De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van Werk naar Werk bij DJI

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van Werk naar Werk bij DJI"— Transcript van de presentatie:

1 Van Werk naar Werk bij DJI
Stand van zaken 11 juni 2014

2 Programma Welkom Wetenswaardigheden, laatste stand van zaken
Onderhandelaarsakkoord SBF Wat verwachten we van jullie Waarvoor kun je terecht bij het SSC DJI Casuïstiek Vragen (kunnen ook tussendoor worden gesteld)

3 Wetenswaardigheden: AO VWNW
Voor wie: * Alle boventallige VWNW medewerkers, geen rechtspositionele consequenties Wie begeleidt / bevoegd gezag / mz: * Trajectmanagers voor VWNW kandidaten * Casemanagers voor langdurig zieke medewerkers * Voorzitter mobiliteitsregio: bevoegd gezag * Tijdelijke commissie AO VWNW vanuit de COR DJI: mz vertegenwoordiging Wat wordt betaald uit de frictiekosten: * Salariskosten verplichte kandidaten, tenzij gedetacheerd op een formatieplaats elders * Traject- en casemanagers * Administratieve ondersteuning AO VWNW * Voorzieningen die nodig zijn, vastgelegd in een VWNW plan of besluit Uitgangspunt: Iedere (vrijwillige of verplicht) VWNW kandidaat heeft recht op voorzieningen, ongeacht wel of niet het gevolg van het Masterplan DJI

4 Wetenswaardigheden: trajectmanagers
Rol: Eerste aanspreekpunt voor verplichte VWNW kandidaten ihkv de uitvoering van het VWNW plan; Heeft de ‘personele zorg’ voor de VWNW kandidaat (bv. ingeval van ziekte); Opdrachtgever aan de HRO die het ‘B-mandaat’ moet uitvoeren; Benut relevante netwerken om de plaatsingskansen van de medewerkers te vergroten; Wie selecteert: Voorzitter regionaal mobiliteitsoverleg in samenspraak met adviseur van SSC/BBA (selectie aan de poort van de AO VWNW) N.B.: mw’ers die in de vrijwillige fase de rol hebben gekregen, krijgen niet automatisch deze rol in de verplichte fase (AO VWNW) Arbeidsvoorwaarden: Behouden hun rechtspositie die ze hadden (gemiddeld niveau schaal 9, 10 of 11).

5 Wetenswaardigheden: remplaçantenregeling
‘Kan’ bepaling Wie bepaalt: Hoofddirecteur geeft bindend advies na verzoek bevoegd gezag Bevoegd gezag besluit Wanneer: Draagt bij aan krimp (DJI-breed): * (toekomstig) boventallige wordt geplaatst * formatieplaats wordt ingeleverd (en niet meer geëffectueerd) of Remplaçant neemt de plaats in van een verplichte VWNW kandidaat en heeft daarbij goede kans om DJI te verlaten of een andere functie te verwerven

6 Wetenswaardigheden: convenanten
Convenanten / samenwerkingsovereenkomsten met of in de maak met: RBO: verwachte vacatures verspreid over aantal jaren: fte Politie: vacatures in 2014: 134; selectieproces loopt vacatures in 2015: 600 Douane: DJI-medewerkers in opleiding, eersten zijn in dienst getreden RN: 37 tijdelijke medewerkers addendum voor structurele functies COA: convenant getekend op 4 juni. NS: vacatures voor machinisten en conducteurs; convenant in de maak Leger des Heils: convenant in de afrondende fase SVG GGZ: convenant in de afrondende fase (incl. 11 afdeling) Defensie: vacatures veelal ingetrokken vanwege krimp Defensie Binnenkort: Per mobiliteitsregio: een jobsearcher die de regionale arbeidsmarkt verkent op kansen voor DJI-medewerkers.

