De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vitalisering is noodzaak! Over trends en ontwikkelingen die een nieuwe kijk op reintegratie noodzakelijk maken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vitalisering is noodzaak! Over trends en ontwikkelingen die een nieuwe kijk op reintegratie noodzakelijk maken."— Transcript van de presentatie:

1 Vitalisering is noodzaak! Over trends en ontwikkelingen die een nieuwe kijk op reintegratie noodzakelijk maken

2 Maatschappelijke noodzaak Het groeiend belang Nadruk op integrale participatie van mensen met beperkingen (EU, WHO) Non-discriminatie bepalingen (Wet Gelijke Behandeling) Verschuiving van verantwoordelijkheden van overheid naar burger, van centraal naar decentraal

3 Maatschappelijke noodzaak Het groeiend belang Vergroting verantwoordelijkheden voor het eigen reïntegratieproces (WGA, WVP, IRO) Verkrapping op de arbeidsmarkt Ouder wordend personeelsbestand Toenemende diversiteit Groeiende noodzaak flexibele inzet Vergroting eigen zelfstandigheid

4 Maatschappelijke noodzaak het individuele belang Van zorg naar activering Van zorg naar participatie Afname solidariteit/collectiviteit Individualisering Vergroting economische zelfstandigheid

5 Waarom vergroting van participatie Participatie vergroot de kwaliteit van leven –Vergroting individuele autonomie –Meer kans op financiële autonomie –vergroting self esteem –Vergroting kans op social support –Maatschappelijke betrokkenheid Participatie leidt tot lagere maatschappelijke kosten –Vermindering medische consumptie –Vermindering uitkeringsomvang

6 Vergroting participatie is niet eenvoudig Sociale zekerheid was vaak de-empowered Bureaucratisch Sanctionerend Medicaliserend Invaliderend Sociale omgeving versterkte dit gedrag Betuttelend Bevoogden Pamperend

7 Van ongeschikt naar geschikt een paradigma shift Meer dan een cosmetische operatie Van denken in beperkingen naar denken in mogelijkheden Van statisch naar dynamisch Van risicomijdend naar risiconemend Niet afwachten maar doen

8 Integraal participatiebeleid Niet alleen een Nederlands probleem Breed in Europa worden vergelijkbare problemen geconstateerd Bevordering participatie een breed gedragen doelstelling Compensatieplicht breed geaccepteerd uitgangspunt

9 Redenen voor een verandering: Europese bevindingen Een overzicht van sociale zekerheidssystemen in Europa laat een groot aantal problemen zien in de uitvoering Belangrijkste probleem: De sociale zekerheid is niet activerend, noch maatschappelijk, noch richting arbeidsmarkt Diversiteit aan regelgeving, verschillende domeinen Niet onderling afgestemd zijn van de regelgeving

10 Geconstateerde Barrieres Financiele barrieres Onduidelijk wie waarvoor in aanmerking komt Vergoedingen structuur Tijdsduur tussen aanvrage en verstrekking Eigen bijdrage Sociale barrieres Attitudes, empowerment Zelfbeeld van mensen met beperkingen Kennis Systeem barrieres Wetgeving Verschillende systematieken Gemeenschapsgeori ë nteerd of nationaal

11 Verleners van sociale diensten: Barrieres Fragmentatie van het systeem gericht op mensen met beperkingen Onheldere informatie naar de doelgroep Wetenschappelijk onvoldoende kennis over wat werkt en niet werkt Veel maatschappelijke barriëres om te participeren

12 Nederland koploper Nederland neemt een voorloper rol in bij nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het vorm geven van de reïntegratie en participatie Nederland heeft een grote vertaalslag gemaakt –van zorg naar activering –Van publiek naar privaat –Van centraal naar decentraal –Van overheid naar werkgever en werknemer

13 Resultaten van de afgelopen jaren Plaatsingspercentage rond de 30% Diversificatie in de participatiebevordering Privatisering van reïntegratie-activiteiten Stijgende toename van IRO’s

14 Resultaten leiden tot nieuwe probleemvelden Verschuiving van cliënten van UWV naar gemeenten en omgekeerd Problematiek geconcentreerd op meerdere gebieden (wonen, scholing, achtergrond) Toename groei jonggehandicapten Uitstoot werknemers minder dan 35% WGA

