De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

adviseur Integraal Waterbeheer, procesbegeleider

Verwante presentaties


Presentatie over: "adviseur Integraal Waterbeheer, procesbegeleider"— Transcript van de presentatie:

1

2 adviseur Integraal Waterbeheer, procesbegeleider
GGOR West-Nederland Frans Jorna adviseur Integraal Waterbeheer, procesbegeleider

3 Onderdelen: Ervaringen Integrale GGOR projecten Proces
Projectproces (7 stappen) Betrekken Streek Inhoudelijke aspecten, integratie met KRW, WB21

4 Fase A: inventarisatie en knelpuntenanalyse
Stap 1: Inventarisatie Beleidsanalyse Vertaling globale streefbeelden naar doelstellingen per waterthema Wateroverlast/inundatie (geen afwenteling, werknormen) Herstel natte natuurgebieden (natuurdoeltypen, hydrologische randvoorwaarden) Landbouw (gewenste ontwateringsnormen, gewenste doelbereik per peilgebied) Waterkwaliteit/KRW (MEP/GEP afleiding, STOWA-niveau’s, normen fysisch-chemisch)

5 Beoogde natuurdoeltypen

6 Stap 2: Systeemanalyse Bepalen sturende factoren watersysteem (eco-hydrologische systeemanalyse) Gebruik resultaten van modelbouw Input locale kennis Analyse beheer en onderhoud

7

8 Stap 3: Modelbouw Op basis van regionaal grondwatermodel
Sterk verfijnd netwerk (plaatselijk 10x10 m) Inundatieberekeningen o.b.v. Sobek (2D) Gebruik locale kennis en resultaten systeemanalyse Evaluatie modelleringsfase en validatieslag (met gebiedskenners en hydrologen waterschap) Vastleggen AGOR en huidige situatie wateroverlast

9 Inundatie huidige situatie

10 Berekende voorjaarsgrondwaterstand (GVG)

11 Stap 4: Kansen en knelpuntenanalyse
Op basis van inventarisatie en resultaten modellering Aard en omvang van knelpunten + oorzaken bepalen Klankbordgroep actief meenemen in beoordeling en aanvullen kansen en knelpunten

12 Knelpunten wateroverlast inundatie
Knelpunten wateroverlast (buiten de EHS), Wateropgave ca m3

13 Knelpunten natte natuur
Doelbereik natuur totaal Areaal bereikt: 11%

14 Doelbereik voorjaargrondwaterstand GVG)

15 Doelbereik kwel

16 Knelpunten landbouw Doelbereik landbouw (natte periode)
Areaal volledig bereikt : 92%

17 Doelbereik landbouw (droge periode) Areaal volledig bereikt: 61%

18 Knelpunten waterkwaliteit
Laagveengebieden Zuurstof, stikstof en fosfaat zijn knelpunten voor waterkwaliteit Oorzaak: lage grondwaterstand leidt tot veenoxidatie Inlaat van water

19 Overig gebied (landbouwgebied buiten EHS)
Hoge stikstof- en sulfaatgehaltes door oxidatie van veen door lage polderpeilen Hoge stikstof- en fosfaatgehaltes door uitspoeling meststoffen landbouwgronden en inlaat Lage zuurstofgehaltes in leggerwaterlopen door baggerlaag Eenvormige inrichting waterlopen (lage score biologische waterkwaliteit)

20 Terugkoppeling in eerste Klankbordgroep: inventarisatie en knelpuntenanalyse
Interactief in groepen en per deelgebied Voorbereiding i.o.m waterschap Informatie project/proces en rol KBG Input lokale kennis Vertrouwen in modeluitkomsten

21 Fase B: maatregelen en visie
Stap 5: Verkenning oplossingsrichtingen Opstellen groslijst kansrijke maatregelen Doorrekenen afzonderlijke maatregelen en bepalen globale effectiviteit

22 Thema: Wateroverlast Water vasthouden in natuurgebieden
Gestuurde waterbergingsgebieden: combineren met natuurontwikkeling en stapstenen EVZ Verbreden watergangen

23 Thema: Herstel natte natuur
Verwerven EHS en maatregelen tot aan de rand Dempen ontwateringssloten Verwijderen drainage Peilen afgestemd op gewenste grondwaterstand natuurdoeltypen (vaak peilverhoging) Hydrologische isolatie natuurgebieden (aparte peilvakken)

24 Ondiepe begreppeling t.p.v. vochtige schraallanden
Plaggen van vochtige schraallanden in toekomstige nieuwe natuurgebieden (20-30 cm) Beperkte inlaat van (gebiedsvreemd water) in combinatie met een natuurlijke zuivering

25 Verandering voorjaarsgrondwaterstand

26 Doelbereik natuur totaal
Areaal bereikt: 29% (+18%)

27 Effecten maatregelen natte natuur:
verhoging grondwaterstand in natuurgebieden significant (20-50) Verandering grondwaterstand buiten EHS zeer gering (5-20 cm) binnen beperkte zone Gewenste kwel voor kwelafhankelijke natuur wordt niet gehaald. Diepe, regionale kwel alleen haalbaar met externe maatregelen: stopzetting grondwaterwinningen peilverhoging in omliggende landbouwpolders

28 Thema: landbouw Ondiepe, intensieve drainage in te natte landbouwgebieden geen negatieve effecten op natuur Hogere peilen in de winter/voorjaar +20 cm Tegengaan inklinking Verbeteren waterkwaliteit Waterconservering middels beheersbare kavelstuwen

29 Effecten op landbouw Productie omstandigheden blijven goed
Hogere peilen in de winter leiden tot hogere voorjaarsgrondwaterstanden (10-20 cm), maar niet tot schade

30 Thema: waterkwaliteit (KRW)
Vermindering bemesting landbouw (landelijk beleid) Natte en droge bufferzones langs waterlopen Herinrichting van waterlopen in natuurgebieden variatie in waterdiepte flauwe, natuurvriendelijke oevers

31 Beperken inlaat in natuurgebieden gecombineerd met natuurlijke zuivering met helofytenfilters
Flexibel en natuurlijker peilbeheer in enkele landbouwpolders Voorleggen aan de KBG en bepalen voorkeur en draagvlak voor maatregelen

32 Terugkoppeling in tweede klankbordgroep: mogelijke kansrijke maatregelen
Bespreken effecten verkennende maatregelen Input aanvullende maatregelen Inzicht in draagvlak en haalbaarheid van maatregelen

33 Stap 6: Integrale analyse en afweging
Maken van een integraal, afgewogen en maatregelenpakket (2015 en 2030) Zoveel mogelijk doelen combineren Effecten per waterthema in beeld brengen, alsmede consequenties beheer en onderhoud Terugkoppeling in KBG Opstellen GGOR

34 Terugkoppeling in derde klankbordgroep
Presentatie integrale visie en maatregelen (concept) Crëeren draagvlak maatregelen korte en lange termijn Aanvullingen op maatregelenpakket

35 Stap 7: Uitwerking in inrichtingsplannen en peilenplannen
Informatiebijeenkomsten individuele eigenaren Inspraakprocedure


Download ppt "adviseur Integraal Waterbeheer, procesbegeleider"

Verwante presentaties


Ads door Google