De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. art. 41 : elk OCMW heeft een secretaris 2. art. 42 : de RMW bepaalt de personeelsformatie, waarin het ambt van secretaris is voorzien.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. art. 41 : elk OCMW heeft een secretaris 2. art. 42 : de RMW bepaalt de personeelsformatie, waarin het ambt van secretaris is voorzien."— Transcript van de presentatie:

1 1. art. 41 : elk OCMW heeft een secretaris 2. art. 42 : de RMW bepaalt de personeelsformatie, waarin het ambt van secretaris is voorzien

2 1. art. 75 § 1 : er is in elk ocmw een secretaris 2. art. 79 § 1 : onder de door de Vlaamse regering bepaalde voorwaarden, kan de RMW beslissen dat het ambt van secretaris van het OCMW deeltijds wordt uitgeoefend

3 BVR dd. 21.12.2007 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de ambten van gemeentesecretaris, gemeentelijke financieel beheerder, secretaris van het OCMW en financieel beheerder van een OCMW deeltijds kunnen worden uitgeoefend: Art. 6 § 1 : 7,501 – 20,000 inw : RMW beslist of deeltijds of voltijds + voor deeltijdse ambten bepaalt de RMW de prestatiebreuk met max ¾ Art. 6 § 2 : max 7500 inw : steeds deeltijds, maar afwijkingsmogelijkheid voor voltijds voor 5000 – 7500 inw, mits goedkeuring => Gemeenten van + 20,000 inw : steeds voltijds

4  Art. 6 § 3 : de secretaris van het OCMW, die in dienst is op het ogenblik dat een nieuwe keuze wordt gemaakt tussen een deeltijds of een voltijds ambt, kan de aanpassing van de omvang van het ambt aannemen of weigeren. In geval van weigering kan de aanpassing pas ingaan bij de eerstvolgende vacature van het ambt,  Art. 6 § 4 : idem voor wijziging prestatiebreuk bij deeltijdse aanstelling

5  Reden : in eerste instantie om prestaties van de gewestelijk ontvangers te regelen  Voorafgaand : vakbondsoverleg in Comité C1 op 12.11.2012: vertegenwoordigers ministers, vakbonden, technici Wim Van den Haute, Ivo Driesen, VVSG (De Langhe, Janssens, Suykens, Hendrickx)  Tijdens de bespreking van het BVR, komt men bij de garantieregeling voor de zittende titularissen uit : VVSG en vakbonden vragen zich af waarom dergelijke regeling er in staat, aangezien dit de logica is voor elk personeelslid.  VVSG stelt dat een eenzijdig opgelegde vermindering of vermeerdering van de prestaties niet kan en dat de instemming van het PL vereist is, voor VVSG moet dat niet expliciet in het besluit (blijven) staan.

6  Conclusie : De VVSG enerzijds en de ACOD, het ACV OD en het VSOA anderzijds gaan akkoord met het voorliggende wijzigingsbesluit mits de volgende aanpassing aan de definitieve tekstversie aangebracht wordt:  in de tekst van het wijzigingsbesluit wordt in artikel 1, 5°, artikel 3, 6°, artikel 6, 5° en artikel 8, 4° telkens de paragraaf over de vermindering van de prestatieomvang geschrapt en wordt ook de bestaande verwijzing naar de prestatieomvang opgeheven. In de commentaar artikelsgewijs wordt bij de betreffende opheffing vermeld dat een prestatiewijziging van het ambt in min of in meer alleen kan doorgevoerd worden met instemming van de betrokken functiehouder.  De overheid stemt met die tekstaanpassing in.

7  Nota aan VR 2013 2501 DOC 0046/1 : met oog op principiële goedkeuring op VR van 25.01.2013 : verwijzing naar verslag comité C1 – clausule van de artikelsgewijs commentaar ter bevestiging garantieregeling  Nota aan VR 2013 – 2203 DOC.0228/1 : met oog op goedkeuring op VR 22.03.2013 : geen vermelding  Advies raad van state dd, 12.02.2013 : geen probleem : de raden moeten zonder enige beperking kunnen beslissen over de omvang van de prestaties van de topambtenaren + advies gaat vooral over de regeling gewestelijk ontvangers, geen woord over schrapping garantiebepalingen  Besluit VR dd 22.03.2013 wordt genomen

