De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NHI Gebruikersdag Resultaten Regionale Pilots. 2 Susanne Groot Rudolf Versteeg Durk Klopstra 12 november 2009 R egionale Droogtestudie Noord-Nederland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NHI Gebruikersdag Resultaten Regionale Pilots. 2 Susanne Groot Rudolf Versteeg Durk Klopstra 12 november 2009 R egionale Droogtestudie Noord-Nederland."— Transcript van de presentatie:

1 NHI Gebruikersdag Resultaten Regionale Pilots

2 2 Susanne Groot Rudolf Versteeg Durk Klopstra 12 november 2009 R egionale Droogtestudie Noord-Nederland Validatie NHI

3 3 Inhoud  Aanleiding droogtestudie Noord-Nederland  Ervaring met NHI  Validatie NHI en conclusies  Vervolg 12 november 2009

4 4 Aanleiding  Landelijke studie ‘Klimaatbestendige zoetwatervoorziening’ (start op 1 april 2010, 2012/2013 kabinetsbesluit)  Waterverdelingsvraagstuk IJsselmeer  Pro-actieve voorbereidende studie door provincies en waterschappen in Noord-Nederland  Toetsen NHI:  validatie  overleg met Deltares  gevoeligheidsanalyse in maximaal 5 runs  aanpassen NHI  Bepalen watervraag Noord-Nederland

5 5 Ervaring Algemene ervaring NHI  Eenvoudig toegankelijk via server Deltares  Rekenen met scripts  Resultaten NHI case worden door Deltares gebruikt voor verbetering NHI  Marktpartijen leren van Deltares en andersom 12 november 2009

6 6 Validatie NHI 12 november 2009 NHI voor 2003 (droge zomer) gevalideerd op:  tijdreeksen grondwaterstanden  tijdreeksen aan- en afvoeren  verdamping  chlorideconcetraties en GxG’s vergeleken met MIPWA

7 7 Validatie NHI grondwaterstanden 12 november 2009 voorbeeld Groningen klei ontgonnen hoogveen

8 8 Validatie NHI aan- en afvoeren 12 november 2009 doorvoer Groningen afvoer Waddenzee

9 9 Validatie NHI aan- en afvoeren 12 november 2009 totaal Friese boezem

10 10 Validatie NHI -verdamping Verdamping NHI en Remote sening beelden mei 2003: akkerbouw en grasland 12 november 2009

11 11 Validatie NHI Verdamping NHI en Remote sening beelden augustus 2003: graanoogst 12 november 2009

12 12 Validatie NHI - conclusies 12 november 2009 Grondwaterstanden  dynamiek afwezig  op zandgronden lijkt reactie iets beter  op hoge gronden te hoog, in beekdalen te nat?

13 13 Validatie NHI - conclusies 12 november 2009 Aan- en afvoeren  dynamiek afwezig (vooral peilgestuurde gebieden)  verdeling in Friese boezem niet goed  doorspoeldebieten niet goed  afvoer Drentsche kanalen te hoog

14 14 Hoe verder? 12 november 2009  validatierapport besproken met NHI team  oorzaak zoeken hoge afvoer Drenthe  gevoeligheidsanalyse:  bergingscoëfficiënt/drainageweerstanden bovenste watervoerend pakket (meer dynamiek)  verdeling van water in de aanvoerperiode  gewasfactoren aanpassen aan de situatie van 2003  verbetering NHI?

15 15 Harry Boukes Brabant Water N.V. 12 november 2009 Beschouwingen van een NHI-gelovige

16 16 Aanleiding om NHI te omarmen 12 november 2009 -Behoefte aan een raammodel -Vragen over koppeling met België

17 17 Werkwijze België-studie -Inventarisatie geo(hydro)logie Vlaanderen (Hasko) -Aansluiting op Nederlandse geologie (Hasko/Deltares) -Data-genereren conform NHI (Deltares) -Kalibratie (Hasko) -Berekeningen (Hasko) -Terugkoppeling (Brabant Water/…..)

18 18

19 19 Hoe gaat het verder?  Verfijning West-Brabant (2010): -Samenwerking met Brabantse Delta -Wij diep, zij oppervlakkig -Samen bouwen en kalibreren -Afzonderlijk beoogde berekeningen met één model

20 20 Eerste ideeën: -Op basis van REGIS, niet van NHI-schematisatie -Kalibratie-filosofie ontwikkelen en toepassen -Kalibratie van REGIS-data en niet van NHI-schematisatie -NHI-filosofie: open en transparant, geven en nemen -Eind 2010 klaar

21 21 Dus -Brabant Water ontwikkelt zich van gelovige naar profeet -Het heeft geen zin om op elkaar te gaan zitten wachten -Baart het NHI een (zelfstandig?) kind: het BHI? -Brabant (Water) dreigt voor de muziek uit te gaan lopen

22 22 Discussie: -Door volgens de NHI-filosofie te werken hopen we dat iedereen achter ons aan komt (ook het NHI zelf) -Het tempo van Deltares / de NHI-stuurgroep moet omhoog -De waterleidingsector gaat komende tijd aansluiting zoeken bij de NHI-structuur -In de kalibratie moeten we ons richten op van de basis (REGIS)-data en minder op de NHI-schematisatie -De regio is veel beter in staat om de REGIS-gegevens te kalibreren dan TNO.