7 Wetenswaardigheden: MD-doelgroep
MD-doelgroep= leidinggevenden S14> en plv. VD’s S13 (ook managementtrainees) VWNW beleid volledig van toepassing Rol RMO ligt bij hoofddirectie (ondersteund door MD-adviseurs) VWNW-rechten gehonoreerd, regie waar mogelijk: juiste mens op juiste plek Organisatie centraal geregeld: 1ste mobiliteitsgesprek door bevoegd gezag + HR adviseur (Chris van der Leest) Begeleiding en onderzoek door/via trajectmanager (Mechelien van Son)

8 Onderhandelaarsakkoord SBF
Tussen werkgever (BZK) en vakbonden (SOR tafel): Diensttijd minimaal 5 jaar in SB functie Periode SBF uitkering max. 26 maanden Overgangsperiode vanaf 34 maanden afhankelijk van leeftijd SBF ontslag (en niet SBF verlof) Keuze medewerker wanneer het ingaat, vanaf moment dat ABP pensioen in kan gaan Einde SBF uitkering uiterlijk op AOW leeftijd Deeltijd uittreding is mogelijk; wel minimaal 50% van oorspronkelijke dienstverband blijven werken

9 Onderhandelaarsakkoord SBF (vervolg)
Tussen DJI en vakbonden (DGO): Behoud SBF status tav SBF regeling in verplichte fase. Periode telt niet mee voor diensttijd en geldt niet als onderbreking aaneengesloten diensttijd Poolvorming: max. 18 maanden voor ingang SBF verlof Eerste 6 maanden verplichte VWNW fase: arrangement C ‘Verlofgangers’ tussen en : compensatie twee SBF uitkeringsmaanden VWNW voorzieningen in combinatie met SBF ontslag (tot einde VWNW beleid), bv.: * stimuleringspremie omgezet in BV gevolgd door SBF ontslag * gedeeltelijk BV en gedeeltelijk SBF ontslag

10 Vragen over het eerste gedeelte?

11 Onderwerpen Mobiliteitsbureau’s / spreekuren op locatie
Mobiliteitsgesprekken Loopbaanadvies/onderzoeken Rol Loket VWNW Digitaal aanvraagproces Verschil tussen vrijwillige en verplichte fase Afspiegelingsbeginsel Casuistiek Er wordt in deze presentatie meerdere keren “Ambtenaren met VWNW-onderzoek gedurende vrijwillige VWNW-fase” aangegeven als doelgroep voorzieningen. Hiermee worden de medewerkers bedoeld die wel zijn aangewezen voor de vrijwillige fase, maar geen plan hebben en geen VWNW-Kandidaat zijn. Het betreft medewerkers die horizontaal geplaatst kunnen worden (b.v. aanvraag voorziening: extra reiskosten). Dit geldt ook voor medewerkers die een stimuleringspremie willen aanvragen. Zij hoeven geen VWNW-onderzoek te doen, maar kunnen met het 1e mobiliteitsformulier als basis/plan deze voorziening aanvragen.

12 Van Werk Naar Werk-beleid
Mobiliteitsbureau/Spreekuren op locatie - Waarom: korte lijnen, dicht op de medewerker, laagdrempelig - Hoe ingericht: Mobiliteitsmanager, BBA-advies, HR Advies, administratieve ondersteuning (Mobiliteit Kaartenbak) - Resultaten tot nu toe

13 Van Werk Naar Werk-beleid
Mobiliteitsgesprekken - Wie: medewerker, leidinggevende, HR Adviseur - Tot 1 juni 2014: (vanaf september 2013) - Nu: PI Haarlem en PI Arnhem (totaal ca 700 gesprekken) - Verwachting voor de resterende maanden in 2014: ca HK DJI - FPC Veldzicht - PI Ter Apel - PI Over Amstel - PI Haaglanden Medewerkers kunnen gebaat zijn bij de uitruil van de stimuleringspremie voor een periode van buitengewoon verlof. Te denken valt bijvoorbeeld aan medewerkers die de voorziening gebruiken om een periode te overbruggen naar (keuze)pensioen of medewerkers die een eigen bedrijf willen starten en daarmee nog enige tijd de zekerheid willen hebben van een vast inkomen inclusief pensioenopbouw. De medewerker kan met de leidinggevende afspraken maken over: • Een combinatie van een periode van buitengewoon verlof én stimuleringspremie, ofwel de medewerker laat een nader af te spreken deel van de stimuleringspremie omzetten in buitengewoon verlof; • De periode van buitengewoon verlof is in principe tegen doorbetaling van de bezoldiging die de medewerker op het moment van de ingangsdatum van de regeling geniet. De medewerker kan met de leidinggevende een afspraak maken om de buitengewoon verlof periode te verlengen tegen een naar rato lagere salariëring.

