De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

17 april 2013 Alles over salderen en subsidies Wido van Heemstra Agentschap NL Congres Solar Solutions Expo Haarlemmermeer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "17 april 2013 Alles over salderen en subsidies Wido van Heemstra Agentschap NL Congres Solar Solutions Expo Haarlemmermeer."— Transcript van de presentatie:

1 17 april 2013 Alles over salderen en subsidies Wido van Heemstra Agentschap NL Congres Solar Solutions Expo Haarlemmermeer

2 2 Overzicht te behandelen onderwerpen 1.Salderen: -wat houdt het in, welke tariefcomponenten -welke wetgeving relevant -verhouding leveringskosten/energiebelasting -3 cases achter de meter -3 cases voor de meter 2.Subsidies -waar terecht voor overzicht focus op: -subsidieregeling zonnepanelen -SDE+ zon-pv en zon-th

3 3 Opbouw kWh-tarief

4 4 Salderen achter de meter, wat houdt het in: 1.Alleen mogelijk voor kleinverbruikers (max. 3 x 80 ampere) 2.Leveringskosten: de onttrokken elektriciteit te verminderen met de ingevoede elektriciteit (max. 5000 kWh) 1 ). Voor het meerdere biedt de leverancier een redelijke vergoeding. Elektriciteitswet 1998, art. 31c 3.Energiebelasting: berekenen van energiebelasting over het positieve saldo van de via de aansluiting geleverde elektriciteit minus de via de aansluiting ingevoede elektriciteit. Wet belastingen op milieugrondslag, art. 50.2 1 ) In behandeling bij de Tweede Kamer ligt het voorstel om dit maximum voor duurzame energie te laten vervallen.

5 5 Verhouding leveringskosten/energiebelasting

6 6 Case 1: kleinverbruiker achter de meter Saldering zelf opgewekte duurzame energie leveringskostenenergiebelasting productie gedekt door eigen verbruik nu: max. 5000 kWh wetswijz: onbeperkt onbeperkt meerproductie boven eigen verbruik redelijke vergoeding ongeveer € 0,05/kWh niet mogelijk

7 7 Case 2: VvE, pv-installatie op gemeenschappelijke aansluiting M.b.t. het verbruik via deze aansluiting geldt case 1 Het verbruik van de bewoners (via andere aansluitingen) is niet te salderen. Alle meerproductie gaat dus tegen een redelijke vergoeding van de leveringskosten. De VvE kan deze inkomsten wel administratief doorberekenen aan de leden. Case 6 zou als experiment nog een exploitatievoordeel kunnen bieden

8 8 Case 3: VvE met zonnestroomverdeler

9 9 Totale productie van pv-installatie wordt verdeeld over de woningen Op elk moment wordt aan één woning geleverd, achter de meter Voor ieders deel van de productie, die via de eigen woning wordt ingevoed geldt case 1 Meerkosten in verband met extra kabels en verdeler.

10 10 Case 4: Collectief, invoeding voor de meter Verrekening leveringsprijs: administratief mogelijk, doordat collectief een productie-installatie beheert, die inkomsten genereert. Vergoeding ingevoede elektriciteit: € 0,05 - 0,07/kWh Indien SDE+subsidie: ophoging naar basisbedrag, bijv. € 0,09/kWh. Verrekening energiebelasting: niet mogelijk Aankondiging in regeerakkoord 2012: kortingsregeling Ook aanvraag als experiment (case 6) mogelijk

11 11 Kortingsregeling in regeerakkoord 2012 Het kleinschalig, duurzaam opwekken van (zonne-)energie waarvoor geen rijkssubsidie wordt ontvangen, wordt fiscaal gestimuleerd door invoering van een verlaagd tarief in de eerste schijf van de energiebelasting op elektriciteit die afkomstig is van coöperaties van particuliere kleinverbruikers, aan deze verbruikers geleverd wordt en in hun nabijheid is opgewekt. Deze wordt lastenneutraal gefinancierd door een generieke verhoging van het reguliere tarief in de eerste schijf van de energiebelasting. (pag. 9) Deze toezegging met de elementen: Coöperatie van particuliere kleinverbruikers Kleinschalig Duurzame energie Nabijheid Geen stapeling rijkssubsidie -> verlaagd tarief eerste schijf energiebelasting wordt nu uitgewerkt in een regeling.

12 12 Hoofdlijn Consumenten investeren via een coöperatie in een duurzame energie-installatie. Indien de installatie voldoet aan nader te bepalen criteria dan krijgt de consument voor de stroom die wordt opgewekt door zijn eigen installatie en die hij (virtueel) zelf verbruikt een lager tarief in de eerste schijf van de energiebelasting. Streven implementatie 1 januari 2014 (Belastingplan 2014) Energiebedrijven, belastingdienst hebben ruim de tijd nodig om dit te implementeren. -> tijdsdruk Gezamenlijk project getrokken door FIN en EZ. BZK en I&M betrokken via klankbordgroep. Planning: Q2 ingeslagen richting voorleggen aan betrokken bewindspersonen.

13 13 Case 5 een gesloten distributiesysteem GDS Een net binnen een afgebakende locatie (industrieel, commercieel) Max. 500 afnemers Alleen voor niet-huishoudelijke afnemers Aanwijzen eigen netbeheerder mogelijk Nog veel discussie hierover gaande Mogelijkheden voor saldering en exploitatie pv worden onderzocht door Agentschap NL, voor de zomer resultaat verwacht.