8  Garantie van voltijdse aanstelling in gemeente van + 20,000 inw valt weg  Gemeenten 7500 – 20,000 inw : geen sprake meer van VT of deeltijds  Steeds : de raad beslist  (voor OCMW en voor gemeente)  Garantieregeling zittende titularis valt weg : art 6 §§ 3 en 4 vervallen  Inwerkingtreding : op de dag na publicatie  Publicatie op 18.04.2013

9  Er komt geen artikelsgewijs commentaar : niemand volgt dit op; desgevraagd wordt rond de pot gedraaid : ‘een evidentie moet niet worden uitgeschreven …’  Noch VVSG, noch kabinet, noch administratie geven een officieel commentaar, noch melding …  Informeel wordt verwezen naar de nota aan VR van 25.01.2013, waarin verwezen wordt naar het verslag C1 : ‘iedereen is het er over eens dat het hier om een evidentie gaat en de betreffende bepaling in de diverse artikels eigenlijk een overbodige bepaling is’.  VVSG maakt zich sterk dat de voorbereidende nota aan de VR van 25.01.2013 dezelfde waarde heeft als een memorie van toelichting / artikelsgewijs commentaar => baseert zich op een antwoord op een parlementaire vraag van 12.10.2010 + omzendbrief wetgevingstechniek dd. 17.07.2009

10  “De gemeente- en ocmw-raden mogen voortaan volledig vrij de prestatiebreuk bepalen van de secretarissen en in bijna alle gevallen volledig vrij kiezen tussen een voltijdse of deeltijdse invulling”  Enkel voor gemeenten van – 15,000 inw : geen voltijds ontvanger mogelijk  “alle gemeenten en ocmw’s regelen vrij de invulling van de ambten qua prestatieomvang, zij het dat het in een ocmw van een gemeente van – 15,000 inw nog steeds moet gaan om een deeltijdse prestatie, waarvan de omvang vrij te bepalen is” => merk op dat dit enkel voor ontvangers zo in het BVR van 22.03.2013 staat + strijdig is met art 79 § 1, 2° decreet ; enkel ontvangers  ABB ziet geen probleem in de communicatie …

11  Geen verwijzing naar de ‘evidentie’ van de instemming voor zittende titularissen  Een gewone verstaander leest dat alles mogelijk is

12  Geen uitgeschreven garantieregeling meer voor zittende secretaris  Prestatiebreuk van minstens 1/5 in elk bestuur mogelijk, ook in gemeente  Combinatie met : - gezamenlijke secretaris gemeente-ocmw - 130 % wedderegeling voor combinatie - art. 79 § 2 ook secretaris ander ocmw of andere gemeente mogelijk  Zie artikel Walter Appels ‘deeltijds ontslag voor alle topambtenaren?’, Statuut plaatselijke en provinciale besturen, Kluwer, april 2013, p. 28

13  ?  Bestuur adviseren : minstens steeds uitgaan van ‘evidentie’ van akkoord zittende titularis, op basis van nota’s VR  Ondergeschikt : een uitdovende overgangsregeling voor de zittende titularis laten voorzien  Wijziging prestaties wettelijke graad beschouwen als inhoud personeelskaderwijziging : - reden : prestatiebreuken worden bepaald in personeelskader => je kan moeilijk de prestaties op persoonlijk vlak gedwongen verminderen als in personeelskader een voltijdse betrekking blijft staan - gevolg : advies vakbonden, advies CBS, bijzonder administratief toezicht ABB, mogelijkheid RvSt - motiveringsplicht bestuur : redelijkheidsbeginsel : verminderde prestaties moeten verantwoord worden door verminderd takenpakket  Gevolg van goedgekeurde wijziging personeelskader : disponibiliteit bij ambtsontheffing voor verminderd deel ?

14  Merk op : 1. er moet nog steeds een ocmw-secretaris zijn, minstens 1/5 2, zolang er een titularis OCMW-secretaris is, kan gemeentesecretaris niet beide besturen combineren (art 75 § 3 OD) (?)  Grootste probleem : secretaris kan onder druk gezet worden  Bij problemen : polis rechtsbijstand VVOS  Beroep VVOS bij RvState ?


Download ppt "1. art. 41 : elk OCMW heeft een secretaris 2. art. 42 : de RMW bepaalt de personeelsformatie, waarin het ambt van secretaris is voorzien."

Verwante presentaties


Ads door Google