14 Van Werk Naar Werk-beleid
Loopbaanonderzoeken/advies - Rol van de leidinggevende - Onderzoek: onafhankelijk loopbaanonderzoek waarin de medewerker samen met de loopbaanadviseur de arbeidsmarktpositie onderzoekt. - Resultaat: kan input zijn voor het vwnw-plan. • 100a ARAR: Voorziening dat je nog tot 2 jaar na dat je uit dienst bent gegaan bij het Rijk BWWW kan aanvragen als je werkloos wordt. BWWW ongelimiteerd dagloon. Duur is 3 x zo lang als WW. Indien er sprake is van outsourcing van taken buiten het Rijk wordt met de centrales van overheidspersoneeel een sociaal plan overeengekomen. In beginsel geldt dat de betrokken ambtenaren hun functie volgen. Indien een ambtenaar daarvan wenst af te zien dan kan hij voor de duur van maximaal achttien maanden in dienst bij het Rijk blijven. Indien outsourcing plaatsvindt naar een bij het ABP aangesloten organisatie kan dit maximaal twaalf maanden. Tijdens deze periode krijgt de ambtenaar de status van verplichte VWNW-kandidaat en VWNW-begeleiding. Indien na afloop van de twaalf dan wel achttien maanden herplaatsing niet is geslaagd gaat het bevoegd gezag over tot ontslag. Bij het formaliseren van het VWNW-beleid in de regelgeving wordt daarvoor een nieuwe grond voor eervol ontslag geïntroduceerd.

15 Van Werk Naar Werk-beleid
Rol loket VWNW - Landelijke vraagbaak  één ingang voor al uw vragen - Bewaken uniformiteit - Kennisbank - Borging - Toetsing vwnw-plannen (ook verkorte vwnw-plan) - Voorbereiding besluitvorming aanvragen - Digitaal aanvraagproces • 100a ARAR: Voorziening dat je nog tot 2 jaar na dat je uit dienst bent gegaan bij het Rijk BWWW kan aanvragen als je werkloos wordt. BWWW ongelimiteerd dagloon. Duur is 3 x zo lang als WW. Indien er sprake is van outsourcing van taken buiten het Rijk wordt met de centrales van overheidspersoneeel een sociaal plan overeengekomen. In beginsel geldt dat de betrokken ambtenaren hun functie volgen. Indien een ambtenaar daarvan wenst af te zien dan kan hij voor de duur van maximaal achttien maanden in dienst bij het Rijk blijven. Indien outsourcing plaatsvindt naar een bij het ABP aangesloten organisatie kan dit maximaal twaalf maanden. Tijdens deze periode krijgt de ambtenaar de status van verplichte VWNW-kandidaat en VWNW-begeleiding. Indien na afloop van de twaalf dan wel achttien maanden herplaatsing niet is geslaagd gaat het bevoegd gezag over tot ontslag. Bij het formaliseren van het VWNW-beleid in de regelgeving wordt daarvoor een nieuwe grond voor eervol ontslag geïntroduceerd.

