De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Cies GYSEN Advocaat-vennoot GD&A Samenwerken en Woonzorgcentra: Titel VIII hoofdstuk 4 Deus ex machina of goddelijk monster? VVOS -13 december 2013 VVOS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Cies GYSEN Advocaat-vennoot GD&A Samenwerken en Woonzorgcentra: Titel VIII hoofdstuk 4 Deus ex machina of goddelijk monster? VVOS -13 december 2013 VVOS."— Transcript van de presentatie:

1 1 Cies GYSEN Advocaat-vennoot GD&A Samenwerken en Woonzorgcentra: Titel VIII hoofdstuk 4 Deus ex machina of goddelijk monster? VVOS -13 december 2013 VVOS -13 december 2013

2 I. ALGEMEEN

3 3  Stijgende uitgaven en bijkomende taken ◦ Pensioenuitgaven  Lokale besturen moeten pensioenuitgaven zelf financieren ◦ Brandweerhervorming  Prijskaartje cfr. Politiehervorming? ◦ Vergrijzing  Woonzorgcentra  Dienstverlening aan huis ◦ Stijging geboortecijfer  Bijkomende capaciteit kinderopvang en basisonderwijs ◦ Saneringsverplichting oppervlaktewater  Tegen 2027 nog jaarlijks 800 miljoen investeren t.o.v. 300 miljoen saneringsbijdrage en 100 miljoen Vlaamse subsidies Financiële uitdagingen lokale besturen

4 4  Dalende inkomsten ◦ Economische crisis  Daling inkomsten uit personenbelasting  Bouw valt stil: opcentiemen OV volgen niet  50% leefloon ten laste van lokale besturen: turbo-effect minder fiscale inkomsten én meer uitgaven ◦ Federale dotatie politiezones volgt ritme kosten niet  Extra uitgaven Salduswet,… ◦ Verlies dividenden  Gemeentelijke Holding 50 miljoen / jaar,… ◦ Rechtspersonen belasten blijft onmogelijk  Geen aanvullende gemeentebelasting op Venn.B. of RPB, enkel op PB  Strikt financieel kader ◦ Financiële normen BBC Financiële uitdagingen lokale besturen

5 5  Rechtspositieregeling ◦ Meerkost statuut ◦ Gebrek aan flexibiliteit  Infrastructuur ◦ Gebrek aan onderhoud ◦ Verouderd ◦ Nieuwe normen ◦ Gediversifieerde verwachtingen  Publiek beslissingsproces  … “Structurele beperkingen”

6 6  Kerntakendebat  Interne reorganisatie (bv. Gemeente / OCMW)  Optimaliseren gebruik en financiering publieke activa;  Heroriëntatie taak- en risicoverdeling tussen publieke en private sector. Betrokkenheid publieke en private partner wijzigt. Van uitbesteding naar samenwerking/sturen op output: ◦ Snellere realisatie; ◦ Mogelijk lagere kostprijs; ◦ Creatievere multifunctionele projectaanpak; ◦ Hogere commerciële en maatschappelijke meerwaarde; ◦ Billijke verdeling voordelen/risico’s; ◦ Schaalvergroting; ◦ Levenscyclusbenadering; Wijziging van het speelveld

7  Financieel (bv. Antwoord Van Deurzen 5 december 2013)  Verouderde bestaande structuren;  Nood aan expertise op niveau exploitatie;  Personeelsproblematiek;  Nood aan schaalvergroting  Nood aan diversificatie

8  PPS  Boortmeerbeek  Oud Turnhout  Zoersel  DBFM (Vipa)  OCMW Verenigingen  Zorgbedrijf  Audio  Wingene  Zedelgem  Ter Kempen  Wuustwezel  Intergemeentelijk samenwerken  Bocholt/Peer/Meeuwen

9 II. PARTICIPATIEF SAMENWERKEN

10 ◦ Eigen –soepelere- beslissingsprocessus los van de publiekrechtelijke verplichtingen; ◦ Niet alles moet op voorhand genegocieerd worden; ◦ Maatschappelijke herkenbaarheid (rechtsvorm en werking); ◦ Fiscale voordelen; ◦ Vennootschapsdynamiek.

