De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KAN MANAGEMENT IN HET OCMW UW GEZONDHEID SCHADEN? A. BLOCKERIJE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KAN MANAGEMENT IN HET OCMW UW GEZONDHEID SCHADEN? A. BLOCKERIJE."— Transcript van de presentatie:

1 KAN MANAGEMENT IN HET OCMW UW GEZONDHEID SCHADEN? A. BLOCKERIJE

2 Waarschuwing Elke gelijkenis met personen die hebben bestaan, bestaan en zullen bestaan, is niet aan het toeval te wijten, maar aan kwaad opzet van de betrokkenen.

3 Inhoud 1.Heeft u een probleem? 2.Wat zijn de oorzaken van dat probleem? 3.Bestaat er een remedie?

4 Heeft u een probleem? Onderzoeksmethode - Wetenschappelijk onderbouwd

5 Heeft u een probleem? Onderzoeksmethode - Wetenschappelijk onderbouwd - Eenvoudig - Tien vragen - Beantwoorden met ja of nee - Ja = gaan zitten en blijven zitten tot de tiende vraag Na tien vragen zit 99% van de aanwezigen neer

6 Proefvraag Verdient de OCMW-secretaris te weinig voor de prestaties die van hem of haar worden verwacht ?

7 Vraag 1 Krijg ik de vrijdagnamiddag een zalig gevoel en is dat zalig gevoel op maandagmorgen grotendeels verdwenen?

8 Vraag 2 Is mijn mailbox een lekkende kraan?

9 Vraag 3 Denk ik tijdens het weekend aan het OCMW?

10 Vraag 4 Heb ik geregeld de indruk dat ik achter de feiten aanhol?

11 Vraag 5 Loop ik geregeld verloren in het doolhof van de regelgeving?

12 Vraag 6 Word ik geregeld geconfronteerd met de wet van pareto? Ik steek 80% van mijn tijd in die medewerkers waarmee ik maar 20% van mijn resultaten behaal.

13 Vraag 7 Zijn er in mijn bestuur mandatarissen wiens nek ik zou willen omwringen?

14 Vraag 8 Zijn er in mijn bestuur mandatarissen die mijn nek zouden willen omwringen?

15 Vraag 9 Heb ik alle vragen correct en eerlijk beantwoord?

16 Vraag 10 Wil ik ook graag gaan zitten ?

17 Inhoud 1.Heeft u een probleem? 2.Wat zijn de oorzaken van dat probleem? 3.Bestaat er een remedie?

18 Oorzaken van het probleem T + O OF > M

19 Wat is dit ? De verkozen gemeenteraadsleden worden, voor de goede orde, door de gemeentesecretaris ten minste acht dagen voor de installatievergadering op de hoogte gebracht van de datum, het uur en de plaats van de installatievergadering Als de voorzitter van de gemeenteraad, degene die de voorzitter vervangt of degene die de eed afneemt van de voorzitter, nalaat de eed af te nemen, noteert de gemeentesecretaris de vervanging van de voorzitter in de notulen van de vergadering De akte wordt uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad aan de gemeentesecretaris overhandigd Nadat de gemeenteraadsleden de eed hebben afgelegd,overhandigt de gemeentesecretaris de akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter aan de voorzitter van de installatievergadering De gemeenteraadsleden kunnen hiertoe uiterlijk drie dagen voor de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad een gedagtekende akte va n voordracht bezorgen aan de gemeentesecretaris De gemeente vermindert op de wijze die de Vlaamse regering bepaalt, de presentiegelden van het gemeenteraadslid dat andere wettelijke of reglementaire bezoldigingen, pensioenen, vergoedingen of toelagen ontvangt, o f de gemeente vult die vergoeding aan, op de wijze die de Vlaamse regering bepaalt, met een bedrag ter compensatie van het inkomensverlies dat de betrokkene lijdt, op voorwaarde dat de mandataris daar zelf om verzoekt. De gemeentesecretaris stelt vast of aan de vereiste voorwaarden is voldaan. Op verzoek van een derde van de zittinghebbende leden of van het college van burgemeester is de voorzitter verplicht de gemeenteraad bijeen te roepen op de aangewezen dag en het aangewezen uur en met de voorgestelde agenda. Daartoe bezorgen ze voor elk punt op die agenda hun toegelicht voorstel van beslissing aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de gemeenteraad. De gemeentesecretaris of de door hem aangewezen personeelsleden verstrekken aan de gemeenteraadsleden die erom verzoeken, technische inlichtingen over stukken die in het dossier voorkomen. Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop die inlichtingen worden verstrekt. Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen voor de vergadering punten aan de agenda toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun toegelicht voorstel van beslissing aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de gemeenteraad; De gemeentesecretaris deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de voorzitter van de gemeenteraad, samen met de bijbehorende toegelichte voorstellen onverwijld mee aan de gemeenteraadsleden De notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris opgesteld overeenkomstig artikelen 180 en 181.

