De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hogeschool Rotterdam1 INLEIDING TOT DE COLLEGES. Hogeschool Rotterdam2 HUISREGELS : NIET ETEN. MOBIELTJES UIT. WANNEER IK AAN HET WOORD BEN DAN LUISTEREN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hogeschool Rotterdam1 INLEIDING TOT DE COLLEGES. Hogeschool Rotterdam2 HUISREGELS : NIET ETEN. MOBIELTJES UIT. WANNEER IK AAN HET WOORD BEN DAN LUISTEREN."— Transcript van de presentatie:

1 Hogeschool Rotterdam1 INLEIDING TOT DE COLLEGES

2 Hogeschool Rotterdam2 HUISREGELS : NIET ETEN. MOBIELTJES UIT. WANNEER IK AAN HET WOORD BEN DAN LUISTEREN JULLIE, GEEN ONDERLINGE GESPREKKEN. GAPEN, HAND VOOR JE MOND. WANNEER EEN VRAAG GESTELD WORDT EN ANTWOORD WORDT GEGEVEN, LUISTEREN JULLIE MEE.

3 Hogeschool Rotterdam3 LEERDOELEN -de bronnen van recht en hun onderlinge samenhang beschrijven; -het onderscheid tussen publiek- en privaatrecht aangeven; -de basisregels van het Nederlands burgerlijk procesrecht noemen; -de verhouding tussen ondernemer en consument vanuit een privaatrechtelijke invalshoek beschrijven; -vanuit het perspectief van een ondernemer handelen bij de oprichting van een bedrijf;

4 Hogeschool Rotterdam4 -De beginselen van de intellectuele eigendomsrechten in het; algemeen en die van het octrooirecht in het bijzonder begrijpen en toepassen -De juridische aspecten beoordelen in het kader van prijsbeleid en promotionele acties; -De basisregels van het (consumenten)recht toepassen bij het tot- standkomen van een (verkoop)overeenkomst. -

5 Hogeschool Rotterdam5 LITERATUUR “ Bedrijfsrecht op een bedrijfskundige manier” Prof. mr. A Brack 4 e druk. Websites: www.recht.nl www.kvk.nl www.octrooicentrum.nl

6 Hogeschool Rotterdam6 TOETSING EN BEOORDELING 20% GROEPSOPDRACHT 80% SCHRIFTELIJK TENTAMEN

7 Hogeschool Rotterdam7 WAAROM BEDRIJFSRECHT? MULTIDISCIPLINAIR: OOK ANDERE DELEN ECHTER BIJ WELKE BEDRIJF DAN OOK: ALTIJD ONDERNEMINGSRECHT BIJ BETROKKEN: CONTRACTEN OCTROOIEN MERKEN

8 Hogeschool Rotterdam8 VOOR DEZE OPLEIDING: RECHT PRESENTEREN AAN BEDRIJFSKUNDIGEN; NIET OP JURIDISCHE, MAAR OP BEDRIJFSKUNDIGE WIJZE. HOE OM TE GAAN MET RECHT IN DE ONDERNEMING; HIERMEE VERTROUWD RAKEN EN TOEPASSEN IN DE ONDERNEMING.

9 Hogeschool Rotterdam9 BIJ ONDERNEMING SPRAKE VAN TOTAAL MANAGEMENT. GEEN CORE BUSINESS ZONDER JURIDISCHE ASPECTEN. IN ALLE DISCIPLINES ZIJN DEZE AANWEZIG.

10 Hogeschool Rotterdam10 RECHT: FORMELE EN MATERIËLE RECHT; RECHTERLIJKE ORGANISATIE; CIVIELE RECHTSPRAAK; BESTUURSRECHTSPRAAK; STRAFRECHTSPRAAK. RECHT IS EEN SYSTEEM VAN REGELS VOOR MAATSCHAPPELIJK GEDRAG.

11 Hogeschool Rotterdam11 REGEL: WELK GEDRAG IS VERPLICHT OF TOEGESTAAN. VERPLICHTINGEN OF BEVOEGDHEDEN GE- OF VERBODEN. DOEL VAN HET RECHT: ORDENEN VAN EEN SAMENLEVING. WETTEN WORDEN GEMAAKT DOOR CENTRALE EN LAGERE OVERHEDEN.

