vele malen het doorsnee risico. Om die reden is het belangrijk te weten wat men op onverwachte momenten moet doen. Om het risico in te schatten en om te kijken hoe men moet handelen leest men de bij het produkt gevoegde MSDS – het veiligheidsblad, hetgeen niet te verwarren is met de veiligheidskaart vanuit het vervoer. De MSDS is wat dat betreft een stuk uitgebreider. De MSDS is het startpunt voor uw risicoanalyse en het vaststellen van uw technische en organisatorische LOD’s. Cursus - Basiskennis gevaarlijke stoffen

21 Klik hier om terug te keren naar het hoofdmenu.
SafetyNet educations Klik hier om terug te keren naar het hoofdmenu. Cursus - Gevaarlijke stoffen in opslag (PGS15)


Download ppt "Cursus Gevaarlijke stoffen in opslag"

Verwante presentaties


Ads door Google