20 En dit? Hij staat in voor de interne controle op de werking van de gemeentelijke diensten, overeenkomstig artikelen 99, 100 en 101. Ten minste na iedere volledige vernieuwing van de gemeenteraad sluit de gemeentesecretaris mede namens het managementteam een afsprakennota met het college van burgemeester en schepenen en met de burgemeester over de wijze waarop de gemeentesecretaris en de overige leden van het managementteam met het college van burgemeester en schepenen samenwerken om de beleidsdoelstellingen te realiseren, en over de omgangsvormen tussen bestuur en administratie. De gemeentesecretaris bereidt de zaken voor die aan de gemeenteraad, aan de gemeenteraadscommissies, aan het college van burgemeester en schepenen en aan de burgemeester worden voorgelegd. De gemeentesecretaris zorgt in overlegt met het managementteam voor het opstellen van het voorontwerp van: 1° het organogram; 2° de personeelsformatie; 3° de rechtspositieregeling van het personeel; 4° de strategische nota van het meerjarenplan en de herziening ervan; 5° de beleidsnota van het budget; 6° de verklarende nota van een budgetwijziging; 7° de verklarende nota vaneen budgetwijziging; 8° de verklarende nota van een interne kredietaanpassing. De gemeentesecretaris woont de vergaderingen bij van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. Hij kan de vergaderingen van de gemeenteraadscommissies bijwonen. De gemeentesecretaris adviseert de gemeenteraad,het college van burgemeester en schepenen op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. De gemeentesecretaris organiseert het beheer van het gemeentearchief waaronder de titels De gemeentesecretaris oefent de bevoegdheden uit die overeenkomstig artikel 58 of andere wettelijke of decretale bepalingen aan hem zijn toevert rouwd.

21 En dit? Hij staat in voor de interne controle op de werking van de gemeentelijke diensten, overeenkomstig artikelen 99, 100 en 101. Ten minste na iedere volledige vernieuwing van de gemeenteraad sluit de gemeentesecretaris mede namens het managementteam een afsprakennota met het college van burgemeester en schepenen en met de burgemeester over de wijze waarop de gemeentesecretaris en de overige leden van het managementteam met het college van burgemeester en schepenen samenwerken om de beleidsdoelstellingen te realiseren, en over de omgangsvormen tussen bestuur en administratie. De gemeentesecretaris bereidt de zaken voor die aan de gemeenteraad, aan de gemeenteraadscommissies, aan het college van burgemeester en schepenen en aan de burgemeester worden voorgelegd. De gemeentesecretaris zorgt in overlegt met het managementteam voor het opstellen van het voorontwerp van: 1° het organogram; 2° de personeelsformatie; 3° de rechtspositieregeling van het personeel; 4° de strategische nota van het meerjarenplan en de herziening ervan; 5° de beleidsnota van het budget; 6° de verklarende nota van een budgetwijziging; 7° de verklarende nota vaneen budgetwijziging; 8° de verklarende nota van een interne kredietaanpassing. De gemeentesecretaris woont de vergaderingen bij van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. Hij kan de vergaderingen van de gemeenteraadscommissies bijwonen. De gemeentesecretaris adviseert de gemeenteraad,het college van burgemeester en schepenen op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. De gemeentesecretaris organiseert het beheer van het gemeentearchief waaronder de titels De gemeentesecretaris oefent de bevoegdheden uit die overeenkomstig artikel 58 of andere wettelijke of decretale bepalingen aan hem zijn toevert rouwd.