12 Hogeschool Rotterdam12 RECHTSPRAAK RECHT LIGT GROTENDEELS VAST IN WETTEN, VERANDERT ECHTER VOORTDUREND, OMDAT OOK DE SAMENLEVING VERANDERT. RECHTERS HANTEREN EN PASSEN HET RECHT TOE. ZIJ MOETEN DE RECHTSREGELS ZO TOEPASSEN, DAT EEN RECHTVAARDIGE BESLISSING WORDT GENOMEN. GEEN REGEL VOORHANDEN, DAN EEN MAKEN.

13 Hogeschool Rotterdam13 RECHTSBRONNEN WET; JURISPRUDENTIE; GEWOONTEN EN GEBRUIKEN; VERDRAG.

14 Hogeschool Rotterdam14 WETTEN HIERIN IS HET GESCHREVEN RECHT OPGENOMEN. CODIFICATIE: HET OPNEMEN VAN HET GELDENDE RECHT IN WETTEN EN WETBOEKEN. WETTEN WORDEN GEMAAKR DOOR REGERING, MOETEN ALTIJD GOEGEKEURD WORDEN DOOR HET PARLEMENT. JURISPRUDENTIE TOEPASSEN VAN DE RECHTSREGELS DOOR RECHTER, DEZE KOMT ZELFSTANDIG TOT EEN OORDEEL; HOUDT ECHTER WEL REKENING MET ANDERE RECHTSPRAKEN IN SOORTGELIJKE GEVALLEN.

15 Hogeschool Rotterdam15 JURISPRUDENTIE = ALLE UITSPRAKEN VAN DE RECHTERS IN NEDERLAND. (ARREST SURFPLANK) GEWOONTEN EN GEBRUIKEN: VAST PATROON VAN GEDRAGINGEN, DE OVERTUIGING MOET BESTAAN DAT DE GEWOONTE OF HET GEBRUIK DEEL UITMAAKT VAN HET RECHT.

16 Hogeschool Rotterdam16 VERDRAG: EEN INTERNATIONALE OVEREENKOMST TUSSEN TWEE STATEN DIE OP SCHRIFT IS GESTELD.

17 Hogeschool Rotterdam17 RECHT = WET + JURISPRUDENTIE + GEWOONTEN EN GEBRUIKEN + VERDRAG.

18 Hogeschool Rotterdam18 FORMEEL EN MATERIEEL RECHT PROCESRECHT VORMT HET FORMELE RECHT. RECHTSREGELS WAARMEE RECHTEN OF PLICHTEN KUNNEN WORDEN AFGEDWONGEN. MATERIEEL RECHT: RECHTREGELS DIE RECHTEN OF VERPLICHTINGEN OPLEGGEN. INHOUD VAN HET RECHT IS AAN DE ORDE.

19 Hogeschool Rotterdam19 WETTEN IN FORMELE EN MATERIËLE ZIN WET IN FORMELE ZIN: VOORSCHRIFT UITGEVAARDIGD DOOR DOOR REGERING EN 1E & 2E KAMER ( BW; WETBOEK VAN STRAFRECHT). WET IN MATERIËLE ZIN: VOORSCHRIFT DAT EEN IEDER BINDEN, ONGEACHT WIE HET VOORSCHRIFT HEEFT UITGEVAARDIGD (AVP).

20 Hogeschool Rotterdam20 PUBLIEKRECHT EN PRIVAATRECHT PUBLIEKRECHT: REGELT DE VERHOUDINGEN TUS OVERHEIDSORGANEN ONDERLING EN RELATIE TUSSEN OVERHEID EN BURGER. PRIVAATRECHT: INDIVIDUELE BELANG VAN DE BURGER (BW). PRIVAATRECHT = CIVIEL RECHT = BURGERLIJK RECHT

21 Hogeschool Rotterdam21 RECHTERLIJKE ORGANISATIE. RECHTERLIJKE MACHT WORDT GEVORMD DOOR ALLE ONAFHANKELIJKE RECHTERS; ZITTENDE MAGISTRATUUR. BELANGRIJKSTE WET: WET OP DE RECHTERLIJKE ORGANISATIE. RECHTERS WORDEN VOOR HET LEVEN BENOEMD DOOR DE REGERING BIJ KONINKLIJK BESLUIT. TAAK RECHTER: GESCHILLEN OPLOSSEN; STRAFRECHTSPRAAK.

