De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ED VERSIE STAND VAN ZAKEN (S54)

Verwante presentaties


Presentatie over: "ED VERSIE STAND VAN ZAKEN (S54)"— Transcript van de presentatie:

1 ED VERSIE 1.12.2007 STAND VAN ZAKEN 1.8.2014 (S54)
Verordening (EG) nr. 2286/2003 van de Commissie tot wijziging van het CTW (PBEU L 343/2003 van ). Wettelijke basis voor het uitstel van de datum van inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 2286/2003 tot : Verordening (EG) nr. 215/2006 van de Commissie (PBEU L 38/2006 van ) Medegedeeld aan de Commissie na een beslissing van de Administrateur Douane en accijnzen, toepassing vanaf: - 1 januari 2007 voor de procedure op papier - 4 februari 2008 voor de elektronische procedure (verplicht bij uitvoer en bij invoer enkel verplicht voor douane-expediteurs) (S22)

2 De grote wijzigingen Minder facultatieve vakken voor de LS.
Oriëntatie naar een algemene codificatie. Vak 1 (2de onderverdeling) : het type aangifte verduidelijken : - gewone aangifte - vereenvoudigde aangifte - ……………..

3 De wijzigingen van vak 37 Vak 37 : de regeling bevindt zich niet meer in vak 1 maar uitsluitend in vak 37. Dit vak was de aanvulling van vak 1 (2de onderverdeling). Aangezien vak 1 niet meer wordt gebruikt voor dezelfde doeleinden, zal men de reflex moeten hebben om rechtstreeks naar vak 37 te gaan. In het eerste deelvak van vak 37 worden de gevraagde regeling en de voorafgaande regeling vermeld: geen probleem.

4 De wijzigingen van vak 37 (vervolg 1)
In het tweede deelvak van vak 37 komen de communautaire en nationale codes, die elk bestaan uit 3 tekens maar met een andere structuur. Aangezien dit tweede deelvak slechts 1 code van 3 tekens kan bevatten, vermelden we in dit deelvak enkel de communautaire code. De nationale codes worden opgenomen in vak 44, in het deelvak in de rechterbenedenhoek (vakje dat aan de lidstaten de mogelijkheid biedt om de gebruikte valuta te vermelden gedurende de

5 De wijzigingen van vak 37 (vervolg 2)
overgangsperiode van dubbel gebruik van de nationale valuta en de euro  niet meer gebruikt in België). Wij gebruiken in het deelvak in de rechter-benedenhoek van vak 44 de codificatie van vak 37, tweede deelvak. De aanzienlijke ruimte zou ons toelaten om zelfs twee nationale codes te combineren of andere mogelijkheden (zie nieuw punt 4.4.)

6 Vergelijkende tabel oud en nieuw vak 37
Aan de hand van de antwoorden van de verschillende diensten en van de Commissie werd de vergelijkende tabel tussen het oud vak 37 en het nieuw vak 37 bijgewerkt. Hierbij werd vooral aandacht besteed aan de creatie van nationale codes.

7 Vak 44 In vak 44 worden de bijzondere vermeldingen en voorgelegde stukken / certificaten en vergunningen vermeld. Wij vermelden in dit vak ook de letter die het type van toelichting aangeeft: bvb. A voor uitvoer/verzending, H voor in het vrije verkeer brengen, enz…. Om dit type van informatie te verschaffen, gebruiken wij het vak “Code B.V.” (dit vak moet toch niet ingevuld worden).

8 Accijnzen: combinatie van vakken 33 (5) en 47
De Dienst Accijnsprocedures (D.A.) gebruikt voor de inverbruikstelling met betaling of vrijstelling van de accijns een combinatie van de vakken 33 (5) en 47. 1) inverbruikstelling met betaling van de accijns Het invullen van vak 33 (5) is het “venster” dat vak 47 opent. Daartoe dient in vak 33 (5) een nationale aanvullende code, bestaande uit 4 tekens, ingevuld te worden die aangeeft welk type accijnsrecht (of geassimileerd) in vak 47 (1) moet ingevuld worden.

