De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fire management Maatregelen tegen brand, inbraak en vandalisme

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fire management Maatregelen tegen brand, inbraak en vandalisme"— Transcript van de presentatie:

1 Fire management Maatregelen tegen brand, inbraak en vandalisme
Ruud Smeets, Berendsen Textiel Service BV Jon van der Linden, brandweer Utrecht

2 Programma Onderzoek naar brand(meldingen)
Calamiteiten in de wasserij/ stomerij Onderzoek naar brand(meldingen) Onderzoek naar branden in instellings- en ziekenhuiswasserijen in de VS Globaal kostenvergelijk (sprinkler versus andere preventieve maatregelen) Conclusies en aanbevelingen Interessante literatuur

3 Calamiteiten in de wasserij/ stomerij
Arbo: nieuwe wetgeving en tips Door Ton van Oostrum van SZW wordt ingegaan op de nieuwe arbowetgeving die 1 juli van kracht wordt met specifieke aandachtspunten voor de branche. Robert Verkroost van Berendsen Textielservice BV zal de praktijkervaring van Berendsen met de arbowetgeving toelichten. Successtorie Taak rouleren VHP geeft aan wat het voordeel is van taak rouleren voor je lijf. Wasserij van der Kleij waarom en hoe zij taak rouleren hebben ingevoerd. Vervolgens kunt in kleine groepjes vragen bedenken over taakroulatie, deze worden vervolgens tijdens een interview-sessie door vhp of door Wasserij van der Kleij beantwoord. Gespreksleider BBC: Anja van Vlerken

4 Successtorie gezondheidsschoenen
VHP geeft aan wat het voordeel is van goede schoenen voor je lijf. Wasserij Slijkhuis vertelt hoe het invoeren van gezondheidsschoenen in zijn werk is gegaan. Vervolgens zal VHP met de zaal een lijst van criteria gaan opstellen waaraan een goede schoen moet voldoen en zijn er schoenen aanwezig die kunnen worden beoordeeld adhv de lijst met criteria. Arbo: horen en voelen in de Textielverzorging In de uitgereikte enveloppe zit het informatieboekje: Arbeidsomstandigheden in wasserijen en textielreinigingsbedrijven U krijgt een toelichting op de brochure en het vernieuwde Ideeënboek. In de vorm van een quiz wordt de zaal geïnformeerd over een aantal items uit het informatieboekje en het Ideeënboek. Tenslotte wordt bij de afsluiting de winnares van de prijsvraag in het zonnetje gezet.

5

6 Onderzoek naar brand(meldingen)
Toelichting: Beide onderwerpen maken deel uit van het Arboconvenant. Mbt cytostatica worden momenteel de uikomsten van twee onderzoeken geanalyseerd. Het gaat daarbij om een inzamelingsonderzoek en een onderzoek waarin proeven met het wasproces voor besmet wasgoed worden uitgevoerd. Deze onderzoeken lopen via de FTN. Het Arboconvenant zal in een later stadium een actieve rol spelen bij het verstrekken van specifieke informatie aan werkgevers en werknemers over dit onderwerp. In 2004 is door bedrijven de werkdrukverkenner ingevuld. De resultaten daarvan waren over het algemeen positief. De BBC is bezig een vervolgactie op de werkdrukverkenner op te zetten. Over de uitwerking hiervan zal in de tweede helft van 2005 meer bekend zijn. Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 2005

7 Onderzoek branden in instellings- en ziekenhuiswasserijen in VS
Tijdens de workshop in november hebben we de resultaten van de nulmeting verspreid. In 2006 vindt er opnieuw een meting plaats, daaruit moet blijken over het ziekteverzuim en de WAO-instroom daadwerkelijk zijn verminderd met 15%. Het laatste halfjaar hebben we gebruikt voor een aantal activiteiten. Zie volgende sheets.

8 Bron: Nat. Fire Protection Association (NFPA)
Toelichting: Vorig jaar hebben werkgevers de huidige maatregelen die zijn hebben getroffen op het gebied van klimaat, geluid en belasting in een Bedrijfsplan van aanpak moeten invullen. Bedrijven konden daarbij hulp krijgen van een arbocoördinator. De ingezonden plannen en de ervaringen van de arbocoördinatoren hebben de BBC doen besluiten om aan alle bedrijven extra informatie, middels het informatieboekje, te verstrekken over de verplichtingen die gelden en de maatregelen die door bedrijven kunnen worden getroffen. Het informatieboekje zit in de uitgereikte enveloppe. Ook zijn praktische oplossingen die in de bezochte bedrijven zijn tegengekomen opgenomen in het ideeënboek. Na de pauze zal Vhp hierover meer vertellen. In november 2004 is de instructie DVD naar alle bedrijven verzonden. De instructie DVD bevat twee films, één voor wasserijen en één voor stomerijen. In de films komen verschillende werkhoudingen in de wasserij en de stomerij aan de orde. Daarbij wordt steeds aangegeven welke houding het minst belastend is voor je lijf. Met de DVD is een instructieblad meegezonden waarin aan leidinggevenden tips werden gegeven over hoe zij de instructiefilm het best kunnen gebruiken. Om te voorkomen dat de DVD maar één keer wordt gebruikt, heeft de BBC besloten om een heel jaar lang met regelmaat posters te verspreiden, waarin weer de aandacht wordt gevestigd op een goede werkhouding die in de DVD voorkomt. In de uitgereikte enveloppe zit de poster die onlangs aan de bedrijven is verzonden en de nieuwe poster die binnenkort wordt verzonden. In de zaal hangen als preview alle posters op. Bron: Nat. Fire Protection Association (NFPA)