22 Hogeschool Rotterdam22 DE RECHTERLIJKE INSTANTIES RECHTBANKEN 19 GERECHTSHOVEN; 5 HOGE RAAD. 1 IEDERE RECHTBANK HEEFT VERSCHILLENDE SECTOREN. ENKELVOUDIGE OF MEERVOUDIGE KAMER. SECTOR: CIVIEL OF STRAFRECHT.

23 Hogeschool Rotterdam23 CIVIELE RECHTSPRAAK: EISER GEDAAGDE ER WORDT RECHT GESPROKEN IN 3 INSTANTIES. VERPLICHTE VERTEGENWOORDIGING BIJ RECHTBANK, HOF EN HOGE RAAD. DAGVAARDING. WAT ER GEVORDERD WORDT; MOET NAUWKEURIG WORDEN OMSCHREVEN, WANNEER NIET AAN BEPAALDE DOOR DE WET GESTELDE EISEN WORDT VOLDAAN, KAN DE RECHTER DE DAGVAARDING NIETIG VERKLAREN. http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/Arnhem/Over+ de+rechtbank/Rechtsgebieden/Kanton/

24 Hogeschool Rotterdam24 ABSOLUTE COMPETENTIE. HOOFDREGEL: RECHTBANK IS BEVOEGD; M.A.W. ALLE RECHTSZAKEN BEGINNEN BIJ DE RECHTBANK. EEN CIVIELE PROCEDURE WORDT BEHANDELD DOOR DE SECTOR KANTON OF CIVIEL. SETOR KANTON BIJ: ARBEIDSOVEREENKOMST OF CAO; HUUR; AGENTUUR, HUURKOOP OF PACHT GELDVORDERINGEN TOT € 5000 OVERIGE ZAKEN BIJ SECTOR CIVIEL

25 Hogeschool Rotterdam25 COMPARITIE VAN PARTIJEN: EISER EN GEDAAGDE VERSCHIJNEN VOOR DE RECHTER VOOR NADERE TOELICHTING EN KUNNEN TOT EEN SCHIKKING KOMEN. VERSTEK LATEN GAANVERSTEKVONNIS KORT GEDING: HET MOET GAAN OM EEN ZAAK WAARIN “UIT HOOFDE VAN ONVERWIJLDE SPOED EEN ONMIDDELLIJKE VOORZIENING WORDT VEREIST”. VOORLOPIGE VOORZIENING

26 Hogeschool Rotterdam26 VOORDEEL KORT GEDING: RECHTER KAN EEN REGELING TREFFEN, DIE AFWIJKT VAN DE EIS. VEROORDELING IN KORT GEDING IS UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD. VONNIS: UITSPRAAK AAN HET EIND VAN DE RECHTSZAAK. RECHTSMIDDELEN: HOGER BEROEP EN CASSATIE.

27 Hogeschool Rotterdam27 BEROEP IN CASSATIE TAKEN HOGE RAAD: NAGAAN OF HET RECHT OP DE DOOR DE LAGERE RECHTER VASTGESTELDE FEITEN JUIST IS TOEGEPAST; NAGAAN OF HET PROCESVERLOOP OVEREENKOMSTIG MET DE REGELS VAN HET RECHT IS VERLOPEN. HET RECHT KAN MAAR OP ÉÉN MANIER WORDEN UITGELEGD.

28 Hogeschool Rotterdam28 SPREUK HET BEZIT VAN KENNIS GEEFT TWEE VOORDELEN: MEN OORDEELT MINDER EN MEN OORDEELT BETER.

29 Hogeschool Rotterdam29

30 Hogeschool Rotterdam30

31 Hogeschool Rotterdam31

32 Hogeschool Rotterdam32

33 Hogeschool Rotterdam33

34 Hogeschool Rotterdam34


Download ppt "Hogeschool Rotterdam1 INLEIDING TOT DE COLLEGES. Hogeschool Rotterdam2 HUISREGELS : NIET ETEN. MOBIELTJES UIT. WANNEER IK AAN HET WOORD BEN DAN LUISTEREN."

Verwante presentaties


Ads door Google