15 Kenmerken van de nieuwe doelgroep Stijging aantal mensen met psychische klachten Relatieve stijging aantal mensen met afgeleerde zelfsturing Relatieve stijging aantal mensen met meervoudige problematiek Relatieve stijging van het aantal mensen in een uitkeringscultuur

16 Wie is de potentiële doelgroep Onduidelijk in aantallen Culturele invloed Invloed wet- en regelgeving Grote verschillen tussen de Europese landen Globale schatting geeft aan dat het percentage mensen met functionele beperkingen vanwege een handicap of chronische ziekte tussen de 10 en 15% ligt Niet iedereen uit deze doelgroep heeft echter ondersteuning nodig

17 Enkele statistische gegevens Tabel 1beperkingen profiel, in % AtDkFiFrDeIeItMtNlNoPtSkSlUK Geen beberkingen 87,280,167,875,488,789,093,491,574,683,680,191,880,572,8 Lichte4,26,011,411,20,02,31,42,412,40,04,80,32,79,4 Enigszins1,43,25,44,01,10,80,9 6,60,01,50,42,03,9 Zware3,56,47,15,17,95,91,62,33,10,35,91,97,04,5 Zeer zware2,53,98,14,20,00,92,52,83,214,57,65,17,96,1 Niet geclassificeerd 1,20,40,1 2,31,10,30,00,21,70,20,40,03,4

18 Reïntegratie nood per land verschillend Geen objectieve maatstaven voor het bepalen van reïntegratie noodzaak Reïntegratie behoefte is een cultureel bepaalde problematiek Afhankelijk van de nationale waarden en normen

19 Vertalen van uitdaging naar beleid Nieuwe rollen voor alle partners –Gemeenten (WWB, WSW, WMO) –UWV (WIA/WGA) –CWI –Reïntegratiebedrijven –Opleidingsinstituten –Werkgevers –Gezondheidszorg

20 De positie van de cliënt: Spanning tussen aansturing en zelfsturing De vraag van de cliënt is leidend, maar niet alles bepalend: cliënt heeft ondersteuning nodig Maatwerk: elke cliënt is anders Veel cliënten hebben afgeleerd om zelf verantwoordelijkheid te nemen Veel cliënten zitten in een afhankelijke positie Noodzaak van empowerment

21 Integrale participatiebevordering nieuwe kansen Mogelijkheden met betrekking tot vergroting arbeidsparticipatie: Hoe kunnen we optimaal de verschillende regelgeving benutten om de arbeidsparticipatie van mensen te bevorderen? Mogelijkheden met betrekking tot jongeren met beperkingen: Hoe kunnen we de beste uitgangspunten creëren voor de participatie in de toekomst van jongeren met beperkingen? Mogelijkheden met betrekking tot oudere werknemers: Hoe kunnen we de employability van oudere werknemers zoveel mogelijk behouden?

22 Integrale participatiebevordering nieuwe kansen Eén loketfunctie –de cliënt hoeft geen weet te hebben van de verschillende regelgeving Nadruk op participatie in plaats van werk –Functie dagactiviteiten centra in relatie tot uitstroom naar werk of naar WSW Strategisch reïntegratie beleid –Toekomstige vacatures –Scholing –Werkgevers

23 Integratie bevorderende mogelijkheden School –Afstemming indicatiestelling –Integraal persoonsgebonden budget, zorg thuis en school –Vroegtijdige toeleiding naar passende arbeid Werk –Versterking employability –Versterking vitaliteit aanwezige werknemers –integratie reïntegratiemiddelen, bijv. jobcoach middelen Wijkgericht –Integrale benadering sociale problematiek Gezondheidsbeleid –Snelle interventies –Vroegtijdige onderkenning potentiële gezondheidsproblematiek

24 Nieuw reïntegratiebeleid Beleid moet integraal zijn Zorg, scholing, arbeidstoeleiding, reintegratie en plaatsing moet drempelloos op elkaar afgestemd zijn De beschikbare middelen moeten op een integrale wijze kunnen worden benut Regelgeving vanuit de verschillende ministeries moeten op elkaar afgestemd zijn Gebruik maken van vloeiende overgangen tussen verschillende vormen van participatie

25 Arbeidsintegratie eist een integratie van alle belangrijke maatschappelijke velden


Download ppt "Vitalisering is noodzaak! Over trends en ontwikkelingen die een nieuwe kijk op reintegratie noodzakelijk maken."

Verwante presentaties


Ads door Google