9 Accijnzen: combinatie van vakken 33 (5) en 47 (vervolg 1)
2) inverbruikstelling met vrijstelling van de accijns In vak 33 (5) komt een specifieke code voor “vrijstelling”, bestaande uit 4 tekens, die vak 47 inlicht dat er geen inning plaatsvindt. Codes voor het type accijnsrecht in vak 47 (1) 100  accijns 199  specifieke accijns 200  bijzondere accijns 299  specifieke bijzondere accijns 300  bijdrage op de energie 400  controleretributie 500  verpakkingsheffing (S44) 650  milieuheffing 801  nalatigheidsintrest op de gemeenschappelijke accijns 802  nalatigheidsintrest op de niet-gemeenschappelijke accijns, milieutaksen, verpakkingsheffing en milieuheffing

10 Accijnzen: combinatie van vakken 33 (5) en 47 (vervolg 2)
Een lijst met codes voor vak 33 (5), zowel voor de inverbruikstelling met betaling van de accijns als voor de inverbruikstelling met vrijstelling van de accijns, wordt opgenomen in een nieuw bijvoegsel 7. Deze lijst bevat naast de codes in vak 33 (5) onder andere ook nog: - de goederencode (vak 33 (1)); - de omschrijving van het product; - de code van het type accijnsrecht (vak 47 (1)); - de heffingsvoet van het type accijnsrecht (vak 47 (3)).

11 Restituties Een aantal bepalingen opgenomen in verschillende artikelen van Verordening (EG) nr. 612/2009 van de Commissie van 7 juli 2009 werd niet geïntegreerd in de nieuwe toelichting. (S22) Vooral het feit dat vak 27 (plaats van lading) niet mag ingevuld worden in de regelingen A en B kan ernstige problemen veroorzaken (idem voor de toepassing van art. 161, § 5 van het CBW). Aan de Commissie werd eind maart 2005 de vraag gesteld om hieromtrent duidelijke informatie te verschaffen maar ze bleef bij haar beslissing dat vak 27 niet meer mag ingevuld worden.

12 Nieuwe toelichting per regeling EX
A : Uitvoer/verzending B : Plaatsing onder de regeling douane-entrepot ter verkrijging van de betaling van een bijzondere uitvoerrestitutie voorafgaande aan de uitvoer - Vervaardiging van goederen onder douanetoezicht en douanecontrole voorafgaande aan de uitvoer en betaling van een uitvoerrestitutie (S26) C : Wederuitvoer na plaatsing onder een economische douaneregeling andere dan het stelsel van douane-entrepots D : Wederuitvoer na opslag in douane-entrepot E : Plaatsing onder passieve veredeling

13 Nieuwe toelichting per regeling T
F : Douanevervoer G : Communautair karakter van de goederen

14 Nieuwe toelichting per regeling IM
H : In het vrije verkeer brengen I : Plaatsing onder een economische douaneregeling andere dan douane-entrepot en PV J : Opslag in douane-entrepot van het type A, B, C, E of F K : Opslag in douane-entrepot van het type D

15 De verschillende bijlagen en bijvoegsels
Elke regeling stemt overeen met een bijlage. De bijlagen verwijzen naar bijvoegsels voor gegevens die gemeenschappelijk zijn voor verschillende regelingen.

16 De bijvoegsels 1. Vak 24 : aard van de transactie
2. Vakken 25 en 26 : wijze van vervoer 3. Vak 31: colli en omschrijving van de goederen; merken en nummers – containers(s) nr.(s) – aantal en soort 4. Vakken 14, 15a, 17a, 21, 22, 34a en 49 : - ISO alfa-2 codes van de landen (ISO 3166) - ISO alfa-3 codes van de munten (ISO 4217) 5. Vak 40 : summiere aangifte/voorafgaand document 6. a) bijzondere communautaire vermeldingen (verschillende vakken) b) communautaire documenten, certificaten en vergunningen (vak 44) c) bijzondere nationale vermeldingen (verschillende vakken) d) nationale documenten, certificaten en vergunningen (vak 44) (S22) (wordt vervolgd ...)

17 De bijvoegsels (vervolg)
7. Vakken 33 (5) en 47: codering van de inverbruikstelling (met betaling of vrijstelling) van de accijns (voor België) 8. Vak 30 (plaats van de goederen): UN/LOCODES voor België 9. Vak 36 (preferentie): codecombinaties 10. Vak 33 (5): nationale aanvullende codes inzake douanerechten (S26) BELANG VAN HET BIJVOEGSEL 6 ZEER MOEILIJK !!!! INSPANNING !!!

18 Bijzondere vermeldingen/certificaten
INSTRUCTIES Vermelding « UITVOER BUITEN EG VERPLICHT » in § 135 van de Instructie Passieve veredeling (D.I ) aan te brengen in vak 44 Codificatie : 44 – 552 I 001 – (S31) - 44 = plaatsing van de vermelding in vak 44 - 552 voor 3 eerste cijfers D.I - I voor « Instructie » voor detail van D.I. - Tot slot, de § in kwestie