16 Van Werk Naar Werk-beleid
Vrijwillig versus Verplicht Vrijwillige fase: - Mdw kiest of hij VWNW-plan uitvoert of niet - Mdw mag 2x een passende functie weigeren zonder sanctie, bij de 3e keer weigeren vervalt de status vrijwillige kandidaat (geen rechtmeer op voorzieningen) - Een functie is passend op “hetzelfde salarisniveau”. - Pensioenbijdrage is een kan-bepaling Als de mdw nog geen ondertekend VWNW-plan heeft: - Voor de “aanwijzing verplichte VWNW-kandidaat is een onderzoek en het opstellen van een VWNW-plan verplicht. - Binnen 2 weken na aanwijzing dient de verplichte kandidaat een VWNW-plan te ondertekenen. Verplichte fase: - Mdw MOET het VWNW-plan uitvoeren - Mdw kan een passende functie weigeren, maar sanctie volgt (kan ontslag betekenen zonder uitkering) - Een passende functie kan tot 2 schalen lager én kan buiten het Rijk (maar wel ABP-bedrijf) liggen. - Pensioenbijdrage is recht. - Detachering geen opschortende werking. - Reisafstand kan tot 1,5 uur zijn: wel voorziening voor, maar die is aflopend.

17 Passende functie Arar 49 cc plaatsingsbereik

18 Van Werk Naar Werk-beleid
Afspiegelingsbeginsel - Gebruik van de P-Direktoverzichten + werkinstructie (actieve ABP-dienstjaren) - Datum afspiegeling: peildatum - Peildatum: uitgangspunt is datum start nieuwe organisatie. - Afspiegeling: per functie en leeftijdscohort - Functiegroep: uitwisselbare functies - Uitwisselbare functie is niet hetzelfde als een passende functie

19 Vragen over het tweede gedeelte?

20 Hoe komen DJI’ers aan informatie?
Alle medewerkers: Intranet en Internet DJI: Wegwijzer VWNW (voor medewerkers, leidinggevenden en HR adv.) Veelgestelde vragen op de Wegwijzer Tweewekelijkse nieuwsbrief Voor vragen: Klanten Contact Centrum SSC DJI (KCC) Formulieren (bv voor voorzieningen en opleidingen): ServicePortaal DJI Spreekuur HR Adviseur op locatie Financiëel loket EC O&P (zorgen ook voor doorrekeningen SBF regelingen) Medewerkers in de VWNW fase: Voorlichtingsbijeenkomsten binnen de DJI-onderdelen die krimpen of sluiten Lokale mobiliteitsbureaus Gesprekken met leidinggevende, HR adviseur en mobiliteitsadviseur / trajectmanager Brochure met informatie over VWNW beleid

21 Wat verwachten we van jullie
Actieve communicatie over: Ontwikkelingen binnen DJI Waar medewerkers informatie kunnen vinden Waar medewerkers met hun vragen terecht kunnen Stimuleren medewerkers om mobiel te worden door: Verschil te schetsen tussen vrijwillige en verplichte fase Bekend maken van mogelijkheden voor medewerkers (vacatures, convenanten etc.) Ruimte bieden om zich te richten op mobiliteit Sense of urgency vergroten (ook op org. onderdelen waar geen krimp/sluiting plaats vindt) DJI breed te denken: Soms stijgt het DJI belang uit boven het inrichtingsbelang Benut de regionale mobiliteitsoverleggen om met elkaar af te stemmen Je houden aan DJI breed gemaakte afspraken

22 Omgaan met afspraken Convenanten:
Bied medewerker de kans om ‘over te stappen’ naar een convenant partner; Houd je aan afspraken die in convenanten zijn gemaakt, zoals: * afbouw TOD (bv. tijdens opleidingsperiode bij Douane) * geen terugkeergarantie geven (bv. naar functies buiten sector Rijk, zoals Politie) Begeleiding en opleidingen: zorg dat medewerkers: * hun sollicitatiebrief en cv op orde hebben (signalen dat dat niet het geval is) * sollicitatiegesprek kunnen voeren (velen hebben dat al lang niet gedaan) * medewerkers de benodigde basis opleiding hebben (bv. zie factsheet RBO)

23 Waar kunnen jullie je info halen
Informatie of advies nodig? Ga naar: je P&O adviseur de mobiliteitsadviseur van het mobiliteitsbureau op je locatie de mobiliteitscoördinator van je regio Kijk op Intranet Bel het KCC (54321) of Bespreek het tijdens het regionale mobiliteitsoverleg met je collega’s

24 Vragen over het derde gedeelte?


Download ppt "Van Werk naar Werk bij DJI"

Verwante presentaties


Ads door Google