22 Taken en opdrachten Hoeveel taken legt het OCMW-decreet mij op? Hoeveel taken legt het RPR-besluit mij op? Hoeveel taken legt andere regelgeving mij op? Taken zijn to do-taken.

23 Taken en opdrachten Binnen welke tijdscapaciteit moet ik die taken realiseren? Bruto tijdscapaciteit: 1.976 uur/jaar Netto tijdscapaciteit: 1.634 uur/jaar Hoeveel tijd krijg ik per taak? In welke mate beslis ik zelf over de besteding van mijn tijdscapaciteit?

24 Welke zes rollen speel ik als OCMW-secretaris?

25 1. Administrator/notulist

26 Welke rollen speel ik als OCMW-secretaris? 1. Administrator/notulist 2. Beleidsvoorbereider/-evaluato r

27 Welke zes rollen speel ik als OCMW-secretaris? 1. Administrator/notulist 2. Beleidsvoorbereider/-evaluator 3. Beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch advise ur

28 Welke zes rollen speel ik als OCMW-secretaris? 1. Administrator/notulist 2. Beleidsvoorbereider/-evaluator 3. Beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch adviseur 4. Personeelsbeheerder/-coach

29 Welke zes rollen speel ik als OCMW-secretaris? 1. Administrator/notulist 2. Beleidsvoorbereider/-evaluator 3. Beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch adviseur 4. Personeelsbeheerder/-coach 5. Biechtvader/psychiater

30 Taken en opdrachten Welke rollen speel ik als OCMW-secretaris? 1. Administrator/notulist 2. Beleidsvoorbereider/evaluator 3. Beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch adviseur 4. Personeelsbeheerder/-coach 5. Biechtvader/psychiater 6. Multifunctioneel circusartiest

31 Taken en opdrachten Conclusie: Is de OCMW-secretaris god? Doet de OCMW-secretaris mirakelen ?

32 Oorzaken van het probleem T + O OF > M

33 Omgevingsfactoren 1. De lokale politiek 2. De regelgeving 3. De burgers 4. De vakbonden

34 Omgevingsfactoren – de lokale politiek Geeft de politiek antwoord op de vier Jambersvragen?

35 Omgevingsfactoren – de lokale politiek Is de OCMW-raad het B-elftal van de gemeenteraad?

36 Omgevingsfactoren – de lokale politiek Denkt de lokale politiek dat hij onfeilbaar is?

37 Omgevingsfactoren – de lokale politiek Vindt de politiek dat regelgeving de speeltuin is van de Stadler en Waldorf van het OCMW?

38 Omgevingsfactoren – de lokale politiek In welke mate doet de lokale politiek mee aan de ‘striptease’ van de beslissingsbevoegdheid van het lokale bestuur?

39 Omgevingsfactoren – de lokale politiek Heeft de lokale politiek soms of vaak last van tijdelijke alzheimer?

40 Omgevingsfactoren 1. De lokale politiek 2. De regelgeving 3. De burgers 4. De vakbonden

41 Omgevingsfactoren – de regelgeving 823,373 km Belgisch Staatsblad in 2011. Vraag 5: Loop ik geregeld verloren in het doolhof van regelgeving?

42 Omgevingsfactoren 1. De lokale politiek 2. De regelgeving 3. De burgers 4. De vakbonden

43 Omgevingsfactoren - de burgers Wat verwacht de burger van mijn bestuur? Heeft de burger nood aan beleidsplannen? Heeft de burger alleen een persoonlijk probleem?