19 Bijzondere vermeldingen/certificaten
OMZENDBRIEVEN Vermelding « Toepassing van § 22 van de omzendbrief nr. D.D (D.I ) » in § 22 van de omzendbrief D.D (D.I ) aan te brengen in vak 44 Codificatie : 44 – C – DD – 22 (S31) - 44 = plaatsing van de vermelding in vak 44 - C voor « Omzendbrief » - DD = nummer van de omzendbrief (S31) - Tot slot, de § in kwestie of een ander kenmerk (maximum 3 tekens) (S31)

20 Documentatie ter uwer beschikking (1)
Verordening (EG) nr. 2286/2003 op te zoeken op Eurlex maar de hierna volgende documenten staan ter uwer beschikking op elektronische drager Deze PowerPoint (punt 2 van dit ontwerp) Toelichting met een tabel van alle gevraagde vakken (punt 3 van dit ontwerp) Vergelijkende tabel van gebruikte codes in de vakken 37 (1), 37 (2) en 44 (punt 4.1 van dit ontwerp) Communautaire codes voor vak 37 (1) per regeling (punt 4.2 van dit ontwerp) Communautaire codes voor vak 37 (2) per regeling (punt 4.3 van dit ontwerp) Nationale codes voor vak 44 per regeling (punt 4.4 van dit ontwerp) Bijlagen A t/m K per regeling (punt 5 van dit ontwerp) Bijvoegsels 1 t/m 10 (punt 6 van dit ontwerp) (S26) Modellen van de verschillende toelichtingen (punt 7 van dit ontwerp) Document aanvraag voor vernietiging van goederen (punt 8 van dit ontwerp) De omzendbrief betreffende de invoering van het nieuwe Enig document, nr. D.D van 1 december 2006 (erratum) (punt 9 van dit ontwerp) De FAQ’s (veel gestelde vragen) (te raadplegen op de website D&A) De PowerPoint-presentaties van februari 2007, opgesteld door Serge Kerkhof (Centrale Administratie) en Josse Verbeken (Opleiding) (te raadplegen op de website D&A) De website van de Europese Commissie (Dienst TAXUD) m.b.t. het Enig document (de link bevindt zich op de website D&A) Het werkdocument van de Commissie van 14 februari 2008, nr. TAXUD/1421/2007 def. corr. – NL (S26) De nota nr. D.A van 17 februari 2012 betreffende “EMCS- Kantoor van uitvoer” (S40)

21 Documentatie ter uwer beschikking (2)
De mededeling inzake EORI aan de marktdeelnemers die beschikken over een btw-nummer beginnend met BE of BE (S42) De nota nr. D.A van 19 april 2013 betreffende EMCS – Uitvoer van accijnsgoederen buiten de EU (S46) De PowerPoint-presentatie betreffende de link tussen het Enig document en de gegevensbank MASP-vergunningen voor de domiciliëringsprocedure en de vereenvoudiging inzake douanevervoer (S48) De omzendbrief D.D van 15 juli 2010 betreffende voorwaarden voor het verlenen van vergunningen inzake vereenvoudigde procedures (D.I ) (S48) De omzendbrief D.D van 15 april 2013 betreffende douaneaangifte met toepassing van Entry into the records (EiR) (D.I ) (S48) Richtlijnen betreffende het gebruik van de codes voor de vergunningen van de vereenvoudigde procedures domiciliëring (invoer/uitvoer) en toegelaten afzender/geadresseerde (communautair/gemeenschappelijk douanevervoer) (S49) Document betreffende het invullen van vak 8 bij (weder)uitvoer (S51) Document betreffende de situatie van Mayotte vanaf 1 januari (S54) Document betreffende de vermelding van BTW-identificatienummers op douaneaangiften vanaf 2 juni (S54) De dienstbrief nr. D.D van 5 mei 2014 betreffende uitvoer in België door een niet in België gevestigde BTW-belastingplichtige - vermelding van het BTW-identificatienummer (S54) Basislink voor al deze documenten: (S15)

22 Voortdurend werk Het werk is niet afgelopen met dit project.
We moeten verder werken en kijken of alles gedekt is. Dit is de taak van alle niveaus van de Administratie der douane en accijnzen maar ook van de marktdeelnemers!

23 Mededeling van uw opmerkingen
Een sturen naar met het voorstel van de gewijzigde tekst. Indien u werkt op de tekst die u werd verschaft, de volgende methode hanteren : rode achtergrond op hetgeen geschrapt dient te worden en nieuwe tekst in het rood

24 Bilateraal contact Al uw voorstellen zullen niet noodzakelijk worden weerhouden omdat we moeten waken over een algemeen evenwicht. Het is in ieder geval beter om het er in een mondeling onderhoud over te hebben. Contact: Serge KERKHOF (FR) 0257/ Olivier VAN HOUDT (NL) 0257/


Download ppt "ED VERSIE STAND VAN ZAKEN (S54)"

Verwante presentaties


Ads door Google