23 23 NHI moet je doen (en er niet te veel over praten)

24 24 12 november 2009 HYDROMEDAH Vs. NHI Een analyse van patronen Joost Heijkers-HDSR

25 25 Inhoud I.Wat is HYDROMEDAH; II.Vergelijking WVP1; III.Vergelijking GHG; IV.Vergelijking GLG; V.Deklaagweerstand; VI.Analyse Fluxen (pm);

26 26 Wat is HYDROMEDAH HDSR Modelinstrumentarium, met als Rekenkernen SIMGRO-MODFLOW-SOBEK CF, Primair voor de onderbouwing van planvorming & beleidsontwikkeling

27 27 Vergelijking Hydraulic head WVP1 (= in beide modellen modellaag 2 van MODFLOW)

28 28 Verschil WVP1 (=HDSR-NHI)

29 29 Verschil Metingen -HYDROMEDAH WVP1

30 30 Vergelijking GHG

31 31 Vergelijking GLG

32 32 Voor niet-stationaire kalibratie Na niet-stationaire kalibratie GxG-Dynamiek (GHG-GLG)

33 33 Vergelijking Deklaagweerstanden

34 34 Vergelijking Deklaagweerstanden

35 35 4 locaties bekeken: 1.Inlaat Kromme Rijn 2.Gemaal Keulevaart 3.Sluis Doorslag 4.ADM Amelisweerd Analyse Fluxen

36 36 Analyse Fluxen 1. Inlaat Kromme Rijn NHI Meting

37 37 2. Gemaal Keulevaart NHI Meting Analyse Fluxen

38 38 3. Sluis Doorslag NHI Meting Analyse Fluxen

39 39 4. ADM Amelisweerd NHI Meting Analyse Fluxen

40 40 Conclusies & Discussie 1.Grote verschillen qua deklaagweerstand die naar boven en naar beneden doorwerken; 2.Echter: HYDROMEDAH is gekalibreerd; 3.c-waarde en drainage- & subinfiltratie weerstanden blijven kalibratieknoppen, maar hoe deze te finetunen…?; 4.Grote verschillen tussen GxG-waarden; 5.De verschillen tussen de oppervlaktewaterfluxen zijn op zijn zachts gezegd significant…; 6.(Grond) watermodellering is geen harde wetenschap, maar een vakmanschap; 7.Ergo: het is gestoeld op overgeleverde ervaring; 8.Ergo: NHI, ga leren van wat de regio’s goed en fout deden!

41 41 Pilot Waterschap Rivierenland Oppervlaktewater  Vergelijking van afvoer uit Alblasserwaard Metingen NHI Grondwatermodel MORIA Oppervlaktewatermodel (Sobek)

42 42 Pilot Waterschap Rivierenland Waterbalans Alblasserwaard 2004 (in mm) Gemeten WSRLMORIA (250m) NHISobek Neerslag837873781 Infiltratie waterlopen275081121 Kwel136 ( uit MORIA )1758566 Evapotranspiratie512550598 Afvoer naar waterlopen430459234370 Wegzijging3211330

43 43 Pilot Waterschap Rivierenland Afvoeren bij Kinderdijk

44 44 Pilot Waterschap Rivierenland Conclusies  NHI wijkt af van MORIA:  Schematisatie rivieren (snijden niet in/door deklaag)  Schematisatie en parametrisatie watergangen en drains  Schematisatie en parametrisatie deklaag en 1 e wvp  Tijdstappen  Resultaat a.Hoogte en dynamiek van grondwaterstanden/stijghoogten onjuist b.NHI berekent netto wegzijging; Moria netto kwel c.Afvoeren worden met NHI uitgemiddeld  Verbeteracties Punt 1, 2 en 3 (en 4) verbeteren

45 45 Peel en Maasvallei  Verschillen in ondergrondsparameters c: 20.000 d c: 45.000 d kD: 6000 m2/d kD: 1200 m2/d NHI IBRAHYM

46 46 Verschillen in uitkomsten NHIIBRAHYMVERSCHIL

47 47 Conclusies  Enthousiast en open samengewerkt  Parameterwaarden verschillen tussen beide modellen (kD’s en c’s, drainagerelaties, peilen, onttrekkingsgegevens, grondwateraanvulling)  Lijkt voornaamste oorzaak afwijkingen in modelresultaten  => vaak wel dezelfde basisbestanden, toch andere modeldata... hoe kan dat?


Download ppt "NHI Gebruikersdag Resultaten Regionale Pilots. 2 Susanne Groot Rudolf Versteeg Durk Klopstra 12 november 2009 R egionale Droogtestudie Noord-Nederland."

Verwante presentaties


Ads door Google