44 Omgevingsfactoren 1. De lokale politiek 2. De regelgeving 3. De burgers 4. De vakbonden

45 Omgevingsfactoren – de vakbonden Zijn de vakbonden blindegeleidehonden of valken?

46 Oorzaken van het probleem T + O OF > M

47 Middelen Kan ik met mijn medewerkers in de Champions League meedoen of zijn we een ploeg voor derde provinciale?

48 Middelen Waarom wil iemand in mijn ploeg spelen?

49 Middelen Hebben mijn medewerkers ‘clubliefde’?

50 Middelen Welke talenten hebben mijn medewerkers? Wat is het belangrijkste: wie ze kennen of wat ze kunnen?

51 Inhoud 1. Heeft u een probleem? 2.Wat zijn de oorzaken van dat probleem? 3.Bestaat er een remedie?

52 Nee

53 Inhoud Het Plan B voor een klantvriendelijk OCMW Arnold Blockerije

54 Drie antwoorden SOS Piet Eddy Wally Ronald Muylle

55 Wie of wat is B? A.BB B. Benckmarking C. Bourgeois D. Blockerije

56 Een klantvriendelijke OCMW-raad Gaat er in mijn gemeente meer volk naar de voetbal dan naar de OCMW-raad?

57 OCMW-raad: een feest Actie: OCMW-raad: een feest !!!!!!!

58 OCMW-raad: een feest Bussiness seats Fanshop Plaats voor de spionkop Mijn restaurant

59 Een klantvriendelijke OCMW-administratie 12 acties

60 Een klantvriendelijke OCMW-administratie Actie 1: Voordeelprijs voor grote verpakkingen

61 Een klantvriendelijke OCMW-administratie Actie 2: Soldeer + maak er reclame voor

62 Een klantvriendelijke OCMW-administratie Actie 3: Laat uw personeel aan het woord in de reclame

63 Een klantvriendelijke OCMW-administratie Actie 4: Laat uw kliënten aan het woord in de reclame

64 Actie 5: Doe beroep op autoriteit BV = autoriteit - T. Hellebaut - R. Lukaku - Natalia

65 Een klantvriendelijke OCMW-administratie Actie 6: Ga creatief om met het OCMW-decreet

66 Een klantvriendelijke OCMW-administratie Actie 7: Creëer schaarste Beperkt aantal werkt beter dan beperkte periode

67 Een klantvriendelijke OCMW-administratie Actie 8: Speel in op trends: doe iets met koken

68 Een klantvriendelijke OCMW-administratie Actie 9: Duur is goed; goedkoop is slecht Geef de kliënt de indruk dat hij een koopje doet Doe zoals de gebroeders Sid en Harry Drubeck

69 Een klantvriendelijke OCMW-administratie Actie 10: Laat de kliënt gratis proeven

70 Een klantvriendelijke OCMW-administratie Actie 11: Wederkerigheid: geef de andere het gevoel dat hij/zij u iets verschuldigd is Wij voelen ons verplicht iets te doen voor een ander die voor ons iets gedaan heeft

71 Een klantvriendelijke OCMW-administratie Actie 12: Doe iets met muziek

72 Lalalalalala

73 Wetten en decreten oh wee ho Zijn we van bezeten oh wee ho Correct notuleren oh wee ho Formeler motiveren oh wee ho

74 Op het OCMW Plooien wij ons in twee Werken met politiek Klinkt voor ons als muziek Want dat is ons métier

75 Op het OCMW Plooien wij ons in twee Burgers zijn onze klant Al zijn ze ambetant Voor een gewogen pree

76 Lalalalalala

77 Geen papieren molen oh wee ho Interne controle oh wee ho Overheidsopdrachten oh wee ho Behandelen van klachten oh wee ho

78 Op het OCMW Plooien wij ons in twee Werken met politiek Klinkt voor ons als muziek Want dat is ons métier

79 Op het OCMW Plooien wij ons in twee Burgers zijn onze klant Al zijn ze ambetant Voor een gewogen pree

80 Lalalalalala

81 Op het OCMW Plooien wij ons in twee Werken met politiek Klinkt voor ons als muziek Want dat is ons métier

82 Op het OCMWPlooien wij ons in twee Burgers zijn onze klant Al zijn ze ambetant Voor een gewogen pree


Download ppt "KAN MANAGEMENT IN HET OCMW UW GEZONDHEID SCHADEN? A. BLOCKERIJE."

Verwante presentaties


Ads door Google