11 ◦ Aantasting democratische primauteit; ◦ Publiek besluitvormingstraject afgestemd op privaatrechtelijke vormgeving? ◦ Zware structuur; ◦ Legislatuurgebondenheid; ◦ Soms inadequaat wetgevend kader (inbesteding, subsidies …); ◦ Botsing van culturen;

12  Rechtspraak ◦ Raad van State  De arresten Janssens van 2 mei 1994 en 17 oktober 1994  Schorsingsarrest OCMW Wingene van 31 juli 1998 ◦ Arrest Hof van Cassatie 14 oktober 2002.  Rechtsleer ◦ Van Tichelt, Baeten … ◦ D’Hooghe, Vandendriessche, Lewalle  Toezichthoudende overheid  Casuïstieke doorbraken september 2010 ◦ Wingene ◦ Zedelgem  Wijziging OCMW-decreet 29 juni 2012

13 Krachtlijnen hervorming OCMW verenigingen:  Meer ruimte voor verzelfstandiging  Ook voor bestaande OCMW-diensten  Keuzevrijheid en mogelijkheden lokaal maatwerk  Democratische controle en bewaakte openbare dienstverlening

14 III. TITEL VIII HOOFDSTUK 4

15 15  Specifiek kader bij decreet gecreëerd voor bestaande WZC’s  Leden  Bewaakte VZW: ◦ VZW-wetgeving en/versus OCMW decreet ◦ Beslissingsprocessus ◦ Openbaarheid bestuursdocumenten / formele motivering ◦ Geen BBC / toezicht (indirect) ◦ Garanties uitbating:  Continuïteit dienstverlening  Democratische controle  Ideologisch profiel  Opnamebeleid / prijszetting  Buitengerechtelijke ontbinding Kenmerken

16 16  Grondige motiveringsnota  Duidelijk bestuursplan ◦ Opdracht ◦ Organisatie ◦ Rechten en plichten ◦ Waarborgen  Financieel plan ◦ Bedrijfsopdrachten ◦ Financiële middelen/structuur ◦ Controle  Statuten ◦ Deelgenoten / stemmenaantal ◦ Inbreng / verbintenissen en bijdragen ◦ Communicatie OCMW ◦ Bestemming vermogen (…) Oprichtingsdossier

17 Marktverkenning Overheidsopdracht? Samenwerkingsovereenkomst Basisafspraken en uitgangspunten Principe beslissing OCMW en partners Stukken oprichtingsdossier Motiveringsnota Financieel plan Bestuursplan Statuten Overleg ABB Sociaal Overleg Oprichtingsbeslissing OCMW

18 Gemeenteraad Goedkeuring Vlaamse Regering Implementatie Publicatie Neerlegging Algemene vergadering (…)

19 19  Soepeler privaatrechtelijk kader en mogelijkheden bedrijfsmatige aanpak: ◦ Beslissingsprocessus ◦ Openbaarheid bestuursdocumenten / formele motivering ◦ Geen BBC / toezicht  Rechtspositieregeling  Schaalvoordelen  Importeren bijkomende know-know  Financiële inbreng Mogelijke voordelen titel VIII hoofdstuk IV

20 IV. CAPITA SELECTA

21  Participatie is niet noodzakelijk overheidsopdracht  Principes beginselen behoorlijk bestuur: ◦ Gelijkheid ◦ Transparantie ◦ Proportionaliteit  Unieke posities? ◦ Geografische verwevenheid ◦ Grondposities ◦ Vergunningen/ erkenningen / programmatie ◦ Eerdere/bestaande overeenkomsten

22  Art 44 § 2, 2° BTW-wetboek  Circulaire 36/2012 dd. 27 november 2012  BTW-eenheid  Soms mogelijkheden BTW-optimalisatie!

23 Art. 246 OCMW-decreet Terbeschikkingstelling statutairen Overdracht contractuelen met behoud van bezoldiging en geldelijke anciënniteit CAO 32 Bis (behoud van rechten bij overdracht onderneming) Richtlijn 2001/23/EG

24 Vipa GESCO Sociale Maribel Responsabiliseringsbijdrage

25 V. Steen des aanstoots?

26 RIZIV-financieringsnormen: MB 6 november 2003 “Eigen” loontrekkend of statutair personeel Strikte interpretatie Antwoord Minister Bourgeois dd. 24 oktober 2013 Logisch? Oplossingen?

27 VRAGENRONDE

28 28 Kantoor te Mechelen Antwerpsesteenweg 16-18 B-2800 MECHELEN  +32 15 404940  +32 15 276276  info@gdena-advocaten.be  www.gdena-advocaten.bewww.gdena-advocaten.be Kantoor te Westerlo 4WINGS - Nijverheidsstraat 13 B-2260 WESTERLO  +32 14 57 46 52  +32 15 276276  info@gdena-advocaten.be  www.gdena-advocaten.bewww.gdena-advocaten.be © Steven Michiels

29 29


Download ppt "1 Cies GYSEN Advocaat-vennoot GD&A Samenwerken en Woonzorgcentra: Titel VIII hoofdstuk 4 Deus ex machina of goddelijk monster? VVOS -13 december 2013 VVOS."

Verwante presentaties


Ads door Google