De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Beroepsaansprakelijkheids-verzekering van artsen

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Beroepsaansprakelijkheids-verzekering van artsen"— Transcript van de presentatie:

1 De Beroepsaansprakelijkheids-verzekering van artsen
E. Mullens

2 Doel van Aansprakelijkheidsverzekering
Bescherming van verzekerde tegen aansprakelijkheidsvorderingen. Geen bescherming betekent gevaar voor persoonlijk patrimonium en zijn erfgenamen. Niet alleen waarborg voor de verzekerde maar ook voor schadelijder. Deze laatste kan bij schadegebeurtenis erop rekenen dat tegenpartij voldoende solvabel is om schade te vergoeden

3 Aard van aansprakelijkheid
Civielrechtelijke aansprakelijkheid Contractuele aansprakelijkheid (Medisch) contract tussen arts en patiënt Buitencontractuele aansprakelijkheid geen overeenkomst met patiënt Strafrechtelijke aansprakelijkheid Niet verzekerbaar Tuchtordelijke aansprakelijkheid Op grond van deontologische normen

4 Civielrechtelijke Aansprakelijkheid
Geregeld op grond van Burgerlijk Wetboek 3 Elementen: Fout Schade Oorzakelijk verband t.o.v. fout en schade

5 Probleem slachtoffer Bewijslast ligt bij het slachtoffer om zowel
fout, schade als oorzakelijk verband aan te tonen Bewijslast moeilijk : Zorgverlener is meestal gehouden aan een middelenverplichting en niet aan een resultaatverbintenis Voor het slachtoffer is niet altijd duidelijk vast te stellen of een schadegeval te wijten is aan een fout, dan wel aan een medisch risico

6 Dekking in Tijd De arts is verantwoordelijk voor zijn/haar handelingen. Wet voorziet verantwoordelijkheid van 20 jaar voor elke medische behandeling: Wanneer arts zijn/haar activiteit stopzet. Arts verandert van verzorginstelling, werkgever (dus dikwijls ook van verzekeraar als ziekenhuis of werkgever een groepspolis heeft afgesloten). Wanneer de arts in pensioen gaat. Wanneer de arts overlijdt (aansprakelijkheid gaat over op erfgenamen).

7 Verschillende fasen van een medisch ongeval
Schade verwekkend feit Schade vordering/klacht Schade voorval

8 Verschillende verzekeringssystemen op de markt
Elk volgens een specifieke fase van het medisch ongeval: Volgens schadeverwekkend feit of fact occurrence Volgens schadevoorval of loss occurrence Volgens schadevordering/klacht of Claims made

9 Systeem volgens schadeverwekkend feit
Alle HANDELINGEN tijdens de duurtijd van het verzekeringscontract: Op welk moment de schade zich ook voordoet, zelfs na einde contract. Op welk moment de klacht wordt ingediend, zelfs na einde contract. Waarborg blijft verworven bij beëindiging contract voor verzekerde, erfgenamen en rechthebbende. Voor de schadeverwekkende feiten die dateren tijdens periode dat contract onderschreven is Begin 2009 2012 Schadeverwekkend feit Looptijd contract Posterioriteit Steeds verzekerd einde Anterioriteit Anterioriteit verzekeren slechts mogelijk indien er vroeger ook een contract bestond

10 Systeem volgens schadevoorval :
Schade die zich tijdens de looptijd van het contract voordoet. Ook al volgt de schadeclaim na afloop van het contract. Schadevoorval na einde contract NIET verzekerd. 2012 Voordoen van de schade Looptijd contract Posterioriteit Niet of slechts beperkt verzekerd 2009

11 Systeem volgens schadevordering:
Schade die zich tijdens de looptijd van het contract voordoet waarvoor ook klacht wordt ingediend tijdens de looptijd van het contract. Probleem : Schadevoorval en klacht tijdens looptijd contract Indien niet geen dekking 2012 Eis + voorval Looptijd contract Posterioriteit Gedekt voor 36 maanden voor vorderingen na 2012 maar voorval binnen de duur van de polis en feiten die aanleiding kunnen geven tot schade die aan de verzekeraar zijn aangegeven 2009 Begin einde

12 Waar moet u op letten bij het afsluiten van B.A. Beroep voor artsen
1.a) Contract moet dekking voorzien voor zowel contractuele als voor buitencontractuele aansprakelijkheid. 1.b) Aansprakelijkheid als uitbater van beroepslokaal moet verzekerd worden. 1.c) Aansprakelijkheid voor “onrechtstreekse schade”. 2) Contract voorziet zowel resultaats- als inspanningsverbintenis. 3) Uitsluitingen moeten beperkt zijn en uitdrukkelijk vermeld worden. 4) Verzekerd bedrag nazien : min € lichamelijke schade € stoffelijke schade meestal per schadegeval en per jaar. Indien vergoeding het verzekerd bedrag overschrijdt, dienen intresten + kosten verzekerd te worden boven dat bedrag.

13 Waar moet u op letten bij het afsluiten van B. A
Waar moet u op letten bij het afsluiten van B.A. Beroep voor artsen (bis) Best een verzekering kiezen met formule schadeverwekkend feit gezien tijdens de volledige duur van de verjaringstermijn (20 jaar) gratis dekking is. Als GSO of HAIO nazien dat : Arts of ziekenhuis de verzekeraar verwittigd heeft dat er op stagiairs en geneesheren in specialisatie beroep wordt gedaan Hun persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid gedekt is door arts of ziekenhuis als ze werken voor rekening, onder leiding en/of toezicht van de verzekerde. Is hun persoonlijke aansprakelijkheid gedekt “extra-muros” ? De gevraagde premie per categorie. Uitgebreide polis rechtsbijstand voorzien Polis afsluiten bij makelaar die op de hoogte is van deze verzekeringen

14 Rechtsbijstand medische en paramedische beroepen
E. Mullens

15 Waarom rechtsbijstand?
Enige verzekering die voor u opkomt om UW rechten te behartigen en te verdedigen. BA-polissen keren vergoedingen uit aan DERDEN voor schade door u berokkent.

16 Waarom Onafhankelijke Rechtsbijstand
Vermijden van belangenconflicten Bij onenigheid tussen BA-verzekeraar en uzelf is het best dat de rechtsbijstandverzekeraar en de BA-verzekeraar verschillend zijn? Gespecialiseerde rechtsbijstandverzekeraar voor medische beroepen heeft: Meer ervaring in deze specifieke materie Polisvoorwaarden zijn ruimer en van betere kwaliteit.

17 Voornaamste verzekerde risico’s
Burgerlijk Verhaal Strafrechtelijke verdediging Burgerlijke verdediging Algemene contracten Arbeidscontracten sociaal recht Fiscaal recht Disciplinaire verdediging Administratief recht Voor GSO en HAIO zijn vooral de 4 eerste waarborgen van belang indien de rechtsbijstandverzekeraar van stagemeester of ziekenhuis niet of slechts gedeeltelijk tussenkomt.

18 Contact gegevens E. Mullens NV Assura Louisa-Marialei 8b2
B-2018 Antwerpen Tel: 03/


Download ppt "De Beroepsaansprakelijkheids-verzekering van artsen"

Verwante presentaties


Ads door Google