9 Bron: Nat. Fire Protection Association (NFPA)
In januari 2005 is aan alle bedrijven informatie toegezonden over het Arbopakket. Het Arbopakket bestaat uit een aantal documenten waarin informatie wordt verstrekt over arbo en reïntegratie: Twee brochures waarin apart voor werkgevers en voor OR/PVT informatie is opgenomen over verzuim, verzuimafspraken en reïntegratie; Stroomschema ziekteverzuim: daarop zijn de momenten in de ziekteperiode aangegeven waarop actie noodzakelijk is in het kader van de wet verbetering Poortwachter Modelprotocol ziekteverzuimbegeleiding, een model waarin gedetailleerd is vastgelegd welke acties bij ziekteverzuim van een werknemer door de verschillende partijen worden ondernomen. De documenten zijn te vinden op de website van het arboconvenant: (oud: Naast de bestaande Arbomodule is er een Arbomodule voor de stomerijen gemaakt. De arbomodule maakt onderdeel uit van diverse cursussen voor de stomerijen. Ook de instructie DVD wordtl voor die module gebruikt. Het doel van de cursus is om werknemers te informeren over risicofactoren, rechten en plichten in het kader van de Arbowet en het arboconvenant. Ziekteverzuim kost veel geld. Een goede aanpak kan ziekteverzuim verminderen. De sleutel ligt vaak bij de direct-leidinggevende. Met goede training kan de leidinggevende kan hij of zij de zieke werknemer beter begeleiden en wellicht het ziekteverzuim verminderen. Binnen het Arboconvenant is daarom een stimuleringsregeling ontwikkeld voor werkgevers die direct-leidinggevenden de mogelijkheid geven een cursus verzuimbegeleiding en -coaching te volgen. De BBC beoordeelt of een cursus past binnen de stimuleringsregeling op basis van vastgestelde criteria. Bijvoorbeeld: komt de Wet Poortwachter aan de orde, wordt er geoefend met verzuimgesprekken, is de cursus minimaal 2 dagdelen. De regeling vergoed 60 euro per dagdeel tot een maximum van 6 dagdelen. Heel 2005 zal de regeling van toepassing zijn. Bron: Nat. Fire Protection Association (NFPA)

10 Globaal kostenvergelijk
(Sprinkler versus andere preventieve maatregelen) Sprinkler voor de gehele vestiging % Brand- en ontruimingsalarm +/- 10% Rookmeldsysteem /- 5% Inbraakalarm /- 5% Sprinklers in drogers en finishers ….. * Afhankelijk van type drogers en finishers

11 Conclusies en aanbevelingen
Branden ontstaan in 73% van de gevallen in de wasdrogers In 2001 ontstaat een substantiële toename van het aantal inbraken en diefstallen, informatie over latere jaren is nog niet beschikbaar. Let op de aanleg van gecertificeerde beveiligingssystemen. Stem opstal- en inboedelverzekering af, ook met verhuurder Overweeg een bedrijfsschadeverzekering en let op de looptijd Overweeg de totale set preventieve maatregelen

12 Preventieve maatregelen
Beleid Bedrijfsnoodplan Aanvalsplan Ontruimingsplan Ontruimingsoefeningen Overleg met de lokale brandweer Instructie van personeel / BHV-organisatie Good housekeeping Hanteren van checklisten

13 Afvalverwerking Opslag van pallets en andere brandbare materialen Rookbeleid Brandgevaarlijke werkzaamheden Elektrische installaties Accu oplaadstations Ontvlambaar materiaal Compartimentering

14 Brand- (NEN-2535) en ontruimingsinstallaties (NEN 2575)
Inbraakalarm Noodverlichtingsintallaties (NEN-EN 1838 en Vluchtwegaanduiding (NEN 6088) Brandblusmiddelen Sprinkler Schoonmaakplan Risicovolle producten (poetsdoeken met olie, enz.)

15 Interessante literatuur
H.A. Stienstra, Veilig vluchten uit gebouwen; Deel 1: Een verkenning en inventarisatie, SBR, november 2004 H.A. Stienstra, Veilig vluchten uit gebouwen; Deel 2: Oplossingsrichtingen in de praktijk, SBR, november 2004 Beiden publicaties zijn te bestellen bij SBR: De kosten voor beiden publicaties zijn +/- € 80,00.


Download ppt "Fire management Maatregelen tegen brand, inbraak en vandalisme"

Verwante presentaties


Ads door Google