14 14 Case 6 Experimenteermogelijkheid E-/G-wet Sinds juli 2012 experimenteermogelijkheid in de E- en G-wet Doel: meer duurzame energie mogelijk te maken Wat: geeft ontheffing van onderdelen van de wet Regeling wordt nu uitgewerkt Impact op saldering: -kan exploitatie kosten van collectieve opwekking/eigen levering verlagen -geen invloed op energiebelasting Geldt alleen voor gehonoreerde experimenten Streven: regeling per 1-1-2014 van kracht

15 15 2. Subsidies

16 16 2. Subsidies Voor een overzicht van alle energiesubsidiemogelijkheden: 1.Woningen: http://www.energiesubsidiewijzer.nl/ subsidies en leningen van rijk, provincies of gemeentenhttp://www.energiesubsidiewijzer.nl/ 2.Ondernemers: http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/subsidies/energie-milieu http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/subsidies/energie-milieu 3.Utiliteit: http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/fiscale- regelingen-subsidies-energie-gebouwde-omgeving http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/fiscale- regelingen-subsidies-energie-gebouwde-omgeving 4.R&D in de topsector Energie: http://www.top-sectoren.nl/energie http://www.top-sectoren.nl/energie

17 17 Focus op: 1.Subsidieregeling zonnepanelen 2.SDE+ -zon-pv -zon-th

18 18 Subsidieregeling zonnepanelen http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/subsidieregeling-zonnepanelen http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/subsidieregeling-zonnepanelen Budget voor 2012 + 2013: € 50.882.000,- Nu nog beschikbaar: ongeveer € 20.000.000,- Inmiddels ruim 50.000 aanvragen toegewezen Regeling sluit 28 december 2013, 17.00 uur Op is op Aanvragen via eloket: http://www.agentschapnl.nl/organisatie/eloket http://www.agentschapnl.nl/organisatie/eloket

19 19 Subsidieregeling zonnepanelen, voor wie? Particulieren Niet voor ondernemers Niet voor VvE’s (vereniging van eigenaren)

20 20 Subsidieregeling zonnepanelen, wat wordt gesubsidieerd? A. Voor 0,601 t/m 3,5 kWpiek: 15% van de daadwerkelijke kosten B. Daarboven: 3,5 kWpiek/installatiegrootte maal bedrag bij A. In beide gevallen maximaal € 650,- Subsidiabele kosten: -modules -omvormer -montageframe -niet: arbeid- en verbouwingskosten

21 21 Subsidieregeling zonnepanelen, eisen Plaatsing in Nederland Maximaal 1 aanvraag per adres Aankoopverplichting op/na 2 juli 2012 aangegaan Geen ontbindende voorwaarde behalve afwijzen subsidieaanvraag Binnen 6 maanden na beschikking de installatie geplaatst Grootte pv-installatie minimaal 0,601 kWpiek Geen stapeling met andere subsidies van gemeenten, provincies of Rijksoverheid Invoeding op een kleinverbruikersaansluiting (max. 3 x 80 ampere)

22 22 Subsidieregeling zonnepanelen, de procedure Indienen aanvraag via eloket Beschikking op uw aanvraag Uitkeren subsidiebedrag als voorschot (binnen 1 week na beschikking) Plaatsing van de installatie (binnen 6 maanden na beschikking) Ambtshalve vaststelling subsidie, eventueel stelt Agentschap NL nog vragen (binnen 9 maanden na beschikking)

23 23 SDE+ regeling Open van 4 april 2013 tot 19 december 2013 Verdeeld over 6 aanvraagperioden (fases) Oplopend basisbedrag in elke volgende fase Elke produktiecategorie een maximum basisbedrag -zon-pv €0,148 -zonthermisch € 33,30/GJ Totaalbudget 2013 € 3 miljard Extra eisen zon-pv: -installatieminimaal 15 kWpiek -aansluiting > 3 x 80 ampere (grootverbruiker) Extra eis zonthermisch: Apertuuroppervlak minimaal 100 m 2

24 24

25 25

26 26 Berekening SDE+ vergoeding SDE+ vergoeding = A (tot A max ) x [B (tot B max ) – C] Waarbij: A = werkelijke productie per jaar A max = Vmax x nom. vermogen V max = maximale aantal vollasturen (zon-pv: 1000 zonthermie: 700) B = basisbedrag fase van indiening B max = maximale basisbedrag techniek (zon-pv: € 0,148/kWh, zonthermie: € 33,300/GJ C = correctiebedrag, opbrengst van (grijze) energie

27 27 Een rekenvoorbeeld Pv-installatie van 25 kWpiek Produktie jaar(x) 25. 100 kWh Correctiebedrag € 0,055/kWh Ingediend in fase 3: B = € 0,090/kWh B max (pv) = € 0,148/kWh Vergoeding jaar (x) = 25.000 x (0,090 – 0,055) = € 875,- Max. looptijd voor zon-pv en zonthermie: 15 jaar B blijft constant gedurende de looptijd van elke beschikking, C wordt per jaar vooraf ingeschat en definitief vastgesteld na afloop. Op grond hiervan verrekening met de voorschotbedragen.

28 28 Toekenning aanvragen nabij budgetoverschrijding Totaalbudget voor 2013 € 3.000.000.000,- Stel op dag (x) wordt budget overschreden. Voor alle aanvragen op dag (x) (tot 17.00 uur) toedeling: 1.Op volgorde van basisbedrag, d.w.z de aanvragen die al B max bereikt hebben gaan voor, zolang er nog budget is. 2.Binnen de groep met een gelijk basisbedrag, waarvoor restbudget ontoereikend is: loting

29 29 Dank voor uw aandacht.


Download ppt "17 april 2013 Alles over salderen en subsidies Wido van Heemstra Agentschap NL Congres Solar Solutions Expo Haarlemmermeer."

Verwante presentaties


Ads door Google